Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Ιανουάριο 2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Ασθένειες του ξυλώματος της αμπέλου - Αιτιολογία, επιδημιολογία και διαχείριση»

Περιγραφή: Σκοπός του προγράμματος είναι ο χαρακτηρισμός των παθογόνων αιτίων που εμπλέκονται με τις συγκεκριμένες ασθένειες στον αμπελώνα της Κύπρου. Επιπλέον ο υποψήφιος θα πραγματοποιήσει επιδημιολογικές μελέτες επί των κυρίαρχων ασθενειών υπό τις τοπικές συνθήκες και θα διενεργήσει έρευνα επί της διαχείρισης του προβλήματος, προκειμένου να υποστηριχθεί η αμπελοοινική βιομηχανία της χώρας.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό τίτλο από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια στις Γεωπονικές Επιστήμες, Μικροβιολογία ή άλλους συναφείς επιστημονικούς κλάδους. Στους υποψήφιους θα πρέπει να αρέσει ο συνδυασμός έρευνας πεδίου και εργαστηρίου, ενώ η εξοικείωση με μοριακές και μικροβιολογικές τεχνικές θα θεωρηθούν επιπλέον προσόντα. Απαιτείται πολύ καλή γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).

Χρηματοδότηση: Υπάρχει το ενδεχόμενο χρηματοδότησης του υποψήφιου διδάκτορα. Επιπλέον, ανάλογα με την εξειδίκευση και τις δυνατότητες του o υποψήφιος μπορεί να χρηματοδοτηθεί ως βοηθός διδασκαλίας, να λαμβάνει με βάση την αριστεία του εσωτερικές υποτροφίες και να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Λουκάς Κανέτης, Επίκουρος Καθηγητής, loukas.kanetis@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Επιδημιολογία και ανάπτυξη μεθόδων διαχείρισης του βακτηριακού έλκους της τομάτας στην Κύπρο»

Περιγραφή: Το βακτηριακό έλκος, αποτελεί μια σημαντική αδροβακτηρίωση που προκαλείται από το φυτοπαθογόνο βακτήριο Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis και αποτελεί παγκοσμίως μια από τις σημαντικότερες ασθένειες της τομάτας. Τα τελευταία χρόνια η συγκεκριμένη ασθένεια έχει ενταθεί και στην Κύπρο προκαλώντας σημαντικές απώλειες παραγωγής. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα μελετηθεί η επιδημιολογία της ασθένειας στις συνθήκες της Κύπρου, ενώ παράλληλα θα μελετηθούν  μέθοδοι διαχείρισης του προβλήματος στα διάφορα στάδια καλλιέργειας και παραγωγής της τομάτας. Σκοπός της  συγκεκριμένης έρευνας είναι παραχθεί επιστημονική γνώση επί του σημαντικού αυτού παθοσυστήματος και να αναπτυχθούν εργαλεία που θα συμβάλλουν στην αντιμετώπισή του προβλήματος από τους παραγωγούς της χώρας.  

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό τίτλο από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια στη Γεωπονικές Επιστήμες, Μικροβιολογία ή άλλους συναφείς επιστημονικούς κλάδους. Στους υποψήφιους θα πρέπει να αρέσει ο συνδυασμός έρευνας πεδίου και εργαστηρίου, ενώ η εξοικείωση με μοριακές και μικροβιολογικές τεχνικές θα θεωρηθούν επιπλέον προσόντα. Απαιτείται πολύ καλή γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).

Χρηματοδότηση: Υπάρχει το ενδεχόμενο χρηματοδότησης του υποψήφιου διδάκτορα. Επιπλέον, ανάλογα με την εξειδίκευση και τις δυνατότητες του o υποψήφιος μπορεί να χρηματοδοτηθεί ως βοηθός διδασκαλίας, να λαμβάνει με βάση την αριστεία του εσωτερικές υποτροφίες και να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Λουκάς Κανέτης, Επίκουρος Καθηγητής, loukas.kanetis@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Αγρονομική ανάλυση και έλεγχος ποιοτικών χαρακτηριστικών MAGIC πληθυσμών στο σκληρό σιτάρι»

Περιγραφή: Σκοπός του προγράμματος είναι ο αγρονομικός χαρακτηρισμός MAGIC πληθυσμών σκληρού σιταριού. Ο υποψήφιος θα έχει συμμετοχή στη δημιουργία των MAGIC πληθυσμών και στον αγρονομικό χαρακτηρισμό τους, καθώς και στην εργαστηριακή ανάλυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους με σκοπό την επιλογή γονοτύπων ανθεκτικών σε χαμηλές υδατικές εισροές. 

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό τίτλο από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια στις Γεωπονικές Επιστήμες, ή άλλους συναφείς επιστημονικούς κλάδους. Οι υποψήφιοι αναμένεται να εκπονήσουν ένα μέρος της διατριβής του στον αγρό και συμπληρωματικά για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στο εργαστήριο. Στους υποψήφιους θα πρέπει να αρέσει ο συνδυασμός έρευνας πεδίου και εργαστηρίου. Απαιτείται πολύ καλή γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).

Χρηματοδότηση: Υπάρχει το ενδεχόμενο χρηματοδότησης του υποψήφιου διδάκτορα. Επιπλέον, ανάλογα με την εξειδίκευση και τις δυνατότητες του o υποψήφιος μπορεί να χρηματοδοτηθεί ως βοηθός διδασκαλίας, να λαμβάνει με βάση την αριστεία του εσωτερικές υποτροφίες και να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ανδρέας Κατσιώτης, Καθηγητής, andreas.katsiotis@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Γονιδιωματικές σχέσεις μεταξύ ειδών του γένους Avena»

Περιγραφή: Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία διειδικών υβριδίων μεταξύ διπλοειδών και τετραπλοειδών ειδών του γένους Avena. Θα μελετηθούν οι σχέσεις μεταξύ των γονιδιωμάτων καθώς και οι μεταβολές τους σε μοριακό επίπεδο. 

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό τίτλο από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια στις Γεωπονικές Επιστήμες, Βιολογία ή άλλους συναφείς επιστημονικούς κλάδους. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι  με εργαστηριακές μοριακές τεχνικές. Απαιτείται πολύ καλή γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).

Χρηματοδότηση: Υπάρχει το ενδεχόμενο χρηματοδότησης του υποψήφιου διδάκτορα. Επιπλέον, ανάλογα με την εξειδίκευση και τις δυνατότητες του o υποψήφιος μπορεί να χρηματοδοτηθεί ως βοηθός διδασκαλίας, να λαμβάνει με βάση την αριστεία του εσωτερικές υποτροφίες και να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ανδρέας Κατσιώτης, Καθηγητής, andreas.katsiotis@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Διερεύνηση των μυκοπλασμάτων σε παραγωγικά μηρυκαστικά στην Κύπρο, για τη βελτίωση της ποιότητας και ποσότητας του παραγόμενου γάλακτος»

Περιγραφή: Τα μυκοπλάσματα των παραγωγικών μηρυκαστικών προκαλούν σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις, που σχετίζονται με προβλήματα ποιότητας και τη μείωση της ποσότητας του παραγόμενου γάλακτος. Σκοπός της διατριβής είναι η διερεύνηση του επιπολασμού των  μυκοπλασμάτων σε φάρμες παραγωγικών μηρυκαστικών, ο χαρακτηρισμός των στελεχών που κυκλοφορούν σε αυτές και δεδομένων των πληροφοριών που θα προκύψουν, η μελέτη για τα ενδεικνυόμενα μέτρα αντιμετώπισης, με κύριο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και την αύξηση της ποσότητας του γάλακτος.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό τίτλο από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια στην Μικροβιολογία, Βιολογία, Επιστήμη Τροφίμων, Γεωπονικές Επιστήμες, Επιστήμες Ζωής, Κτηνιατρική ή άλλους συναφείς επιστημονικούς κλάδους. Στους υποψήφιους θα πρέπει να αρέσει ο συνδυασμός έρευνας πεδίου και εργαστηρίου, ενώ η εξοικείωση με θέματα επιδημιολογίας, σύγχρονες μοριακές και μικροβιολογικές τεχνικές, συγγραφή επιστημονικών μελετών και άρθρων, θα θεωρηθούν επιπλέον προσόντα. Απαιτείται πολύ καλή γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).

Χρηματοδότηση: Ο/Η υποψήφιος διδάκτορας θα χρηματοδοτηθεί μέσω υπαρχόντων πηγών χρηματοδότησης του υπεύθυνου ερευνητικού σύμβουλου. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα, ανάλογα με την εξειδίκευση και τις δυνατότητες του, να χρηματοδοτηθεί ως βοηθός διδασκαλίας σε εργαστηριακά μαθήματα του Τμήματος, να λαμβάνει, με βάση την αριστεία του, εσωτερικές υποτροφίες και να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Γιώργος Μπότσαρης, Επίκουρος Καθηγητής, george.botsaris@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Ανάπτυξη φιλοπεριβαλλοντικών φυτοπροστατευτικών ουσιών με βάση τα αιθέρια έλαια».

Περιγραφή: Η έρευνα αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος με βάση αιθέρια έλαια φυτών για χρήση κατά εντομών και ακάρεων που προσβάλουν γεωργικές καλλιέργειες. Το επιλεχθέν άτομο θα συνεργαστεί με εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα και ερευνητές στους τομείς της λαχανοκομίας / αιθερίων ελαιών (σε Κύπρο και εξωτερικό) για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του υπό ανάπτυξη προϊόντος σε συνθήκες εργαστηρίου και αγρού. H έρευνα περιλαμβάνει και εκτίμηση των επιδράσεων του προϊόντος σε οργανισμούς μη-στόχους.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Τίτλο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε ένα από τα ακόλουθα πεδία: Γεωπονικές Επιστήμες ή Οικολογία ή άλλο συναφή κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη συναφής ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Χρηματοδότηση: Μέρος της διδακτορικής έρευνας χρηματοδοτείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Επιπλέον, ανάλογα με την εξειδίκευση και τις δυνατότητες του o υποψήφιος μπορεί να χρηματοδοτηθεί ως βοηθός διδασκαλίας, να λαμβάνει με βάση την αριστεία του εσωτερικές υποτροφίες και να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα. 

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μενέλαος Σταυρινίδης, Επίκουρος  Καθηγητής, m.stavrinides@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο παρακάτω θέμα:  «Θερμοκηπιακές καλλιέργειες και εντατικά συστήματα ανάπτυξης (π.χ. Υδροπονίας) Λαχανικών και Αρωματικών/Φαρμακευτικών Φυτών».

Απαιτούμενα Προσόντα: Βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις Γεωπονικές/Βιολογικές Επιστήμες ή άλλο συναφή κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη συναφής ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη όλων των ενδιαφερομένων.

Χρηματοδότηση: Ο υποψήφιος δυνητικά μπορεί να απασχοληθεί ως βοηθός διδασκαλίας, να λαμβάνει με βάση την αριστεία του όποτε και αν δίνονται εσωτερικές υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο ή να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα. Αναμένεται επίσης ότι ο υποψήφιος θα επιδιώξει να κερδίσει υποτροφία από κάθε δυνατή πηγή χρηματοδότησης με τη βοήθεια του ερευνητικού συμβούλου.

Ερευνητικός Σύμβουλος:  Νικόλαος Τζωρτζάκης, Επίκουρος Καθηγητής, nikolaos.tzortzakis@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Μετασυλλεκτική Φυσιολογία και Τεχνολογία νωπών προϊόντων/ Εναλλακτικοί τρόποι επεξεργασίας και επιδράσεις στην ποιότητα και ασφάλεια»

Απαιτούμενα Προσόντα: Βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις Γεωπονικές / Βιολογικές Επιστήμες / Τεχνολογία Τροφίμων / Επιστήμη Τροφίμων / Χημείας Τροφίμων. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη συναφής ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη όλων των ενδιαφερομένων.

Χρηματοδότηση: Ο υποψήφιος δυνητικά μπορεί να απασχοληθεί ως βοηθός διδασκαλίας, να λαμβάνει με βάση την αριστεία του όποτε και αν δίνονται εσωτερικές υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο ή να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα. Αναμένεται επίσης ότι ο υποψήφιος θα επιδιώξει να κερδίσει υποτροφία από κάθε δυνατή πηγή χρηματοδότησης με τη βοήθεια του ερευνητικού συμβούλου.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Νικόλαος Τζωρτζάκης, Επίκουρος Καθηγητής, nikolaos.tzortzakis@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Μικροβιολογία Κυπριακής Μέλισσας»

Περιγραφή: Σκοπός του προγράμματος είναι η αποτύπωση και ο χαρακτηρισμός του μικροβιώματος της Κυπριακής μέλισσας (Apis melifera cypria)  με σκοπό την ανάδειξη του ρόλου του στην υγεία των μελισσών και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για νέες βιοτεχνολογικές χρήσεις.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό τίτλο από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια στις Γεωπονικές Επιστήμες, Μικροβιολογία, Γεωπονική Βιοτεχνολογία ή άλλους συναφείς επιστημονικούς κλάδους. Στους υποψήφιους θα πρέπει να αρέσει ο συνδυασμός έρευνας πεδίου και εργαστηρίου, ενώ η εξοικείωση με μοριακές, μικροβιολογικές τεχνικές καθώς και τεχνικές ή επιστημονικές γνώσεις και εμπειρίες με τη μέλισσα θα θεωρηθούν επιπλέον προσόντα. Απαιτείται πολύ καλή γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).

Χρηματοδότηση: Υπάρχει το ενδεχόμενο χρηματοδότησης του υποψήφιου διδάκτορα. Επιπλέον, ανάλογα με την εξειδίκευση και τις δυνατότητες του o υποψήφιος μπορεί να χρηματοδοτηθεί ως βοηθός διδασκαλίας, να λαμβάνει με βάση την αριστεία του εσωτερικές υποτροφίες και να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Δημήτρης Τσάλτας, Αναπληρωτής Καθηγητής, dimitris.tsaltas@cut.ac.cy

 

 • Μία θέση στο θέμα: «Βιολογική και χημική προμεταχείριση σπόρων φυτών για βελτιωμένη ανάπτυξη και προστασία υπό συνθήκες καταπόνησης»

Περιγραφή: Η διδακτορική μελέτη αποσκοπεί στην ανάπτυξη και αξιολόγηση τεχνολογιών έναυσης σπόρων με απώτερο στόχο την επίτευξη βελτιωμένης ανάπτυξης και παραγωγής τόσο υπό βέλτιστες συνθήκες όσο και υπό συνθήκες αβιοτικής καταπόνησης (όπως ξηρασία και υψηλή αλατότητα). Οι ενδιαφερόμενοι ενθαρρύνονται να επικοινωνήσουν με τον ερευνητικό σύμβουλο για περαιτέρω πληροφορίες.

Απαιτούμενα προσόντα: Βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις Γεωπονικές/Βιολογικές Επιστήμες. Απαιτείται καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Χρηματοδότηση υποψήφιων διδακτόρων: Οι υποψήφιοι με τα κατάλληλα προσόντα μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας, να λαμβάνουν με βάση την αριστεία τους όποτε και εάν δίνονται εσωτερικές υποτροφίες ή να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός σύμβουλος: Βασίλης Φωτόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, vassilis.fotopoulos@cut.ac.cy, http://plant-stress.weebly.com

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος-

Τηλ.: 25002436, Φαξ.: 25002767

Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Ιανουάριο 2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Ασθένειες του ξυλώματος της αμπέλου - Αιτιολογία, επιδημιολογία και διαχείριση»

Περιγραφή: Σκοπός του προγράμματος είναι ο χαρακτηρισμός των παθογόνων αιτίων που εμπλέκονται με τις συγκεκριμένες ασθένειες στον αμπελώνα της Κύπρου. Επιπλέον ο υποψήφιος θα πραγματοποιήσει επιδημιολογικές μελέτες επί των κυρίαρχων ασθενειών υπό τις τοπικές συνθήκες και θα διενεργήσει έρευνα επί της διαχείρισης του προβλήματος, προκειμένου να υποστηριχθεί η αμπελοοινική βιομηχανία της χώρας.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό τίτλο από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια στις Γεωπονικές Επιστήμες, Μικροβιολογία ή άλλους συναφείς επιστημονικούς κλάδους. Στους υποψήφιους θα πρέπει να αρέσει ο συνδυασμός έρευνας πεδίου και εργαστηρίου, ενώ η εξοικείωση με μοριακές και μικροβιολογικές τεχνικές θα θεωρηθούν επιπλέον προσόντα. Απαιτείται πολύ καλή γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).

Χρηματοδότηση: Υπάρχει το ενδεχόμενο χρηματοδότησης του υποψήφιου διδάκτορα. Επιπλέον, ανάλογα με την εξειδίκευση και τις δυνατότητες του o υποψήφιος μπορεί να χρηματοδοτηθεί ως βοηθός διδασκαλίας, να λαμβάνει με βάση την αριστεία του εσωτερικές υποτροφίες και να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Λουκάς Κανέτης, Επίκουρος Καθηγητής, loukas.kanetis@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Επιδημιολογία και ανάπτυξη μεθόδων διαχείρισης του βακτηριακού έλκους της τομάτας στην Κύπρο»

Περιγραφή: Το βακτηριακό έλκος, αποτελεί μια σημαντική αδροβακτηρίωση που προκαλείται από το φυτοπαθογόνο βακτήριο Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis και αποτελεί παγκοσμίως μια από τις σημαντικότερες ασθένειες της τομάτας. Τα τελευταία χρόνια η συγκεκριμένη ασθένεια έχει ενταθεί και στην Κύπρο προκαλώντας σημαντικές απώλειες παραγωγής. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα μελετηθεί η επιδημιολογία της ασθένειας στις συνθήκες της Κύπρου, ενώ παράλληλα θα μελετηθούν  μέθοδοι διαχείρισης του προβλήματος στα διάφορα στάδια καλλιέργειας και παραγωγής της τομάτας. Σκοπός της  συγκεκριμένης έρευνας είναι παραχθεί επιστημονική γνώση επί του σημαντικού αυτού παθοσυστήματος και να αναπτυχθούν εργαλεία που θα συμβάλλουν στην αντιμετώπισή του προβλήματος από τους παραγωγούς της χώρας.  

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό τίτλο από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια στη Γεωπονικές Επιστήμες, Μικροβιολογία ή άλλους συναφείς επιστημονικούς κλάδους. Στους υποψήφιους θα πρέπει να αρέσει ο συνδυασμός έρευνας πεδίου και εργαστηρίου, ενώ η εξοικείωση με μοριακές και μικροβιολογικές τεχνικές θα θεωρηθούν επιπλέον προσόντα. Απαιτείται πολύ καλή γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).

Χρηματοδότηση: Υπάρχει το ενδεχόμενο χρηματοδότησης του υποψήφιου διδάκτορα. Επιπλέον, ανάλογα με την εξειδίκευση και τις δυνατότητες του o υποψήφιος μπορεί να χρηματοδοτηθεί ως βοηθός διδασκαλίας, να λαμβάνει με βάση την αριστεία του εσωτερικές υποτροφίες και να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Λουκάς Κανέτης, Επίκουρος Καθηγητής, loukas.kanetis@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Αγρονομική ανάλυση και έλεγχος ποιοτικών χαρακτηριστικών MAGIC πληθυσμών στο σκληρό σιτάρι»

Περιγραφή: Σκοπός του προγράμματος είναι ο αγρονομικός χαρακτηρισμός MAGIC πληθυσμών σκληρού σιταριού. Ο υποψήφιος θα έχει συμμετοχή στη δημιουργία των MAGIC πληθυσμών και στον αγρονομικό χαρακτηρισμό τους, καθώς και στην εργαστηριακή ανάλυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους με σκοπό την επιλογή γονοτύπων ανθεκτικών σε χαμηλές υδατικές εισροές. 

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό τίτλο από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια στις Γεωπονικές Επιστήμες, ή άλλους συναφείς επιστημονικούς κλάδους. Οι υποψήφιοι αναμένεται να εκπονήσουν ένα μέρος της διατριβής του στον αγρό και συμπληρωματικά για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στο εργαστήριο. Στους υποψήφιους θα πρέπει να αρέσει ο συνδυασμός έρευνας πεδίου και εργαστηρίου. Απαιτείται πολύ καλή γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).

Χρηματοδότηση: Υπάρχει το ενδεχόμενο χρηματοδότησης του υποψήφιου διδάκτορα. Επιπλέον, ανάλογα με την εξειδίκευση και τις δυνατότητες του o υποψήφιος μπορεί να χρηματοδοτηθεί ως βοηθός διδασκαλίας, να λαμβάνει με βάση την αριστεία του εσωτερικές υποτροφίες και να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ανδρέας Κατσιώτης, Καθηγητής, andreas.katsiotis@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Γονιδιωματικές σχέσεις μεταξύ ειδών του γένους Avena»

Περιγραφή: Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία διειδικών υβριδίων μεταξύ διπλοειδών και τετραπλοειδών ειδών του γένους Avena. Θα μελετηθούν οι σχέσεις μεταξύ των γονιδιωμάτων καθώς και οι μεταβολές τους σε μοριακό επίπεδο. 

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό τίτλο από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια στις Γεωπονικές Επιστήμες, Βιολογία ή άλλους συναφείς επιστημονικούς κλάδους. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι  με εργαστηριακές μοριακές τεχνικές. Απαιτείται πολύ καλή γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).

Χρηματοδότηση: Υπάρχει το ενδεχόμενο χρηματοδότησης του υποψήφιου διδάκτορα. Επιπλέον, ανάλογα με την εξειδίκευση και τις δυνατότητες του o υποψήφιος μπορεί να χρηματοδοτηθεί ως βοηθός διδασκαλίας, να λαμβάνει με βάση την αριστεία του εσωτερικές υποτροφίες και να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ανδρέας Κατσιώτης, Καθηγητής, andreas.katsiotis@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Διερεύνηση των μυκοπλασμάτων σε παραγωγικά μηρυκαστικά στην Κύπρο, για τη βελτίωση της ποιότητας και ποσότητας του παραγόμενου γάλακτος»

Περιγραφή: Τα μυκοπλάσματα των παραγωγικών μηρυκαστικών προκαλούν σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις, που σχετίζονται με προβλήματα ποιότητας και τη μείωση της ποσότητας του παραγόμενου γάλακτος. Σκοπός της διατριβής είναι η διερεύνηση του επιπολασμού των  μυκοπλασμάτων σε φάρμες παραγωγικών μηρυκαστικών, ο χαρακτηρισμός των στελεχών που κυκλοφορούν σε αυτές και δεδομένων των πληροφοριών που θα προκύψουν, η μελέτη για τα ενδεικνυόμενα μέτρα αντιμετώπισης, με κύριο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και την αύξηση της ποσότητας του γάλακτος.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό τίτλο από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια στην Μικροβιολογία, Βιολογία, Επιστήμη Τροφίμων, Γεωπονικές Επιστήμες, Επιστήμες Ζωής, Κτηνιατρική ή άλλους συναφείς επιστημονικούς κλάδους. Στους υποψήφιους θα πρέπει να αρέσει ο συνδυασμός έρευνας πεδίου και εργαστηρίου, ενώ η εξοικείωση με θέματα επιδημιολογίας, σύγχρονες μοριακές και μικροβιολογικές τεχνικές, συγγραφή επιστημονικών μελετών και άρθρων, θα θεωρηθούν επιπλέον προσόντα. Απαιτείται πολύ καλή γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).

Χρηματοδότηση: Ο/Η υποψήφιος διδάκτορας θα χρηματοδοτηθεί μέσω υπαρχόντων πηγών χρηματοδότησης του υπεύθυνου ερευνητικού σύμβουλου. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα, ανάλογα με την εξειδίκευση και τις δυνατότητες του, να χρηματοδοτηθεί ως βοηθός διδασκαλίας σε εργαστηριακά μαθήματα του Τμήματος, να λαμβάνει, με βάση την αριστεία του, εσωτερικές υποτροφίες και να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Γιώργος Μπότσαρης, Επίκουρος Καθηγητής, george.botsaris@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Ανάπτυξη φιλοπεριβαλλοντικών φυτοπροστατευτικών ουσιών με βάση τα αιθέρια έλαια».

Περιγραφή: Η έρευνα αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος με βάση αιθέρια έλαια φυτών για χρήση κατά εντομών και ακάρεων που προσβάλουν γεωργικές καλλιέργειες. Το επιλεχθέν άτομο θα συνεργαστεί με εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα και ερευνητές στους τομείς της λαχανοκομίας / αιθερίων ελαιών (σε Κύπρο και εξωτερικό) για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του υπό ανάπτυξη προϊόντος σε συνθήκες εργαστηρίου και αγρού. H έρευνα περιλαμβάνει και εκτίμηση των επιδράσεων του προϊόντος σε οργανισμούς μη-στόχους.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Τίτλο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε ένα από τα ακόλουθα πεδία: Γεωπονικές Επιστήμες ή Οικολογία ή άλλο συναφή κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη συναφής ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Χρηματοδότηση: Μέρος της διδακτορικής έρευνας χρηματοδοτείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Επιπλέον, ανάλογα με την εξειδίκευση και τις δυνατότητες του o υποψήφιος μπορεί να χρηματοδοτηθεί ως βοηθός διδασκαλίας, να λαμβάνει με βάση την αριστεία του εσωτερικές υποτροφίες και να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα. 

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μενέλαος Σταυρινίδης, Επίκουρος  Καθηγητής, m.stavrinides@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο παρακάτω θέμα:  «Θερμοκηπιακές καλλιέργειες και εντατικά συστήματα ανάπτυξης (π.χ. Υδροπονίας) Λαχανικών και Αρωματικών/Φαρμακευτικών Φυτών».

Απαιτούμενα Προσόντα: Βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις Γεωπονικές/Βιολογικές Επιστήμες ή άλλο συναφή κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη συναφής ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη όλων των ενδιαφερομένων.

Χρηματοδότηση: Ο υποψήφιος δυνητικά μπορεί να απασχοληθεί ως βοηθός διδασκαλίας, να λαμβάνει με βάση την αριστεία του όποτε και αν δίνονται εσωτερικές υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο ή να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα. Αναμένεται επίσης ότι ο υποψήφιος θα επιδιώξει να κερδίσει υποτροφία από κάθε δυνατή πηγή χρηματοδότησης με τη βοήθεια του ερευνητικού συμβούλου.

Ερευνητικός Σύμβουλος:  Νικόλαος Τζωρτζάκης, Επίκουρος Καθηγητής, nikolaos.tzortzakis@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Μετασυλλεκτική Φυσιολογία και Τεχνολογία νωπών προϊόντων/ Εναλλακτικοί τρόποι επεξεργασίας και επιδράσεις στην ποιότητα και ασφάλεια»

Απαιτούμενα Προσόντα: Βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις Γεωπονικές / Βιολογικές Επιστήμες / Τεχνολογία Τροφίμων / Επιστήμη Τροφίμων / Χημείας Τροφίμων. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη συναφής ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη όλων των ενδιαφερομένων.

Χρηματοδότηση: Ο υποψήφιος δυνητικά μπορεί να απασχοληθεί ως βοηθός διδασκαλίας, να λαμβάνει με βάση την αριστεία του όποτε και αν δίνονται εσωτερικές υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο ή να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα. Αναμένεται επίσης ότι ο υποψήφιος θα επιδιώξει να κερδίσει υποτροφία από κάθε δυνατή πηγή χρηματοδότησης με τη βοήθεια του ερευνητικού συμβούλου.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Νικόλαος Τζωρτζάκης, Επίκουρος Καθηγητής, nikolaos.tzortzakis@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Μικροβιολογία Κυπριακής Μέλισσας»

Περιγραφή: Σκοπός του προγράμματος είναι η αποτύπωση και ο χαρακτηρισμός του μικροβιώματος της Κυπριακής μέλισσας (Apis melifera cypria)  με σκοπό την ανάδειξη του ρόλου του στην υγεία των μελισσών και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για νέες βιοτεχνολογικές χρήσεις.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό τίτλο από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια στις Γεωπονικές Επιστήμες, Μικροβιολογία, Γεωπονική Βιοτεχνολογία ή άλλους συναφείς επιστημονικούς κλάδους. Στους υποψήφιους θα πρέπει να αρέσει ο συνδυασμός έρευνας πεδίου και εργαστηρίου, ενώ η εξοικείωση με μοριακές, μικροβιολογικές τεχνικές καθώς και τεχνικές ή επιστημονικές γνώσεις και εμπειρίες με τη μέλισσα θα θεωρηθούν επιπλέον προσόντα. Απαιτείται πολύ καλή γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).

Χρηματοδότηση: Υπάρχει το ενδεχόμενο χρηματοδότησης του υποψήφιου διδάκτορα. Επιπλέον, ανάλογα με την εξειδίκευση και τις δυνατότητες του o υποψήφιος μπορεί να χρηματοδοτηθεί ως βοηθός διδασκαλίας, να λαμβάνει με βάση την αριστεία του εσωτερικές υποτροφίες και να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Δημήτρης Τσάλτας, Αναπληρωτής Καθηγητής, dimitris.tsaltas@cut.ac.cy

 

 • Μία θέση στο θέμα: «Βιολογική και χημική προμεταχείριση σπόρων φυτών για βελτιωμένη ανάπτυξη και προστασία υπό συνθήκες καταπόνησης»

Περιγραφή: Η διδακτορική μελέτη αποσκοπεί στην ανάπτυξη και αξιολόγηση τεχνολογιών έναυσης σπόρων με απώτερο στόχο την επίτευξη βελτιωμένης ανάπτυξης και παραγωγής τόσο υπό βέλτιστες συνθήκες όσο και υπό συνθήκες αβιοτικής καταπόνησης (όπως ξηρασία και υψηλή αλατότητα). Οι ενδιαφερόμενοι ενθαρρύνονται να επικοινωνήσουν με τον ερευνητικό σύμβουλο για περαιτέρω πληροφορίες.

Απαιτούμενα προσόντα: Βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις Γεωπονικές/Βιολογικές Επιστήμες. Απαιτείται καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Χρηματοδότηση υποψήφιων διδακτόρων: Οι υποψήφιοι με τα κατάλληλα προσόντα μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας, να λαμβάνουν με βάση την αριστεία τους όποτε και εάν δίνονται εσωτερικές υποτροφίες ή να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός σύμβουλος: Βασίλης Φωτόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, vassilis.fotopoulos@cut.ac.cy, http://plant-stress.weebly.com

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος-

Τηλ.: 25002436, Φαξ.: 25002767