Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης τον Ιανουάριο 2021

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Μια (1) θέση στο θέμα  «Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα προϊόντων ως μέσο για την προώθηση αειφορικών γεωργικών συστημάτων».

Περιγραφή: Η νέα στρατηγική της ΕΕ «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος τροφίμων. Η αειφορία ενός συστήματος τροφίμων είναι σημαντικό κομμάτι της βιωσιμότητας του, αλλά ακόμη δεν έχουν αξιολογηθεί ικανοποιητικά οι δείκτες που θα μπορούσαν να ποσοτικοποιήσουν συνολικά τις επιπτώσεις μιας μεθόδου παραγωγής στο περιβάλλον και στον άνθρωπο. Στόχος της έρευνας αυτής είναι να αξιολογηθούν-αναπτυχθούν διάφορες μέθοδοι και εργαλεία, με βάση το περιβαλλοντικό αποτύπωμα προϊόντων, προκειμένου να ποσοτικοποιούν με ακρίβεια τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις διαφόρων μεθόδων παραγωγής. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής θα μπορούν να αξιοποιηθούν από κυβερνητικής υπηρεσίες και οργανισμούς για τη χάραξη πολιτικής και από παραγωγούς για την προώθηση φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων.    

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Τίτλο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε ένα από τα ακόλουθα πεδία: Γεωπονικές Επιστήμες ή Οικολογία ή άλλο συναφή κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη συναφής ερευνητική εμπειρία, ειδικά σε θέματα μοντελοποίησης, θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Χρηματοδότηση: Οι υποψήφιοι με τα κατάλληλα προσόντα μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας, να λαμβάνουν με βάση την αριστεία τους όποτε και εάν δίνονται εσωτερικές υποτροφίες ή να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μενέλαος Σταυρινίδης, Επίκουρος Καθηγητής, m.stavrinides@cut.ac.cy

 

  • Μια (1) θέση στο παρακάτω θέμα:  «Επίδραση των εναλλακτικών, μη-θερμικών επεξεργασιών στην ασφάλεια και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των γαλακτοκομικών προϊόντων».

Περιγραφή: Η έρευνα αποσκοπεί στη διερεύνηση της χρήσης των εναλλακτικών, μη -θερμικών επεξεργασιών (π.χ. UV-C ακτινοβολία, κρυοξήρανση) και η επίπτωση που μπορεί να έχει στη μικροβιολογική ασφάλεια, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και στη βιοδραστικότητα των γαλακτοκομικών προϊόντων.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Τίτλο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε ένα από τα ακόλουθα πεδία: Γεωπονικές Επιστήμες (με Κατεύθυνση Τρόφιμα) ή Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων. Έμφαση στην Επιστήμη και Τεχνολογία Γάλακτος θα θεωρηθεί σημαντικό επιπρόσθετο προσόν. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη των ενδιαφερομένων

Χρηματοδότηση: Οι υποψήφιοι με τα κατάλληλα προσόντα μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας, να λαμβάνουν με βάση την αριστεία τους όποτε και εάν δίνονται εσωτερικές υποτροφίες ή να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα

Ερευνητικός Σύμβουλος: Φώτης Παπαδήμας, Επίκουρος Καθηγητής, photis.papademas@cut.ac.cy

 

  • Μια (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Διερεύνηση της κατασταλτικότητας των εδαφών της Κύπρου κατά των παθογόνων των αδρομυκώσεων»

Περιγραφή: Οι αδρομυκώσεις είναι ασθένειες που οφείλονται σε εδαφογενή παθογόνα που προσβάλλουν πολλές σημαντικές καλλιέργειες προκαλώντας μεγάλες οικονομικές απώλειες. Η πολυετής παραμονή των παθογόνων στο έδαφος και η απουσία χημικών σκευασμάτων περιορισμού της ανάπτυξης τους μέσα στα αγγεία του ξενιστή, καθιστούν την αντιμετώπιση τους ιδιαίτερα δύσκολη. Σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση της κατασταλτικότητας των εδαφών της Κύπρου εναντίον των παθογόνων των αδρομυκώσεων, των παραγόντων που αυτή οφείλεται και των πρακτικών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της. Απώτερος στόχος είναι η ανάδειξη εναλλακτικών στρατηγικών διαχείρισης των καλλιεργειών που καθιστούν τα φυτά πιο ανθεκτικά στα παθογόνα των αδρομυκώσεων.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό τίτλο από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια στις Γεωπονικές/Βιολογικές Επιστήμες ή άλλους συναφείς επιστημονικούς κλάδους. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος). Προηγούμενη συναφής ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη των ενδιαφερομένων.

Χρηματοδότηση: Ο/Η υποψήφιος διδάκτορας θα χρηματοδοτηθεί μέσω κονδυλίων από την ερευνητική δραστηριότητα του υπεύθυνου Ερευνητικού Συμβούλου. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα, ανάλογα με την εξειδίκευση και τις δυνατότητες του υποψηφίου, να χρηματοδοτηθεί ως βοηθός διδασκαλίας εργαστηριακών μαθημάτων του Τμήματος, να λαμβάνει, με βάση την αριστεία του, εσωτερικές υποτροφίες του Πανεπιστημίου και να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ιάκωβος Παντελίδης, Επίκουρος Καθηγητής. iakovos.pantelides@cut.ac.cy

 

  • Μια (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Διατροφικοί και φυσιολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν το λίπος του γάλακτος και τη γονιδιακή έκφραση στα μηρυκαστικά».

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Τίτλο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε ένα από τα ακόλουθα πεδία: Γεωπονία ή Κτηνιατρική ή Βιολογία ή άλλο συναφή κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Χρηματοδότηση: Ο υποψήφιος δυνητικά μπορεί να απασχοληθεί ως βοηθός διδασκαλίας, να λαμβάνει με βάση την αριστεία του εσωτερική υποτροφία από το Πανεπιστήμιο ή άλλη πηγή, ενώ μπορεί να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα ή εργασία πεδίου που δύναται να του εξασφαλίσουν υποτροφία 400 ευρώ μηνιαίως

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ουράνιος Τζαμαλούκας, Επίκουρός Kκαθηγητής, ouranios.tzamaloukas@cut.ac.cy

 

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002436, Φαξ.: 25002767

 

Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης τον Ιανουάριο 2021

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Μια (1) θέση στο θέμα  «Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα προϊόντων ως μέσο για την προώθηση αειφορικών γεωργικών συστημάτων».

Περιγραφή: Η νέα στρατηγική της ΕΕ «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος τροφίμων. Η αειφορία ενός συστήματος τροφίμων είναι σημαντικό κομμάτι της βιωσιμότητας του, αλλά ακόμη δεν έχουν αξιολογηθεί ικανοποιητικά οι δείκτες που θα μπορούσαν να ποσοτικοποιήσουν συνολικά τις επιπτώσεις μιας μεθόδου παραγωγής στο περιβάλλον και στον άνθρωπο. Στόχος της έρευνας αυτής είναι να αξιολογηθούν-αναπτυχθούν διάφορες μέθοδοι και εργαλεία, με βάση το περιβαλλοντικό αποτύπωμα προϊόντων, προκειμένου να ποσοτικοποιούν με ακρίβεια τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις διαφόρων μεθόδων παραγωγής. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής θα μπορούν να αξιοποιηθούν από κυβερνητικής υπηρεσίες και οργανισμούς για τη χάραξη πολιτικής και από παραγωγούς για την προώθηση φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων.    

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Τίτλο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε ένα από τα ακόλουθα πεδία: Γεωπονικές Επιστήμες ή Οικολογία ή άλλο συναφή κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη συναφής ερευνητική εμπειρία, ειδικά σε θέματα μοντελοποίησης, θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Χρηματοδότηση: Οι υποψήφιοι με τα κατάλληλα προσόντα μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας, να λαμβάνουν με βάση την αριστεία τους όποτε και εάν δίνονται εσωτερικές υποτροφίες ή να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μενέλαος Σταυρινίδης, Επίκουρος Καθηγητής, m.stavrinides@cut.ac.cy

 

  • Μια (1) θέση στο παρακάτω θέμα:  «Επίδραση των εναλλακτικών, μη-θερμικών επεξεργασιών στην ασφάλεια και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των γαλακτοκομικών προϊόντων».

Περιγραφή: Η έρευνα αποσκοπεί στη διερεύνηση της χρήσης των εναλλακτικών, μη -θερμικών επεξεργασιών (π.χ. UV-C ακτινοβολία, κρυοξήρανση) και η επίπτωση που μπορεί να έχει στη μικροβιολογική ασφάλεια, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και στη βιοδραστικότητα των γαλακτοκομικών προϊόντων.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Τίτλο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε ένα από τα ακόλουθα πεδία: Γεωπονικές Επιστήμες (με Κατεύθυνση Τρόφιμα) ή Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων. Έμφαση στην Επιστήμη και Τεχνολογία Γάλακτος θα θεωρηθεί σημαντικό επιπρόσθετο προσόν. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη των ενδιαφερομένων

Χρηματοδότηση: Οι υποψήφιοι με τα κατάλληλα προσόντα μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας, να λαμβάνουν με βάση την αριστεία τους όποτε και εάν δίνονται εσωτερικές υποτροφίες ή να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα

Ερευνητικός Σύμβουλος: Φώτης Παπαδήμας, Επίκουρος Καθηγητής, photis.papademas@cut.ac.cy

 

  • Μια (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Διερεύνηση της κατασταλτικότητας των εδαφών της Κύπρου κατά των παθογόνων των αδρομυκώσεων»

Περιγραφή: Οι αδρομυκώσεις είναι ασθένειες που οφείλονται σε εδαφογενή παθογόνα που προσβάλλουν πολλές σημαντικές καλλιέργειες προκαλώντας μεγάλες οικονομικές απώλειες. Η πολυετής παραμονή των παθογόνων στο έδαφος και η απουσία χημικών σκευασμάτων περιορισμού της ανάπτυξης τους μέσα στα αγγεία του ξενιστή, καθιστούν την αντιμετώπιση τους ιδιαίτερα δύσκολη. Σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση της κατασταλτικότητας των εδαφών της Κύπρου εναντίον των παθογόνων των αδρομυκώσεων, των παραγόντων που αυτή οφείλεται και των πρακτικών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της. Απώτερος στόχος είναι η ανάδειξη εναλλακτικών στρατηγικών διαχείρισης των καλλιεργειών που καθιστούν τα φυτά πιο ανθεκτικά στα παθογόνα των αδρομυκώσεων.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό τίτλο από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια στις Γεωπονικές/Βιολογικές Επιστήμες ή άλλους συναφείς επιστημονικούς κλάδους. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος). Προηγούμενη συναφής ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη των ενδιαφερομένων.

Χρηματοδότηση: Ο/Η υποψήφιος διδάκτορας θα χρηματοδοτηθεί μέσω κονδυλίων από την ερευνητική δραστηριότητα του υπεύθυνου Ερευνητικού Συμβούλου. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα, ανάλογα με την εξειδίκευση και τις δυνατότητες του υποψηφίου, να χρηματοδοτηθεί ως βοηθός διδασκαλίας εργαστηριακών μαθημάτων του Τμήματος, να λαμβάνει, με βάση την αριστεία του, εσωτερικές υποτροφίες του Πανεπιστημίου και να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ιάκωβος Παντελίδης, Επίκουρος Καθηγητής. iakovos.pantelides@cut.ac.cy

 

  • Μια (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Διατροφικοί και φυσιολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν το λίπος του γάλακτος και τη γονιδιακή έκφραση στα μηρυκαστικά».

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Τίτλο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε ένα από τα ακόλουθα πεδία: Γεωπονία ή Κτηνιατρική ή Βιολογία ή άλλο συναφή κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Χρηματοδότηση: Ο υποψήφιος δυνητικά μπορεί να απασχοληθεί ως βοηθός διδασκαλίας, να λαμβάνει με βάση την αριστεία του εσωτερική υποτροφία από το Πανεπιστήμιο ή άλλη πηγή, ενώ μπορεί να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα ή εργασία πεδίου που δύναται να του εξασφαλίσουν υποτροφία 400 ευρώ μηνιαίως

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ουράνιος Τζαμαλούκας, Επίκουρός Kκαθηγητής, ouranios.tzamaloukas@cut.ac.cy

 

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002436, Φαξ.: 25002767