Ανάπτυξη, Διαθρωτικές Αλλαγές και Μεταρρυθμίσεις

Στρατηγικοί Στόχοι

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του μέσα από την διαρκή αναζήτηση και κατανόηση των μεταβαλλόμενων σύγχρονων αναγκών και απαιτήσεων της επιστήμης και της κοινωνίας. Η ικανότητα γρήγορης και αποτελεσματικής προσαρμογής σε νέες συνθήκες αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την επιτυχή επιδίωξη των στρατηγικών στόχων του Πανεπιστημίου. Σε αυτό το πλαίσιο, το Πανεπιστήμιο επιδιώκει την ανάπτυξη νέων υποδομών και την αναμόρφωση υφιστάμενων, την αξιοποίηση νέων τεχνολογικών μέσων στις λειτουργίες του και τη μεταρρύθμιση στις διοικητικές του δομές. Ταυτόχρονα, το Πανεπιστήμιο επιδιώκει την αλλαγή οργανωσιακής κουλτούρας και την καλλιέργεια ενός θετικού εργασιακού περιβάλλοντος που θα προασπίζεται τα δικαιώματα των μελών της κοινότητας του.

 

4.1 Υποδομές

Στρατηγικές Προτεραιότητες και Δράσεις:

4.1.1 Καταρτισμός στρατηγικού πλάνου για την κτιριακή στέγαση όλων των Τμημάτων, Σχολών και Διοικητικών Υπηρεσιών με αξιοποίηση όλων των ιδιόκτητων χώρων και εξακρίβωση μελλοντικών αναγκών για νέους χώρους.

4.1.2 Αναδιαμόρφωση υφιστάμενων χώρων για βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου και του ευρύτερου εργασιακού περιβάλλοντος.

4.1.3 Παράδοση και έναρξη λειτουργίας των ιδιόκτητων κτιρίων που θα στεγάζουν νέες αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια τρισδιάστατης δημιουργίας, εργαστήρια δισδιάστατης δημιουργίας και νέων μέσων, εκθεσιακός χώρος και γραφεία διοικητικών υπηρεσιών.  

4.1.4 Παράδοση και έναρξη λειτουργίας του νέου κτιρίου Κέντρου Γλωσσών και των γραφείων Υπηρεσίας Επικοινωνίας, Προώθησης και Διεθνοποίησης.  

4.1.5 Εξασφάλιση οικονομικά ευνοϊκότερων για το Πανεπιστήμιο συμφωνιών ενοικίασης και μείωσης των ενοικιαζόμενων κτιρίων.

4.1.6 Εξασφάλιση χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ανέγερση των ιδιόκτητων φοιτητικών εστιών και διεξαγωγή των απαραίτητων διαγωνισμών και τεχνικών μελετών.

4.1.7 Ανάπτυξη των πανεπιστημιακών αγροκτημάτων Λόφου και Αχέλειας.

4.1.8 Ανάπτυξη του ερευνητικού κέντρου εικαστικών τεχνών Αγίου Ιωάννη.

4.1.9 Εξασφάλιση κτιριακών υποδομών Κέντρου Αριστείας «Ερατοσθένης» στη βάση ειλημμένων υποχρεώσεων και αποφάσεων του Πανεπιστημίου.

4.1.9 Αναδιαμόρφωση Αθλητικού Κέντρου ΓΣΟ στη βάση συμφωνίας με τον Δήμο Λεμεσού.

4.1.10 Περαιτέρω ανάπτυξη υποδομών συστημάτων μηχανογράφησης.

4.1.11 Σχεδιασμός και εφαρμογή Σχεδίου Ανάκαμψης από Καταστροφή (Disaster Recovery Plan) για θωράκιση των συστημάτων πληροφορικής.

 

4.2 Δομές Οργάνωσης και Στελέχωση

Στρατηγικές Προτεραιότητες και Δράσεις:

4.2.1 Εισαγωγή αναθεωρημένων διαδικασιών εκλογής και ανέλιξης Μελών ΔΕΠ και επικαιροποίηση κωδίκων καλής πρακτικής.

4.2.2 Ενεργοποίηση θεσμού Επισκέπτη Ακαδημαϊκού και επανακαθορισμός του θεσμού Ομότιμου Καθηγητή.

4.2.3 Αναδόμηση της Υπηρεσίας Έρευνας και της Υπηρεσίας Οικονομικών, σύσταση και λειτουργία της Υπηρεσίας Επικοινωνίας, Προώθησης και Διεθνοποίησης και στελέχωση Διοικητικών Υπηρεσιών στη βάση των εγκεκριμένων οργανογραμμάτων.

