Μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας