Ερευνητική Δραστηριότητα, Ακαδημαϊκή Αριστεία και Καινοτομία

Στρατηγικοί Στόχοι

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου να καθιερωθεί ως ένα από τα κορυφαία νέα πανεπιστήμια της Ευρώπης στον τομέα της επιστημονικής έρευνας. Επιδιώκουμε την προσέλκυση υψηλής στάθμης ερευνητικού δυναμικού, προσανατολιζόμαστε στην υποστήριξη ερευνητικών πρωτοβουλιών των νέων ερευνητών, στοχεύουμε στην αναβάθμιση του ερευνητικού περιβάλλοντος, ενθαρρύνουμε τη διεπιστημονικότητα στην έρευνα και τη δημιουργία ερευνητικών Κέντρων και Μονάδων. Παράλληλα, ενθαρρύνουμε και στηρίζουμε την καινοτομία, η οποία ως αποτέλεσμα της ακαδημαϊκής έρευνας, θα προσφέρει στην κοινωνία ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες της ανάγκες.

 

2.1 Έμφαση στην επιστημονική έρευνα και ακαδημαϊκή αριστεία

Στρατηγικές Προτεραιότητες και Δράσεις:  

2.1.1 Στήριξη διεθνών πρωτοβουλιών των ακαδημαϊκών για διεθνή προώθηση της έρευνας του Πανεπιστημίου και ένταξη σε μεγάλα χρηματοδοτούμενα διεθνή δίκτυα πανεπιστημίων.

2.1.2 Ενίσχυση μηχανισμών εντοπισμού και αξιοποίησης χρηματοδοτικών δυνατοτήτων από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο, τα Διαρθρωτικά Ταμεία και άλλες πηγές.

2.1.3 Εκσυγχρονισμός και αναμόρφωση των Πολιτικών και Διαδικασιών που αφορούν κάθε πτυχή της Ερευνητικής Δραστηριότητας στη βάση βέλτιστων πρακτικών και ποιότητας και εισαγωγή νέων Πολιτικών που επιβραβεύουν την διακεκριμένη ακαδημαϊκή αριστεία.

2.1.4 Εισαγωγή του θεσμού προγραμμάτων-γέφυρες (bridging funds).

2.1.5 Εναρμόνιση εσωτερικών διαδικασιών με το Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R), με την Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή, και την αναγνώριση του Πανεπιστημίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Έρευνας με το ευρωπαϊκό αναγνωρισμένο πρότυπο ποιότητας “HR Excellence in Research”.

2.16 Ανάδειξη ευρεσιτεχνιών που προκύπτουν από την ερευνητική δραστηριότητα των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, με έμφαση στον θετικό αντίκτυπο που έχουν στην κοινωνία και την απήχηση τους στην αγορά.

 

2.2 Υποστήριξη έρευνας νέων ακαδημαϊκών και ερευνητών

Στρατηγικές Προτεραιότητες και Δράσεις:  

2.2.1 Θέσπιση του Προγράμματος «ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΩΡ» για προσέλκυση και ενίσχυση νέων αρίστων επιστημόνων μεταδιδακτορικού επιπέδου.

2.2.2 Εισαγωγή του θεσμού εσωτερικών, μικρών ατομικών ερευνητικών προγραμμάτων (pump priming).

2.2.3 Θέσπιση βραβείων νέων ερευνητών.

2.2.4 Πλήρης αναβάθμιση του ΚΤΙΣΙΣ και εισαγωγή του θεσμού Annual Academic Staff Portfolio.

2.2.5 Εισαγωγή προγραμμάτων ένταξης των νέων μελών ΔΕΠ στις δομές οργάνωσης του Πανεπιστημίου, ταχείας ενημέρωσης τους για τις ευκαιρίες που το Πανεπιστήμιο προσφέρει για την ακαδημαϊκή τους ανάπτυξη και καθιέρωση σεμιναρίων κατάρτισης αιτήσεων ευρεσιτεχνίας και δημιουργίας νεοφυών επιχειρήσεων.

2.2.6 Εισαγωγή νέας πολιτικής τοποθετήσεων σε βαθμίδα ερευνητή και ίσης μεταχείρισης σε σχέση με τις αμοιβές.

 

2.3 Ενίσχυση διεπιστημονικότητας και δημιουργία Ερευνητικών Κέντρων και Μονάδων

Στρατηγικές Προτεραιότητες και Δράσεις:  

2.3.1 Εισαγωγή εσωτερικών, μικρών ομαδικών ερευνητικών προγραμμάτων με επίκεντρο τη διεπιστημονικότητα.

2.3.2 Εισαγωγή Διαθεματικών Εργαστηρίων Δικτύωσης.

2.3.3 Ενθάρρυνση δημιουργίας νέων Ερευνητικών Κέντρων ή Ερευνητικών Μονάδων.

2.3.4 Ενίσχυση των υφιστάμενων Ερευνητικών Κέντρων και Μονάδων και θέσπιση πλαισίου λειτουργίας τους.

Ερευνητική Δραστηριότητα, Ακαδημαϊκή Αριστεία και Καινοτομία

Στρατηγικοί Στόχοι

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου να καθιερωθεί ως ένα από τα κορυφαία νέα πανεπιστήμια της Ευρώπης στον τομέα της επιστημονικής έρευνας. Επιδιώκουμε την προσέλκυση υψηλής στάθμης ερευνητικού δυναμικού, προσανατολιζόμαστε στην υποστήριξη ερευνητικών πρωτοβουλιών των νέων ερευνητών, στοχεύουμε στην αναβάθμιση του ερευνητικού περιβάλλοντος, ενθαρρύνουμε τη διεπιστημονικότητα στην έρευνα και τη δημιουργία ερευνητικών Κέντρων και Μονάδων. Παράλληλα, ενθαρρύνουμε και στηρίζουμε την καινοτομία, η οποία ως αποτέλεσμα της ακαδημαϊκής έρευνας, θα προσφέρει στην κοινωνία ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες της ανάγκες.

 

2.1 Έμφαση στην επιστημονική έρευνα και ακαδημαϊκή αριστεία

Στρατηγικές Προτεραιότητες και Δράσεις:  

2.1.1 Στήριξη διεθνών πρωτοβουλιών των ακαδημαϊκών για διεθνή προώθηση της έρευνας του Πανεπιστημίου και ένταξη σε μεγάλα χρηματοδοτούμενα διεθνή δίκτυα πανεπιστημίων.

2.1.2 Ενίσχυση μηχανισμών εντοπισμού και αξιοποίησης χρηματοδοτικών δυνατοτήτων από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο, τα Διαρθρωτικά Ταμεία και άλλες πηγές.

2.1.3 Εκσυγχρονισμός και αναμόρφωση των Πολιτικών και Διαδικασιών που αφορούν κάθε πτυχή της Ερευνητικής Δραστηριότητας στη βάση βέλτιστων πρακτικών και ποιότητας και εισαγωγή νέων Πολιτικών που επιβραβεύουν την διακεκριμένη ακαδημαϊκή αριστεία.

2.1.4 Εισαγωγή του θεσμού προγραμμάτων-γέφυρες (bridging funds).

2.1.5 Εναρμόνιση εσωτερικών διαδικασιών με το Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R), με την Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή, και την αναγνώριση του Πανεπιστημίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Έρευνας με το ευρωπαϊκό αναγνωρισμένο πρότυπο ποιότητας “HR Excellence in Research”.

2.16 Ανάδειξη ευρεσιτεχνιών που προκύπτουν από την ερευνητική δραστηριότητα των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, με έμφαση στον θετικό αντίκτυπο που έχουν στην κοινωνία και την απήχηση τους στην αγορά.

 

2.2 Υποστήριξη έρευνας νέων ακαδημαϊκών και ερευνητών

Στρατηγικές Προτεραιότητες και Δράσεις:  

2.2.1 Θέσπιση του Προγράμματος «ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΩΡ» για προσέλκυση και ενίσχυση νέων αρίστων επιστημόνων μεταδιδακτορικού επιπέδου.

2.2.2 Εισαγωγή του θεσμού εσωτερικών, μικρών ατομικών ερευνητικών προγραμμάτων (pump priming).

2.2.3 Θέσπιση βραβείων νέων ερευνητών.

2.2.4 Πλήρης αναβάθμιση του ΚΤΙΣΙΣ και εισαγωγή του θεσμού Annual Academic Staff Portfolio.

2.2.5 Εισαγωγή προγραμμάτων ένταξης των νέων μελών ΔΕΠ στις δομές οργάνωσης του Πανεπιστημίου, ταχείας ενημέρωσης τους για τις ευκαιρίες που το Πανεπιστήμιο προσφέρει για την ακαδημαϊκή τους ανάπτυξη και καθιέρωση σεμιναρίων κατάρτισης αιτήσεων ευρεσιτεχνίας και δημιουργίας νεοφυών επιχειρήσεων.

2.2.6 Εισαγωγή νέας πολιτικής τοποθετήσεων σε βαθμίδα ερευνητή και ίσης μεταχείρισης σε σχέση με τις αμοιβές.

 

2.3 Ενίσχυση διεπιστημονικότητας και δημιουργία Ερευνητικών Κέντρων και Μονάδων

Στρατηγικές Προτεραιότητες και Δράσεις:  

2.3.1 Εισαγωγή εσωτερικών, μικρών ομαδικών ερευνητικών προγραμμάτων με επίκεντρο τη διεπιστημονικότητα.

2.3.2 Εισαγωγή Διαθεματικών Εργαστηρίων Δικτύωσης.

2.3.3 Ενθάρρυνση δημιουργίας νέων Ερευνητικών Κέντρων ή Ερευνητικών Μονάδων.

2.3.4 Ενίσχυση των υφιστάμενων Ερευνητικών Κέντρων και Μονάδων και θέσπιση πλαισίου λειτουργίας τους.