Γραφείο Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

Το Γραφείο του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων (ΑΑΥ) καθ. Διόφαντου Χατζημιτσή, εμπλέκεται και έχει την ευθύνη επίβλεψης όλων των ακαδημαϊκών θεμάτων και διαδικασιών του Πανεπιστημίου, και με κατευθυντήρια γραμμή το Στρατηγικό Σχεδιασμό και την Πολιτική Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου, είναι επικεφαλής της διαμόρφωσης ακαδημαϊκών πολιτικών και της επίβλεψης για εφαρμογή τους, ώστε να επιτευχθούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι του Πανεπιστημίου και να διασφαλιστεί η ποιότητα όλων των ακαδημαϊκών υπηρεσιών και η διατήρηση των διεθνών προτύπων.

Το Γραφείο του ΑΑΥ συμμετέχει στα θέματα έρευνας και καινοτομίας ενώ προωθεί τον εμπλουτισμό του μαθησιακού περιβάλλοντος για όλους τους φοιτητές.

Παράλληλα ο ΑΑΥ σε συνεργασία με τις Σχολές και τα Τμήματα προωθεί εισηγήσεις που αφορούν σε ακαδημαϊκά προγράμματα στα αρμόδια Σώματα του Πανεπιστημίου.

Ο ΑΑΥ προεδρεύει των πιο κάτω επιτροπών:

  • Επιτροπής Έρευνας
  • Επιτροπής Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών
  • Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας
  • και εποπτεύει της Επιτροπής Βιβλιοθήκης, λόγω της άμεσης σύνδεσης και συμμετοχής της Βιβλιοθήκης στην ερευνητική και εκπαιδευτική διαδικασία του Πανεπιστημίου.

Μέσω της Επιτροπής Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών, διασφαλίζει την διεξαγωγή συστηματικής αξιολόγησης του πλαισίου των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρονται από τα Τμήματα και τις Σχολές ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του προγράμματος και του περιεχομένου των μαθημάτων.

Ο ΑΑΥ σε συνεργασία με τη Συγκλητική Επιτροπή Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών, αλλά και με τη διοικητική υποστήριξη από την αρμόδια Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, καθορίζουν τις κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν στο σχεδιασμό του διδακτικού πλάνου και του ακαδημαϊκού ημερολογίου και στο καθορισμό των χρονοδιαγραμμάτων. Παράλληλα συμβάλουν στον καθορισμό των ακαδημαϊκών στόχων που θέτουν οι Σχολές και τα Τμήματα. Επιπρόσθετα είναι ο αρμόδιος για την ενθάρρυνση και στήριξη της έρευνας, της ετοιμασίας ερευνητικών προτάσεων, εκδόσεων, δημοσιεύσεων και άλλων επιστημονικών δραστηριοτήτων του ακαδημαϊκού προσωπικού.

Ο ΑΑΥ μέσω της Συγκλητικής Επιτροπής Έρευνας και σε συνεργασία με την Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας συμβάλει στην προώθηση και διευκόλυνση της ερευνητική δραστηριότητας της ακαδημαϊκής κοινότητας. Στόχος η συνεχής επισήμανση ευκαιριών, για δημιουργία νέων ερευνητικών συνεργασιών, που προσδοκούν στον εντοπισμό νέων ερευνητικών πεδίων και συμφωνιών.

Όλα τα θέματα που αφορούν στη διαχείριση και ανάπτυξη πολιτικών Διασφάλισης της Ποιότητας, είναι υπό την εποπτεία του. Συντονίζει σε συνεργασία με την Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας την διαδικασία για κατάθεση των προγραμμάτων σπουδών στο Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση, για αξιολόγηση και πιστοποίηση τους, τον καθορισμό δεικτών για μέτρηση της ποιότητας και ανάλυσης των διεργασιών του Πανεπιστημίου, και ειδικότερα των μεθόδων διδασκαλίας και της ερευνητικής δραστηριότητας του Ακαδημαϊκού προσωπικού. Παράλληλα επιβλέπει την ετοιμασία Χάρτας Ποιότητας του Πανεπιστημίου, και συντονίζει την όλη προσπάθεια για την Ιδρυματική Αξιολόγηση του Πανεπιστημίου από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας.

Στόχος του ΑΑΥ είναι η βελτιστοποίηση των ακαδημαϊκών δομών του Πανεπιστημίου για συνεχή αναβάθμιση της απόδοσης και για αποφυγή των χρονοβόρων διαδικασιών, επικαλύψεων και επαναλήψεων σε πρακτικές . Υποστηρίζει την ενίσχυση και προώθηση τέτοιων παιδαγωγικών μοντέλων , που ενισχύουν την μάθηση και την αριστεία.

