Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Ιανουάριο 2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Συνδυασμός ηλεκτρόλυσης και αναερόβιας χώνευσης για μετατροπή του CO2 σε μεθάνιο και πτητικά οξέα »

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίουστην Περιβαλλοντική Επιστήμη και Τεχνολογία ή  Χημεία ή  Βιολογία ή  Χημική Μηχανική ή Περιβαλλοντική Μηχανική . Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας  θέσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.  Επίσης προηγούμενη εμπειρία  στην ηλεκτρόλυση ή αναερόβια χώνευση θα  θεωρηθεί πλεονέκτημα

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ιωάννης Βυρίδης Επίκουρος Καθηγητής, ioannis.vyrides@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω  θέμα «Συνδυασμός ηλεκτρόλυσης και αναερόβιας χώνευσης για επεξεργασία τοξικών αποβλήτων»

Απαιτούμενα Προσόντα Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στην στην Περιβαλλοντική Επιστήμη και Τεχνολογία ή  Χημεία ή  Βιολογία ή  Χημική Μηχανική ή Περιβαλλοντική Μηχανική . Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας  θέσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.  Επίσης προηγούμενη εμπειρία  στην ηλεκτρόλυση ή αναερόβια χώνευση θα  θεωρηθεί πλεονέκτημα

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ιωάννης Βυρίδης Επίκουρος Καθηγητής, ioannis.vyrides@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Ενέργεια και Μετεωρολογία»

Περιγραφή: Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (PVs) εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα τοπικά καιρικά φαινόμενα, όπως τον τύπο των σύννεφων και της συννεφοκάλυψη. Έτσι, με στόχο την περαιτέρω προώθηση της διείσδυσης των μικρής-κλίμακας φωτοβολταϊκών στις πόλεις, η επίδραση των σύννεφων στα PVs και η πρόβλεψη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από PVs πρέπει να γίνουν κατανοητές και τα τυχόν προβλήματα να επιλυθούν. To εν λόγω διδακτορικό έργο συσχετίζεται με την ανάπτυξη ενός λογισμικού, που θα βασίζεται σε καινοτόμα μεθοδολογία (patent pending) για την πρόβλεψη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά.

Απαιτούμενα Προσόντα Πτυχίο/Δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο Μηχανολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Φυσικής ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο, εμπειρία σε υπολογιστικά προγράμματα (C++/Matlab/GIS/κτλ), ικανότητα και προθυμία για μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ μετεωρολογίας και ενέργειας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, Επίκουρος Καθηγητής, a.charalambides@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Επιχειρηματικότητα και προστασίας του περιβάλλοντος»

Περιγραφή: Η διεθνής ανησυχία για τις κλιματικές αλλαγές και την εξάντληση των φυσικών πόρων θέτουν την προστασία του περιβάλλοντος ανάμεσα στις βασικές προτεραιότητες της διεθνούς και της ευρωπαϊκής  πολιτικής, ενώ παίζει σημαντικό ρόλο και στη χάραξη των περισσότερων εθνικών πολιτικών για βιώσιμη ανάπτυξη.  Στο πλαίσιο αυτό, θα διερευνηθεί η προσπάθεια συνύπαρξης δύο σχετικά αντικρουόμενων αναγκών: της οικονομικής ανάπτυξης μέσω της επιχειρηματικότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος, θέτοντας ως αφετηρία την εισαγωγή και εφαρμογή αναλυτικού προγράμματος για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Απαιτούμενα Προσόντα Προϋποθέσεις: Πτυχίο/Δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο στον τομέα της επιχειρηματικότητας ή των οικονομικών ή της εκπαίδευσης ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, Επίκουρος Καθηγητής, a.charalambides@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Ανάπτυξη Βιοδιυλιστηρίου για Παραγωγή Βακτηριακής Κυτταρίνης και Βιοενέργειας από Απόβλητα Κουζίνας»

Περιγραφή: Τα απόβλητα κουζίνας (ΑΚ) αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό παράδειγμα ενός προβλήματος που θα μπορούσε να αποτελέσει τεχνολογική λύση. Επομένως, ο στόχος της συγκεκριμένης διατριβής είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής βιοδιύλισης για την εκμετάλλευση του κύριου οργανικού κλάσματος των αστικών στερεών απορριμμάτων για παραγωγή ενός βιοϋλικού (βακτηριακή κυτταρίνη) και ενέργειας (βιοαέριο). Θα χαρακτηριστούν αρχικά διαφορετικές φυσικές, χημικές και βιολογικές μέθοδοι προεπεξεργασίας των ΑΚ, ενώ το υλικό που θα προκύπτει θα χρησιμοποιείται σε ζυμώσεις για μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας σε βακτηριακή κυτταρίνη. Θα προσδιοριστούν διαφορετικές παράμετροι που σχετίζονται με την ποιότητα του βιοϋλικού, ενώ το βιοδιυλιστήριο θα στοχεύσει στη δημιουργία μηδενικών αποβλήτων αξιοποιώντας τυχόν υπολείμματα μέσω αναερόβιας χώνευσης για την παραγωγή βιοαερίου. Η οδός βιοσύνθεσης της βακτηριακής κυτταρίνης θα αναλυθεί με μεθόδους μοριακής βιολογίας (qPCR) για προσδιορισμό πιθανών μεταβολικών ιδιοτήτων που επηρεάζουν τη βιομετατροπή το αποβλήτου στο επιθυμητό προϊόν.   

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ στη Χημική Μηχανική ή Χημεία ή Βιολογία ή Περιβαλλοντική Μηχανική ή σε άλλο συναφή κλάδο.

Χρηματοδότηση: Ανάλογα με την εξειδίκευση και τα προσόντα του υποψηφίου, θα μπορούσε να προσφερθεί θέση βοηθού διδασκαλίας για εργαστηριακά μαθήματα του τμήματος. Επιπρόσθετα, θα  μπορούσε να υπάρξει χρηματοδότηση μέσω ερευνητικών προγραμμάτων του εργαστηρίου.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μιχάλης Κουτίνας, Επίκουρος Καθηγητής, michail.koutinas@cut.ac.cy, Ιστοσελίδα εργαστηρίου: http://enblab.weebly.com/

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Βιοσύνθεση νανοσωματίδιων από θαλάσσιους μικροοργανισμούς και εφαρμογές με φασματοσκοπία FTIR»

Απαιτούμενα Προσόντα:  Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στην  Περιβαλλοντική Επιστήμη και  Τεχνολογία η Χημεία η  Βιολογία η Φυσική η Χημική Μηχανική. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Ο/η επιλεχθείς/σα υποψήφιος θα έχει την δυνατότητα να εμπλακεί σε ερευνητικά προγράμματα του εργαστηρίου Βιοκατάλυσις και Βιοτεχνολογίας και σε υποστήριξη εργαστηριακών μαθημάτων

Ερευνητικός Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Βαρώτσης, Καθηγητής, c.varotsis@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Βιοσύνθεση νανοσωματίδιων από θαλάσσιους μικροοργανισμούς και εφαρμογές με φασματοσκοπία Raman»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στην  Περιβαλλοντική Επιστήμη και  Τεχνολογία η Χημεία η  Βιολογία η Φυσική η Χημική Μηχανική. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Ο/η επιλεχθείς/σα υποψήφιος θα έχει την δυνατότητα να εμπλακεί σε ερευνητικά προγράμματα του εργαστηρίου Βιοκατάλυσις και Βιοτεχνολογίας και σε υποστήριξη εργαστηριακών μαθημάτων του Τμήματος.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Βαρώτσης, Καθηγητής, c.varotsis@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος-

Τηλ: 25002178, Φαξ: 2500236

Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Ιανουάριο 2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Συνδυασμός ηλεκτρόλυσης και αναερόβιας χώνευσης για μετατροπή του CO2 σε μεθάνιο και πτητικά οξέα »

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίουστην Περιβαλλοντική Επιστήμη και Τεχνολογία ή  Χημεία ή  Βιολογία ή  Χημική Μηχανική ή Περιβαλλοντική Μηχανική . Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας  θέσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.  Επίσης προηγούμενη εμπειρία  στην ηλεκτρόλυση ή αναερόβια χώνευση θα  θεωρηθεί πλεονέκτημα

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ιωάννης Βυρίδης Επίκουρος Καθηγητής, ioannis.vyrides@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω  θέμα «Συνδυασμός ηλεκτρόλυσης και αναερόβιας χώνευσης για επεξεργασία τοξικών αποβλήτων»

Απαιτούμενα Προσόντα Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στην στην Περιβαλλοντική Επιστήμη και Τεχνολογία ή  Χημεία ή  Βιολογία ή  Χημική Μηχανική ή Περιβαλλοντική Μηχανική . Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας  θέσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.  Επίσης προηγούμενη εμπειρία  στην ηλεκτρόλυση ή αναερόβια χώνευση θα  θεωρηθεί πλεονέκτημα

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ιωάννης Βυρίδης Επίκουρος Καθηγητής, ioannis.vyrides@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Ενέργεια και Μετεωρολογία»

Περιγραφή: Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (PVs) εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα τοπικά καιρικά φαινόμενα, όπως τον τύπο των σύννεφων και της συννεφοκάλυψη. Έτσι, με στόχο την περαιτέρω προώθηση της διείσδυσης των μικρής-κλίμακας φωτοβολταϊκών στις πόλεις, η επίδραση των σύννεφων στα PVs και η πρόβλεψη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από PVs πρέπει να γίνουν κατανοητές και τα τυχόν προβλήματα να επιλυθούν. To εν λόγω διδακτορικό έργο συσχετίζεται με την ανάπτυξη ενός λογισμικού, που θα βασίζεται σε καινοτόμα μεθοδολογία (patent pending) για την πρόβλεψη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά.

Απαιτούμενα Προσόντα Πτυχίο/Δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο Μηχανολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Φυσικής ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο, εμπειρία σε υπολογιστικά προγράμματα (C++/Matlab/GIS/κτλ), ικανότητα και προθυμία για μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ μετεωρολογίας και ενέργειας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, Επίκουρος Καθηγητής, a.charalambides@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Επιχειρηματικότητα και προστασίας του περιβάλλοντος»

Περιγραφή: Η διεθνής ανησυχία για τις κλιματικές αλλαγές και την εξάντληση των φυσικών πόρων θέτουν την προστασία του περιβάλλοντος ανάμεσα στις βασικές προτεραιότητες της διεθνούς και της ευρωπαϊκής  πολιτικής, ενώ παίζει σημαντικό ρόλο και στη χάραξη των περισσότερων εθνικών πολιτικών για βιώσιμη ανάπτυξη.  Στο πλαίσιο αυτό, θα διερευνηθεί η προσπάθεια συνύπαρξης δύο σχετικά αντικρουόμενων αναγκών: της οικονομικής ανάπτυξης μέσω της επιχειρηματικότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος, θέτοντας ως αφετηρία την εισαγωγή και εφαρμογή αναλυτικού προγράμματος για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Απαιτούμενα Προσόντα Προϋποθέσεις: Πτυχίο/Δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο στον τομέα της επιχειρηματικότητας ή των οικονομικών ή της εκπαίδευσης ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, Επίκουρος Καθηγητής, a.charalambides@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Ανάπτυξη Βιοδιυλιστηρίου για Παραγωγή Βακτηριακής Κυτταρίνης και Βιοενέργειας από Απόβλητα Κουζίνας»

Περιγραφή: Τα απόβλητα κουζίνας (ΑΚ) αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό παράδειγμα ενός προβλήματος που θα μπορούσε να αποτελέσει τεχνολογική λύση. Επομένως, ο στόχος της συγκεκριμένης διατριβής είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής βιοδιύλισης για την εκμετάλλευση του κύριου οργανικού κλάσματος των αστικών στερεών απορριμμάτων για παραγωγή ενός βιοϋλικού (βακτηριακή κυτταρίνη) και ενέργειας (βιοαέριο). Θα χαρακτηριστούν αρχικά διαφορετικές φυσικές, χημικές και βιολογικές μέθοδοι προεπεξεργασίας των ΑΚ, ενώ το υλικό που θα προκύπτει θα χρησιμοποιείται σε ζυμώσεις για μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας σε βακτηριακή κυτταρίνη. Θα προσδιοριστούν διαφορετικές παράμετροι που σχετίζονται με την ποιότητα του βιοϋλικού, ενώ το βιοδιυλιστήριο θα στοχεύσει στη δημιουργία μηδενικών αποβλήτων αξιοποιώντας τυχόν υπολείμματα μέσω αναερόβιας χώνευσης για την παραγωγή βιοαερίου. Η οδός βιοσύνθεσης της βακτηριακής κυτταρίνης θα αναλυθεί με μεθόδους μοριακής βιολογίας (qPCR) για προσδιορισμό πιθανών μεταβολικών ιδιοτήτων που επηρεάζουν τη βιομετατροπή το αποβλήτου στο επιθυμητό προϊόν.   

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ στη Χημική Μηχανική ή Χημεία ή Βιολογία ή Περιβαλλοντική Μηχανική ή σε άλλο συναφή κλάδο.

Χρηματοδότηση: Ανάλογα με την εξειδίκευση και τα προσόντα του υποψηφίου, θα μπορούσε να προσφερθεί θέση βοηθού διδασκαλίας για εργαστηριακά μαθήματα του τμήματος. Επιπρόσθετα, θα  μπορούσε να υπάρξει χρηματοδότηση μέσω ερευνητικών προγραμμάτων του εργαστηρίου.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μιχάλης Κουτίνας, Επίκουρος Καθηγητής, michail.koutinas@cut.ac.cy, Ιστοσελίδα εργαστηρίου: http://enblab.weebly.com/

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Βιοσύνθεση νανοσωματίδιων από θαλάσσιους μικροοργανισμούς και εφαρμογές με φασματοσκοπία FTIR»

Απαιτούμενα Προσόντα:  Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στην  Περιβαλλοντική Επιστήμη και  Τεχνολογία η Χημεία η  Βιολογία η Φυσική η Χημική Μηχανική. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Ο/η επιλεχθείς/σα υποψήφιος θα έχει την δυνατότητα να εμπλακεί σε ερευνητικά προγράμματα του εργαστηρίου Βιοκατάλυσις και Βιοτεχνολογίας και σε υποστήριξη εργαστηριακών μαθημάτων

Ερευνητικός Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Βαρώτσης, Καθηγητής, c.varotsis@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Βιοσύνθεση νανοσωματίδιων από θαλάσσιους μικροοργανισμούς και εφαρμογές με φασματοσκοπία Raman»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στην  Περιβαλλοντική Επιστήμη και  Τεχνολογία η Χημεία η  Βιολογία η Φυσική η Χημική Μηχανική. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Ο/η επιλεχθείς/σα υποψήφιος θα έχει την δυνατότητα να εμπλακεί σε ερευνητικά προγράμματα του εργαστηρίου Βιοκατάλυσις και Βιοτεχνολογίας και σε υποστήριξη εργαστηριακών μαθημάτων του Τμήματος.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Βαρώτσης, Καθηγητής, c.varotsis@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος-

Τηλ: 25002178, Φαξ: 2500236