Δύο (2) Ειδικοί Επιστήμονες για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας