Το τμήμα

ΜΑ in Technology Enhanced Language Learning (TELL)

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κέντρο Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ

Το Κέντρο Γλωσσών (ΚΓ) ιδρύθηκε ως αυτόνομη οντότητα του Πανεπιστημίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή εφαρμογή της γλωσσικής πολιτικής. Οι θεμελιώδεις στόχοι ήταν να βασιστεί το αναλυτικό πρόγραμμα της γλώσσας πάνω στις σύγχρονες θεωρίες και πρακτικές εκμάθησης μιας δεύτερης γλώσσας και να σχεδιαστούν τα μαθήματα σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες των φοιτητών και ανάλογα με τους τομείς των σπουδών τους. Επίσης, το Κέντρο Γλωσσών είχε και έχει ως κύριο στόχο να βασίσει όλες τις δραστηριότητες του πάνω στις θεωρίες και πρακτικές της ανάπτυξης γλωσσικής πολιτικής σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά αλλά και τα Κυπριακά δεδομένα. Ο στόχος της πολιτικής του Κέντρου Γλωσσών είναι να ανταποκρίνεται στο μέγιστο βαθμό στην εκπλήρωση των στόχων του πανεπιστημίου και να εξυπηρετεί την ακαδημαϊκή και γενικά την ευρύτερη κοινότητα.

Στόχοι

Το Κέντρο Γλωσσών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2007, προσφέροντας στους φοιτητές, στο προσωπικό και στο ευρύ κοινό την ευκαιρία να μάθει γλώσσες. Οι σύγχρονες μεθοδολογικές διδακτικές προσεγγίσεις πού εφαρμόζει το Κέντρο Γλωσσών, σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες δίνουν τη δυνατότητα για εκμάθηση γλωσσών για ειδικούς ακαδημαϊκούς σκοπούς στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης μαθησιακής εμπειρίας. 

Ειδικότητες του Κέντρου Γλωσσών:

 1. Γλωσσική Διδασκαλία για ειδικούς ακαδημαϊκούς σκοπούς
 2. Γλωσσική Εκμάθηση Υποβοηθούμενη από τις νέες Τεχνολογίες
 3. Επιμόρφωση Καθηγητών στη Γλωσσική διδασκαλία για ειδικούς ακαδημαϊκούς σκοπούς και στη Γλωσσική Εκμάθηση Υποβοηθούμενη από τις νέες Τεχνολογίες

Όραμα

 • Η συνεχής εξέλιξη ενός διεθνούς αναγνωρισμένου πρότυπου κέντρου για την εκμάθηση γλωσσών με έμφαση στην καινοτομία και στη γλωσσική ποικιλία.
 • Η προώθηση της πολυγλωσσίας και της διαπολιτισμικότητας στην τοπική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια πολυπολιτισμική κοινωνία.
 • Η προσφορά της γνώσης και της γλωσσικής ικανότητας στους κύκλους της ακαδημαϊκής κοινότητας.
 • Η διασύνδεση της Ανώτατης Εκπαίδευσης με τη σύγχρονη απαιτητική αγορά εργασίας και τον επιχειρησιακό κόσμο.
 • Η γεφύρωση του γλωσσικού χάσματος μεταξύ των ανθρώπων και η προώθηση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας.

 

Το όραμα του Κέντρου Γλωσσών είναι

 • να βοηθήσει τους φοιτητές μας να επιτύχουν μετρήσιμη πρόοδο στην επικοινωνιακή τους ικανότητα, παρέχοντας ένα διαδραστικό και ενθαρρυντικό περιβάλλον μάθησης που βασίζεται στη χρήση θεωρητικών μεθοδολογιών, δημιουργικών διδακτικών πρακτικών, νέων τεχνολογιών και καθορίζοντας των στόχους που ανταποκρίνονται στη γλωσσική, πολιτιστική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη των φοιτητών.
 • να αναπτύσσει συνεχώς, να τροποποιεί και να επεκτείνει τα γλωσσικά του προγράμματα ούτως ώστε οι φοιτητές να ανταποκρίνονται σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη επικοινωνία και σε συνεχώς μεταβαλλόμενες πολιτιστικές προκλήσεις.
 • για να προσφέρει την πολιτιστικά καλύτερη δυνατή γλωσσική γνώση και κατάρτιση υποβοηθούμενη από τις νέες τεχνολογίες ούτως ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν υψηλή συνολική ακαδημαϊκή επίδοση όσον αφορά τις επιλογές τους.
 • για να αναπτύξει τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες στους φοιτητές ούτως ώστε να είναι παραγωγικοί και ενεργοί πολίτες σε μια πολιτιστικά πολύμορφη παγκόσμια οικονομία.
 • για να δημιουργήσει ένα αίσθημα διεθνοποίησης και δια-πολιτισμικότητας ανάμεσα στους φοιτητές, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό που οι έννοιες αυτές μπορούν να παράσχουν στη διαδικασία επικοινωνίας. Να βοηθήσει τους φοιτητές να είναι σε θέση να κατανοήσουν τη γλώσσα και τον πολιτισμό του άλλου ώστε να μπορούν να οδηγηθούν σε καλύτερη κατανόηση, συνεργασία και επιτυχημένες συνεργασίες. Η συνεργασία αυτή μπορεί να επιτευχθεί σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα περιβάλλοντα: κοινωνικό, ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό.

Αποστολή

Η αποστολή μας ως κέντρο γλωσσών στηρίζεται πάνω σε τρεις βασικούς άξονες:

Έκφραση - επικοινωνία - κατανόηση του κόσμου.

Πιο συγκεκριμένα: 

 • Η προσφορά υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και εκμάθησης γλωσσών στο πλαίσιο σύγχρονων μεθόδων και στρατηγικών.
 • Η ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των ανθρώπων σε διασυνοριακό και διαπολιτισμικό επίπεδο.
 • Η εκμάθηση γλωσσών με βάση τις σύγχρονες ανάγκες των φοιτητών και τα νέα δεδομένα στην ανταγωνιστική αγορά εργασίας.

Οι στόχοι του ΚΓ

 • Η εξοικείωση των φοιτητών με την ειδική γλώσσα της επιστήμης τους.
 • Η απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων για την κατανόηση και παραγωγή επιστημονικών κειμένων και η ανταπόκρισή τους σε περιστάσεις προφορικής και γραπτής επικοινωνίας που εντάσσονται στο ειδικό επιστημονικό αντικείμενο του κλάδου τους.
 • Η κατάλληλη προετοιμασία των φοιτητών για την προσαρμογή τους στο παγκόσμιο πολυπολιτισμικό περιβάλλον.
 • Η προώθηση της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών ως αναπόσπαστο και απαραίτητο μέρος των σπουδών όλων των φοιτητών.
 • Η προώθηση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας.
 • Η άμεση πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικά προγράμματα

Το τμήμα

Κέντρο Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ

Το Κέντρο Γλωσσών (ΚΓ) ιδρύθηκε ως αυτόνομη οντότητα του Πανεπιστημίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή εφαρμογή της γλωσσικής πολιτικής. Οι θεμελιώδεις στόχοι ήταν να βασιστεί το αναλυτικό πρόγραμμα της γλώσσας πάνω στις σύγχρονες θεωρίες και πρακτικές εκμάθησης μιας δεύτερης γλώσσας και να σχεδιαστούν τα μαθήματα σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες των φοιτητών και ανάλογα με τους τομείς των σπουδών τους. Επίσης, το Κέντρο Γλωσσών είχε και έχει ως κύριο στόχο να βασίσει όλες τις δραστηριότητες του πάνω στις θεωρίες και πρακτικές της ανάπτυξης γλωσσικής πολιτικής σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά αλλά και τα Κυπριακά δεδομένα. Ο στόχος της πολιτικής του Κέντρου Γλωσσών είναι να ανταποκρίνεται στο μέγιστο βαθμό στην εκπλήρωση των στόχων του πανεπιστημίου και να εξυπηρετεί την ακαδημαϊκή και γενικά την ευρύτερη κοινότητα.

Στόχοι

Το Κέντρο Γλωσσών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2007, προσφέροντας στους φοιτητές, στο προσωπικό και στο ευρύ κοινό την ευκαιρία να μάθει γλώσσες. Οι σύγχρονες μεθοδολογικές διδακτικές προσεγγίσεις πού εφαρμόζει το Κέντρο Γλωσσών, σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες δίνουν τη δυνατότητα για εκμάθηση γλωσσών για ειδικούς ακαδημαϊκούς σκοπούς στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης μαθησιακής εμπειρίας. 

