Σύγκλητος

Αρμοδιότητες

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.198(Ι)/2003 «Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος του 2003», η Σύγκλητος αποτελεί το ανώτατο ακαδημαϊκό όργανο του Πανεπιστημίου και έχει την ευθύνη του ακαδημαϊκού έργου του Πανεπιστημίου στους τομείς της διδασκαλίας και της έρευνας. Ειδικότερα:

 • Εγκρίνει τις αποφάσεις του Πρύτανη, τα ακαδημαϊκά προγράμματα, το επίπεδο των εισαγωγικών και προεισαγωγικών εξετάσεων, το σύστημα βαθμολογίας, τις προαγωγές και την απονομή διπλωμάτων και πτυχίων.
 • Καθορίζει τις ανάγκες του Πανεπιστημίου σε κτηριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, τον επιμερισμό του προϋπολογισμού και τις σχέσεις του Πανεπιστημίου με άλλα πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα.
 • Αποτελεί δευτεροβάθμιο όργανο κρίσεως και δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο.
 • Εισηγείται στο Συμβούλιο την ίδρυση ή την κατάργηση σχολών ή τμημάτων και τον αριθμό των εισακτέων φοιτητών.
 • Καταρτίζει επιτροπές από μέλη της και μπορεί να μεταβιβάζει σε αυτές, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που κρίνει σκόπιμο να επιβάλλει, οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητές της.
 • Υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση αναφορικά με κάθε θέμα που αποστέλλεται σε αυτήν από το Συμβούλιο για μελέτη και υποβολή έκθεσης.
 • Ασκεί οποιαδήποτε εξουσία και εκτελεί οποιοδήποτε καθήκον που της χορηγείται ή της επιβάλλεται από τον σχετικό Νόμο ή τους Κανονισμούς.

Σύνθεση

Σύμφωνα με το άρθρο 13(1) του Ν.198(Ι)/2003 «Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος του 2003», η Σύγκλητος αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

 • Τον Πρύτανη και τους δύο Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου
 • Τους Κοσμήτορες των Σχολών
 • Δυο εκπρόσωπους από το διδακτικό προσωπικό (εκλελεγμένο) κάθε Σχολής οι οποίοι εκλέγονται από το Συμβούλιο της Σχολής, ανεξάρτητα αν είναι μέλη του συμβουλίου της οικείας Σχολής
 • Δύο εκπροσώπους του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγμένου) κάθε Σχολής, οι οποίοι εκλέγονται το Συμβούλιο της Σχολής αυτής ανεξάρτητα αν είναι μέλη του συμβουλίου της οικείας Σχολής
 • Εκπρόσωπους των φοιτητών του Πανεπιστημίου, ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί με τον αριθμό των Σχολών και οι οποίοι εκλέγονται από το σύνολο των φοιτητών του Πανεπιστημίου.
 • Τον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών, χωρίς δικαίωμα ψήφου
 • Τον Διευθυντή Βιβλιοθήκης, χωρίς δικαίωμα ψήφου

Αρμοδιότητες Συγκλήτου

Αρμοδιότητες

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.198(Ι)/2003 «Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος του 2003», η Σύγκλητος αποτελεί το ανώτατο ακαδημαϊκό όργανο του Πανεπιστημίου και έχει την ευθύνη του ακαδημαϊκού έργου του Πανεπιστημίου στους τομείς της διδασκαλίας και της έρευνας. Ειδικότερα:

 • Εγκρίνει τις αποφάσεις του Πρύτανη, τα ακαδημαϊκά προγράμματα, το επίπεδο των εισαγωγικών και προεισαγωγικών εξετάσεων, το σύστημα βαθμολογίας, τις προαγωγές και την απονομή διπλωμάτων και πτυχίων.
 • Καθορίζει τις ανάγκες του Πανεπιστημίου σε κτηριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, τον επιμερισμό του προϋπολογισμού και τις σχέσεις του Πανεπιστημίου με άλλα πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα.
 • Αποτελεί δευτεροβάθμιο όργανο κρίσεως και δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο.
 • Εισηγείται στο Συμβούλιο την ίδρυση ή την κατάργηση σχολών ή τμημάτων και τον αριθμό των εισακτέων φοιτητών.
 • Καταρτίζει επιτροπές από μέλη της και μπορεί να μεταβιβάζει σε αυτές, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που κρίνει σκόπιμο να επιβάλλει, οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητές της.
 • Υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση αναφορικά με κάθε θέμα που αποστέλλεται σε αυτήν από το Συμβούλιο για μελέτη και υποβολή έκθεσης.
 • Ασκεί οποιαδήποτε εξουσία και εκτελεί οποιοδήποτε καθήκον που της χορηγείται ή της επιβάλλεται από τον σχετικό Νόμο ή τους Κανονισμούς.

Σύνθεση

Σύμφωνα με το άρθρο 13(1) του Ν.198(Ι)/2003 «Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος του 2003», η Σύγκλητος αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

 • Τον Πρύτανη και τους δύο Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου
 • Τους Κοσμήτορες των Σχολών
 • Δυο εκπρόσωπους από το διδακτικό προσωπικό (εκλελεγμένο) κάθε Σχολής οι οποίοι εκλέγονται από το Συμβούλιο της Σχολής, ανεξάρτητα αν είναι μέλη του συμβουλίου της οικείας Σχολής
 • Δύο εκπροσώπους του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγμένου) κάθε Σχολής, οι οποίοι εκλέγονται το Συμβούλιο της Σχολής αυτής ανεξάρτητα αν είναι μέλη του συμβουλίου της οικείας Σχολής
 • Εκπρόσωπους των φοιτητών του Πανεπιστημίου, ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί με τον αριθμό των Σχολών και οι οποίοι εκλέγονται από το σύνολο των φοιτητών του Πανεπιστημίου.
 • Τον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών, χωρίς δικαίωμα ψήφου
 • Τον Διευθυντή Βιβλιοθήκης, χωρίς δικαίωμα ψήφου

Διοικητική Υποστήριξη

Κωνσταντία Κούσουλου25002493

constantia.kousoulou@cut.ac.cy

Έλενα Τύλληρου25002466

elena.tyllirou@cut.ac.cy