Ευρωπαϊκό Γραφείο Πληροφόρησης Europe Direct Λεμεσού

Το Europe Direct Λεμεσού είναι Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης που ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιανουάριο 2013. Το Κέντρο εδρεύει στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου που έχει επιλεγεί ως φορέας υποδοχής από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο. Το Κέντρο ανήκει στο Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Europe Direct που αποτελείται από 500 Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης σε 28 κράτη μέλη της ΕΕ.  Το Europe Direct Λεμεσού απευθύνεται προς όλους τους πολίτες και οργανωμένους φορείς της κοινωνίας, με σκοπό να τους  μεταφέρει την Ευρωπαϊκή πληροφόρηση με εύκολο και προσβάσιμο τρόπο.

Προσφέρονται κυρίως οι παρακάτω υπηρεσίες:

  • Παροχή πληροφοριών, βοήθειας και συμβουλών στους πολίτες σε σχέση με ευρωπαϊκά θέματα (δικαιώματα που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή ιθαγένεια, ευκαιρίες χρηματοδότησης, προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, νομοθεσία, κ.ά.)
  • Προώθηση και ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών στα κοινοτικά προγράμματα.
  • Δημιουργία και διάχυση Ενημερωτικού Δελτίου (ηλεκτρονικού και έντυπου) με σημαντικές πληροφορίες για Ευρωπαϊκά θέματα.
  • Διοργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων ενημερωτικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα για το ευρύ κοινό.
  • Παροχή ευρωπαϊκών εκδόσεων.

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν.

 

Επισκεφτείτε τη σελίδα του EuropeDirect

Ευρωπαϊκό Γραφείο Πληροφόρησης Europe Direct Λεμεσού

Το Europe Direct Λεμεσού είναι Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης που ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιανουάριο 2013. Το Κέντρο εδρεύει στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου που έχει επιλεγεί ως φορέας υποδοχής από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο. Το Κέντρο ανήκει στο Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Europe Direct που αποτελείται από 500 Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης σε 28 κράτη μέλη της ΕΕ.  Το Europe Direct Λεμεσού απευθύνεται προς όλους τους πολίτες και οργανωμένους φορείς της κοινωνίας, με σκοπό να τους  μεταφέρει την Ευρωπαϊκή πληροφόρηση με εύκολο και προσβάσιμο τρόπο.

Προσφέρονται κυρίως οι παρακάτω υπηρεσίες:

  • Παροχή πληροφοριών, βοήθειας και συμβουλών στους πολίτες σε σχέση με ευρωπαϊκά θέματα (δικαιώματα που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή ιθαγένεια, ευκαιρίες χρηματοδότησης, προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, νομοθεσία, κ.ά.)
  • Προώθηση και ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών στα κοινοτικά προγράμματα.
  • Δημιουργία και διάχυση Ενημερωτικού Δελτίου (ηλεκτρονικού και έντυπου) με σημαντικές πληροφορίες για Ευρωπαϊκά θέματα.
  • Διοργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων ενημερωτικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα για το ευρύ κοινό.
  • Παροχή ευρωπαϊκών εκδόσεων.

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν.

 

Επισκεφτείτε τη σελίδα του EuropeDirect