Αυτοδίκαιος τερματισμός φοίτησης

Η φοίτηση προπτυχιακού φοιτητή, ο οποίος δεν έχει ικανοποιήσει πλήρως τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών, το οποίο παρακολουθεί, τερματίζεται αυτοδίκαια και άμεσα, χωρίς την απονομή Πτυχίου σε αυτόν, μόλις ο φοιτητής συμπληρώσει συνολικά δώδεκα ακαδημαϊκά εξάμηνα φοίτησης. Νοείται ότι, στα δώδεκα ακαδημαϊκά εξάμηνα φοίτησης δεν συνυπολογίζονται ακαδημαϊκά εξάμηνα κατά τα οποία έχει ανασταλεί ή διακοπεί η φοίτηση του φοιτητή.

H φοίτηση τερματίζεται και ο φοιτητής διαγράφεται από το Μητρώο Φοιτητών όταν δεν δύναται να ολοκληρώσει τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του στα 12 ακαδημαϊκά εξάμηνα, χωρίς να χρειαστεί να υπερβεί τον  κανονικό  διδακτικό φόρτο ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου που είναι 30  π.μ., για ένα ή και περισσότερα από τα εναπομείναντα για αυτό εξάμηνα.

Με έγκριση του Συμβουλίου Τμήματος, επιτρέπεται σε φοιτητές να ολοκληρώσουν τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους κατά τη θερινή περίοδο  που εμπίπτει στο  12ο ακαδημαϊκό εξάμηνο  φοίτησης τους. 

Η φοίτηση προπτυχιακού φοιτητή τερματίζεται αυτοδικαίως όταν:

  • φοιτητής δεν έχει κάνει εγγραφή σε μαθήματα (4η εβδομάδα των μαθημάτων)
  • εάν ο πρωτοετής φοιτητής πάρει βαθμολογία μηδέν (0) σε όλα του τα μαθήματα
  • εάν ο φοιτητής (δεύτερο ακαδημαϊκό εξάμηνο και μετά) πάρει βαθμολογία μηδέν (0) σε όλα του τα μαθήματα σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα
  • ο φοιτητής, μετά από αναστολή φοίτησης δεν κάνει εγγραφή σε μαθήματα
  • ο φοιτητής έχει αποσύρει την εγγραφή του από όλα τα μαθήματα.

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας ενημερώνει γραπτώς το φοιτητή για τη διαγραφή του. Ο φοιτητής δύναται να υποβάλει ένσταση με την οποία να δικαιολογεί την απουσία του εντός 15 ημερών. Στην αντίθετη περίπτωση, διαγράφεται αυτοδικαίως.

Αυτοδίκαιος τερματισμός φοίτησης

Η φοίτηση προπτυχιακού φοιτητή, ο οποίος δεν έχει ικανοποιήσει πλήρως τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών, το οποίο παρακολουθεί, τερματίζεται αυτοδίκαια και άμεσα, χωρίς την απονομή Πτυχίου σε αυτόν, μόλις ο φοιτητής συμπληρώσει συνολικά δώδεκα ακαδημαϊκά εξάμηνα φοίτησης. Νοείται ότι, στα δώδεκα ακαδημαϊκά εξάμηνα φοίτησης δεν συνυπολογίζονται ακαδημαϊκά εξάμηνα κατά τα οποία έχει ανασταλεί ή διακοπεί η φοίτηση του φοιτητή.

H φοίτηση τερματίζεται και ο φοιτητής διαγράφεται από το Μητρώο Φοιτητών όταν δεν δύναται να ολοκληρώσει τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του στα 12 ακαδημαϊκά εξάμηνα, χωρίς να χρειαστεί να υπερβεί τον  κανονικό  διδακτικό φόρτο ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου που είναι 30  π.μ., για ένα ή και περισσότερα από τα εναπομείναντα για αυτό εξάμηνα.

Με έγκριση του Συμβουλίου Τμήματος, επιτρέπεται σε φοιτητές να ολοκληρώσουν τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους κατά τη θερινή περίοδο  που εμπίπτει στο  12ο ακαδημαϊκό εξάμηνο  φοίτησης τους. 

Η φοίτηση προπτυχιακού φοιτητή τερματίζεται αυτοδικαίως όταν:

  • φοιτητής δεν έχει κάνει εγγραφή σε μαθήματα (4η εβδομάδα των μαθημάτων)
  • εάν ο πρωτοετής φοιτητής πάρει βαθμολογία μηδέν (0) σε όλα του τα μαθήματα
  • εάν ο φοιτητής (δεύτερο ακαδημαϊκό εξάμηνο και μετά) πάρει βαθμολογία μηδέν (0) σε όλα του τα μαθήματα σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα
  • ο φοιτητής, μετά από αναστολή φοίτησης δεν κάνει εγγραφή σε μαθήματα
  • ο φοιτητής έχει αποσύρει την εγγραφή του από όλα τα μαθήματα.

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας ενημερώνει γραπτώς το φοιτητή για τη διαγραφή του. Ο φοιτητής δύναται να υποβάλει ένσταση με την οποία να δικαιολογεί την απουσία του εντός 15 ημερών. Στην αντίθετη περίπτωση, διαγράφεται αυτοδικαίως.