Περιγραφές Μαθημάτων

Υποχρεωτικό Μάθημα

ΠΟΜ 503 Οδοποιία (6 ECTS)

Υποχρεωτικό Μάθημα

ΠΟΜ 535 Ερευνητικές Μέθοδοι (6 ECTS)