Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών λογοθεραπείας πραγματοποιείται σε τρία επίπεδα: την Κλινική Άσκηση Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ. 

Η Κλινική Άσκηση Ι αποτελεί την πρώτη συστηματική επαφή των φοιτητών με πληθυσμούς με προβλήματα επικοινωνίας, και συνεπώς οι φοιτητές καλούνται να συνδέσουν την ακαδημαϊκή γνώση με την κλινική πράξη, βασιζόμενοι σε βιβλιογραφία και έρευνα. Συγκεκριμένα, η Κλινική Ι ασχολείται με την κατάρτιση των φοιτητών στη συλλογή πληροφοριών για το ιστορικό του ασθενή, σε τεστ αξιολόγησης διαταραχών της επικοινωνίας (κυρίως φωνολογικών και γλωσσικών διαταραχών) που παρουσιάζονται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, καθώς και στη ανάπτυξη του κατάλληλου θεραπευτικού προγράμματος, ήτοι:

 • Λήψη σωστού ιστορικού για τον ασθενή.
 • Εφαρμογή στοματοπροσωπικής εξέτασης, τεστ άρθρωσης, τεστ φωνολογικών διεργασιών, βαθμού διαδοχοκίνησης, αξιολόγηση ρυθμού ομιλίας και καταληπτότητας, αξιολόγηση γλωσσικών ικανοτήτων.
 • Ανάπτυξη ημερήσιου προγράμματος θεραπείας : επιλογή τελικού στόχου, αξιολόγηση επίδοσης στόχου πριν την θεραπεία, ανάλυση έργου, μέθοδος θεραπείας, αξιολόγηση επίδοσης στόχου μετά την θεραπεία.
 • Ανάπτυξη αρχικού και τελικού προγράμματος θεραπείας.

Οι κλινικές ώρες διεξάγονται σε νηπιαγωγεία και σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης υπό την εποπτεία επαγγελματιών Λογοθεραπευτών και Λογοπαθολόγων.

 

Η Κλινική Άσκηση ΙΙ εστιάζεται στην κατάρτιση των φοιτητών σε ανιχνευτικά τεστ ομιλίας, λόγου και ακοής, σε τεστ αξιολόγησης μαθησιακών διαταραχών, σε τεστ αξιολόγησης διαταραχών της επικοινωνίας (κυρίως φωνολογικών, γλωσσικών, ροής της ομιλίας, απραξίας, δυσαρθρίας) που παρουσιάζονται σε παιδιά και ενήλικες, καθώς και στη ανάπτυξη και εφαρμογή του κατάλληλου θεραπευτικού προγράμματος.

 • Εφαρμογή ανιχνευτικών τεστ ομιλίας, λόγου και ακοής σε παιδιά και ενήλικες.
 • Εφαρμογή τεστ μαθησιακών ικανοτήτων σε παιδιά σχολικής ηλικίας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Εφαρμογή τεστ αξιολόγησης διαταραχών της ομιλίας, λόγου, ροής της ομιλίας, απραξίας, δυσαρθρίας.
 • Ανάπτυξη αρχικού και τελικού προγράμματος θεραπείας.

Οι κλινικές ώρες διεξάγονται σε ιδρύματα, νηπιαγωγεία και σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, και στην κλινική του τμήματος υπό την εποπτεία επαγγελματιών Λογοθεραπευτών και Λογοπαθολόγων.

 

Η Κλινική Άσκηση ΙΙΙ εστιάζεται στην κατάρτιση των φοιτητών σε τεστ αξιολόγησης της αφασίας, της δυσφαγίας, και των διαταραχών της φωνής που παρουσιάζονται σε παιδιά και ενήλικες, καθώς και στην ανάπτυξη και εφαρμογή του κατάλληλου θεραπευτικού προγράμματος για κάθε τύπο των παραπάνω διαταραχών της επικοινωνίας:

 • Εφαρμογή διαφορετικών τεστ αφασίας.
 • Εφαρμογή διαφορετικών τεστ δυσφαγίας.
 • Εφαρμογή διαφορετικών τεστ αξιολόγησης διαταραχών της φωνής.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή του κατάλληλου προγράμματος θεραπείας.

Ανάπτυξη του κατάλληλου προγράμματος θεραπείας, ήτοι, βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι, κλινική αιτιολόγηση, δομή ιεραρχίας θεραπείας, δομή συνεδρίας και οργάνωση πλήρους αρχείου για κάθε περίπτωση.

Οι κλινικές ώρες διεξάγονται σε νοσοκομεία και σε ειδικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης υπό την εποπτεία επαγγελματιών Λογοθεραπευτών και Λογοπαθολόγων.

Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών λογοθεραπείας πραγματοποιείται σε τρία επίπεδα: την Κλινική Άσκηση Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ. 

Η Κλινική Άσκηση Ι αποτελεί την πρώτη συστηματική επαφή των φοιτητών με πληθυσμούς με προβλήματα επικοινωνίας, και συνεπώς οι φοιτητές καλούνται να συνδέσουν την ακαδημαϊκή γνώση με την κλινική πράξη, βασιζόμενοι σε βιβλιογραφία και έρευνα. Συγκεκριμένα, η Κλινική Ι ασχολείται με την κατάρτιση των φοιτητών στη συλλογή πληροφοριών για το ιστορικό του ασθενή, σε τεστ αξιολόγησης διαταραχών της επικοινωνίας (κυρίως φωνολογικών και γλωσσικών διαταραχών) που παρουσιάζονται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, καθώς και στη ανάπτυξη του κατάλληλου θεραπευτικού προγράμματος, ήτοι:

 • Λήψη σωστού ιστορικού για τον ασθενή.
 • Εφαρμογή στοματοπροσωπικής εξέτασης, τεστ άρθρωσης, τεστ φωνολογικών διεργασιών, βαθμού διαδοχοκίνησης, αξιολόγηση ρυθμού ομιλίας και καταληπτότητας, αξιολόγηση γλωσσικών ικανοτήτων.
 • Ανάπτυξη ημερήσιου προγράμματος θεραπείας : επιλογή τελικού στόχου, αξιολόγηση επίδοσης στόχου πριν την θεραπεία, ανάλυση έργου, μέθοδος θεραπείας, αξιολόγηση επίδοσης στόχου μετά την θεραπεία.
 • Ανάπτυξη αρχικού και τελικού προγράμματος θεραπείας.

Οι κλινικές ώρες διεξάγονται σε νηπιαγωγεία και σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης υπό την εποπτεία επαγγελματιών Λογοθεραπευτών και Λογοπαθολόγων.

 

Η Κλινική Άσκηση ΙΙ εστιάζεται στην κατάρτιση των φοιτητών σε ανιχνευτικά τεστ ομιλίας, λόγου και ακοής, σε τεστ αξιολόγησης μαθησιακών διαταραχών, σε τεστ αξιολόγησης διαταραχών της επικοινωνίας (κυρίως φωνολογικών, γλωσσικών, ροής της ομιλίας, απραξίας, δυσαρθρίας) που παρουσιάζονται σε παιδιά και ενήλικες, καθώς και στη ανάπτυξη και εφαρμογή του κατάλληλου θεραπευτικού προγράμματος.

 • Εφαρμογή ανιχνευτικών τεστ ομιλίας, λόγου και ακοής σε παιδιά και ενήλικες.
 • Εφαρμογή τεστ μαθησιακών ικανοτήτων σε παιδιά σχολικής ηλικίας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Εφαρμογή τεστ αξιολόγησης διαταραχών της ομιλίας, λόγου, ροής της ομιλίας, απραξίας, δυσαρθρίας.
 • Ανάπτυξη αρχικού και τελικού προγράμματος θεραπείας.

Οι κλινικές ώρες διεξάγονται σε ιδρύματα, νηπιαγωγεία και σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, και στην κλινική του τμήματος υπό την εποπτεία επαγγελματιών Λογοθεραπευτών και Λογοπαθολόγων.

 

Η Κλινική Άσκηση ΙΙΙ εστιάζεται στην κατάρτιση των φοιτητών σε τεστ αξιολόγησης της αφασίας, της δυσφαγίας, και των διαταραχών της φωνής που παρουσιάζονται σε παιδιά και ενήλικες, καθώς και στην ανάπτυξη και εφαρμογή του κατάλληλου θεραπευτικού προγράμματος για κάθε τύπο των παραπάνω διαταραχών της επικοινωνίας:

 • Εφαρμογή διαφορετικών τεστ αφασίας.
 • Εφαρμογή διαφορετικών τεστ δυσφαγίας.
 • Εφαρμογή διαφορετικών τεστ αξιολόγησης διαταραχών της φωνής.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή του κατάλληλου προγράμματος θεραπείας.

Ανάπτυξη του κατάλληλου προγράμματος θεραπείας, ήτοι, βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι, κλινική αιτιολόγηση, δομή ιεραρχίας θεραπείας, δομή συνεδρίας και οργάνωση πλήρους αρχείου για κάθε περίπτωση.

Οι κλινικές ώρες διεξάγονται σε νοσοκομεία και σε ειδικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης υπό την εποπτεία επαγγελματιών Λογοθεραπευτών και Λογοπαθολόγων.