4.2.4 Πλήρωση των εγκεκριμένων θέσεων ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού και διεκδίκηση νέων θέσεων. 

4.2.5 Υιοθέτηση σύγχρονων συστημάτων διοίκησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.

4.2.6 Στελέχωση ομάδας ανάπτυξης λογισμικών προγραμμάτων και σταδιακή αποδέσμευση από εξωτερικούς συμβούλους.

4.2.7 Στελέχωση Σχολών / Τμημάτων με διοικητικό προσωπικό πέραν του γραμματειακού.

 

4.3 Συμμετοχική και Συλλογική Διοίκηση

Στρατηγικές Προτεραιότητες και Δράσεις:

4.3.1 Καθιέρωση υβριδικών ομάδων εργασίας για την υλοποίηση έργων με συμμετοχή ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού και φοιτητών.

4.3.2 Πρόταξη της διαφάνειας στις εργασίες της Συγκλήτου και του Πρυτανικού Συμβουλίου.

4.3.3 Αναβάθμιση Συγκλητικών Επιτροπών σε σώματα διαμόρφωσης προτάσεων πολιτικής και όχι διαχείρισης της καθημερινότητας.

4.3.4 Καθιέρωση της Ημέρας Εργασίας Πρύτανη στις Διοικητικές Υπηρεσίες.

4.3.5 Καθιέρωση ανοικτών συνελεύσεων των ακαδημαϊκών και διοικητικού προσωπικού.

4.3.6 Καθιέρωση ανοικτών τηλεδιασκέψεων μεταξύ Πρύτανη και Φοιτητών.

 

4.4 Αποτελεσματική Διακυβέρνηση και Επικέντρωση σε Ουσιαστικούς Στόχους

Στρατηγικές Προτεραιότητες και Δράσεις:

4.4.1 Περιορισμός αριθμού Συγκλητικών Επιτροπών.

4.4.2 Δημιουργία και Εφαρμογή λογισμικού συστήματος διαχείρισης οδηγιών / ενταλμάτων πληρωμής του κρατικού προϋπολογισμού και των ερευνητικών προγραμμάτων.

4.4.3 Δημιουργία και εφαρμογή λογισμικού συστήματος διαχείρισης διαδικασιών πρόσληψης και ανέλιξης προσωπικού.

4.4.5 Τροποποίηση οργάνωσης συνεδριών Συγκλήτου για μείωση χρόνου εκλογής και ανέλιξης Μελών ΔΕΠ.

4.4. 6 Σχεδιασμός και εφαρμογή πλαισίου εξ αποστάσεως εργασίας διοικητικού προσωπικού και εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

4.4.7 Υιοθέτηση της Ηλεκτρονικής Υπογραφής.

4.4.8 Απλοποίηση διαδικασιών και μηχανογράφηση διεκπεραίωσης εργασιών.

4.4.9 Εισαγωγή ολοκληρωμένου συστήματος αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων

4.4.10 Αύξηση και ορθολογιστική διαχείριση των οικονομικών πόρων του Πανεπιστημίου.

4.4.11 Έγκαιρη κατάρτιση και υποβολή του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου.

 

4.5 Προάσπιση Δικαιωμάτων Μελών του Πανεπιστημίου

Στρατηγικές Προτεραιότητες και Δράσεις:

4.5.1 Εισαγωγή Πολιτικών κατά του Εκφοβισμού (anti-bullying), κατά της Παρενόχλησης (anti-harassment) και Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα.

4.5.2 Δημιουργία Συγκλητικής Επιτροπής Ισότητας.

4.5.3 Ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου σε πολιτικές εκπαίδευσης, έρευνας και διοικητικής λειτουργίας του Πανεπιστημίου και ανάπτυξη ειδικών δράσεων.

4.5.4 Εισαγωγή και εφαρμογή Πολιτικών και Μέτρων που εξυπηρετούν τα Άτομα Με Αναπηρίες  στους τομείς της κοινωνικής προστασίας, εκπαίδευσης, έρευνας, απασχόλησης, προσβασιμότητας, υγείας, αποκατάστασης και κοινωνικής ενσωμάτωσης.

4.5.5 Εισαγωγή του θεσμού Συνήγορος του Φοιτητή.

4.5.6 Δημιουργία ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου λειτουργίας του Πανεπιστημίου.

5.5.7 Ανανέωση Συλλογικής Σύμβασης σε διάλογο με το διοικητικό προσωπικό

Ανάπτυξη, Διαθρωτικές Αλλαγές και Μεταρρυθμίσεις

Στρατηγικοί Στόχοι

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του μέσα από την διαρκή αναζήτηση και κατανόηση των μεταβαλλόμενων σύγχρονων αναγκών και απαιτήσεων της επιστήμης και της κοινωνίας. Η ικανότητα γρήγορης και αποτελεσματικής προσαρμογής σε νέες συνθήκες αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την επιτυχή επιδίωξη των στρατηγικών στόχων του Πανεπιστημίου. Σε αυτό το πλαίσιο, το Πανεπιστήμιο επιδιώκει την ανάπτυξη νέων υποδομών και την αναμόρφωση υφιστάμενων, την αξιοποίηση νέων τεχνολογικών μέσων στις λειτουργίες του και τη μεταρρύθμιση στις διοικητικές του δομές. Ταυτόχρονα, το Πανεπιστήμιο επιδιώκει την αλλαγή οργανωσιακής κουλτούρας και την καλλιέργεια ενός θετικού εργασιακού περιβάλλοντος που θα προασπίζεται τα δικαιώματα των μελών της κοινότητας του.

 

4.1 Υποδομές

Στρατηγικές Προτεραιότητες και Δράσεις:

4.1.1 Καταρτισμός στρατηγικού πλάνου για την κτιριακή στέγαση όλων των Τμημάτων, Σχολών και Διοικητικών Υπηρεσιών με αξιοποίηση όλων των ιδιόκτητων χώρων και εξακρίβωση μελλοντικών αναγκών για νέους χώρους.

4.1.2 Αναδιαμόρφωση υφιστάμενων χώρων για βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου και του ευρύτερου εργασιακού περιβάλλοντος.

4.1.3 Παράδοση και έναρξη λειτουργίας των ιδιόκτητων κτιρίων που θα στεγάζουν νέες αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια τρισδιάστατης δημιουργίας, εργαστήρια δισδιάστατης δημιουργίας και νέων μέσων, εκθεσιακός χώρος και γραφεία διοικητικών υπηρεσιών.  

4.1.4 Παράδοση και έναρξη λειτουργίας του νέου κτιρίου Κέντρου Γλωσσών και των γραφείων Υπηρεσίας Επικοινωνίας, Προώθησης και Διεθνοποίησης.  

4.1.5 Εξασφάλιση οικονομικά ευνοϊκότερων για το Πανεπιστήμιο συμφωνιών ενοικίασης και μείωσης των ενοικιαζόμενων κτιρίων.

4.1.6 Εξασφάλιση χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ανέγερση των ιδιόκτητων φοιτητικών εστιών και διεξαγωγή των απαραίτητων διαγωνισμών και τεχνικών μελετών.

4.1.7 Ανάπτυξη των πανεπιστημιακών αγροκτημάτων Λόφου και Αχέλειας.

4.1.8 Ανάπτυξη του ερευνητικού κέντρου εικαστικών τεχνών Αγίου Ιωάννη.

4.1.9 Εξασφάλιση κτιριακών υποδομών Κέντρου Αριστείας «Ερατοσθένης» στη βάση ειλημμένων υποχρεώσεων και αποφάσεων του Πανεπιστημίου.

4.1.9 Αναδιαμόρφωση Αθλητικού Κέντρου ΓΣΟ στη βάση συμφωνίας με τον Δήμο Λεμεσού.

4.1.10 Περαιτέρω ανάπτυξη υποδομών συστημάτων μηχανογράφησης.

4.1.11 Σχεδιασμός και εφαρμογή Σχεδίου Ανάκαμψης από Καταστροφή (Disaster Recovery Plan) για θωράκιση των συστημάτων πληροφορικής.

 

4.2 Δομές Οργάνωσης και Στελέχωση

Στρατηγικές Προτεραιότητες και Δράσεις:

4.2.1 Εισαγωγή αναθεωρημένων διαδικασιών εκλογής και ανέλιξης Μελών ΔΕΠ και επικαιροποίηση κωδίκων καλής πρακτικής.

4.2.2 Ενεργοποίηση θεσμού Επισκέπτη Ακαδημαϊκού και επανακαθορισμός του θεσμού Ομότιμου Καθηγητή.

4.2.3 Αναδόμηση της Υπηρεσίας Έρευνας και της Υπηρεσίας Οικονομικών, σύσταση και λειτουργία της Υπηρεσίας Επικοινωνίας, Προώθησης και Διεθνοποίησης και στελέχωση Διοικητικών Υπηρεσιών στη βάση των εγκεκριμένων οργανογραμμάτων.

4.2.4 Πλήρωση των εγκεκριμένων θέσεων ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού και διεκδίκηση νέων θέσεων. 

4.2.5 Υιοθέτηση σύγχρονων συστημάτων διοίκησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.

4.2.6 Στελέχωση ομάδας ανάπτυξης λογισμικών προγραμμάτων και σταδιακή αποδέσμευση από εξωτερικούς συμβούλους.

4.2.7 Στελέχωση Σχολών / Τμημάτων με διοικητικό προσωπικό πέραν του γραμματειακού.

 

4.3 Συμμετοχική και Συλλογική Διοίκηση

Στρατηγικές Προτεραιότητες και Δράσεις:

4.3.1 Καθιέρωση υβριδικών ομάδων εργασίας για την υλοποίηση έργων με συμμετοχή ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού και φοιτητών.

4.3.2 Πρόταξη της διαφάνειας στις εργασίες της Συγκλήτου και του Πρυτανικού Συμβουλίου.

4.3.3 Αναβάθμιση Συγκλητικών Επιτροπών σε σώματα διαμόρφωσης προτάσεων πολιτικής και όχι διαχείρισης της καθημερινότητας.

4.3.4 Καθιέρωση της Ημέρας Εργασίας Πρύτανη στις Διοικητικές Υπηρεσίες.

4.3.5 Καθιέρωση ανοικτών συνελεύσεων των ακαδημαϊκών και διοικητικού προσωπικού.

4.3.6 Καθιέρωση ανοικτών τηλεδιασκέψεων μεταξύ Πρύτανη και Φοιτητών.

 

4.4 Αποτελεσματική Διακυβέρνηση και Επικέντρωση σε Ουσιαστικούς Στόχους

Στρατηγικές Προτεραιότητες και Δράσεις:

4.4.1 Περιορισμός αριθμού Συγκλητικών Επιτροπών.

4.4.2 Δημιουργία και Εφαρμογή λογισμικού συστήματος διαχείρισης οδηγιών / ενταλμάτων πληρωμής του κρατικού προϋπολογισμού και των ερευνητικών προγραμμάτων.

4.4.3 Δημιουργία και εφαρμογή λογισμικού συστήματος διαχείρισης διαδικασιών πρόσληψης και ανέλιξης προσωπικού.

4.4.5 Τροποποίηση οργάνωσης συνεδριών Συγκλήτου για μείωση χρόνου εκλογής και ανέλιξης Μελών ΔΕΠ.

4.4. 6 Σχεδιασμός και εφαρμογή πλαισίου εξ αποστάσεως εργασίας διοικητικού προσωπικού και εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

4.4.7 Υιοθέτηση της Ηλεκτρονικής Υπογραφής.

4.4.8 Απλοποίηση διαδικασιών και μηχανογράφηση διεκπεραίωσης εργασιών.

4.4.9 Εισαγωγή ολοκληρωμένου συστήματος αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων

4.4.10 Αύξηση και ορθολογιστική διαχείριση των οικονομικών πόρων του Πανεπιστημίου.

4.4.11 Έγκαιρη κατάρτιση και υποβολή του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου.

 

4.5 Προάσπιση Δικαιωμάτων Μελών του Πανεπιστημίου

Στρατηγικές Προτεραιότητες και Δράσεις:

4.5.1 Εισαγωγή Πολιτικών κατά του Εκφοβισμού (anti-bullying), κατά της Παρενόχλησης (anti-harassment) και Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα.

4.5.2 Δημιουργία Συγκλητικής Επιτροπής Ισότητας.

4.5.3 Ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου σε πολιτικές εκπαίδευσης, έρευνας και διοικητικής λειτουργίας του Πανεπιστημίου και ανάπτυξη ειδικών δράσεων.

4.5.4 Εισαγωγή και εφαρμογή Πολιτικών και Μέτρων που εξυπηρετούν τα Άτομα Με Αναπηρίες  στους τομείς της κοινωνικής προστασίας, εκπαίδευσης, έρευνας, απασχόλησης, προσβασιμότητας, υγείας, αποκατάστασης και κοινωνικής ενσωμάτωσης.

4.5.5 Εισαγωγή του θεσμού Συνήγορος του Φοιτητή.

4.5.6 Δημιουργία ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου λειτουργίας του Πανεπιστημίου.

5.5.7 Ανανέωση Συλλογικής Σύμβασης σε διάλογο με το διοικητικό προσωπικό