Περιγραφές Μαθημάτων

Μάθημα Κοινού Κορμού

HTM 260 Αρχές Μάρκετινγκ

Μάθημα Κοινού Κορμού

HTM 351 Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Μάθημα Κοινού Κορμού

HTM 361 Συμπεριφορά του Καταναλωτή

Μάθημα Κοινού Κορμού

HTM 370 Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Μάθημα Κοινού Κορμού

HTM 453 Ηγετικές Ικανότητες

Μάθημα Κοινού Κορμού

HTM 462 Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Μάθημα Κοινού Κορμού

MGT 241 Επιχειρησιακή Διοίκηση

Μαθήματα Πρακτικής Άσκησης και Διπλωματικής Μελέτης

MGT 390 Πρακτική Άσκηση (6 ΕΠΜ)

Μάθημα Κοινού Κορμού

MGT 402 Εταιρική Διακυβέρνηση