Γραφείο Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

Το Γραφείο του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων (ΑΑΥ) καθ. Διόφαντου Χατζημιτσή, εμπλέκεται και έχει την ευθύνη επίβλεψης όλων των ακαδημαϊκών θεμάτων και διαδικασιών του Πανεπιστημίου, και με κατευθυντήρια γραμμή το Στρατηγικό Σχεδιασμό και την Πολιτική Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου, είναι επικεφαλής της διαμόρφωσης ακαδημαϊκών πολιτικών και της επίβλεψης για εφαρμογή τους, ώστε να επιτευχθούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι του Πανεπιστημίου και να διασφαλιστεί η ποιότητα όλων των ακαδημαϊκών υπηρεσιών και η διατήρηση των διεθνών προτύπων.

Το Γραφείο του ΑΑΥ συμμετέχει στα θέματα έρευνας και καινοτομίας ενώ προωθεί τον εμπλουτισμό του μαθησιακού περιβάλλοντος για όλους τους φοιτητές.

Παράλληλα ο ΑΑΥ σε συνεργασία με τις Σχολές και τα Τμήματα προωθεί εισηγήσεις που αφορούν σε ακαδημαϊκά προγράμματα στα αρμόδια Σώματα του Πανεπιστημίου.

Ο ΑΑΥ προεδρεύει των πιο κάτω επιτροπών:

  • Επιτροπής Έρευνας
  • Επιτροπής Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών
  • Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας
  • και εποπτεύει της Επιτροπής Βιβλιοθήκης, λόγω της άμεσης σύνδεσης και συμμετοχής της Βιβλιοθήκης στην ερευνητική και εκπαιδευτική διαδικασία του Πανεπιστημίου.

Μέσω της Επιτροπής Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών, διασφαλίζει την διεξαγωγή συστηματικής αξιολόγησης του πλαισίου των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρονται από τα Τμήματα και τις Σχολές ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του προγράμματος και του περιεχομένου των μαθημάτων.

Ο ΑΑΥ σε συνεργασία με τη Συγκλητική Επιτροπή Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών, αλλά και με τη διοικητική υποστήριξη από την αρμόδια Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, καθορίζουν τις κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν στο σχεδιασμό του διδακτικού πλάνου και του ακαδημαϊκού ημερολογίου και στο καθορισμό των χρονοδιαγραμμάτων. Παράλληλα συμβάλουν στον καθορισμό των ακαδημαϊκών στόχων που θέτουν οι Σχολές και τα Τμήματα. Επιπρόσθετα είναι ο αρμόδιος για την ενθάρρυνση και στήριξη της έρευνας, της ετοιμασίας ερευνητικών προτάσεων, εκδόσεων, δημοσιεύσεων και άλλων επιστημονικών δραστηριοτήτων του ακαδημαϊκού προσωπικού.

Ο ΑΑΥ μέσω της Συγκλητικής Επιτροπής Έρευνας και σε συνεργασία με την Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας συμβάλει στην προώθηση και διευκόλυνση της ερευνητική δραστηριότητας της ακαδημαϊκής κοινότητας. Στόχος η συνεχής επισήμανση ευκαιριών, για δημιουργία νέων ερευνητικών συνεργασιών, που προσδοκούν στον εντοπισμό νέων ερευνητικών πεδίων και συμφωνιών.

Όλα τα θέματα που αφορούν στη διαχείριση και ανάπτυξη πολιτικών Διασφάλισης της Ποιότητας, είναι υπό την εποπτεία του. Συντονίζει σε συνεργασία με την Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας την διαδικασία για κατάθεση των προγραμμάτων σπουδών στο Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση, για αξιολόγηση και πιστοποίηση τους, τον καθορισμό δεικτών για μέτρηση της ποιότητας και ανάλυσης των διεργασιών του Πανεπιστημίου, και ειδικότερα των μεθόδων διδασκαλίας και της ερευνητικής δραστηριότητας του Ακαδημαϊκού προσωπικού. Παράλληλα επιβλέπει την ετοιμασία Χάρτας Ποιότητας του Πανεπιστημίου, και συντονίζει την όλη προσπάθεια για την Ιδρυματική Αξιολόγηση του Πανεπιστημίου από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας.

Στόχος του ΑΑΥ είναι η βελτιστοποίηση των ακαδημαϊκών δομών του Πανεπιστημίου για συνεχή αναβάθμιση της απόδοσης και για αποφυγή των χρονοβόρων διαδικασιών, επικαλύψεων και επαναλήψεων σε πρακτικές . Υποστηρίζει την ενίσχυση και προώθηση τέτοιων παιδαγωγικών μοντέλων , που ενισχύουν την μάθηση και την αριστεία.

Προσωπικό Γραφείου

Email

rodia.patsalidou@cut.ac.cy

Phone

25002231

Ρόδια Πατσαλίδου

Λειτουργός Πανεπιστημίου

Email

andri.pandeli@cut.ac.cy

Phone

2500 2549

Άντρη Παντελή

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός