Κανόνες Δικτύου

Κανόνες Δικτύου

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

 

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στα πλαίσια της πολιτικής του για στέγαση των φοιτητών, δημιουργεί «Δίκτυο συνεργαζομένων υποστατικών με το ΤΠΚ» και δύναται να συνεργάζεται με ιδιώτες για ενοικίαση των υποστατικών τους σε φοιτητές. Τα υποστατικά πρέπει να πληρούν προϋποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στους παρόντες Κανόνες.

Οι φοιτητές που θα επιλέγονται για διαμονή σε συνεργαζόμενα υποστατικά θα τηρούν τις πρόνοιες των παρόντων Κανόνων, καθώς και τις πρόνοιες της Συμφωνίας Ενοικίασης το οποίο αποτελεί το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» των παρόντων Κανόνων. 

Οι παρόντες Κανόνες  υπόκεινται σε αλλαγή, κατά την κρίση του Πανεπιστημίου, και σε περίπτωση που το επιβάλουν οι περιστάσεις.

Όλα τα έσοδα του Πανεπιστημίου από τα τέλη που καθορίζονται στους παρόντες κανόνες για το «Δίκτυο συνεργαζομένων υποστατικών με το ΤΠΚ»  θα κατατίθενται απευθείας ως εισφορά στο Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών.

1. Διαδικασίες έγκρισης Συνεργαζομένων Ιδιωτικών Υποστατικών για διαμονή φοιτητών

1.1  Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει ετησίως τη διαδικασία πρόσκλησης υποβολής ενδιαφέροντος από ιδιοκτήτες για ένταξη τους στο «Δίκτυο συνεργαζομένων υποστατικών με το ΤΠΚ», σε ημερομηνίες που καθορίζει το Γραφείο Στέγασης.

1.2  Δικαίωμα υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος έχουν ιδιοκτήτες οι οποίοι κατέχουν κτήριο που περιλαμβάνει τουλάχιστον 5 δωμάτια.

1.3  Για να αξιολογηθεί οποιοδήποτε υποστατικό πρέπει να υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη σχετική δήλωση ενδιαφέροντος, την περίοδο από 1η Φεβρουαρίου μέχρι 28η Φεβρουαρίου, στο Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ του Πανεπιστημίου, στην οποία να επισυνάπτονται τα πιο κάτω πιστοποιητικά:

 • Τίτλος ιδιοκτησίας
 • Τοπογραφικό σχέδιο
 • Σχέδια χώρου (κατόψεις)
 • Πολεοδομική άδεια
 • Άδεια Οικοδομής με τα εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια διαχωρισμού οικοδομής
 • Πιστοποιητικό ελέγχου ΑΗΚ

Γίνονται δεκτές και δηλώσεις ενδιαφέροντος για υποστατικά τα οποία ανεγείρονται και αναμένεται να είναι ολοκληρωμένα κατά την 1η Ιουνίου τρέχοντος έτους.

Όσοι υποβάλλουν δήλωση ενδιαφέροντος, δεσμεύονται για διαθεσιμότητα των υποστατικών τους σε φοιτητές του Πανεπιστημίου κατά το μήνα Αύγουστο. Κατά το μήνα Ιούλιο τα υποστατικά θα είναι προσβάσιμα στους ενδιαφερόμενους φοιτητές για επιτόπια επίσκεψη.  Σε αντίθετη περίπτωση, αποκλείονται από μελλοντική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο.

1.4  Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες, με την υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, καταβάλουν τέλος ύψους €20 για κάθε υποστατικό που θα αξιολογηθεί. Ανεξάρτητα του αριθμού υποστατικών, κατά κτήριο καταβάλλεται ως ανώτατο ύψος τέλους το ποσό των €200. Σε περιπτώσεις ιδιοκτητών που διαθέτουν υποστατικά σε διαφορετικά κτήρια, τότε κατά κτήριο καταβάλλεται ως ανώτατο ύψος τέλους το ποσό των €100.

1.5  Εντός 30 ημερών από την υποβολή της δήλωσης ενδιαφέροντος πραγματοποιείται επιθεώρηση του υποστατικού από Επιτροπή, την οποία ορίζει η Επιτροπή Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου, ώστε να πιστοποιηθεί ότι το υποστατικό πληροί τις προδιαγραφές για διαμονή φοιτητών και να γίνει κατάταξη σύμφωνα με αξιολόγηση, όπως περιγράφεται πιο κάτω στο άρθρο 1.6.

1.6 Κατά την επιθεώρηση του υποστατικού γίνεται αξιολόγηση σε κλίμακα 1-5 (το 5 ισούται με το άριστα), σύμφωνα με τα πιο κάτω κριτήρια:

 • Γενική κατάσταση κτηρίου
 • Γενική Κατάσταση υποστατικού ( πάτωμα, πορτοπαράθυρα, ερμάρια, δομικά στοιχεία)
 • Κατάσταση επίπλωσης και οικιακού εξοπλισμού
 • Κατάσταση ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης
 • Κατάσταση κουζίνας
 • Κατάσταση μπάνιων
 • Απόσταση ή και σύνδεση λεωφορείου από Πανεπιστήμιο
 • Να τηρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές πυρασφάλειας

1.6.1   Στη συνέχεια γίνεται κατάταξη του υποστατικού ανάλογα με τη βαθμολογία που έλαβε σε τρείς κατηγορίες:

 • Βαθμολογία πάνω από 2μέχρι και 3
 • Βαθμολογία πάνω από 3μέχρι και 4
 • Βαθμολογία πάνω από 4

1.6.2.  Υποστατικά τα οποία κατά την αξιολόγηση λαμβάνουν επιμέρους ή συνολική βαθμολογία χαμηλότερη από 2 στην 5βαθμη κλίμακα, δεν δύνανται να συμπεριληφθούν στο «Δίκτυο συνεργαζομένων υποστατικών με το ΤΠΚ»  

1.7  Σε περίπτωση που εντοπίζονται προβλήματα ή και ελλείψεις, υποβάλλονται γραπτώς στον ιδιοκτήτη εντός 15 ημερών από την επιθεώρηση. Ο ιδιοκτήτης έχει περιθώριο μέχρι την 1η Ιουνίου να προσαρμόσει το υποστατικό σύμφωνα με τις υποδείξεις τις Επιτροπής, προκειμένου να επιθεωρηθεί εκ νέου το υποστατικό.

1.8  Το ανώτατο ποσό μηνιαίου ενοικίου ανά τύπο υποστατικού, νοουμένου ότι είναι σε καλή κατάσταση και διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, σε σχέση και με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ορίζεται ως εξής:

Τύπος

Μηνιαίο ενοίκιο

***

Μηνιαίο ενοίκιο

**

Μηνιαίο ενοίκιο

*

Δωμάτιο (τύπου ξενοδοχείου)

€320

€300

€280

Στούντιο

€380

€360

€340

Ενός υπνοδωματίου (μονάρι)

€420

€400

€380

Δύο υπνοδωματίων (δυάρι)

€530

€510

€490

Τριών υπνοδωματίων (τριάρι)

€630

€610

€590

Κατοικίες με περισσότερα από 3 υπνοδωμάτια

Αναλόγως μεγέθους και κατάστασης

1.8.1  Τα υποστατικά πρέπει να διαθέτουν επίπλωση και οικιακό εξοπλισμό, των οποίων η κατάσταση θα αξιολογηθεί όπως αναφέρετε στο 1.6. Σε περίπτωση που δεν είναι εξοπλισμένα και επιπλωμένα τα υποστατικά, ο ιδιοκτήτης θα δεσμεύεται γραπτώς και θα αναφέρει τον τύπο επίπλων και εξοπλισμού που θα εγκαταστήσει στο υποστατικό, κατά την παραχώρηση του σε φοιτητή.

1.8.2  Το κτήριο θα διαθέτει ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο και το κόστος δύναται να επιμερίζεται στα κοινόχρηστα τέλη.

1.8.3  Οι τιμές μηνιαίου ενοικίου υπόκεινται σε ετήσια αναθεώρηση από την Επιτροπή Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών.

1.8.4  Για διαμονή περιορισμένης διάρκειας (μικρότερης των 3 μηνών), σε δωμάτια τύπου ξενοδοχείου, η ημερήσια χρέωση ορίζεται στα €20 ημερησίως για την περίοδο από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Ιουνίου.

1.9  Την εισήγηση της Επιτροπής που επιθεωρεί τα υποστατικά επικυρώνει η Επιτροπή Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών. Μετά την έγκριση από την Επιτροπή Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών,  το Γραφείο Στέγασης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου υπογράφει με τον ιδιοκτήτη «Μνημόνιο Συνεργασίας», το οποίο αποτελεί το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β» των παρόντων Κανόνων. Με την υπογραφή του «Μνημονίου Συνεργασίας», το υποστατικό εντάσσεται στο «Δίκτυο συνεργαζομένων υποστατικών με το ΤΠΚ», και ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να το έχει αναρτημένο στην είσοδο του υποστατικού του. «Νοείται ότι η Επιτροπή Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών θα καταθέτει ενώπιον της Συγκλήτου ενημερωτικό έγγραφο αναφορικά με τις αποφάσεις της για σύναψη συνεργασιών με ιδιώτες για ενοικίαση υποστατικών σε φοιτητές του Πανεπιστημίου, το δε Γραφείο Στέγασης θα ενημερώνει τη Σύγκλητο, μέσω του Πρυτανικού Συμβουλίου, για τις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί.»

1.10  Για παραμονή υποστατικού στο «Δίκτυο συνεργαζομένων υποστατικών με το ΤΠΚ», ο ιδιοκτήτης πρέπει να υποβάλει ετησίως δήλωση ενδιαφέροντος. Νοείται ότι δεν χρειάζεται να υποβάλει εκ νέου τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 1.3 και το χρηματικό τέλος που αναφέρεται στο άρθρο 1.4.

1.11  Στο τέλος της ετήσιας συνεργασίας γίνεται αξιολόγηση από το Γραφείο Στέγασης, όπου λαμβάνονται υπόψη όλα τα δεδομένα (τήρηση προνοιών των παρόντων κανόνων και συμβολαίου μίσθωσης, εξυπηρέτηση φοιτητή κ.α). Σε περίπτωση που η αξιολόγηση είναι αρνητική, υποβάλλεται τεκμηριωμένη εισήγηση στην Επιτροπή Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών και ο ιδιοκτήτης αποκλείεται από μελλοντική συνεργασία.

1.12  Με την υπογραφή ετήσιου «Συμβολαίου Ενοικίασης» ο ιδιοκτήτης καταβάλει τέλος €50 για κάθε διαμέρισμα.

 

2.  Διαδικασίες  επιλογής υποστατικού από φοιτητές ή προσωπικό του Πανεπιστημίου στο «Δίκτυο  συνεργαζομένων υποστατικών με το ΤΠΚ»

2.1  Για να συμπεριληφθεί κάποιος στη διαδικασία επιλογής διαμερίσματος από τo «Δίκτυο συνεργαζομένων υποστατικών με το ΤΠΚ», πρέπει να έχει την ιδιότητα του φοιτητή κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης ενδιαφέροντος. Η υποβολή ενδιαφέροντος γίνεται εντός των καθορισμένων προθεσμιών υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος, που ανακοινώνονται από το Γραφείο Στέγασης.

2.2  Με την υποβολή της δήλωσης ενδιαφέροντος αποστέλλεται στον φοιτητή, ηλεκτρονικά, κατάλογος με τα διαθέσιμα διαμερίσματα του «Δικτύου συνεργαζομένων υποστατικών με το ΤΠΚ», ο οποίος αναγράφει την περιγραφή του υποστατικού, το μηνιαίο ενοίκιο και την κατάταξη που εξασφάλισε κατά την αξιολόγηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1.6.

2.3  Ο φοιτητής επικοινωνεί με τους ιδιοκτήτες των υποστατικών και εφόσον επιθυμεί, διευθετεί συνάντηση για να τα επισκεφθεί, ώστε να διαπιστώσει την κατάσταση του υποστατικού.

2.4  Νοείται ότι στη διαδικασία αυτή, μπορούν να συμμετέχουν και μέλη του προσωπικού του Πανεπιστημίου, συμπεριλαμβανομένων, ακαδημαϊκών, διοικητικών, επισκεπτών καθηγητών, μεταπτυχιακών συνεργατών, ερευνητών και άλλων.

 

3. Διαδικασίες  υπογραφής συμβολαίων για διαμονή στο «Δίκτυο συνεργαζομένων υποστατικών με το ΤΠΚ» και παραλαβής υποστατικού

3.1  Εφόσον κάποιο υποστατικό ικανοποιεί τις ανάγκες του φοιτητή, αυτός επικοινωνεί με το Γραφείο Στέγασης, το οποίο το αργότερο εντός 2 εργάσιμων ημερών, θα διευθετήσει κοινή συνάντηση με τον ιδιοκτήτη, για υπογραφή συμβολαίων.

3.2  Το Γραφείο Στέγασης ετοιμάζει το συμβόλαιο μίσθωσης και ενημερώνει τον ιδιοκτήτη του υποστατικού και τον φοιτητή, ο οποίος θα ενοικιάσει το υποστατικό, για το χρόνο υπογραφής του συμβολαίου, ώστε να προσέλθουν στο Γραφείο Στέγασης.

3.3  Το συμβόλαιο μίσθωσης καταρτίζεται εγγράφως με την υπογραφή ενός ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ του ιδιοκτήτη και του ενοικιαστή, στο οποίο αναγράφονται ο τόπος και ο χρόνος της σύνταξής του, καθώς και τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων μερών (όνομα, επώνυμο, κατοικία, ΑΔΤ κ.τ.λ.).

3.4  Εκτός από τα στοιχεία των συμβαλλομένων μερών το μισθωτήριο συμβόλαιο  περιλαμβάνει:

 • Μία λεπτομερή περιγραφή του προς ενοικίαση υποστατικού.
 • Το ύψος του μηνιαίου ενοικίου
 • Το ποσό της εγγύησης που καταβάλλεται κατά τη σύναψη του συμβολαίου και ισούται με ένα μηνιαίο ενοίκιο
 • Τη διάρκεια του συμβολαίου.
 • Άλλες οικονομικές υποχρεώσεις του ενοικιαστή, π.χ. κοινόχρηστα, δημοτικά τέλη.
 • Λοιπές υποχρεώσεις του ενοικιαστή, π.χ. αποδοχή και τήρηση του κανονισμού της πολυκατοικίας, κ.α.

3.4  Στο συμβόλαιο μίσθωσης περιλαμβάνονται πρόνοιες με τις οποίες ο φοιτητής δεσμεύεται για πιστή τήρηση των όρων του συμβολαίου. Σε αντίθετη περίπτωση υπόκειται σε πειθαρχικές κυρώσεις από το Πανεπιστήμιο. Το συμβόλαιο υπογράφεται και από το Γραφείο Στέγασης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο με την υπογραφή του συμβολαίου μίσθωσης δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε νομική ή οικονομική ευθύνη έναντι του ιδιοκτήτη ή και του φοιτητή, εκτός της δέσμευσης για τη λήψη μέτρων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του φοιτητή. 

3.5  Ο φοιτητής, κατά την υπογραφή του συμβολαίου μίσθωσης, καταβάλει στον ιδιοκτήτη το ποσό της εγγύησης, καθώς και του πρώτου ενοικίου.

3.6  Για να είναι έγκυρο το συμβόλαιο μίσθωσής θα πρέπει εντός 30 ημερών από την υπογραφή του, να κατατεθεί για χαρτοσήμανση από τον ενοικιαστή στον Έφορο Χαρτοσήμου, στα Γραφεία του Φόρου Εισοδήματος.