Ειδικότητες του Κέντρου Γλωσσών:

 1. Γλωσσική Διδασκαλία για ειδικούς ακαδημαϊκούς σκοπούς
 2. Γλωσσική Εκμάθηση Υποβοηθούμενη από τις νέες Τεχνολογίες
 3. Επιμόρφωση Καθηγητών στη Γλωσσική διδασκαλία για ειδικούς ακαδημαϊκούς σκοπούς και στη Γλωσσική Εκμάθηση Υποβοηθούμενη από τις νέες Τεχνολογίες

Όραμα

 • Η συνεχής εξέλιξη ενός διεθνούς αναγνωρισμένου πρότυπου κέντρου για την εκμάθηση γλωσσών με έμφαση στην καινοτομία και στη γλωσσική ποικιλία.
 • Η προώθηση της πολυγλωσσίας και της διαπολιτισμικότητας στην τοπική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια πολυπολιτισμική κοινωνία.
 • Η προσφορά της γνώσης και της γλωσσικής ικανότητας στους κύκλους της ακαδημαϊκής κοινότητας.
 • Η διασύνδεση της Ανώτατης Εκπαίδευσης με τη σύγχρονη απαιτητική αγορά εργασίας και τον επιχειρησιακό κόσμο.
 • Η γεφύρωση του γλωσσικού χάσματος μεταξύ των ανθρώπων και η προώθηση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας.

 

Το όραμα του Κέντρου Γλωσσών είναι

 • να βοηθήσει τους φοιτητές μας να επιτύχουν μετρήσιμη πρόοδο στην επικοινωνιακή τους ικανότητα, παρέχοντας ένα διαδραστικό και ενθαρρυντικό περιβάλλον μάθησης που βασίζεται στη χρήση θεωρητικών μεθοδολογιών, δημιουργικών διδακτικών πρακτικών, νέων τεχνολογιών και καθορίζοντας των στόχους που ανταποκρίνονται στη γλωσσική, πολιτιστική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη των φοιτητών.
 • να αναπτύσσει συνεχώς, να τροποποιεί και να επεκτείνει τα γλωσσικά του προγράμματα ούτως ώστε οι φοιτητές να ανταποκρίνονται σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη επικοινωνία και σε συνεχώς μεταβαλλόμενες πολιτιστικές προκλήσεις.
 • για να προσφέρει την πολιτιστικά καλύτερη δυνατή γλωσσική γνώση και κατάρτιση υποβοηθούμενη από τις νέες τεχνολογίες ούτως ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν υψηλή συνολική ακαδημαϊκή επίδοση όσον αφορά τις επιλογές τους.
 • για να αναπτύξει τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες στους φοιτητές ούτως ώστε να είναι παραγωγικοί και ενεργοί πολίτες σε μια πολιτιστικά πολύμορφη παγκόσμια οικονομία.
 • για να δημιουργήσει ένα αίσθημα διεθνοποίησης και δια-πολιτισμικότητας ανάμεσα στους φοιτητές, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό που οι έννοιες αυτές μπορούν να παράσχουν στη διαδικασία επικοινωνίας. Να βοηθήσει τους φοιτητές να είναι σε θέση να κατανοήσουν τη γλώσσα και τον πολιτισμό του άλλου ώστε να μπορούν να οδηγηθούν σε καλύτερη κατανόηση, συνεργασία και επιτυχημένες συνεργασίες. Η συνεργασία αυτή μπορεί να επιτευχθεί σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα περιβάλλοντα: κοινωνικό, ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό.

Αποστολή

Η αποστολή μας ως κέντρο γλωσσών στηρίζεται πάνω σε τρεις βασικούς άξονες:

Έκφραση - επικοινωνία - κατανόηση του κόσμου.

Πιο συγκεκριμένα: 

 • Η προσφορά υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και εκμάθησης γλωσσών στο πλαίσιο σύγχρονων μεθόδων και στρατηγικών.
 • Η ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των ανθρώπων σε διασυνοριακό και διαπολιτισμικό επίπεδο.
 • Η εκμάθηση γλωσσών με βάση τις σύγχρονες ανάγκες των φοιτητών και τα νέα δεδομένα στην ανταγωνιστική αγορά εργασίας.

Οι στόχοι του ΚΓ

 • Η εξοικείωση των φοιτητών με την ειδική γλώσσα της επιστήμης τους.
 • Η απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων για την κατανόηση και παραγωγή επιστημονικών κειμένων και η ανταπόκρισή τους σε περιστάσεις προφορικής και γραπτής επικοινωνίας που εντάσσονται στο ειδικό επιστημονικό αντικείμενο του κλάδου τους.
 • Η κατάλληλη προετοιμασία των φοιτητών για την προσαρμογή τους στο παγκόσμιο πολυπολιτισμικό περιβάλλον.
 • Η προώθηση της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών ως αναπόσπαστο και απαραίτητο μέρος των σπουδών όλων των φοιτητών.
 • Η προώθηση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας.
 • Η άμεση πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικά προγράμματα