Οι Προπτυχιακές Σπουδές στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)

Διάρκεια Σπουδών

Το ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από δύο εξάμηνα και ο αναμενόμενος χρόνος συμπλήρωσης του κύκλου σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα για απόκτηση πτυχίου και 6 εξάμηνα για απόκτηση Ανώτερου Διπλώματος (στα προγράμματα της Ακαδημίας Επαγγελμάτων Τουρισμού και Φιλοξενίας Κύπρου). Η διάρκεια σπουδών μπορεί να παραταθεί μέχρι και στα δώδεκα εξάμηνα (6 χρόνια) σε προγράμματα πτυχίου και μέχρι στα 8 εξάμηνα (4 χρόνια) σε προγράμματα για απόκτηση Ανώτερου Διπλώματος.

Φόρτος Προγραμμάτων (ECTS)

Τα Προγράμματα Σπουδών βασίζονται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System), γνωστό ως ECTS. Ένα ECTS αντιπροσωπεύει 25-30 ώρες εργασίας του/της διδασκόμενου/νης. Το σύνολο του φόρτου εργασίας του/της διδασκόμενου/ης για ένα προπτυχιακό πρόγραμμα (τετραετές) είναι 6.000-7.200 ώρες και 4500-5400 ώρες σε προγράμματα που οδηγούν στην Απόκτηση Ανώτερου Διπλώματος (3ετές). Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και συνεχής. Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η συμπλήρωση τουλάχιστον 240 ECTS και για απόκτηση Ανώτερου Διπλώματος απαιτείται η συμπλήρωση τουλάχιστον 180 ECTS, όπως ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών κάθε Τμήματος/Προγράμματος.

Είδη Μαθημάτων

Κάθε πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα που εντάσσονται σε 3 κατηγορίες: υποχρεωτικά μαθήματα, μαθήματα περιορισμένης επιλογής και μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Τα πλείστα προγράμμτα σπουδών περιλαμβάνουν και πρακτική άσκηση. Τα περισσότερα προγράμματα σπουδών περιλαμβάνουν κατευθύνσεις, τις οποίες καλούνται να επιλέξουν οι φοιτητές από το 2ο μέχρι το 4ο εξάμηνο. Ορισμένα Τμήματα έχουν περιορισμούς στις θέσεις φοίτησης σε μια κατεύθυνση και θέτουν κριτήρια προτεραιότητας. Μια κατεύθυνση ενεργοποιείται αν την επιλέξουν τουλάχιστον πέντε (5) φοιτητές/τριες.

Γλώσσα Διδασκαλίας

Οι επίσημες γλώσσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου είναι η Ελληνική και η Τουρκική (όπως καθορίζονται από το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας). Σημειώνεται ότι οποιοσδήποτε φοιτητής/ οποιαδήποτε φοιτήτρια μπορεί να κληθεί να παρακολουθήσει μέχρι και 5 μαθήματα στην Αγγλική γλώσσα ενώ στα Αγγλικά προσφέρονται και κάποια από τα 3ετη προγράμματα της Ακαδημίας Επαγγελμάτων Τουρισμού και Φιλοξενίας.

Ξένες Γλώσσες

Ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου, περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο μαθήματα για την εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας, τα οποία αποτιμώνται με ECTS ενώ τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης (3ετή), περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα υποχρεωτικό μάθημα για την εκμάθηση μιας άλλης γλώσσας. Η επίδοση του/της φοιτητή/τριας στα μαθήματα της ξένης γλώσσας καταγράφεται στο ατομικό αναλυτικό δελτίο βαθμολογίας και συνυπολογίζεται στο γενικό βαθμό.

 

Οι Προπτυχιακές Σπουδές στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)

Διάρκεια Σπουδών

Το ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από δύο εξάμηνα και ο αναμενόμενος χρόνος συμπλήρωσης του κύκλου σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα για απόκτηση πτυχίου και 6 εξάμηνα για απόκτηση Ανώτερου Διπλώματος (στα προγράμματα της Ακαδημίας Επαγγελμάτων Τουρισμού και Φιλοξενίας Κύπρου). Η διάρκεια σπουδών μπορεί να παραταθεί μέχρι και στα δώδεκα εξάμηνα (6 χρόνια) σε προγράμματα πτυχίου και μέχρι στα 8 εξάμηνα (4 χρόνια) σε προγράμματα για απόκτηση Ανώτερου Διπλώματος.

Φόρτος Προγραμμάτων (ECTS)

Τα Προγράμματα Σπουδών βασίζονται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System), γνωστό ως ECTS. Ένα ECTS αντιπροσωπεύει 25-30 ώρες εργασίας του/της διδασκόμενου/νης. Το σύνολο του φόρτου εργασίας του/της διδασκόμενου/ης για ένα προπτυχιακό πρόγραμμα (τετραετές) είναι 6.000-7.200 ώρες και 4500-5400 ώρες σε προγράμματα που οδηγούν στην Απόκτηση Ανώτερου Διπλώματος (3ετές). Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και συνεχής. Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η συμπλήρωση τουλάχιστον 240 ECTS και για απόκτηση Ανώτερου Διπλώματος απαιτείται η συμπλήρωση τουλάχιστον 180 ECTS, όπως ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών κάθε Τμήματος/Προγράμματος.

Είδη Μαθημάτων

Κάθε πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα που εντάσσονται σε 3 κατηγορίες: υποχρεωτικά μαθήματα, μαθήματα περιορισμένης επιλογής και μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Τα πλείστα προγράμμτα σπουδών περιλαμβάνουν και πρακτική άσκηση. Τα περισσότερα προγράμματα σπουδών περιλαμβάνουν κατευθύνσεις, τις οποίες καλούνται να επιλέξουν οι φοιτητές από το 2ο μέχρι το 4ο εξάμηνο. Ορισμένα Τμήματα έχουν περιορισμούς στις θέσεις φοίτησης σε μια κατεύθυνση και θέτουν κριτήρια προτεραιότητας. Μια κατεύθυνση ενεργοποιείται αν την επιλέξουν τουλάχιστον πέντε (5) φοιτητές/τριες.

Γλώσσα Διδασκαλίας

Οι επίσημες γλώσσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου είναι η Ελληνική και η Τουρκική (όπως καθορίζονται από το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας). Σημειώνεται ότι οποιοσδήποτε φοιτητής/ οποιαδήποτε φοιτήτρια μπορεί να κληθεί να παρακολουθήσει μέχρι και 5 μαθήματα στην Αγγλική γλώσσα ενώ στα Αγγλικά προσφέρονται και κάποια από τα 3ετη προγράμματα της Ακαδημίας Επαγγελμάτων Τουρισμού και Φιλοξενίας.

Ξένες Γλώσσες

Ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου, περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο μαθήματα για την εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας, τα οποία αποτιμώνται με ECTS ενώ τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης (3ετή), περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα υποχρεωτικό μάθημα για την εκμάθηση μιας άλλης γλώσσας. Η επίδοση του/της φοιτητή/τριας στα μαθήματα της ξένης γλώσσας καταγράφεται στο ατομικό αναλυτικό δελτίο βαθμολογίας και συνυπολογίζεται στο γενικό βαθμό.