Τέσσερεις (4) θέσεις: Ειδικών Επιστημόνων για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας