Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Ιανουάριο 2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

 • Μία (1) θέση με γνωστικό αντικείμενο: «Καινοτόμες τεχνικές statistical attention για end-to-end trainable συστήματα διαλόγων»

Περιγραφή: Σε αυτή την διατριβή θα αναπτύξουμε καινοτόμες μεθόδους μηχανικών συστημάτων διαλόγου. Η έρευνά μας θα εστιάσει:

(α) στην ανάπτυξη αλγορίθμων policy learning για την εκπαίδευση του μοντέλου, που ενδέχεται να επιτρέψουν την απάμβλυνση του προβλήματος “exposure  bias” από το οποίο υποφέρει το υπάρχον υπόδειγμα

(β) στην εφεύρεση νέων στατιστικών μηχανισμών “προσοχής” και διαφορίσιμης μνήμης, που υπόσχονται να αποδώσουν ισχυρότερους μηχανισμούς για την μοντελοποίηση ακολουθιακών εξαρτήσεων.

Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι πιο αποδοτικοί αλγόριθμοι που θα μπορούν να μαθαίνουν να κάνουν επιτυχημένους διαλόγους με ανθρώπους, προς αυτοματισμό τετριμμένων εργασιών, όπως π.χ. η τηλεφωνική έκδοση εισιτηρίου ή τηλεφωνικό ραντεβού.

Απαιτούμενα Προσόντα: Προσδοκούμε ότι πως οι υποψήφιοι θα έχουν στοιχειώδη εξοικείωση με στοιχεία γραμμικής άλγεβρας και την γλώσσα Python. Θα θεωρήσουμε ως θετικό στοιχείο μια στοιχειώδη εμπειρία με την μηχανική μάθηση, ιδίως την εκτιμητική μεγίστης πιθανοφανείας και τις τεχνικές regularization.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Σωτήρης Χατζής , Επίκουρος Καθηγητής,  sotirios.chatzis@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) Θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Σύνθετα Δίκτυα: Γεωμετρία,  Δυναμική και Πρόβλεψη»

Περιγραφή: Διάφορα σύνθετα δίκτυα (π.χ. τεχνολογικά, κοινωνικά, βιολογικά, οικονομικά, κλπ.) μπορούν να αντιστοιχιστούν σε γεωμετρικούς χώρους που κρύβονται κάτω από τις παρατηρήσιμες τοπολογίες τους. Οι εν λόγω χώροι ονομάζονται “κρυφοί” μιας και παίζουν το ρόλο ενός συστήματος γεωμετρικών συντεταγμένων, το οποίο δεν είναι παρατηρήσιμο εξετάζοντας την τοπολογία του δικτύου. Οι κόμβοι που βρίσκονται πιο κοντά μεταξύ τους στον κρυμμένο γεωμετρικό χώρο είναι συνδεδεμένοι στην παρατηρήσιμη τοπολογία του δικτύου με μεγαλύτερη πιθανότητα.

Απαιτούμενα Προσόντα: Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας θα επικεντρωθεί στη μελέτη των ιδιοτήτων αυτών των κρυμμένων γεωμετρικών χώρων, και στην «κινητικότητα» των κόμβων των δικτύων σε αυτούς τους χώρους. Αναμένεται ότι σημαντικά θεμελιώδη όπως και πρακτικά ζητήματα θα απαντηθούν μέσω αυτής της διδακτορικής διατριβής, όπως: (α) Ποιοί είναι οι νόμοι που διέπουν την «κίνηση» των κόμβων ενός κοινωνικού δικτύου σε αυτούς τους χώρους; (β) Μπορεί αυτή η κίνηση να μοντελοποιηθεί χρησιμοποιώντας νόμους της κλασικής μηχανικής, για παράδειγμα νόμος της κίνησης του Νεύτωνα ή στοχαστικές εκδόσεις του; (γ) Είναι αυτή η κίνηση χαοτική, ή μπορεί να προβλεφθεί; Και (δ), δεδομένου ότι μπορούμε να προβλέψουμε την κίνηση αυτή, μπορούμε να προβλέψουμε τη μελλοντική δομή και την εξέλιξη πραγματικών σύνθετων δικτύων;

Η θέση αυτή εμπίπτει στις γενικές γνωστικές περιοχές της Επιστήμης Δικτύων και Επιστήμης Δεδομένων. Στον ιδανικό υποψήφιο θα πρέπει να αρέσουν τα Δίκτυα και τα Μαθηματικά (κυρίως Πιθανότητες και Πραγματική Ανάλυση). Ο υποψήφιος θα πρέπει επίσης να κατέχει πολύ καλές γνώσεις σε προγραμματισμό Η/Υ.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Φραγκίσκος Παπαδόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής,   f.papadopoulos@eecei.cut.ac.cy.

 

 • Μία (1) Θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Γεωμετρική Ανάλυση και Δυναμική Δικτύων Εγκεφάλου»

Περιγραφή: Χαρτογραφώντας τις δομικές και λειτουργικές συνδέσεις του ανθρώπινου εγκεφάλου είναι μία από τις μεγάλες επιστημονικές προκλήσεις του 21ου αιώνα, όπου πραγματικά δεδομένα με πρωτοφανή ανάλυση στο χώρο και το χρόνο διατίθενται στο κοινό για πρώτη φορά (http://www.humanconnectome.org/). Σε αυτό το πλαίσιο, ένα μεγάλο μέρος πρόσφατης έρευνας μελετά τη δυναμική του εγκεφάλου. Συγκεκριμένα, τη δυναμική της λειτουργικής συνδεσιμότητας περιοχών του εγκεφάλου, δηλαδή, τις λειτουργικές συνδέσεις και αποσυνδέσεις που λαμβάνουν χώρα στον εγκέφαλο σε κατάσταση ηρεμίας, κατά τη διάρκεια διαφόρων εργασιών, ή κατά τη διάρκεια ανώμαλης συμπεριφοράς, όπως είναι οι επιληπτικές κρίσεις. Επιπλέον, έχει πρόσφατα αναγνωριστεί ότι οι δομικές και λειτουργικές συνδέσεις συστημάτων του εγκεφάλου έχουν κοινά χαρακτηριστικά με άλλα πολύπλοκα δίκτυα που συναντώνται στη φύση και την κοινωνία.

Απαιτούμενα Προσόντα: Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας θα επικεντρωθεί στα εξής: (α) Την άντληση δεδομένων δικτύων εγκεφάλου από τη βάση δεδομένων του human connectome project. (β) Την ανάλυση των δεδομένων αυτών χρησιμοποιώντας τεχνικές από τη θεωρία των γράφων. (γ) Την απεικόνιση αυτών των δικτύων σε διάφορους γεωμετρικούς χώρους. (δ) Τη μελέτη της “κίνησης” των κόμβων των δικτύων αυτών σε αυτούς τους γεωμετρικούς χώρους. (ε) Την ανακάλυψη πιθανών νόμων/διαδικασιών που διέπουν αυτή τη κίνηση. Και (στ), τη χρησιμοποίηση των νόμων αυτών για την πρόβλεψη της δυναμικής εγκεφαλικών δικτύων.

Η θέση αυτή εμπίπτει στις γενικές γνωστικές περιοχές της Επιστήμης Δικτύων, Επιστήμης Δεδομένων, και Νευροεπιστήμης. Στον ιδανικό υποψήφιο θα πρέπει να αρέσουν τα Δίκτυα, τα Μαθηματικά (κυρίως Πιθανότητες Στατιστική), καθώς και πτυχές της Νευροεπιστήμης. Ο υποψήφιος θα πρέπει επίσης να κατέχει πολύ καλές γνώσεις σε προγραμματισμό Η/Υ. Η έρευνα θα γίνει σε με το Τμήμα Βιοιατρικής του πανεπιστημίου McGill στον Καναδά.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Φραγκίσκος Παπαδόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής,   f.papadopoulos@eecei.cut.ac.cy.

 

 • Μία (1) Θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Αξιολόγηση Συστήματος Θεραπευτικών Υπερήχων με Απεικόνιση Μαγνητικού Τομογράφου (MRI) για Εκτομή στην Κοιλιακή Χώρα»

Περιγραφή: Εστιασμένοι υπέρηχοι είναι μια μορφή ενέργειας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία διαφόρων ασθενειών στον τομέα της ογκολογίας με χρήση θερμικών πρωτοκόλλων. Οι θερμικές επιδράσεις των εστιασμένων υπερήχων μπορεί να παρακολουθούνται με εξαιρετική αντίθεση, χρησιμοποιώντας μαγνητική τομογραφία (MRI).

Η προσφερόμενη θέση θα επικεντρωθεί στην αξιολόγηση υφιστάμενου 4-D MR συμβατές ρομποτικό σύστημα. Ένα σημαντικό καθήκον είναι ο σχεδιασμός πλασματικού υλικού βασισμένο σε χημική ένωση αγαρόζης για εφαρμογή στην κοιλιακή χώρα. Προσομοιώσεις θα πραγματοποιηθούν προκειμένου να βελτιστοποιηθούν τα θεραπευτικά πρωτόκολλα υπέρηχων. Θα σχεδιαστεί μετατροπέας υπερήχων για εφαρμογή στην κοιλιακή χώρα. Ο υποψήφιος αναμένεται να αξιολογήσει εκτενώς το σύστημα με την χρήση πλασματικού υλικού σε περιβάλλον εργαστηρίου και μέσα σε ένα μαγνητικό τομογράφο. Μέθοδοι απεικόνισης του MRI αλληλουχίες θα βελτιστοποιηθούν για τα προτεινόμενα θεραπευτικά πρωτόκολλα.

Απαιτούμενα Προσόντα: Μάστερ στον τομέα Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, ή Μηχανολογικής Μηχανικής, ή Φυσικής.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χριστάκης  Δαμιανού, Καθηγητής,  christakis.damianou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) Θέση στο γνωστικό αντικείμενο: Αξιόπιστες Αρχιτεκτονικές Η/Υ με Χρήση Τεχνικών Επιβράδυνσης Φθοράς (Resilient Wear-Aware Computer Architectures)

Περιγραφή: Η συνεχής σμίκρυνση των τρανζίστορ που παρουσιάζουν οι τεχνολογίες αιχμής στον τομέα των ηλεκτρονικών έχουν επιφέρει αύξηση της πυκνότητας τους σε ολοκληρωμένα κυκλώματα, και ως επακόλουθο την κατασκευή υψηλής απόδοσης πολύ-πύρηνων επεξεργαστών (Chip Multiprocessors – CMPs) που αποτελούνται από δεκάδες επεξεργαστικά πλακίδια. Δυστυχώς αυτή η τάση έχει δημιουργήσει επακόλουθες αρνητικές επιπτώσεις εφόσον το παρατεταμένο στρες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των τρανζίστορ σε αυτά τα CMP, σε συνάρτηση με το μικρό τους μέγεθος, οδηγεί στην επιταχυνόμενη φθορά τους, ή ακόμα και σε βλάβη, οι οποίες οφείλονται σε διάφορους φυσικούς μηχανισμούς. Δυστυχώς, τέτοια φθορά μπορεί πολύ συχνά να αποδειχθεί καταστροφική στην αξιόπιστη λειτουργία ενός CMP, εφόσον διάφορα συνιστώσα μέρη του ολοκληρωμένου κυκλώματος μπορεί να προκαλέσουν πολλαπλά σφάλματα ή /και να παραβιάσουν τα σωστά πλαίσια χρονισμού τους.

Αυτό το ερευνητικό θέμα θα ασχοληθεί με την ανάπτυξη τεχνικών επιβράδυνσης της φθοράς ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων σε CMPs στο αλγοριθμικό, στο αρχιτεκτονικό και στο μίκρο-αρχιτεκτονικό επίπεδο, έτσι ώστε να βελτιωθεί το όριο ζωής των συνιστώντων μερών ενός CMP, συμπεριλαμβανομένων των επεξεργαστών, της μνήμης και των ολοκληρωμένων δικτύων τους. Θα αναπτυχθούν αρμόζουσες μεθοδολογίες μείωσης φθοράς με γνώμονα τα χωρό-χρονικά μοτίβα φόρτου εργασίας στα οποία υπόκεινται αυτά τα συνιστώμενα μέρη, έτσι που να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αύξηση της ωφέλιμης ζωής των CMPs. Τέτοιες τεχνικές θα ενσωματωθούν απρόσκοπτα στην υφιστάμενη αρχιτεκτονική CMP για να δουλεύουν δυναμικά κατά τη διάρκεια λειτουργίας του συστήματος χωρίς παρεμβολές στη λειτουργικότητα τους. Μέθοδοι επίγνωσης της φθοράς ενδεχομένως να βασιστούν σε τεχνικές ή αλγορίθμους από τον τομέα των τεχνικών νευρωνικών δικτύων, ή σε άλλες τεχνικές βασισμένες στη στατιστική και τα μαθηματικά σε συνάρτηση με τις αρχές ψηφιακής λογικής και σχεδιασμού ψηφιακών κυκλωμάτων.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Μάστερ στον τομέα της Πληροφορικής, ή της Μηχανική Η/Υ, ή της Ηλεκτρολογίας. Η θέση αυτή εμπίπτει στις γενικές γνωστικές περιοχές της αρχιτεκτονικής Η/Υ, κατανεμημένων συστημάτων Η/Υ, προγραμματισμού Η/Υ με χρήση C/C++, ψηφιακής λογικής και κυκλωμάτων, νευρωνικών δικτύων, αλγορίθμων, χρήσης γλώσσας περιγραφής υλικού (hardware description language, π.χ. VHDL, Verilog), και σε λιγότερο βαθμό στα μαθηματικά.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Βάσος  Σωτηρίου, Αναπληρωτής,  Καθηγητής,  vassos.soteriou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) Θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδιασμός Ασφαλών και Έμπιστων Ολοκληρωμένων Πολύ-Πύρηνων Επεξεργαστών και των Ενσωματωμένων Ολοκληρωμένων Δικτύων τους σε Επίπεδο Υλικού» 

Περιγραφή: Σήμερα, η σύγχρονη μας κοινωνία βασίζεται όλο και περισσότερο στην τεχνολογία πληροφορικής (Information Technology), στην οποία η ένδειξη εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας, καθώς και η ασφαλή διαχείριση πληροφοριών έχουν καταστεί ως βασικές προσδοκίες και απαιτήσεις στη λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων. Παρά ταύτα, διάφορα κακόβουλα άτομα και ομάδες έχουν επιχειρήσει επανειλημμένα να υποκλέψουν και να χειραγωγήσουν τα δεδομένα χρηστών για να προκαλέσουν ζημιά, να επωφεληθούν γρήγορου και παράνομου οικονομικού κέρδους, και να έχουν ανεξουσιοδότητη πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες, όπως σε προσωπικά δεδομένα / ταυτότητες χρηστών, και στρατιωτικά / εταιρικά μυστικά κλπ. Μέχρι πρόσφατα, αυτές οι κακοήθεις ομάδες και άτομα, για να πετύχουν τους στόχους τους, επικεντρώνονταν στο λογισμικό μέρος των Η/Υ για να αποκτήσουν πρόσβαση σε τέτοιες ευαίσθητες πληροφορίες. Ωστόσο, πρόσφατα δυστυχώς, το υλικό του υπολογιστή έχει επίσης καταστεί στόχος έτσι που να επιτύχουν τον ίδιο στόχο διαμέσου παράνομα στοχευμένης χρήσης και αλλοίωσης του. Αυτές οι κακοήθεις ομάδες και άτομα εκμεταλλεύομαι  διάφορες ευπάθειες στο υλικό που είτε παρουσιάζονται στην υπάρχουσα αλυσίδα παραγωγής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, είτε βρίσκονται ενσωματωμένες μέσα στο υφιστάμενο υλικό του επεξεργαστή, είτε εισάγονται από αμέλεια κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού του επεξεργαστή.

