Τρέχουσες Προσφορές

Αριθμός Διαγωνισμού Περιγραφή Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών
008-2019 Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης διαδικασιών πλήρωσης θέσεων για εξωτερικούς φορείς Tue Mar 12 12:30:00 EET 2019