Υποτροφίες

Όλο και περισσότεροι φοιτητές αναζητούν πόρους προκειμένου να καλύψουν τα έξοδα των μεταπτυχιακών σπουδών τους. Οι φορείς που παρέχουν υποτροφίες για σπουδές διακρίνονται σε κρατικούς - δημόσιους και ιδιωτικούς, σε φορείς εσωτερικού και εξωτερικού, όπως π.χ. υπουργεία, ξένες κυβερνήσεις, ιδιωτικά ιδρύματα, διεθνείς οργανισμοί και πανεπιστήμια.

Οι προϋποθέσεις καθώς και η διάρκεια των υποτροφιών εξαρτώνται καθαρά από τον φορέα που τις παρέχει και αναφέρονται ειδικά στην προκήρυξη κάθε υποτροφίας.

Τα βασικά κριτήρια επιλογής υποτρόφων, σε γενικές γραμμές, είναι τα εξής:

  • Βαθμός πτυχίου/διπλώματος
  • Επιδόσεις σε μαθήματα σχετικά με τον τομέα εξειδίκευσης για τον οποίο προκηρύσσεται η υποτροφία
  • Καλή γνώση της ξένης γλώσσας του τόπου σπουδών
  • Καταγωγή από συγκεκριμένο τόπο
  • Οικονομική κατάσταση

 

Δημόσιοι και άλλοι Φορείς        

Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ)

Ο βασικός φορέας διαχείρισης των υποτροφιών τις οποίες χορηγεί η Κυπριακή κυβέρνηση είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ι.Κ.Υ.Κ.). του οποίου παραχωρούνται κονδύλια για τα σχέδια υποτροφιών κάθε χρόνο τα οποία περιλαμβάνονται στον ετήσιο προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.  Οι υποτροφίες του Ιδρύματος παραχωρούνται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Βασικό κριτήριο είναι να σπουδάζουν σε αναγνωρισμένα ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού και με βάσει οικονομικά, κοινωνικά και ακαδημαϊκά κριτήρια γίνεται η επιλογή.

Το Ι.Κ.Υ.Κ. σε συνεργασία με Γραφείο Προγραμματισμού προβαίνει και στη δημοσίευση ανακοινώσεων για υποτροφίες από πηγές του εξωτερικού όπως είναι το Ι.Κ.Υ. Ελλάδος ή υποτροφίες που παραχωρούνται από άλλες χώρες βάσει διμερών συμφωνιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στην ιστοσελίδα  του Ι.Κ.Υ.Κ..

Οργανισμός UNESCO

Ο οργανισμός UNESCO εκδίδει οδηγό ανώτατης εκπαίδευσης για 129 χώρες με πληροφορίες για περισσότερες από 2.5000 ευκαιρίες σπουδών και υποτροφιών. Τον οδηγό "UNESCO international guide to higher-education study opportunities" μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της UNESCO http://www.unesco.org/education/studyingabroad.

Ίδρυμα Α.Γ Λεβέντη

To Ίδρυμα προκηρύσσει προγράμματα σπουδαστικών βοηθημάτων που αφορούν μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Σαν κύρια κριτήρια επιλογής λαμβάνονται υπ΄όψη, οι ακαδημαϊκές επιδόσεις των υποψηφίων καθώς και η οικονομική τους κατάσταση. ΄Άλλοι παράγοντες που αξιολογούνται είναι το θέμα διατριβής / έρευνας, το Πανεπιστήμιο, η διάρκεια σπουδών. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.leventisfoundation.

 

Χρήσιμες ιστοσελίδες για υποτροφίες

Πώς να βρεις πληροφορίες για  υποτροφία: www.iefa.org

Μεγάλη Βρετανία: www.scholarship-search.org.uk

ΗΠΑ-Ίδρυμα Fulbright: www.fulbright.cy

Καναδάς: www.cbie.ca/english/scholarship

Γερμανία: www.stiftunsindex.de

Ολλανδία: www.grantfinder.nl

Σουηδία: www.studyinsweden.se/Scholarships

Γαλλία: www.vrika.org / www.diplomatie.gouv.fr

Υποτροφίες

Όλο και περισσότεροι φοιτητές αναζητούν πόρους προκειμένου να καλύψουν τα έξοδα των μεταπτυχιακών σπουδών τους. Οι φορείς που παρέχουν υποτροφίες για σπουδές διακρίνονται σε κρατικούς - δημόσιους και ιδιωτικούς, σε φορείς εσωτερικού και εξωτερικού, όπως π.χ. υπουργεία, ξένες κυβερνήσεις, ιδιωτικά ιδρύματα, διεθνείς οργανισμοί και πανεπιστήμια.