Αυτό το ερευνητικό θέμα θα διερευνήσει και θα αναπτύξει διάφορες τεχνικές για να ενδυναμώσει τον "σχεδιασμό ψηφιακών κυκλωμάτων επεξεργαστών και της ενδό-διασύνδεσης τους με γνώμονα την εμπιστοσύνη" έτσι ώστε να προστατεύει και να διασφαλίζει αποτελεσματικά τα προσωπικά δεδομένα μέσα στο ίδιο το υπολογιστικό υλικό. Θα επικεντρωθεί στην εκμετάλλευση των πρόσφατων εξελίξεων που παρατηρούνται στην τεχνολογία επεξεργαστών πολλαπλών πυρήνων και στις ενσωματωμένες ολοκληρωμένες διασυνδέσεις τους, έτσι ώστε να «κλειδώνουν» ή να καταστήσουν τα υποκείμενα ψηφιακά ηλεκτρονικά ως μη-χρησιμοποιήσιμα, εάν μια κακόβουλη ομάδα προσπαθήσει να κλέψει, να συμβιβάσει, να χρησιμοποιήσει χωρίς συγκατάθεση, να παραβιάσει, ή να αλλοιώσει ένα φυσικό πολύ-πύρηνο επεξεργαστή. Ως εκ τούτου, θα ερευνηθούν, θα αναπτυχθούν και θα ενσωματωθούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε φυσικό επίπεδο υλικού σε υφιστάμενους και κοινούς εμπορικούς επεξεργαστές (όπως ο μικρό-ελεγκτής ARM M0+ ως βάση) για να αξιολογηθεί η ευρωστία και η ανθεκτικότητα αξιόπιστων επεξεργαστών στο να προστατεύουν προσωπικά δεδομένα σε επίπεδο υλικού.

Απαραίτητα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου, κατά προτίμηση, μεταπτυχιακού επιπέδου Μάστερ (Master’s), στον τομέα της Πληροφορικής, ή της Μηχανική Η/Υ, ή της Ηλεκτρολογίας. Η θέση αυτή εμπίπτει στις γενικές γνωστικές περιοχές της αρχιτεκτονικής Η/Υ, κατανεμημένων συστημάτων Η/Υ, προγραμματισμού Η/Υ με χρήση C/C++, ψηφιακής λογικής και κυκλωμάτων, αλγορίθμων, χρήσης γλώσσας περιγραφής υλικού (hardware description language, π.χ. VHDL, Verilog), και σε λιγότερο βαθμό στα μαθηματικά.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Βάσος  Σωτηρίου, Αναπληρωτής,  Καθηγητής,  vassos.soteriou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) Θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Μαθηματικός μοντελισμός και ανάλυση απόδοσης αρχιτεκτονικών δρομολογητών μικρό-δικτύων και ροής δεδομένων»

Περιγραφή : Το ερευνητικό θέμα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη διεξοδικών μαθηματικών μοντέλων για τη λεπτομερή καταγραφή της συμπεριφοράς της αρχιτεκτονικής διασωληνωμένων μικρο-δρομολογητών που χρησιμοποιούνται στα μίκρο-δίκτυα διασύνδεσης τα οποία αξιοποιούνται στους σημερινούς επεξεργαστές πολλαπλών πυρήνων και στα ενσωματωμένα συστήματα τεχνολογικής αιχμής. Θα εξεταστούν διάφορες αρχιτεκτονικές τελευταίας τεχνολογίας. Η αλληλεπίδραση της υποκείμενης οργάνωσης δρομολογητή θα εξεταστεί παράλληλα με διάφορα πρωτόκολλα ελέγχου ροής και αλγορίθμους δρομολόγησης μαζί με πολυάριθμες ροές κυκλοφορίας δεδομένων με σκοπό στο να προσδιοριστούν τα επίπεδα απόδοσης και διεκπεραιωτικότητας του δικτύου που θα λειτουργούν ως δείκτες της αρχιτεκτονικής απόδοσης του δρομολογητή. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από προσομοιώσεις λογισμικού ισοδύναμων αρχιτεκτονικών θα επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα και την ακρίβεια συμπεριφοράς των μαθηματικά διαμορφωμένων αρχιτεκτονικών μικρο-δρομολογητών.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού επιπέδου Μάστερ (Master’s) από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια είτε στον τομέα της Πληροφορικής, ή της Μηχανικής Η/Υ, ή της Ηλεκτρολογίας, ή Μαθηματικών με προτιμώμενη εξειδίκευση σε ένα από τους ακόλουθους τομείς:  αρχιτεκτονική Η/Υ, δίκτυα H/Y, διακριτά μαθηματικά, στατιστική, ή άλλης συναφούς εξειδίκευσης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν 2 και επιπλέον χρόνια εμπειρίας στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό και να μπορούν να προγραμματίζουν άπταιστα στη γλώσσα προγραμματισμού C++ ή και στην γλώσσα Python, και επίσης να διαθέτουν αρκετά καλό μαθηματικό υπόβαθρο. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη.

Ερευνητικοί  Σύμβουλοι : 

Παύλος Χριστοδουλίδης, Επίκουρος Καθηγητής,  paul.christodoulides@cut.ac.cy

Βάσος  Σωτηρίου, Αναπληρωτής Καθηγητής,  vassos.soteriou@cut.ac.cy

 

 • Δυο (2) θέσεις στα παρακάτω αντικείμενα:

«Αυτοματοποιημένος Έλεγχος Λογισμικού»

Περιγραφή: Η έρευνα θα επικεντρωθεί σε μεθόδους, τεχνικές, μοντέλα και αλγορίθμους για τον έλεγχο λογισμικού με αυτοματοποιημένο τρόπο, με μικρή ή καθόλου εμπλοκή του χρήστη. Θα γίνει χρήση Υπολογιστικής Νοημοσύνης ή/και άλλων υπο-περιοχών της Επιστήμης της Πληροφορικής για τη διενέργεια ελέγχου μαύρου κουτιού (black-box -specifications-based) και γυάλινου κουτιού (glass-box - source code-based) σε κλασσικά συστήματα λογισμικού, εφαρμογές ιστού και κινητό λογισμικό.

Απαραίτητα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ή/και μεταπτυχιακού επιπέδου μάστερ στην επιστήμη της Πληροφορικής ή της Μηχανικής των Η/Υ ή της Μηχανικής της Πληροφορικής ή άλλου συναφούς κλάδου. Οποιαδήποτε εμπειρία ή τριβή με έρευνα και ειδικότερα με ερευνητική δουλειά στο πεδίο της θέσης θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Χρηματοδότηση: Οι υποψήφιοι με τα κατάλληλα προσόντα μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως συμμετέχοντες σε ερευνητικά προγράμματα ή ως βοηθοί διδασκαλίας.

 

«Έξυπνη Κατασκευή – Βιομηχανία 4ης Γενιάς»

Περιγραφή: H Έξυπνη Κατασκευή (Smart Manufacturing) είναι ένας όρος που δημιουργήθηκε από αρκετούς οργανισμούς όπως το Υπουργείο Ενέργειας (DoE) και το Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας (NIST) στις ΗΠΑ. Το Smart Manufacturing περιγράφεται συνοπτικά ως ένα σύνολο από εφαρμογές της Τεχνολογίας της Πληροφορικής που χαρακτηρίζονται από μεγάλης έντασης δεδομένα στο επίπεδο του εργοστασίου (παραγωγή προϊόντων) αλλά και πιο πάνω (πχ. σχεδίαση προϊόντων) για την παροχή έξυπνων, αποτελεσματικών και ευαίσθητων λειτουργιών". Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση (ή Βιομηχανία 4ης γενιάς) χαρακτηρίζεται από την εισαγωγή του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) και του Διαδικτύου των εννοιών των υπηρεσιών στον τομέα της μεταποίησης, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα της δημιουργίας έξυπνων εργοστασίων με κάθετα (σε βάθος πληροφοριών) και οριζόντια (σε διαφορετικά μέρη) ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής. Σε βιομηχανίες παγκοσμίως, η εισαγωγή ευέλικτων διαδικασιών που μπορούν να αλλάξουν γρήγορα επιτρέπουν την εξατομικευμένη μαζική παραγωγή, δηλαδή την παραγωγή που λαμβάνει υπόψιν τις απαιτήσεις των πελατών σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οι παραλλαγές προϊόντων προσδιορίζονται μέσα από σχέδια και  αντικείμενα που παράγουν τα δικά τους δεδομένα παραγωγής σε έξυπνες μηχανές, οι οποίες γνωρίζουν το περιβάλλον, ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους και ελέγχουν τις διαδικασίες παραγωγής και υλικοτεχνικής υποστήριξης από μόνες τους. Τα δεδομένα συλλέγονται καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής σε μεγάλες ποσότητες και αποθηκεύονται αποκεντρωμένα ώστε να επιτρέπουν επεξεργασία και τοπικές αποφάσεις (πχ. σε επίπεδο μηχανής). Προκειμένου να υλοποιηθεί αυτό, τα στοιχεία όπως τα μηχανήματα, τα συστήματα αποθήκευσης και τα βοηθητικά προγράμματα πρέπει να είναι σε θέση να μοιράζονται πληροφορίες, καθώς και να ενεργούν και να ελέγχουν ο ένας τον άλλον αυτόνομα. Τέτοια συστήματα ονομάζονται κυβερνο-φυσικά συστήματα (cyber-physical systems - CPS). Η έρευνα που θα διεξαχθεί θα περιστρέφεται γύρω από τις προαναφερόμενες έννοιες και θα χρησιμοποιεί μορφές έξυπνης επεξεργασίας δεδομένων, οπτικοποίησης και αναλύσεων, IoT, CPS και αυτοματισμών γραμμής παραγωγής μέσω ελέγχου από αισθητήρες. Το θέμα αυτό θα διερευνηθεί με την υποστήριξη τοπικών βιομηχανικών συνεργατών (Muskita, Παραδεισιώτης) που θα προσφέρουν ένα πραγματικό περιβάλλον (και δεδομένα) για πειραματισμό και επικύρωση.

Απαιτούμενα προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ή/και μεταπτυχιακού επιπέδου μάστερ στην επιστήμη της Πληροφορικής ή της Μηχανικής των Η/Υ ή της Μηχανικής της Πληροφορικής ή άλλου συναφούς κλάδου. Οποιαδήποτε εμπειρία ή τριβή με έρευνα και ειδικότερα με ερευνητική δουλειά στο πεδίο της θέσης θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Χρηματοδότηση: Οι υποψήφιοι με τα κατάλληλα προσόντα μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως συμμετέχοντες σε ερευνητικά προγράμματα ή ως βοηθοί διδασκαλίας.

 

«Αυτοματοποιημένη Διαχείριση Πόρων για το Υπολογιστικό Νέφος »

Περιγραφή: Η έρευνα θα επικεντρωθεί σε αλγόριθμους, μεθόδους και τεχνικές για την αυτοματοποίηση συγκεκριμένων διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στο περιβάλλον του Υπολογιστικού Νέφους – ΥΝ για τη διαχείριση των πόρων του. Στα πλαίσια αυτά θα μελετηθούν προβλήματα βέλτιστης διαχείριση των πόρων (π.χ. φυσικοί εξυπηρετητές και ιδεατές μηχανές) ώστε να εξυπηρετούνται οι πελάτες των υπηρεσιών του Νέφους γρήγορα και με βάση τις σχετικές συμφωνίες SLA με ταυτόχρονη εξοικονόμηση κόστους και ενέργειας στο ΥΝ. Επιπρόσθετα, θα γίνει μελέτη υποκατηγοριών υπολογισμού στο ΥΝ, όπως το Fox/Edge Computing, με βάση το οποίο η λογική και η εκτέλεση ενός υπολογισμού γίνεται σε τοπικό επίπεδο-κόμβο αποφεύγοντας την καθυστέρηση λόγω μετάδοσης δεδομένων στο δίκτυο.

Η προσέγγιση που θα ακολουθηθεί θα στηρίζεται σε μοντέλα και αλγόριθμους Υπολογιστικής Νοημοσύνης και σε μονή και πολλαπλή βελτιστοποίηση.  

Απαιτούμενα προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ή/και μεταπτυχιακού επιπέδου μάστερ στην επιστήμη της Πληροφορικής ή της Μηχανικής των Η/Υ ή της Μηχανικής της Πληροφορικής ή άλλου συναφούς κλάδου. Οποιαδήποτε εμπειρία ή τριβή με έρευνα και ειδικότερα με ερευνητική δουλειά στο πεδίο της θέσης θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Χρηματοδότηση:  Οι υποψήφιοι με τα κατάλληλα προσόντα μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως συμμετέχοντες σε ερευνητικά προγράμματα ή ως βοηθοί διδασκαλίας.

 

«Τεχνολογία Λογισμικού και Ευφυής Επεξεργασία Δεδομένων σε Κατανεμημένα Συστήματα Επεξεργασίας Blockchain»

Η έρευνα θα επικεντρωθεί σε μεθοδολογίες και τεχνικές για την ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού για την κατανεμημένη επεξεργασία που λαμβάνει χώρα στο νέο υπολογιστικό μοντέλο του Blockchain. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε θέματα αυτοματοποίησης διαδικασιών για την επεξεργασία δεδομένων στο περιβάλλον αυτό κάνοντας χρήση μοντέλων και αλγορίθμων Υπολογιστικής και Τεχνητής Νοημοσύνης καθώς και ευριστικών μεθόδων απλής και πολλαπλής βελτιστοποίησης. Το θέμα αυτό θα εφαρμόσει τα ερευνητικά αποτελέσματα σε πραγματικά συστήματα που ήδη τρέχουν ή πρόκειται να αναπτυχθούν σε περιβάλλον Blockchain κυρίως από τον Χρηματο-οικονομικό χώρο και ενδέχεται να υποστηριχθεί με δεδομένα ή/και χρηματοδότηση από τοπικούς ιδιωτικούς φορείς με τους οποίους ήδη έχει συζητηθεί το ενδεχόμενο αυτό και είναι θετικοί.

Απαιτούμενα προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ή/και μεταπτυχιακού επιπέδου μάστερ στην επιστήμη της Πληροφορικής ή της Μηχανικής των Η/Υ ή της Μηχανικής της Πληροφορικής ή άλλου συναφούς κλάδου. Οποιαδήποτε εμπειρία ή τριβή με έρευνα και ειδικότερα με ερευνητική δουλειά στο αντικείμενο της θέσης και θέματα Υπολογιστικής και Τεχνητής Νοημοσύνης θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Χρηματοδότηση: Οι υποψήφιοι με τα κατάλληλα προσόντα μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως συμμετέχοντες σε ερευνητικά προγράμματα ή/και ως βοηθοί διδασκαλίας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ανδρέας Σ. Ανδρέου, Καθηγητής, andreas.andreou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) Θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Ανίχνευση, Εντοπισμός και Παρακολούθηση Συμβάντος με Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων»

Περιγραφή: Τα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (ΑΔΑ) είναι μια σχετικά καινούργια τεχνολογία η οποία έχει τη δυνατότητα να ενσωματώσει τους υπολογιστές στην καθημερινή μας ζωή αφήνοντας τους να δουλεύουν αθέατοι στο περιθώριο. Υπάρχει ένα μεγάλο εύρος από πιθανές εφαρμογές περιλαμβανομένου στρατιωτική ανίχνευση, ασφάλεια υποδομής, περιβαλλοντική παρακολούθηση και παρακολούθηση φυσικών βιοτόπων, βιομηχανική ανίχνευση, παρακολούθηση κτιρίων και εγκαταστάσεων και έλεγχο τροχαίας. Η προτεινόμενη έρευνα αναμένεται να περικλείει ιδέες και τεχνικές από πολλά διαφορετικά πεδία περιλαμβανομένου τα Ασύρματα Συστήματα Επικοινωνίας, τα Δίκτυα Η/Υ, την Συλλογική Επεξεργασία Σημάτων και Πληροφορίας και την Υπολογιστική Νοημοσύνη.

