Γενικές Πληροφορίες

Tι είναι το GenderSMART και τι έχει σκοπό να υλοποιήσει στο ΤΕΠΑΚ;

Είναι μια συνεργασία μεταξύ επτά ευρωπαίων εταίρων οι οποίοι έθεσαν ως κύριο στόχο να επιτύχουν την ισότητα στο χώρο εργασίας. Το GenderSmart είναι το πρώτο πρόγραμμα που υλοποιήθηκε ποτέ σε πανεπιστήμιο στην Κύπρο το οποίο αφορά άμεσα την ισότητα στον χώρο εργασίας!

Το ΤΕΠΑΚ δεσμεύεται να αναπτύξει και να εφαρμόσει ένα Σχέδιο Ισότητας των φύλων (Gender Equality Plan), το οποίο βασίζεται στους εξής τέσσερις πυλώνες:

  • Την οικοδόμηση κουλτούρας ισότητας των φύλων
  • Την ανάπτυξη μέτρων, που στοχεύουν στην ισότιμη υποστήριξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας
  • Την αναμόρφωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και διακυβέρνησης
  • Την ενσωμάτωση του παράγοντα «φύλο» στη χρηματοδότηση, την επιστημονική έρευνα και τη διδασκαλία.

Δείτε το αναλυτικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (Gender Equality Plan) το οποίο έχει καταρτιστεί και υλοποιείται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Horizon 2020», συνδέοντας επτά Ευρωπαϊκούς οργανισμούς (από την Κύπρο, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Ολλανδία και την Ισπανία) και δύο ειδικούς τεχνικούς συνεργάτες (από το Βέλγιο και την Τσεχία).

"Το Gender-SMART δεσμεύει τους οργανισμούς μας να διαμορφώσουν και να εφαρμόσουν ένα Σχέδιο Ισότητας με συγκεκριμένες και στοχευμένες δράσεις, σε ένα χρονικό πλαίσιο από τώρα μέχρι το 2023, που στοχεύει στην επίτευξη της ισότητας στο χώρο εργασίας και να περιλαμβάνει, όπου τούτο είναι εφικτό, την ενσωμάτωση του φύλου στις ερευνητικές και διδακτικές μας δραστηριότητες. Αυτές οι δύο πτυχές αλληλοτροφοδοτούνται και έχουν επίδραση στην ποιότητα της έρευνας μας" (Δρ Magalie Jannoyer, Συντονίστρια του έργου - CIRAD).

Διάβαστε περισσότερα: https://www.gendersmart.eu/

Γενικές Πληροφορίες

Tι είναι το GenderSMART και τι έχει σκοπό να υλοποιήσει στο ΤΕΠΑΚ;

Είναι μια συνεργασία μεταξύ επτά ευρωπαίων εταίρων οι οποίοι έθεσαν ως κύριο στόχο να επιτύχουν την ισότητα στο χώρο εργασίας. Το GenderSmart είναι το πρώτο πρόγραμμα που υλοποιήθηκε ποτέ σε πανεπιστήμιο στην Κύπρο το οποίο αφορά άμεσα την ισότητα στον χώρο εργασίας!

Το ΤΕΠΑΚ δεσμεύεται να αναπτύξει και να εφαρμόσει ένα Σχέδιο Ισότητας των φύλων (Gender Equality Plan), το οποίο βασίζεται στους εξής τέσσερις πυλώνες:

  • Την οικοδόμηση κουλτούρας ισότητας των φύλων
  • Την ανάπτυξη μέτρων, που στοχεύουν στην ισότιμη υποστήριξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας
  • Την αναμόρφωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και διακυβέρνησης
  • Την ενσωμάτωση του παράγοντα «φύλο» στη χρηματοδότηση, την επιστημονική έρευνα και τη διδασκαλία.

Δείτε το αναλυτικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (Gender Equality Plan) το οποίο έχει καταρτιστεί και υλοποιείται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Horizon 2020», συνδέοντας επτά Ευρωπαϊκούς οργανισμούς (από την Κύπρο, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Ολλανδία και την Ισπανία) και δύο ειδικούς τεχνικούς συνεργάτες (από το Βέλγιο και την Τσεχία).

"Το Gender-SMART δεσμεύει τους οργανισμούς μας να διαμορφώσουν και να εφαρμόσουν ένα Σχέδιο Ισότητας με συγκεκριμένες και στοχευμένες δράσεις, σε ένα χρονικό πλαίσιο από τώρα μέχρι το 2023, που στοχεύει στην επίτευξη της ισότητας στο χώρο εργασίας και να περιλαμβάνει, όπου τούτο είναι εφικτό, την ενσωμάτωση του φύλου στις ερευνητικές και διδακτικές μας δραστηριότητες. Αυτές οι δύο πτυχές αλληλοτροφοδοτούνται και έχουν επίδραση στην ποιότητα της έρευνας μας" (Δρ Magalie Jannoyer, Συντονίστρια του έργου - CIRAD).

Διάβαστε περισσότερα: https://www.gendersmart.eu/