3.7  Η παραλαβή του υποστατικού γίνεται από τον ίδιο το φοιτητή, μετά την υπογραφή του συμβολαίου μίσθωσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και εφόσον τα 2 μέρη συμφωνήσουν, η ημερομηνία έναρξης του συμβολαίου και η παράδοση του υποστατικού στο φοιτητή, μπορούν να είναι σε μεταγενέστερη ημερομηνία, από αυτή της υπογραφής συμβολαίου.

3.8  Κατά την παραλαβή του υποστατικού από το φοιτητή ένοικο υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη (τον ένοικο και τον ιδιοκτήτη) το έντυπο κατάστασης των παραλαμβανόμενων ειδών, στο οποίο αναφέρεται αναλυτικά ο εξοπλισμός και επίπλωση που υπάρχουν στο υποστατικό (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, Συμφωνία παραλαβής υποστατικού). Ο φοιτητής ένοικος θα πρέπει να ελέγξει το δωμάτιο/διαμέρισμα προτού υπογράψει το έντυπο αναφέροντας γραπτώς (κατά την παραλαβή)  τυχόν ελλείψεις και ζημιές ή φθορές στον εξοπλισμό. Ο φοιτητής ένοικος οφείλει να παραδώσει τα παραλαμβανόμενα είδη στην κατάσταση που τα παρέλαβε και  θα ευθύνεται για την καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση απώλειας, ζημίας και αδικαιολόγητης φθοράς.

3.9  Σε περίπτωση που ο φοιτητής ένοικος επιθυμεί ανανέωση του συμβολαίου, ενημερώνει τόσο τον ιδιοκτήτη όσο και το Γραφείο Στέγασης, δύο μήνες πριν από τη λήξη του συμβολαίου, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες ανανέωσής του.  Ενδεχόμενη αναθεώρηση του ύψους του ενοικίου, θα πρέπει να συνάδει με τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπή Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 1.5. των παρόντων κανόνων.

3.10  Ο ιδιοκτήτης μπορεί να προχωρήσει σε ακύρωση ή διακοπή του συμβολαίου μίσθωσης στις πιο κάτω περιπτώσεις, νοουμένου ότι θα ενημερώσει το Γραφείο Στέγασης 30 ημέρες προηγουμένως για να καταβληθούν προσπάθειες επίλυσης του προβλήματος:

 • Ο ένοικος δεν είναι συνεπής με τις οικονομικές του υποχρεώσεις που απορρέουν από το συμβόλαιο μίσθωσης. 
 • Ο ένοικος δεν τηρεί τους όρους του συμβολαίου μίσθωσης και τους  παρόντες Κανόνες.

3.11   Ο ένοικος μπορεί να τερματίσει ή να διακόψει το συμβόλαιο μίσθωσης, νοουμένου ότι θα ενημερώσει τόσο τον ιδιοκτήτη, όσο και το Γραφείο Στέγασης 30 ημέρες προηγουμένως και εφόσον εξευρεθεί άλλος ενοικιαστής.

 • Σε περίπτωση που βρεθεί αντικαταστάτης του ενοίκου, που έχει διακόψει το συμβόλαιο μίσθωσης, παρακρατείται το ποσό του ενοικίου μέχρι και την ημερομηνία εισαγωγής καινούργιου ενοίκου. Κατά την αποχώρηση του ενοίκου το ποσό που έχει δοθεί ως εγγύηση θα επιστραφεί εφόσον το υποστατικό παραλαμβάνεται από τον ιδιοκτήτη στην κατάσταση που είχε αρχικά παραδοθεί.
 • Σε περίπτωση που δεν βρεθεί αντικαταστάτης του ενοίκου που αποχωρεί, ο αποχωρών ένοικος οφείλει να καταβάλει ολόκληρο το ποσό των ενοικίων για ολόκληρη την περίοδο ενοικίασης όπως αυτή αναφέρεται στο συμβόλαιο μίσθωσης.
 • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και εφόσον υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση από τον ένοικο για προβλήματα που δημιουργήθηκαν εξ υπαιτιότητας του ιδιοκτήτη και καθιστούν τη διαμονή του ενοίκου προβληματική, το συμβόλαιο μπορεί να διακοπεί μονομερώς. Σε αυτή την περίπτωση, ο ένοικος  οφείλει να ενημερώσει γραπτώς το Γραφείο Στέγασης, το οποίο και θα διευθετηθεί συνάντηση με τον ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση που οι 2 πλευρές δεν καταλήξουν σε συναίνεση, η απόφαση του Γραφείου Στέγασης, ως μεσολαβητή, θα είναι  άμεσα εκτελεστέα και σεβαστή από τα δύο μέρη.

 

4. Άλλες διατάξεις για ενοίκους που διαμένουν στο «Δίκτυο συνεργαζομένων υποστατικών με το ΤΠΚ»

4.1   Οι ένοικοι θα πρέπει να τηρούν τους παρόντες Κανόνες και τις πρόνοιες του συμβολαίου μίσθωσης, καθώς και τον κανονισμό της πολυκατοικίας.

4.2    Με τη λήξη της συμφωνίας ενοικίασης και την αποχώρησή από το υποστατικό, ο διαμένων σε αυτό έχει υποχρέωση να μετακινήσει όλα τα προσωπικά αντικείμενα και άλλο εξοπλισμό που έχει τοποθετήσει κατά τον χρόνο της διαμονής του σε αυτό.  Σε περίπτωση που ο ένοικος παραλείπει ή κωλυσιεργεί να μετακινήσει προσωπικά  του έπιπλα ή άλλο εξοπλισμό που έχει τοποθετήσει στο δωμάτιο/διαμέρισμα κατά το χρόνο της διαμονής του, ο ιδιοκτήτης δύναται να μετακινήσει και τοποθετήσει αυτά όπως και όπου αυτός κρίνει και ο ένοικος δεν θα έχει οποιαδήποτε απαίτηση εναντίον του.

4.3    Σε περίπτωση που, κατά την παράδοση του υποστατικού, ο ιδιοκτήτης διαπιστώσει οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια ή αδικαιολόγητη φθορά στο υποστατικό ή στα παραλαμβανόμενα είδη, θα παρακρατείται ποσό από την καταβληθείσα εγγύηση, έπειτα από ενημέρωση του ενοίκου. Το ποσό που θα παρακρατείται θα είναι ίσο με το ποσό που θα δαπανηθεί για την πλήρη αποκατάσταση της διενεργηθείσας ζημίας ή απώλειας ή φθοράς. Σε περίπτωση που το κόστος αποκατάστασης ξεπερνά το ποσό της εγγύησης, ο φοιτητής φέρει προσωπική ευθύνη για την καταβολή του ποσού που υπολείπεται.  Σε περίπτωση που τα δύο συμβαλλόμενα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία για το ποσό που απαιτείται προς αποκατάσταση της ζημιάς, θα υποβάλλεται αίτημα προς το Γραφείο Στέγασης, το οποίο θα εξετάσει και αξιολογήσει το αίτημα. Προς τούτο θα καταβάλλεται από τον ιδιοκτήτη τέλος ύψους €20. Σε περίπτωση που τα δύο συμβαλλόμενα μέρη δεν καταλήξουν σε συναίνεση, η απόφαση του Γραφείου Στέγασης, ως μεσολαβητή, θα είναι  άμεσα εκτελεστέα και σεβαστή από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

4.4   Κάθε ένοικος οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια και με τρόπο που να μην προκαλεί ενόχληση ή απειλή της υγείας ή της σωματικής ακεραιότητας των υπόλοιπων ενοίκων, του κτηρίου, των διαφόρων συνεργείων που θα εργάζονται στο ακίνητο, καθώς επίσης και των ιδιοκτητών, κατόχων ή ενοικιαστών γειτονικών ακινήτων. Ο ένοικος δεν επιτρέπεται να προκαλεί ζημιές και φθορές στο διαμέρισμα/δωμάτιό του και στους κοινόχρηστους χώρους. Σε περίπτωση που κάποιος από τους ενοίκους δημιουργεί  οποιαδήποτε προβλήματα το  Πανεπιστήμιο και η ΥΣΦΜ, μπορούν να του επιβάλουν πειθαρχικά μέτρα.

4.5  Οι ένοικοι  του «Δικτύου συνεργαζομένων υποστατικών με το ΤΠΚ» οφείλουν να καταβάλουν έγκαιρα τα ενοίκιά τους και να τακτοποιούν οποιεσδήποτε άλλες οικονομικές εκκρεμότητες και υποχρεώσεις. Σε περιπτώσεις που ένοικοι δεν είναι συνεπείς με τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, δύναται να τους επιβληθεί πρόστιμό, αναστολή εγγραφής σε μαθήματα ή ανακοίνωση αποτελεσμάτων εξετάσεων, ανάλογα με τις αποφάσεις του Γραφείου Στέγασης μετά από έγκριση του Προϊσταμένου της ΥΣΦΜ.

4.6  Η παράβαση των παρόντων Κανόνων έχει ως συνέπεια τη λήψη των πιο κάτω πειθαρχικών μέτρων:

 • Προφορική παρατήρηση, ή/και
 • Γραπτή προειδοποίηση, ή/και
 • Πρόστιμο

Τα πειθαρχικά μέτρα λαμβάνονται ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος. Η προφορική παρατήρηση ή/και γραπτή προειδοποίηση ή/και πρόστιμο επιβάλλεται άμεσα από τον Υπεύθυνο Λειτουργό του Γραφείου Στέγασης της ΥΣΦΜ. 

Μνημόνιο συνεργασίας

«ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΤΠΚ»

Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράφεται σήμερα την …… ημέρα του μηνός ….………….. του έτους ………., μεταξύ:

Α. Του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, νομίμως εκπροσωπούμενου από Λειτουργό της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου και που στο εξής θα καλείται «το Πανεπιστήμιο»,

Β. Του ………………………………………..…….……… με αριθμό πολιτικής ταυτότητας………………………., και που στο εξής θα καλείται  «ο Ιδιοκτήτης», του διαμερίσματος με αρ. τίτλου ιδιοκτησίας …..………………………. που βρίσκεται στην οδό ……………………………..………………………………, στο Δήμο ……………………………,       το οποίο αποτελείται από ……… υπνοδωμάτια, κουζίνα, καθιστικό και χώρο υγιεινής, το οποίο βρίσκεται στην πολυκατοικία ……………………………………………….., στον ……………….. όροφο, με αριθμό θύρας ……..… και που στο εξής θα καλείται « το Υποστατικό»

Το Πανεπιστήμιο, στα πλαίσια της πολιτικής του για στέγαση των φοιτητών, εντάσσει το Υποστατικό στο «Δίκτυο συνεργαζομένων διαμερισμάτων με το ΤΠΚ», με αξιολόγηση και κατάταξη στην κατηγορία που φαίνεται πιο κάτω (όπως αυτή επεξηγείται στους Κανόνες «Κριτήρια και διαδικασίες συνεργασίας με ιδιώτες για ενοικίαση διαμερισμάτων σε φοιτητές του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου», οι οποίοι επισυνάπτονται στο παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας, ως Παράρτημα 1):

Γενική Κατάσταση Κτηρίου

Γενική Κατάσταση Υποστατικών

Κατάσταση Επίπλωσης & Οικιακού Εξοπλισμού

Κατάσταση Ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης

Κατάσταση Κουζίνας

Κατάσταση Μπάνιων

Απόσταση και σύνδεση Λεωφορείου από ΤΕΠΑΚ

Βαθμολογία

               
 

*   *   *

Τα πιο πάνω αναφερόμενα μέρη συμφωνούν ότι θα εφαρμόζουν το περιεχόμενο του Παραρτήματος 1, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας.

Ο Ιδιοκτήτης συμφωνεί όπως το μηνιαίο ενοίκιο που θα καταβάλλει ο ένοικος του Υποστατικού, καθοριστεί στα €………… μηνιαίως. Στο πιο πάνω μηνιαίο ενοίκιο δεν περιλαμβάνονται τέλη σκυβάλων, υδατοπρομήθεια, ηλεκτρισμός και γενικά οποιοδήποτε ποσό αφορά στα έξοδα που σχετίζονται με την κοινή χρήση της οικοδομής (κοινόχρηστα).

Τα πιο πάνω αναφερόμενα μέρη συμφωνούν και δηλώνουν ότι: Το Πανεπιστήμιο με την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας δεν έχει οποιαδήποτε αστική, συμβατική και/ή άλλη ευθύνη ή υποχρέωση απέναντι στον Ιδιοκτήτη, σε περίπτωση παράβασης ή μη συμμόρφωσης των ενοίκων με τους όρους της Συμφωνίας Ενοικίασης του Υποστατικού.

Οι υποχρεώσεις / καθήκοντα του Πανεπιστημίου απέναντι στον Ιδιοκτήτη είναι αυτές που ορίζονται στο Παράρτημα 1.

Σε  επιβεβαίωση και πιστή τήρηση των πιο πάνω, τα μέρη θέτουν τις υπογραφές τους πιο κάτω:

                                                                  Οι συμβαλλόμενοι

....................................................................

....................................................................

.................................................................... ....................................................................
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ιδιοκτήτης Υποστατικού 

   

Συμφωνία ενοικίασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Συμφωνία Ενοικίασης Υποστατικού

που έχει ενταχθεί στο «Δίκτυο συνεργαζομένων υποστατικών με το ΤΠΚ»

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ που γίνεται σήμερα την …………….. ημέρα του μηνός ……………… του έτους ……,

ΜΕΤΑΞΥ:

Α. Του …………………………………… με  αριθμό πολιτικής ταυτότητας…………………... και που στο εξής θα καλείται «Ο Ιδιοκτήτης»,

Β. Του ……………………………………………………………………., φοιτητή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο Τμήμα ………………………………………………………, έτος φοίτησης ………………., με  αριθμό πολιτικής ταυτότητας ……………..……. και

Γ. Του ……………………………………………………………………., φοιτητή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο Τμήμα ………………………………………………………, έτος φοίτησης ………………., με  αριθμό πολιτικής ταυτότητας ……………..……. και

Δ. Του ……………………………………………………………………., φοιτητή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο Τμήμα ………………………………………………………, έτος φοίτησης ………………., με  αριθμό πολιτικής ταυτότητας ……………..……. και που στο εξής θα καλούνται  «ο Φοιτητής»

και μαρτυρεί τα ακόλουθα:

ΕΠΕΙΔΗ, ο Ιδιοκτήτης κατέχει το ακίνητο ………………………με αριθμό Φ/Σχ. ……………………… Τμήμα …………, Τεμάχιο ………………., το οποίο βρίσκεται στην πολυκατοικία………………………………. στην οδό……………………………….. στο Δήμο ………………………………, και που στο εξής θα καλείται «το Ακίνητο», και,

ΕΠΕΙΔΗ το Ακίνητο αποτελείται από διαμερίσματα τα οποία διατίθενται προς ενοικίαση στους φοιτητές για σκοπούς κάλυψης των στεγαστικών αναγκών τους, και,

ΕΠΕΙΔΗ ο Φοιτητής επιθυμεί όπως ενοικιάσει το διαμέρισμα με αριθμό θύρας …………, το οποίο βρίσκεται στο πιο πάνω αναφερόμενο Ακίνητο και αποτελείται από …………. υπνοδωμάτια, κουζίνα, καθιστικό και χώρο υγιεινής, και που στο εξής θα καλείται  «το Διαμέρισμα». Το Διαμέρισμα περιλαμβάνει τον εξοπλισμό και την επίπλωση όπως αναλυτικά φαίνεται στη Συμφωνία Παραλαβής η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα Συμφωνία ως «Παράρτημα Β» και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας αυτής.

ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ

 1. Όλα όσα πιο πάνω αναφέρονται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας αυτής.
 2. Ο Ιδιοκτήτης ενοικιάζει στον Φοιτητή και ο Φοιτητής αποδέχεται την ενοικίαση σε αυτόν του Διαμερίσματος,έναντι ενοικίου, όπως πιο κάτω αναφέρεται.
 3. Στο Διαμέρισμα υπάρχει ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση η οποία είναι σε πολύ καλή κατάσταση και υπάρχει εγκατεστημένο δίκτυο για τηλεφωνική σύνδεση με δυνατότητα εξωτερικών κλήσεων καθώς επίσης και σύνδεση με το διαδίκτυο.
 4. Οι Συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι το Διαμέρισμα, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και της επίπλωσης που φαίνεται στο «Παράρτημα Β», παραλαμβάνεται από τον Φοιτητή σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως έχει διαπιστωθεί μετά την διενέργεια ελέγχου από τον Φοιτητή πριν από την παραλαβή του Διαμερίσματος, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που φαίνεται στο «Παράρτημα Β»
 5. Περίοδος ενοικίασης:

       Η ενοικίαση του Διαμερίσματος από τον Φοιτητή αφορά την χρονική περίοδο  ……../……./…….. μέχρι τις ..…../….../……….

6.    Ενοίκιο και τρόπος καταβολής του:

6.1 Ο Φοιτητής οφείλει να καταβάλει στον Ιδιοκτήτη ως συνολικό ενοίκιο για ολόκληρη την περίοδο ενοικίασης του Διαμερίσματος, το συνολικό ποσό των € …………… (Ευρώ ……………….) το οποίο θα καταβάλλεται σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, προκαταβολικά καθ’ έκαστο μήνα, οι οποίες αρχίζουν να υπολογίζονται από την ……./………/………. και ανέρχονται σε €………. μηνιαίως.

6.2  Στο πιο πάνω στην παράγραφο 7.1 αναφερόμενο μηνιαίο ενοίκιο ΔΕΝ περιλαμβάνονται, τέλη σκυβάλων, υδατοπρομήθεια, ηλεκτρισμός και γενικά οποιοδήποτε ποσό αφορά στα έξοδα που σχετίζονται με την κοινή χρήση της οικοδομής (κοινόχρηστα).

6.3  Ο Φοιτητής με την υπογραφή της Συμφωνίας αυτής, θα καταβάλει στον  Ιδιοκτήτη το ποσό των €……………. (Ευρώ ……………………………) ως εγγύηση της πιστής τήρησης των όρων που περιέχονται στη Συμφωνία αυτή, καθώς επίσης και το ποσό των  €………………… (Ευρώ ……………………………….), ως το  πρώτο μηνιαίο ενοίκιο.

Τα πιο πάνω ποσά πρέπει να καταβληθούν από τον Φοιτητή πριν παραδοθεί σε αυτόν το Διαμέρισμα. Νοείται ότι το ποσό που θα καταβληθεί από το Φοιτητή στον Ιδιοκτήτη, ως εγγύηση θα επιστρέφεται στο Φοιτητή με την επιστροφή του Διαμερίσματος στην κατοχή του Ιδιοκτήτη, νοουμένου ότι ο Φοιτητής έχει τηρήσει πιστά τους όρους της παρούσας Συμφωνίας Ενοικίασης.   

6.4  Σε περίπτωση που ο φοιτητής για οποιοδήποτε λόγο, διακόψει ή τερματίσει την παρούσα Συμφωνία, πριν από την ημερομηνία που αυτή λήγει, όπως προνοείται πιο πάνω, ισχύουν και εφαρμόζονται οι πρόνοιες που περιέχονται στο άρθρο 3.11., το οποίο περιέχεται στους Κανόνες «Κριτήρια και διαδικασίες συνεργασίας με ιδιώτες για ενοικίαση διαμερισμάτων σε φοιτητές του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου», και επισυνάπτονται στην παρούσα Συμφωνία Ενοικίασης, ως Παράρτημα 1.

7. Υποχρεώσεις και δικαιώματα του Φοιτητή και του Ιδιοκτήτη

7.1 Οι Συμβαλλόμενοι συμφωνούν και αποδέχονται ότι οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους, είναι αυτά που φαίνονται στην παρούσα Συμφωνία Ενοικίασης, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων αυτής, καθώς και στη σχετική νομοθεσία.         

7.2 Ο Φοιτητής δηλώνει ότι, θα εφαρμόζει πιστά τους όρους της παρούσας Συμφωνίας Ενοικίασης, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων αυτής και αναλαμβάνει πλήρως την υποχρέωση και ευθύνη για την πιστή τήρηση των Κανόνων αυτών από τους επισκέπτες και/ ή φιλοξενούμενους του.

7.3 Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση του Παραρτήματος 1, αποτελεί από την ημέρα της αλλαγής ή τροποποίησης, αναπόσπαστο μέρος της  Συμφωνίας αυτής και είναι δεσμευτική για τους Συμβαλλόμενους χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω συμφωνία ή συγκατάθεση των Συμβαλλομένων.