H προσφερόμενη θέση θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη καινούργιων αλγορίθμων και τεχνικών για την ανίχνευση, εντοπισμό και παρακολούθηση κάποιου συμβάντος με ΑΔΑ. Οι αλγόριθμοι που θα αναπτυχθούν πρέπει να χαρακτηρίζονται από χαμηλή πολυπλοκότητα, κατανεμημένη εφαρμογή και ανεκτικότητα σε σφάλματα έτσι ώστε να συνάδουν με τους περιορισμούς των ΑΔΑ όσο αφορά την ενέργεια και το εύρος ζώνης καθώς και τις σκληρές συνθήκες λειτουργίας.  Οι επιτυχημένοι αιτούντες αναμένεται να πραγματοποιήσουν πειράματα σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα ΑΔΑ στο ΤΕΠΑΚ για να επαληθεύσουν την απόδοση των αλγορίθμων τους. 

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου (απαραίτητα) και μεταπτυχιακού επιπέδου μάστερ (κατά προτίμηση) στην επιστήμη της Ηλεκτρολογίας ή / και της Πληροφορικής. Οποιαδήποτε εμπειρία ή τριβή με έρευνα και ειδικότερα ερευνητική δουλειά στο πεδίο της θέσης θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μιχάλης  Μιχαηλίδης, Επίκουρος Καθηγητής, michalis.michaelides@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) Θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Παρακολούθηση Μολυντικών Ουσιών σε Ευφυή Κτίρια»

Περιγραφή: Το ευφυές κτίριο αποτελεί ένα σύστημα που χρησιμοποιεί τεχνολογία ηλεκτρονικών υπολογιστών για τον αυτόνομο έλεγχο και την προσαρμογή του περιβάλλοντος του κτιρίου με σκοπό την βελτίωση της λειτουργίας και την εξοικονόμηση ενέργειας, την μείωση του κόστους, την βελτίωση της άνεσης, της αποδοτικότητας και της ασφάλειας των κατοίκων, και την αύξηση της ευρωστίας και αξιοπιστίας. Η διασπορά μολυντικών ουσιών μέσα στο κτίριο θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα του αέρα και μπορεί να επηρεάσει την άνεση, υγεία, αποδοτικότητα και την ασφάλεια των κατοίκων. Οι μολυντικές ουσίες μπορεί να προκύψουν λόγω κάποιου ατυχήματος, βλάβης σε μηχάνημα ή και σχεδιασμένης τρομοκρατικής ενέργειας. Κάτω από αυτές τις κρίσιμες συνθήκες απαιτείται η άμεση ανίχνευση της ουσίας έτσι ώστε να ληφθούν οι ορθές αποφάσεις που θα εξασφαλίσουν την ασφάλεια των κατοίκων.

Η προτεινόμενη έρευνα θα μελετήσει και θα παράγει λύσεις στο πρόβλημα της παρακολούθησης του περιβάλλοντος εντός του κτιρίου για την εξεύρεση μολυντικών ουσιών. Τα κατανεμημένα δίκτυα αισθητήρων έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως στα κτίρια για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας, της υγρασίας και της συγκέντρωσης μολυντικών ουσιών (π.χ. CO, CO2) στον εσωτερικό χώρο. Ο σκοπός της έρευνας θα είναι η ανάπτυξη μεθόδων ερμηνείας των δεδομένων πραγματικού χρόνου που συλλέγονται από τους αισθητήρες για την εξασφάλιση της ορθής και έγκαιρης ανίχνευσης των μολυντικών ουσιών. Τα αποτελέσματα της έρευνας δύναται να χρησιμοποιηθούν για: (α) την υπόδειξη ασφαλών χώρων ή εξόδων από το κτίριο στους κατοίκους, (β) τον εντοπισμό και την απομόνωση των χώρων που έχουν μολυνθεί και (γ) τον καθαρισμό των μολυσμένων χώρων με την αφαίρεση της πηγής, εξαερισμό ή φιλτράρισμα του αέρα.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου (απαραίτητα) και μεταπτυχιακού επιπέδου μάστερ (κατά προτίμηση) στην επιστήμη της Ηλεκτρολογίας ή / και της Πληροφορικής. Οποιαδήποτε εμπειρία ή τριβή με έρευνα και ειδικότερα ερευνητική δουλειά στο πεδίο της θέσης θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μιχάλης Μιχαηλίδης, Επίκουρος Καθηγητής, michalis.michaelides@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) Θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Παρακολούθηση Ποιότητας Αέρα σε Ευφυείς Πόλεις με Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων»

Περιγραφή: Ακόμα και σήμερα, υπάρχει μια αναγνωρισμένη έλλειψη απαιτούμενης υποδομής για περιβαλλοντική παρακολούθηση, τόσο χωρικά (σε πολλαπλά σημεία), όσο και χρονικά (σε τακτά χρονικά διαστήματα). Το προτεινόμενο Ασύρματο Δίκτυο Αισθητήρων (ΑΔΑ) μπορεί να αποτελέσει μια οικονομική και συνάμα αξιόπιστη λύση για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του αέρα σε αστικές περιοχές. Η προτεινόμενη έρευνα θα επικεντρωθεί στην δημιουργία καινούργιων αλγορίθμων και τεχνικών για την ανίχνευση, ταυτοποίηση και παρακολούθηση αέριων ρύπων σε ένα αστικό περιβάλλον με τη χρήση ενός ΑΔΑ. Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι αναμένεται να χρησιμοποιήσουν μεθόδους επεξεργασίας σήματος και μηχανικής μάθησης για να αναλύσουν τα δεδομένα από τους αισθητήρες με σκοπό: (α) τη δημιουργία ενός λεπτομερούς χάρτη ρύπανσης της πόλης, (β) την ταυτοποίηση και εντοπισμό των κύριων πηγών ρύπανσης και (γ) τη δημιουργία μοντέλων πρόβλεψης των επιπέδων ρύπανσης στο σύντομο μέλλον. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναμένεται ότι θα προσφέρουν την αναγκαία πληροφόρηση για τη λήψη κατάλληλων αποφάσεων και μέτρων που θα οδηγήσουν στη μείωση των ρύπων και τη βελτίωση του περιβάλλοντος. Οι επιτυχημένοι αιτούντες αναμένεται να πραγματοποιήσουν πειράματα με πραγματικά δεδομένα από την πλατφόρμα ΑΔΑ που υπάρχει ήδη εγκατεστημένη στο ΤΕΠΑΚ για να επαληθεύσουν την απόδοση των αλγορίθμων τους.            

Απαιτούμενα προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου (απαραίτητα) και μεταπτυχιακού επιπέδου μάστερ (κατά προτίμηση) στην επιστήμη της Ηλεκτρολογίας ή / και της Πληροφορικής. Οποιαδήποτε εμπειρία ή τριβή με έρευνα και ειδικότερα ερευνητική δουλειά στο πεδίο της θέσης θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μιχάλης Μιχαηλίδης, Επίκουρος Καθηγητής, michalis.michaelides@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) Θέση στο γνωστικό αντικείμενο:Ευφυής Ανάλυση Δεδομένων και Υποστήριξη Λήψης Αποφάσεων στη Ναυτιλιακή Βιομηχανία

Περιγραφή: Η ναυτιλιακή βιομηχανία έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή οικονομική ανάπτυξη και ευημερία, καθώς υπολογίζεται ότι το 74% των αγαθών που εισάγονται ή εξάγονται από την Ευρώπη δρομολογούνται μέσω θαλάσσιων μεταφορών και λιμένων. Η ψηφιοποίηση των λιμενικών πληροφοριών και η εισαγωγή νέων τεχνολογιών όπως το AIS, αισθητήρες σε buoys και UAVs, και RFIDs οδήγησαν σε δραματική αύξηση του όγκου  των ναυτιλιακών δεδομένων, τα οποία αποτελούν κλειδί της βελτίωσης της απόδοσης των διαφόρων λιμενικών διαδικασιών και υπηρεσιών. Η προτεινόμενη έρευνα περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της απαραίτητης υποδομής διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων, η οποία θα αποτελέσει μια ολοκληρωμένη λύση για (α) αποτελεσματική συλλογή και ενοποίηση δεδομένων από διάφορες πηγές, (β) αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων με τρόπο ανεκτικό σε σφάλματα, και (γ) υποστήριξη μηχανικής μάθησης και προχωρημένων μεθόδων ανάλυσης δεδομένων, με στόχο την άντληση νέων γνώσεων και την υποστήριξη των δραστηριοτήτων λήψης αποφάσεων στους φορείς της ναυτιλίας. Η προτεινόμενες λύσεις θα επικυρωθούν μέσω της επεξεργασίας σε πραγματικό χρόνο δεδομένων σχετικά με τις μετακινήσεις των πλοίων, το περιβάλλον και την παρακολούθηση φορτίων στο Λιμάνι Λεμεσού.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου (απαραίτητα) και μεταπτυχιακού επιπέδου μάστερ (κατά προτίμηση) στην Πληροφορική ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο. Στον ιδανικό υποψήφιο θα πρέπει να αρέσει η εργασία σε ερευνητικά προβλήματα ανάλυσης δεδομένων και να κατέχει καλές δεξιότητες ανάπτυξης λογισμικού. Οποιαδήποτε εμπειρία ή τριβή με έρευνα και ειδικότερα ερευνητική δουλειά στο πεδίο της θέσης θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Χρηματοδότηση: Υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση για υποψήφιους πλήρης απασχόλησης που πληρούν τα προσόντα, μέσω συμμετοχής σε χρηματοδοτούμενο ερευνητικό πρόγραμμα.

Ερευνητικοί Σύμβουλοι:

Μιχάλης  Μιχαηλίδης, Επίκουρος Καθηγητής, michalis.michaelides@cut.ac.cy

Ηρόδοτος  Ηροδότου, Λέκτορας,  herodotos.herodotou@cut.ac.cy.

 

 • Μία (1) Θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Συστήματα Πληροφορίας και Επικοινωνιών για Ευφυή Λιμάνια»

Περιγραφή: Τα λιμάνια έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην σύνδεση της Ευρωπαϊκής αγοράς με νησιά, όπως και η Κύπρος, καθώς υπολογίζεται ότι 74% των αγαθών που εισάγονται και εξάγονται από την Ευρώπη δρομολογούνται μέσω της θαλάσσης. Η εφαρμογή καινοτόμων συστημάτων και τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στα λιμάνια της Κύπρου έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει την αποδοτικότητα των διαφόρων διαδικασιών και υπηρεσιών δια της παροχής πληροφορίας για επίγνωση της κατάστασης σε πραγματικό χρόνο από όλους τους εμπλεκομένους φορείς της ναυτιλίας. Η προτεινόμενη έρευνα αφορά την υλοποίηση τέτοιων συστημάτων στο Λιμάνι της Λεμεσού για τη συλλογή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για κινήσεις πλοίων, περιβαλλοντικές συνθήκες, και παρακολούθηση φορτίων με την χρήση καινοτόμων τεχνολογιών όπως buoys, UAVs, και RFIDs. Επίσης, περιλαμβάνει την επεξεργασία των δεδομένων που θα συλλέγονται με προχωρημένες μεθόδους ανάλυσης δεδομένων για τη διασφάλιση ψηλής ποιότητας δεδομένων, υπολογισμού KPIs, και τη δημιουργία νέων εργαλείων λήψης απόφασης και υπηρεσιών για τους φορείς της ναυτιλίας.  Οι επιτυχημένοι αιτούντες αναμένεται να πραγματοποιήσουν πειράματα σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας τα συστήματα που θα υλοποιηθούν στο Λιμάνι της Λεμεσού για να επαληθεύσουν την απόδοση των αλγορίθμων τους.   

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου (απαραίτητα) και μεταπτυχιακού επιπέδου μάστερ (κατά προτίμηση) στην επιστήμη της Ηλεκτρολογίας, ή της Πληροφορικής, ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο. Οποιαδήποτε εμπειρία ή τριβή με έρευνα και ειδικότερα ερευνητική δουλειά στο πεδίο της θέσης θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Χρηματοδότηση: Υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση για υποψήφιους πλήρης απασχόλησης που πληρούν τα προσόντα, μέσω συμμετοχής σε χρηματοδοτούμενο ερευνητικό πρόγραμμα.

Ερευνητικοί Σύμβουλοι:

Μιχάλης  Μιχαηλίδης, Επίκουρος Καθηγητής, michalis.michaelides@cut.ac.cy

Ηρόδοτος  Ηροδότου, Λέκτορας,  herodotos.herodotou@cut.ac.cy.

 

 • Μία (1) Θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Ανάπτυξη Πλασμονικών Αισθητήρων Οπτικών ινών και Νανο Κεραίων χρησιμοποιώντας Λέιζερ Φεμτοδευτερολέπτου»

Απαιτούμενα Προσόντα: Πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακό στον τομέα Ηλεκτρολογίας ή Φυσικής ή σε άλλο συναφές αντικείμενο καθώς επίσης και με δυνατό μαθηματικό υπόβαθρο.

Στόχος αυτής της διατριβής είναι η ανάπτυξη καινοτόμων φωτονικών αισθητήρων για εφαρμογές στις Βιοεπιστήμες με χρήση λέιζερ φεμτοδευτερολέπτου.

Ερευνητικός  Σύμβουλος: Κυριάκος  Καλλής, Καθηγητή,  kyriacos.kalli@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) Θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Αισθητήρες Οπτικών Ινών για Βιοϊατρικές Εφαρμογές»

Απαιτούμενα Προσόντα: Πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακό στον τομέα Ηλεκτρολογίας ή Φυσικής ή σε άλλο συναφές αντικείμενο καθώς επίσης και με δυνατό μαθηματικό υπόβαθρο.

Ερευνητικός  Σύμβουλος: Κυριάκος  Καλλής, Καθηγητή,  kyriacos.kalli@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Αλγόριθμοι Προβλεπτικής Μοντελοποίησης για Κατανεμημένα Δίκτυα Ακουστικών Αισθητήρων (ΚΑΑ) με εφαρμογές σε Συστήματα Αγωγών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου» 

Περιγραφη:Στόχος αυτής της διατριβής είναι η ανάπτυξη καινοτόμων αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, κατάλληλων για οδηγούμενη από τα δεδομένα πρόβλεψη σε Κατανεμημένα Δίκτυα Ακουστικών Αισθητήρων (ΚΑΑ). Συγκεκριμένα, τα περιβάλλοντα ΚΑΑ ενέχουν σημαντική επιστημική αβεβαιότητα, λόγω χαρακτηριστικών όπως λοξότητα, μακριές ουρές, μη-στασιμότητα και θόρυβος μέτρησης. Ως εκ τούτου, χρειάζεται η ανάπτυξη νέων μεθόδων deep generative models με καινοτόμες στατιστικές υποθέσεις. Επιπλέον, η ίδια η φύση των δικτύων ΚΑΑ απαιτεί ανάπτυξη  κατάλληλων κατανεμημένων αλγόριθμων συμπερασμού, ως και υλικού αισθητήρων που να συνεργάζονται αποδοτικά με αυτούς. Η διατριβή αυτή θα αντιμετωπίσει συνολικά αυτές τις προκλήσεις. Θα αναπτύξουμε ΚΑΑ δίκτυα στο εργαστήριό μας και θα αξιοποιήσουμε state-of-the-art λογισμικό μηχανικής μάθησης, όπως το TensorFlow. Υπάρχει επίσης η ισχυρή προοπτική ανάπτυξης και αξιολόγησης των καινοτόμων λύσεων μας σε πραγματικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις, μέσω της υπάρχουσας συνεργασίας μας με έναν παγκόσμιο ηγέτη στις τεχνολογίες αισθητήρων οπτικών ινών. Η διατριβή αυτή απαιτεί μια βασική εξοικείωση με τα ΚΑΑ και την στατιστική μοντελοποίηση.

Ερευνητικοί Σύμβουλοι:

Σωτήρη Χατζή, Επίκουρος Καθηγητής,  sotirios.chatzis@cut.ac.cy

Κυριάκος  Καλλή, Καθηγητής,  kyriacos.kalli@cut.ac.cy.

 

 • Μία (1) Θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Νυκτερινά Συστήματα Ψύξης: Μοντελισμός και συστήματα παρακολούθησης»

ή

 • Μία (1) Θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρητική και Πειραματική Έρευνα Γεωθερμικών συστημάτων»

Απαιτούμενα Προσόντα: Πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακό στον τομέα Ηλεκτρολογίας και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Επιστήμη Υπολογιστών ή Φυσική, άλλο συναφές αντικείμενο. Προηγούμενη ερευνητική ή άλλη εμπειρία σε Μαθηματικά μοντέλα θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Παύλος Χριστοδουλίδη, Επίκουρος Καθηγητής paul.christodoulides@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση με γνωστικό αντικείμενο: «Νέες τεχνικές για την αποθήκευση και αρχειοθέτηση δεδομένων από μαζικά και σύνθετα ποσά 2D/3D/4D πολιτιστικών αγαθών»

Περιγραφή: H Πολιτιστική Κληρονομιά αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της Ευρώπης και καθίσταται ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας. Η πλέον ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει οδηγήσει σε μαζική ψηφιοποίηση πολιτιστικών αγαθών, η οποία απαιτεί την οικονομικά αποδοτική συντήρηση, τεκμηρίωση, προστασία και παρουσίασή τους σε διαδικτυακές ψηφιακές βιβλιοθήκες. Στόχος είναι, μέσα από τεχνολογική καινοτομία, να αναδειχθούν με ψηφιακά μέσα, όλες οι πτυχές της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, τόσο της υλικής (βιβλία, εφημερίδες, φωτογραφίες, σχέδια, χειρόγραφα, στολές, χάρτες, αντικείμενα, αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία) όσο και της άυλης (π.χ., μουσική, τέχνες του θεάματος, λαογραφία, θεατρικές παραστάσεις) καθώς και οι σημασιολογικές τους συνδέσεις, όπως επίσης και η ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας τους με την εκ νέου χρήση τους στους τομείς της εκπαίδευσης, της τουριστικής βιομηχανίας, της διαφήμισης και της τέχνης.

Η προτεινόμενη έρευνα, έχει ως σκοπό (α) την μελέτη και ανάλυση μαζικών και σύνθετων πολυμεσικών 3D/4D δεδομένων, (β) την μελέτη και ανάλυση της αποθήκευσης και αρχειοθέτησης των δεδομένων αυτών σε ψηφιακές βιβλιοθήκες, (γ) την ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών για τη συγκομιδή συνόλων δεδομένων από ψηφιακές βιβλιοθήκες, λαμβάνοντας υπόψη τις σημασιολογικές τους υπογραφές, και τέλος, (δ) την ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών για την επαναχρησιμοποίηση τέτοιων πολύπλοκων δομών από τις ψηφιακές βιβλιοθήκες.

Ερευνητικός Σύμβουλος : Μαρίνος  Ιωαννίδη, marinos.ioannides@cut.ac.cy .

 

 • Μία (1) θέση με γνωστικό αντικείμενο: Ολιστική Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Περιγραφή: Η Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι ένα πολυπαραμετρικό πεδίο που αντιμετωπίζει σήμερα ποικίλες προκλήσεις. Η σταδιακή διεύρυνση του όρου «Πολιτιστική Κληρονομιά» (ΠΚ) οδήγησε σε ένα είδος διαχείρισής της, το οποίο υπερβαίνει την έννοια της συντήρησης και αποκατάστασης του πολιτιστικού αγαθού. Ευρύ φάσμα αξιών, ποικιλία εμπλεκομένων φορέων, πολλαπλοί, ακόμη και συγκρουόμενοι στόχοι, είναι μερικές μόνο από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΠΚ. Ακόμη και σήμερα διάφορες αρχές και φορείς λειτουργούν ο καθένας αποκλειστικά μέσα στα δικά τους στενά πλαίσια και χωρίς να λαμβάνουν υπόψη ένα πλήθος άλλων αλληλένδετων παραμέτρων. Αυτή η στάση οδηγεί συχνά σε αποσπασματικές και όχι τόσο ωφέλιμες επεμβάσεις. Η προτεινόμενη έρευνα έχει ως σκοπό να προσεγγίσει την ΠΚ με έναν ολιστικό τρόπο. Ως μία «διαδικασία» διαχείρισης η οποία άρχεται από τη φάση της συλλογής δεδομένων, αλλά επίσης και ως «αποτέλεσμα» διαχείρισης που οδηγεί σε συγκεκριμένες δράσεις. Θα περιλαμβάνει και θα εκτείνεται σε όλο τον κύκλο ζωής του πολιτιστικού αγαθού, αλλά και του ανθρώπου, ξεκινώντας από τη σχολική ηλικία, καθώς ο άνθρωπος είναι ο πάροχος αλλά και ο χρήστης των πολιτιστικών αγαθών. Για την επίτευξη των παραπάνω απαιτείται η διαρκής εναλλασσόμενη μετακίνηση ανάμεσα σε διάφορα επιστημονικά πεδία, η επιδέξια διαχείριση των πρωτογενών δεδομένων αλλά και ο κατάλληλος μετασχηματισμός τους ώστε να καταστούν αξιοποιήσιμα από διάφορους τομείς. Σημαντικά προσόντα θεωρούνται οι σπουδές στο πεδίο της τέχνης και του πολιτισμού, τα εργαλεία και η μεθοδολογική σκέψη του πεδίου της μηχανικής καθώς και η γνώση των τεχνικών της παιδαγωγικής, προκειμένου να εντοπιστούν οι τρόποι με τους οποίους η Πολιτιστική Κληρονομιά μπορεί να γίνει «κτήμα» από το ευρύ κοινό, καθιστάμενη πράγματι «δημόσιο αγαθό».

Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο και μεταπτυχιακό στην Αρχιτεκτονική, μεταπτυχιακό στο πεδίο της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Παιδαγωγική Εκπαίδευση. Πρότερη ερευνητική εμπειρία ή ειδίκευση στους τομείς της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Εκπαίδευσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. 

Ερευνητικός Σύμβουλος : Μαρίνος  Ιωαννίδη, marinos.ioannides@cut.ac.cy .

 

 • Μία (1) θέση με γνωστικό αντικείμενο: Χρήση Μηχανικής Μάθησης στην Επεξεργασία Πολιτιστικών Αγαθών

Περιγραφή:H Πολιτιστική Κληρονομιά είναι το κληροδότημα ενός λαού από τις προηγούμενες γενεές, για το οποίο γίνονται προσπάθειες να διατηρηθεί στο παρόν αλλά και να διαφυλαχτεί η μελλοντική του ύπαρξη. Στη σημερινή εποχή, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη ευφυών συστημάτων, τα οποία συμβάλλουν δραστικά σε τομείς όπως η καταγραφή, η διατήρηση και η προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Αναπόσπαστο κομμάτι των ευφυών συστημάτων αποτελεί η μηχανική μάθηση καθώς πρόκειται για μια κατηγορία τεχνητής νοημοσύνης, η οποία δίνει τη δυνατότητα  στα σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα να «μάθουν» να αναπτύσσονται και να προσαρμόζουν τη λειτουργία τους κατά την έκθεσή τους σε νέα δεδομένα.

Η προτεινόμενη έρευνα θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη μεθόδων μηχανικής μάθησης για την αξιοποίηση τους σε εφαρμογές πολιτιστικού περιεχομένου. Στα πλαίσια των ερευνητικών δραστηριοτήτων θα μελετηθούν υφιστάμενες μέθοδοι μηχανικής μάθησης (επιβλεπόμενη, μη-επιβλεπόμενη, ενισχυτική) που χρησιμοποιούνται για την κατηγοριοποίηση των πολιτιστικών αγαθών συναρτήσει του χρόνου.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού επιπέδου στην Επιστήμη των Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή σε συναφή κλάδο. Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία στη μελέτη και εφαρμογή μηχανικής μάθησης στον κλάδο της Πολιτιστικής Κληρονομιάς θα θεωρηθεί προσόν.

Ερευνητικός Σύμβουλος : Μαρίνος  Ιωαννίδη, marinos.ioannides@cut.ac.cy .

 

 • Μία (1) θέση με γνωστικό αντικείμενο: «Ανάπτυξη μιας ψηφιακής πλατφόρμας για την αρχειοθέτηση μέρους της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς διά μέσου οπτικοακουστικού υλικού

Περιγραφή: Ο διδακτορικός φοιτητής πρέπει να θέσει τις βάσεις για τη δημιουργία μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης για την αρχειοθέτηση φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της φοίτησης θα πρέπει να ψηφιοποιήσει ένα σημαντικό αριθμό της Κυπριακής, Ελληνικής και της Ανατολικής Μεσογείου σχετικού φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού. Τα υπό διερεύνηση αντικείμενα μπορεί να είναι ελεύθερα στον κυβερνοχώρο ή από ιδιωτικές και κρατικές συλλογές.

Η ερευνητική εργασία θα εστιαστεί επίσης στη μετασκευή των κατάλληλων και απαιτούμενων ευέλικτων δομών δεδομένων/σχημάτων που θα μπορούν πλήρως να περιγράψουν την ιστορική διάσταση και γνώση που συμπεριλαμβάνεται στο ψηφιοποιημένο υλικό.

Η προτεινόμενη ψηφιακή βάση δεδομένων θα πρέπει να προγραμματιστεί και να οργανωθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς της ψηφιακής Ευρωπαϊκής Βιβλιοθήκης EUROPEANA (www.europeana.eu), ώστε τα δεδομένα να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Σκοπός της διατριβής θα είναι να κατασκευαστεί ένα νέο εργαλείο όπου οι χρήστες να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό και στην αντίστοιχη ιστορική διάστασή του.

Η προτεινόμενη βάση δεδομένων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ώστε να γίνουν συγκρίσεις μεταξύ των κρατών από τα οποία θα ψηφιοποιηθεί το υλικό, βοηθώντας στον εντοπισμό παρόμοιων παραδόσεων (ήθη και έθιμα). 

 Ίσως η πιο σημαντική πτυχή αλλά και το πιο δύσκολο πρόβλημα, είναι ο σχεδιασμός ενός αλγορίθμου που επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ διαφόρων παραδόσεων (ήθη και έθιμα) των διαφόρων περιοχών στα διάφορα κράτη που θα είναι υπό διερεύνηση ούτως ώστε να διαφανεί η μετακίνηση πληθυσμών ή/και μεταφοράς των διαφόρων  παραδόσεων.

Ερευνητικός Σύμβουλος : Μαρίνος  Ιωαννίδη, marinos.ioannides@cut.ac.cy 

 

 • Μία (1) θέση με γνωστικό αντικείμενο: Ανάπτυξη μιας ψηφιακής πλατφόρμας για την αρχειοθέτηση μέρους της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς μας

Ο διδακτορικός φοιτητής πρέπει να θέσει τις βάσεις για την δημιουργία μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης για την αρχειοθέτηση παραδοσιακών χορών σε τρισδιάστατη μορφή όπου το κοινό θα μπορεί να έχει ελεύθερη πρόσβαση. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της φοίτησης θα πρέπει να ψηφιοποιήσει ένα σημαντικό αριθμό της κυπριακής (και της Ανατολικής Μεσογείου) χορευτικής κληρονομιάς, με σκοπό να την προφυλάξει, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως σημείο αναφοράς με πιθανές ερευνητικές χρήσεις. Η ερευνητική εργασία θα εστιαστεί επίσης στη μετασκευή των κατάλληλων και απαιτούμενων ευέλικτων δομών δεδομένων/σχημάτων που θα μπορούν πλήρως να περιγράψουν το ιστορικό, μουσικοχορευτικό, υλικό και άυλο μέρος ενός παραδοσιακού χορού, κτλ (μεταδεδομένα), συμβάλλοντας έτσι στην περαιτέρω ανάλυση και τη βαθύτερη τεκμηρίωση των χορών. Η βάση δεδομένων πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μπορεί να επεκταθεί, ώστε οι χρήστες να μπορούν να είναι σε θέση (εάν χρειαστεί) να την εμπλουτίζουν με περισσότερα δεδομένα και μεταδεδομένα χορών.

Μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει ανά το παγκόσμιο τυποποιημένη μέθοδος καταγραφής και αρχειοθέτησης παραδοσιακών χορών, αν και έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες, όπως για παράδειγμα το Dance Heritage Coalition.  Παρόλα αυτά, η προτεινόμενη ψηφιακή βάση δεδομένων θα πρέπει να προγραμματιστεί και να οργανωθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς της ψηφιακής Ευρωπαϊκής Βιβλιοθήκης EUROPEANA (www.europeana.eu), ώστε τα δεδομένα να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.  Σκοπός της βιβλιοθήκης είναι οι χρήστες να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε τρισδιάστατες καταγραφές της κίνησης, σε εικόνες, φωτογραφίες και βίντεο, καθώς και σε μεταδεδομένα, όπως η περιγραφή του χορού, του ερμηνευτή, τεχνικών δεδομένων (frames per second, δειγματοληψία, μορφή του αρχείου, κ.λπ. ), καθώς επίσης και την τοποθεσία, μουσική, τα μουσικά όργανα, την ιστορία που διηγείται ο χορός, τους στίχους κ.α.

Η προτεινόμενη βάση δεδομένων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ώστε να γίνουν συγκρίσεις μεταξύ των χορών, βοηθώντας στην εντοπισμό πιθανόν χορευτικών ομοιοτήτων σε γειτονικές χώρες, οδηγώντας έτσι στη δημιουργία του γενεαλογικού δέντρου των χορών (της Ανατολικής Μεσογείου). Ίσως η πιο σημαντική πτυχή, αλλά και το πιο δύσκολο πρόβλημα, είναι ο σχεδιασμός ενός αλγορίθμου που επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ των χορών/κινήσεων. Ο αλγόριθμος σύγκρισης της κίνησης, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο αν μοιάζει η στάση του σώματος (δηλαδή η γεωμετρία του σώματος), αλλά και στιλιστικά χαρακτηριστικά της κίνησης, όπως η απαιτούμενη προσπάθεια, το συναίσθημα και η πρόθεση του χορευτή. Θα πρέπει επίσης να διερευνηθούν και οι συσχετίσεις μεταξύ των μεταδεδομένων του χορού, όπως η μουσική, τα μουσικά όργανα κλπ.

Ερευνητικός Σύμβουλος : Μαρίνος  Ιωαννίδη, marinos.ioannides@cut.ac.cy .

 

 • Μία (1) θέση με γνωστικό αντικείμενο: Έξυπνοι Αλγόριθμοι και τεχνικές διόρθωσης χρώματος σε διάφορα αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομίας (Εικόνες, αγιογραφίες, κτλ)

Η κατανόηση και εμπειρία σε τεχνικές διόρθωσης χρώματος θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμες στην εφαρμογή της ψηφιοποίησης πολιτιστικής κληρονομιάς. Τέτοιες μέθοδοι μπορούν να προσφέρουν μια λεπτομερή καταγραφή των χρωματικών αλλαγών στα εκθέματα με το πέρασμα του χρόνου, μαζί με πληροφορίες για τη σχετική επιρροή παραγόντων όπως η σκόνη και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν. Επίσης, η επίδοση αυτών των τεχνικών σε εικόνες πινάκων ζωγραφικής που έχουν καταστραφεί και υπάρχουν μόνο σε μορφή χαμηλής χρωματικής ποιότητας, είναι υψηλά υποσχόμενη. Η εφαρμογή τους θα επέτρεπε τη ψηφιακή καταχώρηση εκθεμάτων που έχουν χαθεί, σε υψηλή ποιότητα χρωμάτων και ανάλυσης, χωρίς η φυσική ύπαρξη του πρωτότυπου να είναι απαραίτητη.

Ερευνητικός Σύμβουλος : Μαρίνος  Ιωαννίδη, marinos.ioannides@cut.ac.cy .

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002533, Φαξ.: 25002635

 

 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Ιανουάριο 2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

 • Μία (1) θέση με γνωστικό αντικείμενο: «Καινοτόμες τεχνικές statistical attention για end-to-end trainable συστήματα διαλόγων»

Περιγραφή: Σε αυτή την διατριβή θα αναπτύξουμε καινοτόμες μεθόδους μηχανικών συστημάτων διαλόγου. Η έρευνά μας θα εστιάσει:

(α) στην ανάπτυξη αλγορίθμων policy learning για την εκπαίδευση του μοντέλου, που ενδέχεται να επιτρέψουν την απάμβλυνση του προβλήματος “exposure  bias” από το οποίο υποφέρει το υπάρχον υπόδειγμα

(β) στην εφεύρεση νέων στατιστικών μηχανισμών “προσοχής” και διαφορίσιμης μνήμης, που υπόσχονται να αποδώσουν ισχυρότερους μηχανισμούς για την μοντελοποίηση ακολουθιακών εξαρτήσεων.

Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι πιο αποδοτικοί αλγόριθμοι που θα μπορούν να μαθαίνουν να κάνουν επιτυχημένους διαλόγους με ανθρώπους, προς αυτοματισμό τετριμμένων εργασιών, όπως π.χ. η τηλεφωνική έκδοση εισιτηρίου ή τηλεφωνικό ραντεβού.

Απαιτούμενα Προσόντα: Προσδοκούμε ότι πως οι υποψήφιοι θα έχουν στοιχειώδη εξοικείωση με στοιχεία γραμμικής άλγεβρας και την γλώσσα Python. Θα θεωρήσουμε ως θετικό στοιχείο μια στοιχειώδη εμπειρία με την μηχανική μάθηση, ιδίως την εκτιμητική μεγίστης πιθανοφανείας και τις τεχνικές regularization.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Σωτήρης Χατζής , Επίκουρος Καθηγητής,  sotirios.chatzis@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) Θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Σύνθετα Δίκτυα: Γεωμετρία,  Δυναμική και Πρόβλεψη»

Περιγραφή: Διάφορα σύνθετα δίκτυα (π.χ. τεχνολογικά, κοινωνικά, βιολογικά, οικονομικά, κλπ.) μπορούν να αντιστοιχιστούν σε γεωμετρικούς χώρους που κρύβονται κάτω από τις παρατηρήσιμες τοπολογίες τους. Οι εν λόγω χώροι ονομάζονται “κρυφοί” μιας και παίζουν το ρόλο ενός συστήματος γεωμετρικών συντεταγμένων, το οποίο δεν είναι παρατηρήσιμο εξετάζοντας την τοπολογία του δικτύου. Οι κόμβοι που βρίσκονται πιο κοντά μεταξύ τους στον κρυμμένο γεωμετρικό χώρο είναι συνδεδεμένοι στην παρατηρήσιμη τοπολογία του δικτύου με μεγαλύτερη πιθανότητα.

Απαιτούμενα Προσόντα: Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας θα επικεντρωθεί στη μελέτη των ιδιοτήτων αυτών των κρυμμένων γεωμετρικών χώρων, και στην «κινητικότητα» των κόμβων των δικτύων σε αυτούς τους χώρους. Αναμένεται ότι σημαντικά θεμελιώδη όπως και πρακτικά ζητήματα θα απαντηθούν μέσω αυτής της διδακτορικής διατριβής, όπως: (α) Ποιοί είναι οι νόμοι που διέπουν την «κίνηση» των κόμβων ενός κοινωνικού δικτύου σε αυτούς τους χώρους; (β) Μπορεί αυτή η κίνηση να μοντελοποιηθεί χρησιμοποιώντας νόμους της κλασικής μηχανικής, για παράδειγμα νόμος της κίνησης του Νεύτωνα ή στοχαστικές εκδόσεις του; (γ) Είναι αυτή η κίνηση χαοτική, ή μπορεί να προβλεφθεί; Και (δ), δεδομένου ότι μπορούμε να προβλέψουμε την κίνηση αυτή, μπορούμε να προβλέψουμε τη μελλοντική δομή και την εξέλιξη πραγματικών σύνθετων δικτύων;

Η θέση αυτή εμπίπτει στις γενικές γνωστικές περιοχές της Επιστήμης Δικτύων και Επιστήμης Δεδομένων. Στον ιδανικό υποψήφιο θα πρέπει να αρέσουν τα Δίκτυα και τα Μαθηματικά (κυρίως Πιθανότητες και Πραγματική Ανάλυση). Ο υποψήφιος θα πρέπει επίσης να κατέχει πολύ καλές γνώσεις σε προγραμματισμό Η/Υ.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Φραγκίσκος Παπαδόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής,   f.papadopoulos@eecei.cut.ac.cy.

 

 • Μία (1) Θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Γεωμετρική Ανάλυση και Δυναμική Δικτύων Εγκεφάλου»

Περιγραφή: Χαρτογραφώντας τις δομικές και λειτουργικές συνδέσεις του ανθρώπινου εγκεφάλου είναι μία από τις μεγάλες επιστημονικές προκλήσεις του 21ου αιώνα, όπου πραγματικά δεδομένα με πρωτοφανή ανάλυση στο χώρο και το χρόνο διατίθενται στο κοινό για πρώτη φορά (http://www.humanconnectome.org/). Σε αυτό το πλαίσιο, ένα μεγάλο μέρος πρόσφατης έρευνας μελετά τη δυναμική του εγκεφάλου. Συγκεκριμένα, τη δυναμική της λειτουργικής συνδεσιμότητας περιοχών του εγκεφάλου, δηλαδή, τις λειτουργικές συνδέσεις και αποσυνδέσεις που λαμβάνουν χώρα στον εγκέφαλο σε κατάσταση ηρεμίας, κατά τη διάρκεια διαφόρων εργασιών, ή κατά τη διάρκεια ανώμαλης συμπεριφοράς, όπως είναι οι επιληπτικές κρίσεις. Επιπλέον, έχει πρόσφατα αναγνωριστεί ότι οι δομικές και λειτουργικές συνδέσεις συστημάτων του εγκεφάλου έχουν κοινά χαρακτηριστικά με άλλα πολύπλοκα δίκτυα που συναντώνται στη φύση και την κοινωνία.

Απαιτούμενα Προσόντα: Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας θα επικεντρωθεί στα εξής: (α) Την άντληση δεδομένων δικτύων εγκεφάλου από τη βάση δεδομένων του human connectome project. (β) Την ανάλυση των δεδομένων αυτών χρησιμοποιώντας τεχνικές από τη θεωρία των γράφων. (γ) Την απεικόνιση αυτών των δικτύων σε διάφορους γεωμετρικούς χώρους. (δ) Τη μελέτη της “κίνησης” των κόμβων των δικτύων αυτών σε αυτούς τους γεωμετρικούς χώρους. (ε) Την ανακάλυψη πιθανών νόμων/διαδικασιών που διέπουν αυτή τη κίνηση. Και (στ), τη χρησιμοποίηση των νόμων αυτών για την πρόβλεψη της δυναμικής εγκεφαλικών δικτύων.

Η θέση αυτή εμπίπτει στις γενικές γνωστικές περιοχές της Επιστήμης Δικτύων, Επιστήμης Δεδομένων, και Νευροεπιστήμης. Στον ιδανικό υποψήφιο θα πρέπει να αρέσουν τα Δίκτυα, τα Μαθηματικά (κυρίως Πιθανότητες Στατιστική), καθώς και πτυχές της Νευροεπιστήμης. Ο υποψήφιος θα πρέπει επίσης να κατέχει πολύ καλές γνώσεις σε προγραμματισμό Η/Υ. Η έρευνα θα γίνει σε με το Τμήμα Βιοιατρικής του πανεπιστημίου McGill στον Καναδά.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Φραγκίσκος Παπαδόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής,   f.papadopoulos@eecei.cut.ac.cy.

 

 • Μία (1) Θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Αξιολόγηση Συστήματος Θεραπευτικών Υπερήχων με Απεικόνιση Μαγνητικού Τομογράφου (MRI) για Εκτομή στην Κοιλιακή Χώρα»

Περιγραφή: Εστιασμένοι υπέρηχοι είναι μια μορφή ενέργειας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία διαφόρων ασθενειών στον τομέα της ογκολογίας με χρήση θερμικών πρωτοκόλλων. Οι θερμικές επιδράσεις των εστιασμένων υπερήχων μπορεί να παρακολουθούνται με εξαιρετική αντίθεση, χρησιμοποιώντας μαγνητική τομογραφία (MRI).

Η προσφερόμενη θέση θα επικεντρωθεί στην αξιολόγηση υφιστάμενου 4-D MR συμβατές ρομποτικό σύστημα. Ένα σημαντικό καθήκον είναι ο σχεδιασμός πλασματικού υλικού βασισμένο σε χημική ένωση αγαρόζης για εφαρμογή στην κοιλιακή χώρα. Προσομοιώσεις θα πραγματοποιηθούν προκειμένου να βελτιστοποιηθούν τα θεραπευτικά πρωτόκολλα υπέρηχων. Θα σχεδιαστεί μετατροπέας υπερήχων για εφαρμογή στην κοιλιακή χώρα. Ο υποψήφιος αναμένεται να αξιολογήσει εκτενώς το σύστημα με την χρήση πλασματικού υλικού σε περιβάλλον εργαστηρίου και μέσα σε ένα μαγνητικό τομογράφο. Μέθοδοι απεικόνισης του MRI αλληλουχίες θα βελτιστοποιηθούν για τα προτεινόμενα θεραπευτικά πρωτόκολλα.

Απαιτούμενα Προσόντα: Μάστερ στον τομέα Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, ή Μηχανολογικής Μηχανικής, ή Φυσικής.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χριστάκης  Δαμιανού, Καθηγητής,  christakis.damianou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) Θέση στο γνωστικό αντικείμενο: Αξιόπιστες Αρχιτεκτονικές Η/Υ με Χρήση Τεχνικών Επιβράδυνσης Φθοράς (Resilient Wear-Aware Computer Architectures)

Περιγραφή: Η συνεχής σμίκρυνση των τρανζίστορ που παρουσιάζουν οι τεχνολογίες αιχμής στον τομέα των ηλεκτρονικών έχουν επιφέρει αύξηση της πυκνότητας τους σε ολοκληρωμένα κυκλώματα, και ως επακόλουθο την κατασκευή υψηλής απόδοσης πολύ-πύρηνων επεξεργαστών (Chip Multiprocessors – CMPs) που αποτελούνται από δεκάδες επεξεργαστικά πλακίδια. Δυστυχώς αυτή η τάση έχει δημιουργήσει επακόλουθες αρνητικές επιπτώσεις εφόσον το παρατεταμένο στρες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των τρανζίστορ σε αυτά τα CMP, σε συνάρτηση με το μικρό τους μέγεθος, οδηγεί στην επιταχυνόμενη φθορά τους, ή ακόμα και σε βλάβη, οι οποίες οφείλονται σε διάφορους φυσικούς μηχανισμούς. Δυστυχώς, τέτοια φθορά μπορεί πολύ συχνά να αποδειχθεί καταστροφική στην αξιόπιστη λειτουργία ενός CMP, εφόσον διάφορα συνιστώσα μέρη του ολοκληρωμένου κυκλώματος μπορεί να προκαλέσουν πολλαπλά σφάλματα ή /και να παραβιάσουν τα σωστά πλαίσια χρονισμού τους.

Αυτό το ερευνητικό θέμα θα ασχοληθεί με την ανάπτυξη τεχνικών επιβράδυνσης της φθοράς ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων σε CMPs στο αλγοριθμικό, στο αρχιτεκτονικό και στο μίκρο-αρχιτεκτονικό επίπεδο, έτσι ώστε να βελτιωθεί το όριο ζωής των συνιστώντων μερών ενός CMP, συμπεριλαμβανομένων των επεξεργαστών, της μνήμης και των ολοκληρωμένων δικτύων τους. Θα αναπτυχθούν αρμόζουσες μεθοδολογίες μείωσης φθοράς με γνώμονα τα χωρό-χρονικά μοτίβα φόρτου εργασίας στα οποία υπόκεινται αυτά τα συνιστώμενα μέρη, έτσι που να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αύξηση της ωφέλιμης ζωής των CMPs. Τέτοιες τεχνικές θα ενσωματωθούν απρόσκοπτα στην υφιστάμενη αρχιτεκτονική CMP για να δουλεύουν δυναμικά κατά τη διάρκεια λειτουργίας του συστήματος χωρίς παρεμβολές στη λειτουργικότητα τους. Μέθοδοι επίγνωσης της φθοράς ενδεχομένως να βασιστούν σε τεχνικές ή αλγορίθμους από τον τομέα των τεχνικών νευρωνικών δικτύων, ή σε άλλες τεχνικές βασισμένες στη στατιστική και τα μαθηματικά σε συνάρτηση με τις αρχές ψηφιακής λογικής και σχεδιασμού ψηφιακών κυκλωμάτων.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Μάστερ στον τομέα της Πληροφορικής, ή της Μηχανική Η/Υ, ή της Ηλεκτρολογίας. Η θέση αυτή εμπίπτει στις γενικές γνωστικές περιοχές της αρχιτεκτονικής Η/Υ, κατανεμημένων συστημάτων Η/Υ, προγραμματισμού Η/Υ με χρήση C/C++, ψηφιακής λογικής και κυκλωμάτων, νευρωνικών δικτύων, αλγορίθμων, χρήσης γλώσσας περιγραφής υλικού (hardware description language, π.χ. VHDL, Verilog), και σε λιγότερο βαθμό στα μαθηματικά.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Βάσος  Σωτηρίου, Αναπληρωτής,  Καθηγητής,  vassos.soteriou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) Θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδιασμός Ασφαλών και Έμπιστων Ολοκληρωμένων Πολύ-Πύρηνων Επεξεργαστών και των Ενσωματωμένων Ολοκληρωμένων Δικτύων τους σε Επίπεδο Υλικού» 

Περιγραφή: Σήμερα, η σύγχρονη μας κοινωνία βασίζεται όλο και περισσότερο στην τεχνολογία πληροφορικής (Information Technology), στην οποία η ένδειξη εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας, καθώς και η ασφαλή διαχείριση πληροφοριών έχουν καταστεί ως βασικές προσδοκίες και απαιτήσεις στη λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων. Παρά ταύτα, διάφορα κακόβουλα άτομα και ομάδες έχουν επιχειρήσει επανειλημμένα να υποκλέψουν και να χειραγωγήσουν τα δεδομένα χρηστών για να προκαλέσουν ζημιά, να επωφεληθούν γρήγορου και παράνομου οικονομικού κέρδους, και να έχουν ανεξουσιοδότητη πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες, όπως σε προσωπικά δεδομένα / ταυτότητες χρηστών, και στρατιωτικά / εταιρικά μυστικά κλπ. Μέχρι πρόσφατα, αυτές οι κακοήθεις ομάδες και άτομα, για να πετύχουν τους στόχους τους, επικεντρώνονταν στο λογισμικό μέρος των Η/Υ για να αποκτήσουν πρόσβαση σε τέτοιες ευαίσθητες πληροφορίες. Ωστόσο, πρόσφατα δυστυχώς, το υλικό του υπολογιστή έχει επίσης καταστεί στόχος έτσι που να επιτύχουν τον ίδιο στόχο διαμέσου παράνομα στοχευμένης χρήσης και αλλοίωσης του. Αυτές οι κακοήθεις ομάδες και άτομα εκμεταλλεύομαι  διάφορες ευπάθειες στο υλικό που είτε παρουσιάζονται στην υπάρχουσα αλυσίδα παραγωγής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, είτε βρίσκονται ενσωματωμένες μέσα στο υφιστάμενο υλικό του επεξεργαστή, είτε εισάγονται από αμέλεια κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού του επεξεργαστή.

Αυτό το ερευνητικό θέμα θα διερευνήσει και θα αναπτύξει διάφορες τεχνικές για να ενδυναμώσει τον "σχεδιασμό ψηφιακών κυκλωμάτων επεξεργαστών και της ενδό-διασύνδεσης τους με γνώμονα την εμπιστοσύνη" έτσι ώστε να προστατεύει και να διασφαλίζει αποτελεσματικά τα προσωπικά δεδομένα μέσα στο ίδιο το υπολογιστικό υλικό. Θα επικεντρωθεί στην εκμετάλλευση των πρόσφατων εξελίξεων που παρατηρούνται στην τεχνολογία επεξεργαστών πολλαπλών πυρήνων και στις ενσωματωμένες ολοκληρωμένες διασυνδέσεις τους, έτσι ώστε να «κλειδώνουν» ή να καταστήσουν τα υποκείμενα ψηφιακά ηλεκτρονικά ως μη-χρησιμοποιήσιμα, εάν μια κακόβουλη ομάδα προσπαθήσει να κλέψει, να συμβιβάσει, να χρησιμοποιήσει χωρίς συγκατάθεση, να παραβιάσει, ή να αλλοιώσει ένα φυσικό πολύ-πύρηνο επεξεργαστή. Ως εκ τούτου, θα ερευνηθούν, θα αναπτυχθούν και θα ενσωματωθούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε φυσικό επίπεδο υλικού σε υφιστάμενους και κοινούς εμπορικούς επεξεργαστές (όπως ο μικρό-ελεγκτής ARM M0+ ως βάση) για να αξιολογηθεί η ευρωστία και η ανθεκτικότητα αξιόπιστων επεξεργαστών στο να προστατεύουν προσωπικά δεδομένα σε επίπεδο υλικού.

Απαραίτητα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου, κατά προτίμηση, μεταπτυχιακού επιπέδου Μάστερ (Master’s), στον τομέα της Πληροφορικής, ή της Μηχανική Η/Υ, ή της Ηλεκτρολογίας. Η θέση αυτή εμπίπτει στις γενικές γνωστικές περιοχές της αρχιτεκτονικής Η/Υ, κατανεμημένων συστημάτων Η/Υ, προγραμματισμού Η/Υ με χρήση C/C++, ψηφιακής λογικής και κυκλωμάτων, αλγορίθμων, χρήσης γλώσσας περιγραφής υλικού (hardware description language, π.χ. VHDL, Verilog), και σε λιγότερο βαθμό στα μαθηματικά.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Βάσος  Σωτηρίου, Αναπληρωτής,  Καθηγητής,  vassos.soteriou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) Θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Μαθηματικός μοντελισμός και ανάλυση απόδοσης αρχιτεκτονικών δρομολογητών μικρό-δικτύων και ροής δεδομένων»

Περιγραφή : Το ερευνητικό θέμα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη διεξοδικών μαθηματικών μοντέλων για τη λεπτομερή καταγραφή της συμπεριφοράς της αρχιτεκτονικής διασωληνωμένων μικρο-δρομολογητών που χρησιμοποιούνται στα μίκρο-δίκτυα διασύνδεσης τα οποία αξιοποιούνται στους σημερινούς επεξεργαστές πολλαπλών πυρήνων και στα ενσωματωμένα συστήματα τεχνολογικής αιχμής. Θα εξεταστούν διάφορες αρχιτεκτονικές τελευταίας τεχνολογίας. Η αλληλεπίδραση της υποκείμενης οργάνωσης δρομολογητή θα εξεταστεί παράλληλα με διάφορα πρωτόκολλα ελέγχου ροής και αλγορίθμους δρομολόγησης μαζί με πολυάριθμες ροές κυκλοφορίας δεδομένων με σκοπό στο να προσδιοριστούν τα επίπεδα απόδοσης και διεκπεραιωτικότητας του δικτύου που θα λειτουργούν ως δείκτες της αρχιτεκτονικής απόδοσης του δρομολογητή. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από προσομοιώσεις λογισμικού ισοδύναμων αρχιτεκτονικών θα επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα και την ακρίβεια συμπεριφοράς των μαθηματικά διαμορφωμένων αρχιτεκτονικών μικρο-δρομολογητών.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού επιπέδου Μάστερ (Master’s) από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια είτε στον τομέα της Πληροφορικής, ή της Μηχανικής Η/Υ, ή της Ηλεκτρολογίας, ή Μαθηματικών με προτιμώμενη εξειδίκευση σε ένα από τους ακόλουθους τομείς:  αρχιτεκτονική Η/Υ, δίκτυα H/Y, διακριτά μαθηματικά, στατιστική, ή άλλης συναφούς εξειδίκευσης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν 2 και επιπλέον χρόνια εμπειρίας στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό και να μπορούν να προγραμματίζουν άπταιστα στη γλώσσα προγραμματισμού C++ ή και στην γλώσσα Python, και επίσης να διαθέτουν αρκετά καλό μαθηματικό υπόβαθρο. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη.

Ερευνητικοί  Σύμβουλοι : 

Παύλος Χριστοδουλίδης, Επίκουρος Καθηγητής,  paul.christodoulides@cut.ac.cy

Βάσος  Σωτηρίου, Αναπληρωτής Καθηγητής,  vassos.soteriou@cut.ac.cy

 

 • Δυο (2) θέσεις στα παρακάτω αντικείμενα:

«Αυτοματοποιημένος Έλεγχος Λογισμικού»

Περιγραφή: Η έρευνα θα επικεντρωθεί σε μεθόδους, τεχνικές, μοντέλα και αλγορίθμους για τον έλεγχο λογισμικού με αυτοματοποιημένο τρόπο, με μικρή ή καθόλου εμπλοκή του χρήστη. Θα γίνει χρήση Υπολογιστικής Νοημοσύνης ή/και άλλων υπο-περιοχών της Επιστήμης της Πληροφορικής για τη διενέργεια ελέγχου μαύρου κουτιού (black-box -specifications-based) και γυάλινου κουτιού (glass-box - source code-based) σε κλασσικά συστήματα λογισμικού, εφαρμογές ιστού και κινητό λογισμικό.

Απαραίτητα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ή/και μεταπτυχιακού επιπέδου μάστερ στην επιστήμη της Πληροφορικής ή της Μηχανικής των Η/Υ ή της Μηχανικής της Πληροφορικής ή άλλου συναφούς κλάδου. Οποιαδήποτε εμπειρία ή τριβή με έρευνα και ειδικότερα με ερευνητική δουλειά στο πεδίο της θέσης θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Χρηματοδότηση: Οι υποψήφιοι με τα κατάλληλα προσόντα μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως συμμετέχοντες σε ερευνητικά προγράμματα ή ως βοηθοί διδασκαλίας.

 

«Έξυπνη Κατασκευή – Βιομηχανία 4ης Γενιάς»

Περιγραφή: H Έξυπνη Κατασκευή (Smart Manufacturing) είναι ένας όρος που δημιουργήθηκε από αρκετούς οργανισμούς όπως το Υπουργείο Ενέργειας (DoE) και το Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας (NIST) στις ΗΠΑ. Το Smart Manufacturing περιγράφεται συνοπτικά ως ένα σύνολο από εφαρμογές της Τεχνολογίας της Πληροφορικής που χαρακτηρίζονται από μεγάλης έντασης δεδομένα στο επίπεδο του εργοστασίου (παραγωγή προϊόντων) αλλά και πιο πάνω (πχ. σχεδίαση προϊόντων) για την παροχή έξυπνων, αποτελεσματικών και ευαίσθητων λειτουργιών". Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση (ή Βιομηχανία 4ης γενιάς) χαρακτηρίζεται από την εισαγωγή του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) και του Διαδικτύου των εννοιών των υπηρεσιών στον τομέα της μεταποίησης, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα της δημιουργίας έξυπνων εργοστασίων με κάθετα (σε βάθος πληροφοριών) και οριζόντια (σε διαφορετικά μέρη) ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής. Σε βιομηχανίες παγκοσμίως, η εισαγωγή ευέλικτων διαδικασιών που μπορούν να αλλάξουν γρήγορα επιτρέπουν την εξατομικευμένη μαζική παραγωγή, δηλαδή την παραγωγή που λαμβάνει υπόψιν τις απαιτήσεις των πελατών σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οι παραλλαγές προϊόντων προσδιορίζονται μέσα από σχέδια και  αντικείμενα που παράγουν τα δικά τους δεδομένα παραγωγής σε έξυπνες μηχανές, οι οποίες γνωρίζουν το περιβάλλον, ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους και ελέγχουν τις διαδικασίες παραγωγής και υλικοτεχνικής υποστήριξης από μόνες τους. Τα δεδομένα συλλέγονται καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής σε μεγάλες ποσότητες και αποθηκεύονται αποκεντρωμένα ώστε να επιτρέπουν επεξεργασία και τοπικές αποφάσεις (πχ. σε επίπεδο μηχανής). Προκειμένου να υλοποιηθεί αυτό, τα στοιχεία όπως τα μηχανήματα, τα συστήματα αποθήκευσης και τα βοηθητικά προγράμματα πρέπει να είναι σε θέση να μοιράζονται πληροφορίες, καθώς και να ενεργούν και να ελέγχουν ο ένας τον άλλον αυτόνομα. Τέτοια συστήματα ονομάζονται κυβερνο-φυσικά συστήματα (cyber-physical systems - CPS). Η έρευνα που θα διεξαχθεί θα περιστρέφεται γύρω από τις προαναφερόμενες έννοιες και θα χρησιμοποιεί μορφές έξυπνης επεξεργασίας δεδομένων, οπτικοποίησης και αναλύσεων, IoT, CPS και αυτοματισμών γραμμής παραγωγής μέσω ελέγχου από αισθητήρες. Το θέμα αυτό θα διερευνηθεί με την υποστήριξη τοπικών βιομηχανικών συνεργατών (Muskita, Παραδεισιώτης) που θα προσφέρουν ένα πραγματικό περιβάλλον (και δεδομένα) για πειραματισμό και επικύρωση.

Απαιτούμενα προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ή/και μεταπτυχιακού επιπέδου μάστερ στην επιστήμη της Πληροφορικής ή της Μηχανικής των Η/Υ ή της Μηχανικής της Πληροφορικής ή άλλου συναφούς κλάδου. Οποιαδήποτε εμπειρία ή τριβή με έρευνα και ειδικότερα με ερευνητική δουλειά στο πεδίο της θέσης θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Χρηματοδότηση: Οι υποψήφιοι με τα κατάλληλα προσόντα μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως συμμετέχοντες σε ερευνητικά προγράμματα ή ως βοηθοί διδασκαλίας.

 

«Αυτοματοποιημένη Διαχείριση Πόρων για το Υπολογιστικό Νέφος »

Περιγραφή: Η έρευνα θα επικεντρωθεί σε αλγόριθμους, μεθόδους και τεχνικές για την αυτοματοποίηση συγκεκριμένων διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στο περιβάλλον του Υπολογιστικού Νέφους – ΥΝ για τη διαχείριση των πόρων του. Στα πλαίσια αυτά θα μελετηθούν προβλήματα βέλτιστης διαχείριση των πόρων (π.χ. φυσικοί εξυπηρετητές και ιδεατές μηχανές) ώστε να εξυπηρετούνται οι πελάτες των υπηρεσιών του Νέφους γρήγορα και με βάση τις σχετικές συμφωνίες SLA με ταυτόχρονη εξοικονόμηση κόστους και ενέργειας στο ΥΝ. Επιπρόσθετα, θα γίνει μελέτη υποκατηγοριών υπολογισμού στο ΥΝ, όπως το Fox/Edge Computing, με βάση το οποίο η λογική και η εκτέλεση ενός υπολογισμού γίνεται σε τοπικό επίπεδο-κόμβο αποφεύγοντας την καθυστέρηση λόγω μετάδοσης δεδομένων στο δίκτυο.

Η προσέγγιση που θα ακολουθηθεί θα στηρίζεται σε μοντέλα και αλγόριθμους Υπολογιστικής Νοημοσύνης και σε μονή και πολλαπλή βελτιστοποίηση.  

Απαιτούμενα προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ή/και μεταπτυχιακού επιπέδου μάστερ στην επιστήμη της Πληροφορικής ή της Μηχανικής των Η/Υ ή της Μηχανικής της Πληροφορικής ή άλλου συναφούς κλάδου. Οποιαδήποτε εμπειρία ή τριβή με έρευνα και ειδικότερα με ερευνητική δουλειά στο πεδίο της θέσης θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Χρηματοδότηση:  Οι υποψήφιοι με τα κατάλληλα προσόντα μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως συμμετέχοντες σε ερευνητικά προγράμματα ή ως βοηθοί διδασκαλίας.

 

«Τεχνολογία Λογισμικού και Ευφυής Επεξεργασία Δεδομένων σε Κατανεμημένα Συστήματα Επεξεργασίας Blockchain»

Η έρευνα θα επικεντρωθεί σε μεθοδολογίες και τεχνικές για την ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού για την κατανεμημένη επεξεργασία που λαμβάνει χώρα στο νέο υπολογιστικό μοντέλο του Blockchain. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε θέματα αυτοματοποίησης διαδικασιών για την επεξεργασία δεδομένων στο περιβάλλον αυτό κάνοντας χρήση μοντέλων και αλγορίθμων Υπολογιστικής και Τεχνητής Νοημοσύνης καθώς και ευριστικών μεθόδων απλής και πολλαπλής βελτιστοποίησης. Το θέμα αυτό θα εφαρμόσει τα ερευνητικά αποτελέσματα σε πραγματικά συστήματα που ήδη τρέχουν ή πρόκειται να αναπτυχθούν σε περιβάλλον Blockchain κυρίως από τον Χρηματο-οικονομικό χώρο και ενδέχεται να υποστηριχθεί με δεδομένα ή/και χρηματοδότηση από τοπικούς ιδιωτικούς φορείς με τους οποίους ήδη έχει συζητηθεί το ενδεχόμενο αυτό και είναι θετικοί.

Απαιτούμενα προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ή/και μεταπτυχιακού επιπέδου μάστερ στην επιστήμη της Πληροφορικής ή της Μηχανικής των Η/Υ ή της Μηχανικής της Πληροφορικής ή άλλου συναφούς κλάδου. Οποιαδήποτε εμπειρία ή τριβή με έρευνα και ειδικότερα με ερευνητική δουλειά στο αντικείμενο της θέσης και θέματα Υπολογιστικής και Τεχνητής Νοημοσύνης θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Χρηματοδότηση: Οι υποψήφιοι με τα κατάλληλα προσόντα μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως συμμετέχοντες σε ερευνητικά προγράμματα ή/και ως βοηθοί διδασκαλίας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ανδρέας Σ. Ανδρέου, Καθηγητής, andreas.andreou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) Θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Ανίχνευση, Εντοπισμός και Παρακολούθηση Συμβάντος με Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων»

Περιγραφή: Τα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (ΑΔΑ) είναι μια σχετικά καινούργια τεχνολογία η οποία έχει τη δυνατότητα να ενσωματώσει τους υπολογιστές στην καθημερινή μας ζωή αφήνοντας τους να δουλεύουν αθέατοι στο περιθώριο. Υπάρχει ένα μεγάλο εύρος από πιθανές εφαρμογές περιλαμβανομένου στρατιωτική ανίχνευση, ασφάλεια υποδομής, περιβαλλοντική παρακολούθηση και παρακολούθηση φυσικών βιοτόπων, βιομηχανική ανίχνευση, παρακολούθηση κτιρίων και εγκαταστάσεων και έλεγχο τροχαίας. Η προτεινόμενη έρευνα αναμένεται να περικλείει ιδέες και τεχνικές από πολλά διαφορετικά πεδία περιλαμβανομένου τα Ασύρματα Συστήματα Επικοινωνίας, τα Δίκτυα Η/Υ, την Συλλογική Επεξεργασία Σημάτων και Πληροφορίας και την Υπολογιστική Νοημοσύνη.

