Πτυχίο Χημικής Μηχανικής

Δομή και περιεχόμενο

Καθώς ο σύγχρονος κόσμος αποδίδει ολοένα και περισσότερη έμφαση στα θέματα ενέργειας και στο περιβάλλον, η επιστήμη της χημικής μηχανικής καλείται μέσα από την εφαρμοσμένη έρευνα να παράγει λύσεις που να εξυπηρετούν ταυτόχρονα τόσο τον άνθρωπο όσο και το φυσικό περιβάλλον.

Η χημική μηχανική αποτελεί διεπιστημονικό κλάδο της μηχανικής επιστήμης που στηρίζεται σε αποτελέσματα και μεθόδους της χημείας. Κύριο αντικείμενο έρευνας και μελέτης είναι η ανάπτυξη μεθόδων και η ασφαλής σχεδίαση και αξιοποίηση εργοστασίων παραγωγής, ή μεταποίησης χημικών σκευασμάτων.

Κάθε χημικός μηχανικός εφαρμόζει τις αρχές των χημικών, φυσικών, μαθηματικών, οικονομικών και τεχνικών επιστημών, σε πεδία που ανάγονται σε διεργασίες ροής των υλικών, μετασχηματισμού της ύλης και εγκαταστάσεις διεξαγωγής διεργασιών όπου η ύλη υποβάλλεται σε κατεργασία ή επεξεργασία κατά τον ωφελιμότερο τρόπο από τεχνική, οικονομική και κοινωνική άποψη.

Το πρόγραμμα προσφέρεται από κοινού από τη Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας και το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει επιστημονική κατάρτιση στη Χημική Μηχανική και ειδίκευση στις κατευθύνσεις της Πετροχημικής Μηχανικής και Περιβαλλοντικής Χημικής Μηχανικής.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, αρχικά παρέχονται γνώσεις οι οποίες θα εισαγάγουν τους φοιτητές στα θέματα της Χημικής Μηχανικής όπως και γνώσεις σε μαθήματα που θα τους βοηθήσουν να παρακολουθήσουν επιτυχώς τα εξειδικευμένα μαθήματα που διδάσκονται στα εξάμηνα των δυο τελευταίων ετών. Στο τελευταίο έτος σπουδών οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να εκπονήσουν διπλωματική εργασία συναφή με το αντικείμενο των σπουδών τους υπό την επίβλεψη καθηγητών του Τμήματος.

Το Τμήμα προσφέρει ένα τετραετές προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και απονέμει πτυχίο στη Χημική Μηχανική. Για την απόκτηση πτυχίου στη Χημική Μηχανική απαιτείται η συμπλήρωση τουλάχιστον 240 Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).

Μαθήματα Εξαμήνων

Μαθήματα Κοινού Κορμού (1ο-4ο Εξάμηνο)

1ο Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

CEN 101 Μαθηματικά Ι

 

5

CEN 107 Μαθηματικά II

5

CEN 102 Φυσική Ι

5

CEN 108 Φυσική II

5

CEN 103 Βιολογία

5

CEN 109 Οργανική Χημεία Ι - Εργαστήρια Οργανικής Χημείας Ι

5

CEN 104 Γενική Χημεία

5

CEN 110 Αναλυτική Χημεία – Εργαστήρια Αναλυτικής Χημείας

5

CEN 105 Εργαστήρια Ανόργανης Χημείας

5

CEN 111 Εισαγωγή στη Χημική Μηχανική

5

LCE 131 Αγγλικά για Χημικούς Μηχανικούς Ι

5

LCE 132 Αγγλικά για Χημικούς Μηχανικούς ΙΙ

5

Σύνολο

30

Σύνολο

30

3ο Εξάμηνο

4ο  Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

CEN 201 Μηχανολογικό Σχέδιο με βοήθεια Υπολογιστή

5

CEN 207 Φαινόμενα Μεταφοράς Μάζας

5

CEN 202 Εφαρμοσμένη Στατιστική – Ανάλυση Δεδομένων

5

CEN 208 Φυσικοχημεία Ι – Εργαστήρια Φυσικοχημείας Ι

5

CEN 203 Μαθηματικά ΙΙΙ

5

CEN 209 Φυσικές Διεργασίες Ι

5

CEN 204 Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Ι

5

CEN 210 Χημικές Διεργασίες

5

CEN 205 Οργανική Χημεία ΙΙ - Εργαστήρια Οργανικής Χημείας ΙΙ

5

CEN 211 Βιοχημικές Διεργασίες

5

CEN 206 Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας

5

CEN 212 Εισαγωγή σε Υλικά Χημικής Μηχανικής

5

Σύνολο

30

Σύνολο

30

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

CEN 301 Δυναμική Προσομοίωση Συστημάτων με βοήθεια H/Y

5

CEN 305 Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική ΙΙ

5

CEN 308 Φαινόμενα Μεταφοράς Ενέργειας

5

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 2 (Πίνακας Α)

5

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 1 (Πίνακας Α)

5

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 3 (Πίνακας Α)

5

CEN 302 Εργαστήρια Χημικής Μηχανικής

5

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 1

5

CEN 303 Οικονομικά – Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων

5

CEN 306 Ηλεκτροτεχνία

5

CEN 304 Συνδυασμός/Ανακύκλωση Διεργασιών- Διαγράμματα Ροής με βοήθεια Υπολογιστή

5

CEN 307 Σχεδιασμός Χημικών Αντιδραστήρων και Εγκαταστάσεων

5

Σύνολο

30

Σύνολο

30

7ο Εξάμηνο

8ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 4 (Πίνακας Α)

5

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 2

5

CEN 401 Βιοχημική Μηχανική – Παραγωγή Βιοτεχνολογικών Προϊόντων

5

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 5 (Πίνακας Α)

5

CEN 402 Καθαρές Τεχνολογίες – Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων Αντιρρύπανσης

5

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 6 (Πίνακας Α)

5

CEN 403 Φυσικοχημεία ΙΙ – Εργαστήρια Φυσικοχημείας ΙΙ

5

CEN 406 Ρύθμιση και Σχεδιασμός Διεργασιών

5

CEN 404 Διπλωματική Εργασία I

10

CEN 405 Διπλωματική Εργασία II

10

Σύνολο

30

Σύνολο

30

 

ΡΟΗ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΡΟΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

 

ECTS

 

ECTS

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 1

CEN 327  Φυσικές Διεργασίες II

 

5

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 1

CEN 321  Συστήματα Επεξεργασίας Νερού και Υγρών Αποβλήτων

5

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 2

CEN 328  Ανάλυση και χαρακτηρισμός πετρελαιοειδών (μεθόδοι ASTM)

 

5

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 2

CEN 322  Καταλυτικές Αντιρρυπαντικές Διεργασίες

5

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 3

CEN 329  Ανίχνευση και αξιοποίηση κοιτασμάτων Υδρογονανθράκων

5

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 3

CEN 323  Ενόργανη Ανάλυση και Μετρήσεις Πεδίου

5

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 4

CEN 330  Βαρέα Παράγωγα  Απόσταξης Πετρελαίου, Επεξεργασία Φυσικού Αερίου και Λιπαντικά

 

 

5

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 4

CEN 324  Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία και Αποκατάσταση Περιβάλλοντος

5

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 5

CEN 331  Καταλυτικές Διεργασίες

5

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 5

CEN 325  Μηχανική και Τεχνολογίες Στερεών Αποβλήτων

5

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 6

CEN 332  Διαχείριση στερεών καυσίμων

 

5

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 6

CEN 326  Μελέτες Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

5

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 7

CEN 404 Τεχνοοικονομική Μελέτη Ι

 

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 7

CEN 404 Τεχνοοικονομική Μελέτη Ι

 

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 8

CEN 405 Τεχνοοικονομική Μελέτη ΙΙ

 

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 8

CEN 405 Τεχνοοικονομική Μελέτη ΙΙ

 

Σύνολο

30

Σύνολο

30

Περιγραφές Μαθημάτων

Μαθήματα πρόσβασης (Παγκύπριες Εξετάσεις)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (3)

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ (1)

-Νέα Ελληνικά,
-Χημεία,
-Μαθηματικά ή Μαθηματικά 6ωρο Τ.Σ. (Θ.Κ.)

-Φυσική,
-Βιολογία,
-Πληροφορική,
-Τεχνολογία ή Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) Ι και ΙΙ