Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Στις 25 Μαϊου 2018 τέθηκε σε ισχύ ο Γενικός Κανονισμός 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της  επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (GDPR).

Δύο μήνες αργότερα, στις 31 Ιουλίου 2018 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας ο Περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018 (Ν. 125(Ι)/2018).

Στα πλαίσια συμμόρφωσης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με το Γενικό Κανονισμό 2016/679 και την Εθνική μας Νομοθεσία (Ν. 125(Ι)/2018), το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει ορίσει Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων την κα. Μαρία Ιωάννου, Λειτουργό Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Στοιχεία επικοινωνίας της Υπεύθυνης Προστασίας Δεδομένων:

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 

25 002355

Ηλεκτρονική διεύθυνση:  

gdpr.dpo@cut.ac.cy

Ταχυδρομική διεύθυνση: 

Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων

Τ.Θ. 50329

3603 Λεμεσός

Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Στις 25 Μαϊου 2018 τέθηκε σε ισχύ ο Γενικός Κανονισμός 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της  επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (GDPR).

Δύο μήνες αργότερα, στις 31 Ιουλίου 2018 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας ο Περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018 (Ν. 125(Ι)/2018).

Στα πλαίσια συμμόρφωσης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με το Γενικό Κανονισμό 2016/679 και την Εθνική μας Νομοθεσία (Ν. 125(Ι)/2018), το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει ορίσει Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων την κα. Μαρία Ιωάννου, Λειτουργό Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Στοιχεία επικοινωνίας της Υπεύθυνης Προστασίας Δεδομένων:

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 

25 002355

Ηλεκτρονική διεύθυνση:  

gdpr.dpo@cut.ac.cy

Ταχυδρομική διεύθυνση: 

Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων

Τ.Θ. 50329

3603 Λεμεσός