Τέσσερις (4) θέσεις Ειδικών Επιστημόνων για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας