Κατανομή μεταπτυχιακών υποτροφιών με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια 2021-22


Σπουδές Στήριξη Φοιτητών Φοιτητικά Νέα

Το Πρυτανικό Συμβούλιο στη σημεριμή του συνεδρία εξέτασε εισήγηση της ΥΣΦΕ για παραχώρηση εσωτερικών υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.

Με βάση τους σχετικούς κανόνες, την κατάταξη μοριοδότησης και τους διαθέσιμου πόρους, το Πρυτανικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως παραχωρηθούν συνολικά 30 μερικές υποτροφίες (50% κάλυψη διδάκτρων), ως εξής:

  • 24 μερικές υποτροφίες σε Κύπριους φοιτητές/ριες Μάστερ που συγκέντρωσαν 22 μόρια και άνω, 
  • 4 μερικές υποτροφίες σε Ξένους (Ελλαδίτες) φοιτητές/ριες Μάστερ που συγκέντρωσαν 26 μόρια και άνω.
  • 2 μερικές υποτροφίες σε Κύπριους φοιτητές Διδακτορικού με 20 και 19 μόρια

Προσοχή:

Για υποτροφίες σε προγράμματα Μάστερ, η υποτροφία τερματίζεται εάν ο/η υπότροφος δεν εξασφαλίζει συνολική μέση σταθμική βαθμολογία τουλάχιστον 6.5/10 στο τέλος κάθε εξαμήνου, αν είναι σε πλήρη φοίτηση για τα πρώτα δύο εξάμηνα και αν είναι σε μερική φοίτηση για τα πρώτα έξι εξάμηνα.  Νοείται ότι φοιτητές/τριες με μέση σταθμική βαθμολογία στο πρώτο εξάμηνο κάτω από 6.5/10 αποκλείονται από δικαιούχοι υποτροφίας και αν έχουν ήδη λάβει έγκριση υποτροφίας οφείλουν να καταβάλουν το σύνολο των διδάκτρων.

Για προγράμματα διδακτορικού επιπέδου, η υποτροφία τερματίζεται εάν ο/η φοιτητής/τρια αποτύχει στην περιεκτική εξέταση και/ή δεν υποβάλλει ετήσια Έκθεση Προόδου (όπως αναφέρεται στους Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών) και/ή δεν τηρεί τις απαιτήσεις του προγράμματος με εισήγηση του/της οικείου/ας Ερευνητικού/ής Συμβούλου (επιβλέποντα/ουσας) και έγκριση του Τμήματος.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Mεταπτυχιακές Υποτροφίες Κοινωνικής Στήριξης & Οικονομικά Βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών/τριων 2022-23

Mεταπτυχιακές Υποτροφίες Κοινωνικής Στήριξης & Οικονομικά Βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών/τριων 2022-23

Καταβολή επιδόματος ενοικίου σε δικαιούχους φοιτητές/τριες

Καταβολή επιδόματος ενοικίου σε δικαιούχους φοιτητές/τριες

Αποτελέσματα μοριοδότησης νέων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου, 2022-23

Αποτελέσματα μοριοδότησης νέων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου, 2022-23

Αποτελέσματα μοριοδότησης νέων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου, 2022-23

Το Πρυτανικό Συμβούλιο στη σημεριμή του συνεδρία εξέτασε εισήγηση της ΥΣΦΕ για παραχώρηση εσωτερικών υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.

Με βάση τους σχετικούς κανόνες, την κατάταξη μοριοδότησης και τους διαθέσιμου πόρους, το Πρυτανικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως παραχωρηθούν συνολικά 30 μερικές υποτροφίες (50% κάλυψη διδάκτρων), ως εξής:

  • 24 μερικές υποτροφίες σε Κύπριους φοιτητές/ριες Μάστερ που συγκέντρωσαν 22 μόρια και άνω, 
  • 4 μερικές υποτροφίες σε Ξένους (Ελλαδίτες) φοιτητές/ριες Μάστερ που συγκέντρωσαν 26 μόρια και άνω.
  • 2 μερικές υποτροφίες σε Κύπριους φοιτητές Διδακτορικού με 20 και 19 μόρια

Προσοχή:

Για υποτροφίες σε προγράμματα Μάστερ, η υποτροφία τερματίζεται εάν ο/η υπότροφος δεν εξασφαλίζει συνολική μέση σταθμική βαθμολογία τουλάχιστον 6.5/10 στο τέλος κάθε εξαμήνου, αν είναι σε πλήρη φοίτηση για τα πρώτα δύο εξάμηνα και αν είναι σε μερική φοίτηση για τα πρώτα έξι εξάμηνα.  Νοείται ότι φοιτητές/τριες με μέση σταθμική βαθμολογία στο πρώτο εξάμηνο κάτω από 6.5/10 αποκλείονται από δικαιούχοι υποτροφίας και αν έχουν ήδη λάβει έγκριση υποτροφίας οφείλουν να καταβάλουν το σύνολο των διδάκτρων.

Για προγράμματα διδακτορικού επιπέδου, η υποτροφία τερματίζεται εάν ο/η φοιτητής/τρια αποτύχει στην περιεκτική εξέταση και/ή δεν υποβάλλει ετήσια Έκθεση Προόδου (όπως αναφέρεται στους Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών) και/ή δεν τηρεί τις απαιτήσεις του προγράμματος με εισήγηση του/της οικείου/ας Ερευνητικού/ής Συμβούλου (επιβλέποντα/ουσας) και έγκριση του Τμήματος.