H προσφερόμενη θέση θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη καινούργιων αλγορίθμων και τεχνικών για την ανίχνευση, εντοπισμό και παρακολούθηση κάποιου συμβάντος με ΑΔΑ. Οι αλγόριθμοι που θα αναπτυχθούν πρέπει να χαρακτηρίζονται από χαμηλή πολυπλοκότητα, κατανεμημένη εφαρμογή και ανεκτικότητα σε σφάλματα έτσι ώστε να συνάδουν με τους περιορισμούς των ΑΔΑ όσο αφορά την ενέργεια και το εύρος ζώνης καθώς και τις σκληρές συνθήκες λειτουργίας.  Οι επιτυχημένοι αιτούντες αναμένεται να πραγματοποιήσουν πειράματα σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα ΑΔΑ στο ΤΕΠΑΚ για να επαληθεύσουν την απόδοση των αλγορίθμων τους. 

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου (απαραίτητα) και μεταπτυχιακού επιπέδου μάστερ (κατά προτίμηση) στην επιστήμη της Ηλεκτρολογίας ή / και της Πληροφορικής. Οποιαδήποτε εμπειρία ή τριβή με έρευνα και ειδικότερα ερευνητική δουλειά στο πεδίο της θέσης θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μιχάλης  Μιχαηλίδης, Επίκουρος Καθηγητής, michalis.michaelides@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) Θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Παρακολούθηση Μολυντικών Ουσιών σε Ευφυή Κτίρια»

Περιγραφή: Το ευφυές κτίριο αποτελεί ένα σύστημα που χρησιμοποιεί τεχνολογία ηλεκτρονικών υπολογιστών για τον αυτόνομο έλεγχο και την προσαρμογή του περιβάλλοντος του κτιρίου με σκοπό την βελτίωση της λειτουργίας και την εξοικονόμηση ενέργειας, την μείωση του κόστους, την βελτίωση της άνεσης, της αποδοτικότητας και της ασφάλειας των κατοίκων, και την αύξηση της ευρωστίας και αξιοπιστίας. Η διασπορά μολυντικών ουσιών μέσα στο κτίριο θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα του αέρα και μπορεί να επηρεάσει την άνεση, υγεία, αποδοτικότητα και την ασφάλεια των κατοίκων. Οι μολυντικές ουσίες μπορεί να προκύψουν λόγω κάποιου ατυχήματος, βλάβης σε μηχάνημα ή και σχεδιασμένης τρομοκρατικής ενέργειας. Κάτω από αυτές τις κρίσιμες συνθήκες απαιτείται η άμεση ανίχνευση της ουσίας έτσι ώστε να ληφθούν οι ορθές αποφάσεις που θα εξασφαλίσουν την ασφάλεια των κατοίκων.

Η προτεινόμενη έρευνα θα μελετήσει και θα παράγει λύσεις στο πρόβλημα της παρακολούθησης του περιβάλλοντος εντός του κτιρίου για την εξεύρεση μολυντικών ουσιών. Τα κατανεμημένα δίκτυα αισθητήρων έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως στα κτίρια για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας, της υγρασίας και της συγκέντρωσης μολυντικών ουσιών (π.χ. CO, CO2) στον εσωτερικό χώρο. Ο σκοπός της έρευνας θα είναι η ανάπτυξη μεθόδων ερμηνείας των δεδομένων πραγματικού χρόνου που συλλέγονται από τους αισθητήρες για την εξασφάλιση της ορθής και έγκαιρης ανίχνευσης των μολυντικών ουσιών. Τα αποτελέσματα της έρευνας δύναται να χρησιμοποιηθούν για: (α) την υπόδειξη ασφαλών χώρων ή εξόδων από το κτίριο στους κατοίκους, (β) τον εντοπισμό και την απομόνωση των χώρων που έχουν μολυνθεί και (γ) τον καθαρισμό των μολυσμένων χώρων με την αφαίρεση της πηγής, εξαερισμό ή φιλτράρισμα του αέρα.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου (απαραίτητα) και μεταπτυχιακού επιπέδου μάστερ (κατά προτίμηση) στην επιστήμη της Ηλεκτρολογίας ή / και της Πληροφορικής. Οποιαδήποτε εμπειρία ή τριβή με έρευνα και ειδικότερα ερευνητική δουλειά στο πεδίο της θέσης θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μιχάλης Μιχαηλίδης, Επίκουρος Καθηγητής, michalis.michaelides@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) Θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Παρακολούθηση Ποιότητας Αέρα σε Ευφυείς Πόλεις με Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων»

Περιγραφή: Ακόμα και σήμερα, υπάρχει μια αναγνωρισμένη έλλειψη απαιτούμενης υποδομής για περιβαλλοντική παρακολούθηση, τόσο χωρικά (σε πολλαπλά σημεία), όσο και χρονικά (σε τακτά χρονικά διαστήματα). Το προτεινόμενο Ασύρματο Δίκτυο Αισθητήρων (ΑΔΑ) μπορεί να αποτελέσει μια οικονομική και συνάμα αξιόπιστη λύση για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του αέρα σε αστικές περιοχές. Η προτεινόμενη έρευνα θα επικεντρωθεί στην δημιουργία καινούργιων αλγορίθμων και τεχνικών για την ανίχνευση, ταυτοποίηση και παρακολούθηση αέριων ρύπων σε ένα αστικό περιβάλλον με τη χρήση ενός ΑΔΑ. Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι αναμένεται να χρησιμοποιήσουν μεθόδους επεξεργασίας σήματος και μηχανικής μάθησης για να αναλύσουν τα δεδομένα από τους αισθητήρες με σκοπό: (α) τη δημιουργία ενός λεπτομερούς χάρτη ρύπανσης της πόλης, (β) την ταυτοποίηση και εντοπισμό των κύριων πηγών ρύπανσης και (γ) τη δημιουργία μοντέλων πρόβλεψης των επιπέδων ρύπανσης στο σύντομο μέλλον. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναμένεται ότι θα προσφέρουν την αναγκαία πληροφόρηση για τη λήψη κατάλληλων αποφάσεων και μέτρων που θα οδηγήσουν στη μείωση των ρύπων και τη βελτίωση του περιβάλλοντος. Οι επιτυχημένοι αιτούντες αναμένεται να πραγματοποιήσουν πειράματα με πραγματικά δεδομένα από την πλατφόρμα ΑΔΑ που υπάρχει ήδη εγκατεστημένη στο ΤΕΠΑΚ για να επαληθεύσουν την απόδοση των αλγορίθμων τους.            

Απαιτούμενα προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου (απαραίτητα) και μεταπτυχιακού επιπέδου μάστερ (κατά προτίμηση) στην επιστήμη της Ηλεκτρολογίας ή / και της Πληροφορικής. Οποιαδήποτε εμπειρία ή τριβή με έρευνα και ειδικότερα ερευνητική δουλειά στο πεδίο της θέσης θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μιχάλης Μιχαηλίδης, Επίκουρος Καθηγητής, michalis.michaelides@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) Θέση στο γνωστικό αντικείμενο:Ευφυής Ανάλυση Δεδομένων και Υποστήριξη Λήψης Αποφάσεων στη Ναυτιλιακή Βιομηχανία

Περιγραφή: Η ναυτιλιακή βιομηχανία έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή οικονομική ανάπτυξη και ευημερία, καθώς υπολογίζεται ότι το 74% των αγαθών που εισάγονται ή εξάγονται από την Ευρώπη δρομολογούνται μέσω θαλάσσιων μεταφορών και λιμένων. Η ψηφιοποίηση των λιμενικών πληροφοριών και η εισαγωγή νέων τεχνολογιών όπως το AIS, αισθητήρες σε buoys και UAVs, και RFIDs οδήγησαν σε δραματική αύξηση του όγκου  των ναυτιλιακών δεδομένων, τα οποία αποτελούν κλειδί της βελτίωσης της απόδοσης των διαφόρων λιμενικών διαδικασιών και υπηρεσιών. Η προτεινόμενη έρευνα περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της απαραίτητης υποδομής διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων, η οποία θα αποτελέσει μια ολοκληρωμένη λύση για (α) αποτελεσματική συλλογή και ενοποίηση δεδομένων από διάφορες πηγές, (β) αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων με τρόπο ανεκτικό σε σφάλματα, και (γ) υποστήριξη μηχανικής μάθησης και προχωρημένων μεθόδων ανάλυσης δεδομένων, με στόχο την άντληση νέων γνώσεων και την υποστήριξη των δραστηριοτήτων λήψης αποφάσεων στους φορείς της ναυτιλίας. Η προτεινόμενες λύσεις θα επικυρωθούν μέσω της επεξεργασίας σε πραγματικό χρόνο δεδομένων σχετικά με τις μετακινήσεις των πλοίων, το περιβάλλον και την παρακολούθηση φορτίων στο Λιμάνι Λεμεσού.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου (απαραίτητα) και μεταπτυχιακού επιπέδου μάστερ (κατά προτίμηση) στην Πληροφορική ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο. Στον ιδανικό υποψήφιο θα πρέπει να αρέσει η εργασία σε ερευνητικά προβλήματα ανάλυσης δεδομένων και να κατέχει καλές δεξιότητες ανάπτυξης λογισμικού. Οποιαδήποτε εμπειρία ή τριβή με έρευνα και ειδικότερα ερευνητική δουλειά στο πεδίο της θέσης θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Χρηματοδότηση: Υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση για υποψήφιους πλήρης απασχόλησης που πληρούν τα προσόντα, μέσω συμμετοχής σε χρηματοδοτούμενο ερευνητικό πρόγραμμα.

Ερευνητικοί Σύμβουλοι:

Μιχάλης  Μιχαηλίδης, Επίκουρος Καθηγητής, michalis.michaelides@cut.ac.cy

Ηρόδοτος  Ηροδότου, Λέκτορας,  herodotos.herodotou@cut.ac.cy.

 

 • Μία (1) Θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Συστήματα Πληροφορίας και Επικοινωνιών για Ευφυή Λιμάνια»

Περιγραφή: Τα λιμάνια έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην σύνδεση της Ευρωπαϊκής αγοράς με νησιά, όπως και η Κύπρος, καθώς υπολογίζεται ότι 74% των αγαθών που εισάγονται και εξάγονται από την Ευρώπη δρομολογούνται μέσω της θαλάσσης. Η εφαρμογή καινοτόμων συστημάτων και τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στα λιμάνια της Κύπρου έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει την αποδοτικότητα των διαφόρων διαδικασιών και υπηρεσιών δια της παροχής πληροφορίας για επίγνωση της κατάστασης σε πραγματικό χρόνο από όλους τους εμπλεκομένους φορείς της ναυτιλίας. Η προτεινόμενη έρευνα αφορά την υλοποίηση τέτοιων συστημάτων στο Λιμάνι της Λεμεσού για τη συλλογή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για κινήσεις πλοίων, περιβαλλοντικές συνθήκες, και παρακολούθηση φορτίων με την χρήση καινοτόμων τεχνολογιών όπως buoys, UAVs, και RFIDs. Επίσης, περιλαμβάνει την επεξεργασία των δεδομένων που θα συλλέγονται με προχωρημένες μεθόδους ανάλυσης δεδομένων για τη διασφάλιση ψηλής ποιότητας δεδομένων, υπολογισμού KPIs, και τη δημιουργία νέων εργαλείων λήψης απόφασης και υπηρεσιών για τους φορείς της ναυτιλίας.  Οι επιτυχημένοι αιτούντες αναμένεται να πραγματοποιήσουν πειράματα σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας τα συστήματα που θα υλοποιηθούν στο Λιμάνι της Λεμεσού για να επαληθεύσουν την απόδοση των αλγορίθμων τους.   

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου (απαραίτητα) και μεταπτυχιακού επιπέδου μάστερ (κατά προτίμηση) στην επιστήμη της Ηλεκτρολογίας, ή της Πληροφορικής, ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο. Οποιαδήποτε εμπειρία ή τριβή με έρευνα και ειδικότερα ερευνητική δουλειά στο πεδίο της θέσης θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Χρηματοδότηση: Υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση για υποψήφιους πλήρης απασχόλησης που πληρούν τα προσόντα, μέσω συμμετοχής σε χρηματοδοτούμενο ερευνητικό πρόγραμμα.

Ερευνητικοί Σύμβουλοι:

Μιχάλης  Μιχαηλίδης, Επίκουρος Καθηγητής, michalis.michaelides@cut.ac.cy

Ηρόδοτος  Ηροδότου, Λέκτορας,  herodotos.herodotou@cut.ac.cy.

 

 • Μία (1) Θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Ανάπτυξη Πλασμονικών Αισθητήρων Οπτικών ινών και Νανο Κεραίων χρησιμοποιώντας Λέιζερ Φεμτοδευτερολέπτου»

Απαιτούμενα Προσόντα: Πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακό στον τομέα Ηλεκτρολογίας ή Φυσικής ή σε άλλο συναφές αντικείμενο καθώς επίσης και με δυνατό μαθηματικό υπόβαθρο.

Στόχος αυτής της διατριβής είναι η ανάπτυξη καινοτόμων φωτονικών αισθητήρων για εφαρμογές στις Βιοεπιστήμες με χρήση λέιζερ φεμτοδευτερολέπτου.

Ερευνητικός  Σύμβουλος: Κυριάκος  Καλλής, Καθηγητή,  kyriacos.kalli@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) Θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Αισθητήρες Οπτικών Ινών για Βιοϊατρικές Εφαρμογές»

Απαιτούμενα Προσόντα: Πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακό στον τομέα Ηλεκτρολογίας ή Φυσικής ή σε άλλο συναφές αντικείμενο καθώς επίσης και με δυνατό μαθηματικό υπόβαθρο.

Ερευνητικός  Σύμβουλος: Κυριάκος  Καλλής, Καθηγητή,  kyriacos.kalli@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Αλγόριθμοι Προβλεπτικής Μοντελοποίησης για Κατανεμημένα Δίκτυα Ακουστικών Αισθητήρων (ΚΑΑ) με εφαρμογές σε Συστήματα Αγωγών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου» 

Περιγραφη:Στόχος αυτής της διατριβής είναι η ανάπτυξη καινοτόμων αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, κατάλληλων για οδηγούμενη από τα δεδομένα πρόβλεψη σε Κατανεμημένα Δίκτυα Ακουστικών Αισθητήρων (ΚΑΑ). Συγκεκριμένα, τα περιβάλλοντα ΚΑΑ ενέχουν σημαντική επιστημική αβεβαιότητα, λόγω χαρακτηριστικών όπως λοξότητα, μακριές ουρές, μη-στασιμότητα και θόρυβος μέτρησης. Ως εκ τούτου, χρειάζεται η ανάπτυξη νέων μεθόδων deep generative models με καινοτόμες στατιστικές υποθέσεις. Επιπλέον, η ίδια η φύση των δικτύων ΚΑΑ απαιτεί ανάπτυξη  κατάλληλων κατανεμημένων αλγόριθμων συμπερασμού, ως και υλικού αισθητήρων που να συνεργάζονται αποδοτικά με αυτούς. Η διατριβή αυτή θα αντιμετωπίσει συνολικά αυτές τις προκλήσεις. Θα αναπτύξουμε ΚΑΑ δίκτυα στο εργαστήριό μας και θα αξιοποιήσουμε state-of-the-art λογισμικό μηχανικής μάθησης, όπως το TensorFlow. Υπάρχει επίσης η ισχυρή προοπτική ανάπτυξης και αξιολόγησης των καινοτόμων λύσεων μας σε πραγματικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις, μέσω της υπάρχουσας συνεργασίας μας με έναν παγκόσμιο ηγέτη στις τεχνολογίες αισθητήρων οπτικών ινών. Η διατριβή αυτή απαιτεί μια βασική εξοικείωση με τα ΚΑΑ και την στατιστική μοντελοποίηση.

Ερευνητικοί Σύμβουλοι:

Σωτήρη Χατζή, Επίκουρος Καθηγητής,  sotirios.chatzis@cut.ac.cy

Κυριάκος  Καλλή, Καθηγητής,  kyriacos.kalli@cut.ac.cy.