8.  Ακυρότητα ή αδυναμία εκτέλεσης οποιουδήποτε όρου ή προϋπόθεσης της  Συμφωνίας αυτής, δεν επηρεάζει την εγκυρότητα ή την δυνατότητα εκτέλεσης των υπολοίπων όρων ή προϋποθέσεων της συμφωνίας, οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

9. Τα Μέρη δεν μπορούν να εκχωρήσουν την παρούσα Συμφωνία ή μέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση που απορρέει από αυτήν, σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ τους.

10. Η παρούσα Συμφωνία υπόκειται στις πρόνοιες της Νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ  των Συμβαλλομένων αναφορικά με την παρούσα Συμφωνία αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Κυπριακά Δικαστήρια.

11. Τα Παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Συμφωνίας η οποία ενσωματώνει τους όρους που έχουν ρητά συμφωνηθεί μεταξύ των μερών σε αυτή. και υπερισχύει οποιασδήποτε προηγούμενης προφορικής ή γραπτής συμφωνίας, κατανόησης ή διευθετήσεως η οποία αφορά το αντικείμενο της παρούσης Συμφωνίας.

12.  Όλοι οι όροι της παρούσας Συμφωνίας είναι ουσιώδεις και σε περίπτωση παράβασης οποιονδήποτε από αυτούς, ο υπαίτιος Συμβαλλόμενος θα υποχρεούται σε νόμιμες αποζημιώσεις.

Σ’  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ και πιστή τήρηση των πιο πάνω αναφερομένων όρων, τα μέρη θέτουν τις υπογραφές τους πιο κάτω:

1 …………………………………………

Ονοματεπώνυμο …………………………….

Ιδιοκτήτης Υποστατικού

 

2 …………………………………             3 …………………………………         4 …………………………………

Ονοματεπώνυμο …………….…………    Ονοματεπώνυμο …………..…………  Ονοματεπώνυμο …………………….…

Φοιτητής ένοικος                                   Φοιτητής ένοικος                                Φοιτητής ένοικος

 

Τα πιο πάνω αναφερόμενα μέρη συμφωνούν και δηλώνουν ότι: Το Πανεπιστήμιο με την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας δεν έχει οποιαδήποτε αστική, συμβατική και/ή άλλη ευθύνη ή υποχρέωση απέναντι στον Ιδιοκτήτη ή τον Φοιτητή, σε περίπτωση παράβασης ή μη συμμόρφωσης του Φοιτητή ή του Ιδιοκτήτη με τους όρους της Συμφωνίας Ενοικίασης του Υποστατικού.

Οι υποχρεώσεις / καθήκοντα του Πανεπιστημίου απέναντι στον Ιδιοκτήτη και το Φοιτητή, είναι αυτές που ορίζονται στο Παράρτημα 1.

 

……………………………………………….

……………………………………………….

Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Συμφωνία παραλαβής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ

που έχει ενταχθεί στο «Δίκτυο συνεργαζομένων υποστατικών με το ΤΠΚ»

 

Συμφωνία η οποία γίνεται σήμερα την ……………. ημέρα του μηνός ……………… του έτους ........., σε συνέχεια της συμφωνίας ενοικίασης υποστατικού που έχει ενταχθεί στο «δίκτυο συνεργαζομένων υποστατικών με το ΤΠΚ» με αρ. Εντύπου ……..

Μεταξύ:

Α. Του …………………………………………… ιδιοκτήτη του υποστατικού , και,

 

Β. Του …………………………………….….., φοιτητή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου

 

Ο Ιδιοκτήτης ενοικιάζει στο φοιτητή, ο οποίος αποδέχεται την ενοικίαση σε αυτόν του διαμερίσματος με αριθμό …………….. στο κτήριο……………………., στην οδό ………………….., στην ενορία ………………….. στην Λεμεσό.

Το διαμέρισμα αποτελείται από …………. Υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, αποχωρητήριο, νιπτήρα, μπάνιο, γούρνα, πάγκους κουζίνας και εντοιχισμένες ντουλάπες. Επίσης υπάρχουν τα κάτωθι έπιπλα και εξοπλισμός

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΚΑΝΑΠΕΣ………………………………..

 

2

ΕΠΙΠΛΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ …………………………………

 

3

ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ………………………………

 

4

ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ………………………..

 

5

ΚΡΕΒΑΤΙ ………………………..

 

6

ΓΡΑΦΕΙΟ ……………………..

 

7

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ………………………..

 

8

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΑΡΕΚΛΑ …………………………

 

9

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ (Ζεστό / κρύο) ………………..

 

10

ΦΟΥΡΝΟΣ ……………………………..

 

11

ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ …………………………….

 

12

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ ………………………….

 

13

ΨΥΓΕΙΟ ΜΕ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ……………………………….

 

14

ΚΕΡΑΙΑ ΛΗΨΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

 

15

ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ή BLINDS

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω ελέγξει τα πιο πάνω και τα έχω βρει σε άριστη κατάσταση.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

1 …………………………………………                                 2 …………………………………

 

Ονοματεπώνυμο …………………………….                           Ονοματεπώνυμο …………………………

Ιδιοκτήτης Υποστατικού                                                            Φοιτητής ένοικος