Γενικός Κανονισμός 2019/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελευθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών

Γενικός Κανονισμός 2019/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελευθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών

Γενικός Κανονισμός 2016/679