 

 • Μία (1) Θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Νυκτερινά Συστήματα Ψύξης: Μοντελισμός και συστήματα παρακολούθησης»

ή

 • Μία (1) Θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρητική και Πειραματική Έρευνα Γεωθερμικών συστημάτων»

Απαιτούμενα Προσόντα: Πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακό στον τομέα Ηλεκτρολογίας και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Επιστήμη Υπολογιστών ή Φυσική, άλλο συναφές αντικείμενο. Προηγούμενη ερευνητική ή άλλη εμπειρία σε Μαθηματικά μοντέλα θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Παύλος Χριστοδουλίδη, Επίκουρος Καθηγητής paul.christodoulides@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση με γνωστικό αντικείμενο: «Νέες τεχνικές για την αποθήκευση και αρχειοθέτηση δεδομένων από μαζικά και σύνθετα ποσά 2D/3D/4D πολιτιστικών αγαθών»

Περιγραφή: H Πολιτιστική Κληρονομιά αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της Ευρώπης και καθίσταται ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας. Η πλέον ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει οδηγήσει σε μαζική ψηφιοποίηση πολιτιστικών αγαθών, η οποία απαιτεί την οικονομικά αποδοτική συντήρηση, τεκμηρίωση, προστασία και παρουσίασή τους σε διαδικτυακές ψηφιακές βιβλιοθήκες. Στόχος είναι, μέσα από τεχνολογική καινοτομία, να αναδειχθούν με ψηφιακά μέσα, όλες οι πτυχές της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, τόσο της υλικής (βιβλία, εφημερίδες, φωτογραφίες, σχέδια, χειρόγραφα, στολές, χάρτες, αντικείμενα, αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία) όσο και της άυλης (π.χ., μουσική, τέχνες του θεάματος, λαογραφία, θεατρικές παραστάσεις) καθώς και οι σημασιολογικές τους συνδέσεις, όπως επίσης και η ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας τους με την εκ νέου χρήση τους στους τομείς της εκπαίδευσης, της τουριστικής βιομηχανίας, της διαφήμισης και της τέχνης.

Η προτεινόμενη έρευνα, έχει ως σκοπό (α) την μελέτη και ανάλυση μαζικών και σύνθετων πολυμεσικών 3D/4D δεδομένων, (β) την μελέτη και ανάλυση της αποθήκευσης και αρχειοθέτησης των δεδομένων αυτών σε ψηφιακές βιβλιοθήκες, (γ) την ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών για τη συγκομιδή συνόλων δεδομένων από ψηφιακές βιβλιοθήκες, λαμβάνοντας υπόψη τις σημασιολογικές τους υπογραφές, και τέλος, (δ) την ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών για την επαναχρησιμοποίηση τέτοιων πολύπλοκων δομών από τις ψηφιακές βιβλιοθήκες.

Ερευνητικός Σύμβουλος : Μαρίνος  Ιωαννίδη, marinos.ioannides@cut.ac.cy .

 

 • Μία (1) θέση με γνωστικό αντικείμενο: Ολιστική Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Περιγραφή: Η Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι ένα πολυπαραμετρικό πεδίο που αντιμετωπίζει σήμερα ποικίλες προκλήσεις. Η σταδιακή διεύρυνση του όρου «Πολιτιστική Κληρονομιά» (ΠΚ) οδήγησε σε ένα είδος διαχείρισής της, το οποίο υπερβαίνει την έννοια της συντήρησης και αποκατάστασης του πολιτιστικού αγαθού. Ευρύ φάσμα αξιών, ποικιλία εμπλεκομένων φορέων, πολλαπλοί, ακόμη και συγκρουόμενοι στόχοι, είναι μερικές μόνο από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΠΚ. Ακόμη και σήμερα διάφορες αρχές και φορείς λειτουργούν ο καθένας αποκλειστικά μέσα στα δικά τους στενά πλαίσια και χωρίς να λαμβάνουν υπόψη ένα πλήθος άλλων αλληλένδετων παραμέτρων. Αυτή η στάση οδηγεί συχνά σε αποσπασματικές και όχι τόσο ωφέλιμες επεμβάσεις. Η προτεινόμενη έρευνα έχει ως σκοπό να προσεγγίσει την ΠΚ με έναν ολιστικό τρόπο. Ως μία «διαδικασία» διαχείρισης η οποία άρχεται από τη φάση της συλλογής δεδομένων, αλλά επίσης και ως «αποτέλεσμα» διαχείρισης που οδηγεί σε συγκεκριμένες δράσεις. Θα περιλαμβάνει και θα εκτείνεται σε όλο τον κύκλο ζωής του πολιτιστικού αγαθού, αλλά και του ανθρώπου, ξεκινώντας από τη σχολική ηλικία, καθώς ο άνθρωπος είναι ο πάροχος αλλά και ο χρήστης των πολιτιστικών αγαθών. Για την επίτευξη των παραπάνω απαιτείται η διαρκής εναλλασσόμενη μετακίνηση ανάμεσα σε διάφορα επιστημονικά πεδία, η επιδέξια διαχείριση των πρωτογενών δεδομένων αλλά και ο κατάλληλος μετασχηματισμός τους ώστε να καταστούν αξιοποιήσιμα από διάφορους τομείς. Σημαντικά προσόντα θεωρούνται οι σπουδές στο πεδίο της τέχνης και του πολιτισμού, τα εργαλεία και η μεθοδολογική σκέψη του πεδίου της μηχανικής καθώς και η γνώση των τεχνικών της παιδαγωγικής, προκειμένου να εντοπιστούν οι τρόποι με τους οποίους η Πολιτιστική Κληρονομιά μπορεί να γίνει «κτήμα» από το ευρύ κοινό, καθιστάμενη πράγματι «δημόσιο αγαθό».

Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο και μεταπτυχιακό στην Αρχιτεκτονική, μεταπτυχιακό στο πεδίο της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Παιδαγωγική Εκπαίδευση. Πρότερη ερευνητική εμπειρία ή ειδίκευση στους τομείς της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Εκπαίδευσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. 

Ερευνητικός Σύμβουλος : Μαρίνος  Ιωαννίδη, marinos.ioannides@cut.ac.cy .

 

 • Μία (1) θέση με γνωστικό αντικείμενο: Χρήση Μηχανικής Μάθησης στην Επεξεργασία Πολιτιστικών Αγαθών

Περιγραφή:H Πολιτιστική Κληρονομιά είναι το κληροδότημα ενός λαού από τις προηγούμενες γενεές, για το οποίο γίνονται προσπάθειες να διατηρηθεί στο παρόν αλλά και να διαφυλαχτεί η μελλοντική του ύπαρξη. Στη σημερινή εποχή, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη ευφυών συστημάτων, τα οποία συμβάλλουν δραστικά σε τομείς όπως η καταγραφή, η διατήρηση και η προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Αναπόσπαστο κομμάτι των ευφυών συστημάτων αποτελεί η μηχανική μάθηση καθώς πρόκειται για μια κατηγορία τεχνητής νοημοσύνης, η οποία δίνει τη δυνατότητα  στα σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα να «μάθουν» να αναπτύσσονται και να προσαρμόζουν τη λειτουργία τους κατά την έκθεσή τους σε νέα δεδομένα.

Η προτεινόμενη έρευνα θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη μεθόδων μηχανικής μάθησης για την αξιοποίηση τους σε εφαρμογές πολιτιστικού περιεχομένου. Στα πλαίσια των ερευνητικών δραστηριοτήτων θα μελετηθούν υφιστάμενες μέθοδοι μηχανικής μάθησης (επιβλεπόμενη, μη-επιβλεπόμενη, ενισχυτική) που χρησιμοποιούνται για την κατηγοριοποίηση των πολιτιστικών αγαθών συναρτήσει του χρόνου.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού επιπέδου στην Επιστήμη των Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή σε συναφή κλάδο. Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία στη μελέτη και εφαρμογή μηχανικής μάθησης στον κλάδο της Πολιτιστικής Κληρονομιάς θα θεωρηθεί προσόν.

Ερευνητικός Σύμβουλος : Μαρίνος  Ιωαννίδη, marinos.ioannides@cut.ac.cy .

 

 • Μία (1) θέση με γνωστικό αντικείμενο: «Ανάπτυξη μιας ψηφιακής πλατφόρμας για την αρχειοθέτηση μέρους της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς διά μέσου οπτικοακουστικού υλικού

Περιγραφή: Ο διδακτορικός φοιτητής πρέπει να θέσει τις βάσεις για τη δημιουργία μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης για την αρχειοθέτηση φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της φοίτησης θα πρέπει να ψηφιοποιήσει ένα σημαντικό αριθμό της Κυπριακής, Ελληνικής και της Ανατολικής Μεσογείου σχετικού φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού. Τα υπό διερεύνηση αντικείμενα μπορεί να είναι ελεύθερα στον κυβερνοχώρο ή από ιδιωτικές και κρατικές συλλογές.

Η ερευνητική εργασία θα εστιαστεί επίσης στη μετασκευή των κατάλληλων και απαιτούμενων ευέλικτων δομών δεδομένων/σχημάτων που θα μπορούν πλήρως να περιγράψουν την ιστορική διάσταση και γνώση που συμπεριλαμβάνεται στο ψηφιοποιημένο υλικό.

Η προτεινόμενη ψηφιακή βάση δεδομένων θα πρέπει να προγραμματιστεί και να οργανωθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς της ψηφιακής Ευρωπαϊκής Βιβλιοθήκης EUROPEANA (www.europeana.eu), ώστε τα δεδομένα να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Σκοπός της διατριβής θα είναι να κατασκευαστεί ένα νέο εργαλείο όπου οι χρήστες να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό και στην αντίστοιχη ιστορική διάστασή του.

Η προτεινόμενη βάση δεδομένων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ώστε να γίνουν συγκρίσεις μεταξύ των κρατών από τα οποία θα ψηφιοποιηθεί το υλικό, βοηθώντας στον εντοπισμό παρόμοιων παραδόσεων (ήθη και έθιμα). 

 Ίσως η πιο σημαντική πτυχή αλλά και το πιο δύσκολο πρόβλημα, είναι ο σχεδιασμός ενός αλγορίθμου που επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ διαφόρων παραδόσεων (ήθη και έθιμα) των διαφόρων περιοχών στα διάφορα κράτη που θα είναι υπό διερεύνηση ούτως ώστε να διαφανεί η μετακίνηση πληθυσμών ή/και μεταφοράς των διαφόρων  παραδόσεων.

Ερευνητικός Σύμβουλος : Μαρίνος  Ιωαννίδη, marinos.ioannides@cut.ac.cy 

 

 • Μία (1) θέση με γνωστικό αντικείμενο: Ανάπτυξη μιας ψηφιακής πλατφόρμας για την αρχειοθέτηση μέρους της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς μας

Ο διδακτορικός φοιτητής πρέπει να θέσει τις βάσεις για την δημιουργία μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης για την αρχειοθέτηση παραδοσιακών χορών σε τρισδιάστατη μορφή όπου το κοινό θα μπορεί να έχει ελεύθερη πρόσβαση. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της φοίτησης θα πρέπει να ψηφιοποιήσει ένα σημαντικό αριθμό της κυπριακής (και της Ανατολικής Μεσογείου) χορευτικής κληρονομιάς, με σκοπό να την προφυλάξει, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως σημείο αναφοράς με πιθανές ερευνητικές χρήσεις. Η ερευνητική εργασία θα εστιαστεί επίσης στη μετασκευή των κατάλληλων και απαιτούμενων ευέλικτων δομών δεδομένων/σχημάτων που θα μπορούν πλήρως να περιγράψουν το ιστορικό, μουσικοχορευτικό, υλικό και άυλο μέρος ενός παραδοσιακού χορού, κτλ (μεταδεδομένα), συμβάλλοντας έτσι στην περαιτέρω ανάλυση και τη βαθύτερη τεκμηρίωση των χορών. Η βάση δεδομένων πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μπορεί να επεκταθεί, ώστε οι χρήστες να μπορούν να είναι σε θέση (εάν χρειαστεί) να την εμπλουτίζουν με περισσότερα δεδομένα και μεταδεδομένα χορών.

Μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει ανά το παγκόσμιο τυποποιημένη μέθοδος καταγραφής και αρχειοθέτησης παραδοσιακών χορών, αν και έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες, όπως για παράδειγμα το Dance Heritage Coalition.  Παρόλα αυτά, η προτεινόμενη ψηφιακή βάση δεδομένων θα πρέπει να προγραμματιστεί και να οργανωθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς της ψηφιακής Ευρωπαϊκής Βιβλιοθήκης EUROPEANA (www.europeana.eu), ώστε τα δεδομένα να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.  Σκοπός της βιβλιοθήκης είναι οι χρήστες να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε τρισδιάστατες καταγραφές της κίνησης, σε εικόνες, φωτογραφίες και βίντεο, καθώς και σε μεταδεδομένα, όπως η περιγραφή του χορού, του ερμηνευτή, τεχνικών δεδομένων (frames per second, δειγματοληψία, μορφή του αρχείου, κ.λπ. ), καθώς επίσης και την τοποθεσία, μουσική, τα μουσικά όργανα, την ιστορία που διηγείται ο χορός, τους στίχους κ.α.

Η προτεινόμενη βάση δεδομένων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ώστε να γίνουν συγκρίσεις μεταξύ των χορών, βοηθώντας στην εντοπισμό πιθανόν χορευτικών ομοιοτήτων σε γειτονικές χώρες, οδηγώντας έτσι στη δημιουργία του γενεαλογικού δέντρου των χορών (της Ανατολικής Μεσογείου). Ίσως η πιο σημαντική πτυχή, αλλά και το πιο δύσκολο πρόβλημα, είναι ο σχεδιασμός ενός αλγορίθμου που επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ των χορών/κινήσεων. Ο αλγόριθμος σύγκρισης της κίνησης, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο αν μοιάζει η στάση του σώματος (δηλαδή η γεωμετρία του σώματος), αλλά και στιλιστικά χαρακτηριστικά της κίνησης, όπως η απαιτούμενη προσπάθεια, το συναίσθημα και η πρόθεση του χορευτή. Θα πρέπει επίσης να διερευνηθούν και οι συσχετίσεις μεταξύ των μεταδεδομένων του χορού, όπως η μουσική, τα μουσικά όργανα κλπ.

Ερευνητικός Σύμβουλος : Μαρίνος  Ιωαννίδη, marinos.ioannides@cut.ac.cy .

 

 • Μία (1) θέση με γνωστικό αντικείμενο: Έξυπνοι Αλγόριθμοι και τεχνικές διόρθωσης χρώματος σε διάφορα αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομίας (Εικόνες, αγιογραφίες, κτλ)

Η κατανόηση και εμπειρία σε τεχνικές διόρθωσης χρώματος θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμες στην εφαρμογή της ψηφιοποίησης πολιτιστικής κληρονομιάς. Τέτοιες μέθοδοι μπορούν να προσφέρουν μια λεπτομερή καταγραφή των χρωματικών αλλαγών στα εκθέματα με το πέρασμα του χρόνου, μαζί με πληροφορίες για τη σχετική επιρροή παραγόντων όπως η σκόνη και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν. Επίσης, η επίδοση αυτών των τεχνικών σε εικόνες πινάκων ζωγραφικής που έχουν καταστραφεί και υπάρχουν μόνο σε μορφή χαμηλής χρωματικής ποιότητας, είναι υψηλά υποσχόμενη. Η εφαρμογή τους θα επέτρεπε τη ψηφιακή καταχώρηση εκθεμάτων που έχουν χαθεί, σε υψηλή ποιότητα χρωμάτων και ανάλυσης, χωρίς η φυσική ύπαρξη του πρωτότυπου να είναι απαραίτητη.

Ερευνητικός Σύμβουλος : Μαρίνος  Ιωαννίδη, marinos.ioannides@cut.ac.cy .

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002533, Φαξ.: 25002635