Οι προϋποθέσεις καθώς και η διάρκεια των υποτροφιών εξαρτώνται καθαρά από τον φορέα που τις παρέχει και αναφέρονται ειδικά στην προκήρυξη κάθε υποτροφίας.

Τα βασικά κριτήρια επιλογής υποτρόφων, σε γενικές γραμμές, είναι τα εξής:

  • Βαθμός πτυχίου/διπλώματος
  • Επιδόσεις σε μαθήματα σχετικά με τον τομέα εξειδίκευσης για τον οποίο προκηρύσσεται η υποτροφία
  • Καλή γνώση της ξένης γλώσσας του τόπου σπουδών
  • Καταγωγή από συγκεκριμένο τόπο
  • Οικονομική κατάσταση

 

Δημόσιοι και άλλοι Φορείς        

Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ)

Ο βασικός φορέας διαχείρισης των υποτροφιών τις οποίες χορηγεί η Κυπριακή κυβέρνηση είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ι.Κ.Υ.Κ.). του οποίου παραχωρούνται κονδύλια για τα σχέδια υποτροφιών κάθε χρόνο τα οποία περιλαμβάνονται στον ετήσιο προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.  Οι υποτροφίες του Ιδρύματος παραχωρούνται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Βασικό κριτήριο είναι να σπουδάζουν σε αναγνωρισμένα ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού και με βάσει οικονομικά, κοινωνικά και ακαδημαϊκά κριτήρια γίνεται η επιλογή.

Το Ι.Κ.Υ.Κ. σε συνεργασία με Γραφείο Προγραμματισμού προβαίνει και στη δημοσίευση ανακοινώσεων για υποτροφίες από πηγές του εξωτερικού όπως είναι το Ι.Κ.Υ. Ελλάδος ή υποτροφίες που παραχωρούνται από άλλες χώρες βάσει διμερών συμφωνιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στην ιστοσελίδα  του Ι.Κ.Υ.Κ..

Οργανισμός UNESCO

Ο οργανισμός UNESCO εκδίδει οδηγό ανώτατης εκπαίδευσης για 129 χώρες με πληροφορίες για περισσότερες από 2.5000 ευκαιρίες σπουδών και υποτροφιών. Τον οδηγό "UNESCO international guide to higher-education study opportunities" μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της UNESCO http://www.unesco.org/education/studyingabroad.

Ίδρυμα Α.Γ Λεβέντη

To Ίδρυμα προκηρύσσει προγράμματα σπουδαστικών βοηθημάτων που αφορούν μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Σαν κύρια κριτήρια επιλογής λαμβάνονται υπ΄όψη, οι ακαδημαϊκές επιδόσεις των υποψηφίων καθώς και η οικονομική τους κατάσταση. ΄Άλλοι παράγοντες που αξιολογούνται είναι το θέμα διατριβής / έρευνας, το Πανεπιστήμιο, η διάρκεια σπουδών. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.leventisfoundation.

 

Χρήσιμες ιστοσελίδες για υποτροφίες

Πώς να βρεις πληροφορίες για  υποτροφία: www.iefa.org

Μεγάλη Βρετανία: www.scholarship-search.org.uk

ΗΠΑ-Ίδρυμα Fulbright: www.fulbright.cy

Καναδάς: www.cbie.ca/english/scholarship

Γερμανία: www.stiftunsindex.de

Ολλανδία: www.grantfinder.nl

Σουηδία: www.studyinsweden.se/Scholarships

Γαλλία: www.vrika.org / www.diplomatie.gouv.fr