Σταδιοδρομία

Οι φοιτητές και οι νέοι απόφοιτοι χρειάζονται υποστήριξη και συστηματική πληροφόρηση στα πρώτα βήματα της επιστημονικής και επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Οι υπηρεσίες Σταδιοδρομίας προετοιμάζουν τους φοιτητές και νέους αποφοίτους να προσεγγίσουν ομαλά τη μελλοντική τους σταδιοδρομία και να αναζητήσουν εργασία ανάλογη με τις γνώσεις που αποκόμισαν από τις σπουδές τους, παρέχοντας τους πληροφόρηση και υποστήριξη σχετικά με τις δυνατότητες που τους προσφέρονται, τόσο στη συνέχιση των σπουδών τους όσο και στη μετάβαση τους στην αγορά εργασίας.

Οι υπηρεσίες Σταδιοδρομίας διακρίνονται σε δύο θεματικές: στις Σπουδές και στην Απασχόληση

Η συμβουλευτική σπουδών παρέχει πληροφόρηση και καθοδήγηση σε θέματα μεταπτυχιακών σπουδών στην Κύπρο και στο εξωτερικό, υποτροφίες και κληροδοτήματα, εκπαιδευτικά σεμινάρια, διαλέξεις, συνέδρια ημερίδες.

Η συμβουλευτική απασχόλησης παρέχει πληροφόρηση και καθοδήγηση σε θέματα αναζήτησης και εύρεσης εργασίας, πρακτικής άσκησης, έρευνες σχετικά με την αγορά εργασίας και την απασχόληση των αποφοίτων του Πανεπιστημίου. Επιπρόσθετα ενημερώνει τους αρμοδίους φορείς, οργανισμούς για τα προσόντα των φοιτητών/αποφοίτων του Πανεπιστημίου.

Στους ενδιαφερομένους φοιτητές παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικών επιστολών, καθώς και στην προετοιμασία για συνέντευξη επιλογής προσωπικού, το σχεδιασμό σταδιοδρομίας και τεχνικές αναζήτησης εργασίας.

Σταδιοδρομία

Οι φοιτητές και οι νέοι απόφοιτοι χρειάζονται υποστήριξη και συστηματική πληροφόρηση στα πρώτα βήματα της επιστημονικής και επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Οι υπηρεσίες Σταδιοδρομίας προετοιμάζουν τους φοιτητές και νέους αποφοίτους να προσεγγίσουν ομαλά τη μελλοντική τους σταδιοδρομία και να αναζητήσουν εργασία ανάλογη με τις γνώσεις που αποκόμισαν από τις σπουδές τους, παρέχοντας τους πληροφόρηση και υποστήριξη σχετικά με τις δυνατότητες που τους προσφέρονται, τόσο στη συνέχιση των σπουδών τους όσο και στη μετάβαση τους στην αγορά εργασίας.

Οι υπηρεσίες Σταδιοδρομίας διακρίνονται σε δύο θεματικές: στις Σπουδές και στην Απασχόληση

Η συμβουλευτική σπουδών παρέχει πληροφόρηση και καθοδήγηση σε θέματα μεταπτυχιακών σπουδών στην Κύπρο και στο εξωτερικό, υποτροφίες και κληροδοτήματα, εκπαιδευτικά σεμινάρια, διαλέξεις, συνέδρια ημερίδες.

Η συμβουλευτική απασχόλησης παρέχει πληροφόρηση και καθοδήγηση σε θέματα αναζήτησης και εύρεσης εργασίας, πρακτικής άσκησης, έρευνες σχετικά με την αγορά εργασίας και την απασχόληση των αποφοίτων του Πανεπιστημίου. Επιπρόσθετα ενημερώνει τους αρμοδίους φορείς, οργανισμούς για τα προσόντα των φοιτητών/αποφοίτων του Πανεπιστημίου.

Στους ενδιαφερομένους φοιτητές παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικών επιστολών, καθώς και στην προετοιμασία για συνέντευξη επιλογής προσωπικού, το σχεδιασμό σταδιοδρομίας και τεχνικές αναζήτησης εργασίας.