Στρατηγικός Προγραμματισμός Ανάπτυξης 2023-2030

Ο Στρατηγικός Προγραμματισμός Ανάπτυξης καθορίζει τους στρατηγικούς στόχους και το πλαίσιο των στρατηγικών προτεραιοτήτων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για την χρονική περίοδο 2023-2030. Ο Στρατηγικός Προγραμματισμός Ανάπτυξης καθορίζει τους στρατηγικούς στόχους και το πλαίσιο των στρατηγικών προτεραιοτήτων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για την χρονική περίοδο 2023-2030.

Η διαμόρφωση του έγινε με συλλογικό και συμμετοχικό τρόπο, χωρίς αποκλεισμούς και με πλήρη σεβασμό στο δικαίωμα έκφρασης απόψεων, μέσω ευρείας κλίμακας διαβούλευση με τις Σχολές, τα Τμήματα, τις Διοικητικές Υπηρεσίες και τη Φοιτητική Κοινότητα.

Ο Στρατηγικός Προγραμματισμός Ανάπτυξης αποτελεί μια σύνθεση των προτάσεων και εισηγήσεων που υποβλήθηκαν από όλες τις οντότητες του Πανεπιστημίου, συζητήθηκε διεξοδικά και εγκρίθηκε από την Επιτροπή Στρατηγικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, τη Σύγκλητο και το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.

Η επίτευξη των στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων του Πανεπιστημίου θα διασφαλιστεί μέσα από την υλοποίηση των επί μέρους εκπαιδευτικών, ερευνητικών και άλλων αναπτυξιακών στόχων των Σχολών και Τμημάτων καθώς και την εφαρμογή των αναλυτικών πλάνων δράσης των Διοικητικών Υπηρεσιών.

Για την πρόοδο υλοποίησης των στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων, οι Πρυτανικές Αρχές παρουσιάζουν προς την πανεπιστημιακή κοινότητα, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, εκθέσεις και απολογισμούς πεπραγμένων.

Οι στρατηγικοί στόχοι και προτεραιότητες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου εντάσσονται σε ένα πλαίσιο έξι πυλώνων:

 1. Εκπαίδευση
 2. Ακαδημαϊκή αριστεία στην έρευνα, στο καλλιτεχνικό και σχεδιαστικό έργο και στην καινοτομία
 3. Ενίσχυση ακαδημαϊκής και πανεπιστημιακής εμπειρίας φοιτητών
 4. Διεθνοποίηση, Εξωστρέφεια και Διασύνδεση με την Κοινωνία και τον Επιχειρηματικό Κόσμο
 5. Διαθρωτικές Αλλαγές και Μεταρρυθμίσεις
 6. Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Στρατηγικός Προγραμματισμός Ανάπτυξης 2023-2030

Ο Στρατηγικός Προγραμματισμός Ανάπτυξης καθορίζει τους στρατηγικούς στόχους και το πλαίσιο των στρατηγικών προτεραιοτήτων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για την χρονική περίοδο 2023-2030. Ο Στρατηγικός Προγραμματισμός Ανάπτυξης καθορίζει τους στρατηγικούς στόχους και το πλαίσιο των στρατηγικών προτεραιοτήτων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για την χρονική περίοδο 2023-2030.

Η διαμόρφωση του έγινε με συλλογικό και συμμετοχικό τρόπο, χωρίς αποκλεισμούς και με πλήρη σεβασμό στο δικαίωμα έκφρασης απόψεων, μέσω ευρείας κλίμακας διαβούλευση με τις Σχολές, τα Τμήματα, τις Διοικητικές Υπηρεσίες και τη Φοιτητική Κοινότητα.

Ο Στρατηγικός Προγραμματισμός Ανάπτυξης αποτελεί μια σύνθεση των προτάσεων και εισηγήσεων που υποβλήθηκαν από όλες τις οντότητες του Πανεπιστημίου, συζητήθηκε διεξοδικά και εγκρίθηκε από την Επιτροπή Στρατηγικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, τη Σύγκλητο και το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.

Η επίτευξη των στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων του Πανεπιστημίου θα διασφαλιστεί μέσα από την υλοποίηση των επί μέρους εκπαιδευτικών, ερευνητικών και άλλων αναπτυξιακών στόχων των Σχολών και Τμημάτων καθώς και την εφαρμογή των αναλυτικών πλάνων δράσης των Διοικητικών Υπηρεσιών.

Για την πρόοδο υλοποίησης των στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων, οι Πρυτανικές Αρχές παρουσιάζουν προς την πανεπιστημιακή κοινότητα, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, εκθέσεις και απολογισμούς πεπραγμένων.

Οι στρατηγικοί στόχοι και προτεραιότητες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου εντάσσονται σε ένα πλαίσιο έξι πυλώνων:

 1. Εκπαίδευση
 2. Ακαδημαϊκή αριστεία στην έρευνα, στο καλλιτεχνικό και σχεδιαστικό έργο και στην καινοτομία
 3. Ενίσχυση ακαδημαϊκής και πανεπιστημιακής εμπειρίας φοιτητών
 4. Διεθνοποίηση, Εξωστρέφεια και Διασύνδεση με την Κοινωνία και τον Επιχειρηματικό Κόσμο
 5. Διαθρωτικές Αλλαγές και Μεταρρυθμίσεις
 6. Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση