Νέα επιτυχία Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο ερευνητικό πρόγραμμα EUROSTARS


Ερευνητικά Νέα

Σημαντική χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα EUROSTARS εξασφάλισε μετά από επιτυχή ερευνητική πρόταση το εργαστήριο BIOLISYS του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου) με επικεφαλή τον Καθηγητή Ανδρέα Αναγιωτό και την ερευνητική του ομάδα (Μ. Προκόπη, Κ. Πιτσιλίδης και Κ. Καπνίσης).

Το έργο έχει διάρκεια 36 μήνες και προϋπολογισμό 266800 €. Στόχος αυτού του προγράμματος είναι να αναπτύξει μια πιο αποτελεσματική και ασφαλή θεραπεία για τη διαχείριση της δυσπεψίας και τη λοίμωξη από το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (ΕΠ), χωρίς τη χρήση αντιβιοτικών. Το έργο αυτό θα διερευνήσει την παθοφυσιολογική ανταπόκριση στη θεραπεία του ΕΠ, θα διασαφηνίσει τον τρόπο δράσης του Lactomezole και επιπλέον, θα καθορίσει τα μακροπρόθεσμα οφέλη του σε σχέση με την υφιστάμενη φαρμακευτική αγωγή.

Η διεπιστημονική κοινοπραξία αποτελείται από τρεις εταίρους, δύο μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), την AVVA Pharmaceuticals Ltd και ProtATonce Ltd και ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ). Το εργαστήριο Εμβιομηχανικής και Βιοσυστημάτων (Biomechanics and Living Systems Analysis - BioLISYS) στο ΤΠΚ είναι μια ερευνητική μονάδα, η οποία συνδυάζει διεπιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες από τους τομείς της μηχανικής, της βιολογίας και της ιατρικής, με σκοπό να προσφέρει λύσεις σε κλινικά προβλήματα που σχετίζονται με τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τον καρκίνο και άλλες ασθένειες. Το εργαστήριο διαθέτει την απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία για τη διενέργεια προκλινικών μελετών με σκοπό την αναγνώριση και ταυτοποίηση συγκεκριμένων βιολογικών δεικτών και μηχανισμών που εμπλέκονται στην ανάπτυξη και εξέλιξη ασθενειών, την ανάπτυξη καινοτόμων διαγνωστικών και θεραπευτικών τεχνικών και προσεγγίσεων αλλά και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας νέων, καινοτόμων θεραπειών. Το εργαστήριο μέσω της κοινοπραξίας στοχεύει να αποκομίσει σημαντικούς πόρους και εμπειρία σε διεπιστημονικά έργα που αφορούν συνεργασίες με ΜΜΕ και την κλινική έρευνα. Η AVVA Pharmaceuticals Ltd είναι μια εταιρεία έρευνας και ανάπτυξης που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και παραγωγή καινοτόμων φαρμακευτικών προϊόντων. Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνει προϊόντα που αποσκοπούν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ασφαλούς χρήσης φαρμάκων που χρησιμοποιούνται ευρέως ως φαρμακευτική αγωγή. Η εταιρεία ProtATonce Ltd παρέχει επιστημονικές λύσεις για την ανάπτυξη φαρμάκων, εφαρμόζοντας καινοτόμες τεχνικές ανάλυσης όπως Συστήματα Φαρμακολογίας σε multi-omics δεδομένα. Οι προηγμένες multi-omics εγκαταστάσεις και τα υπολογιστικά εργαλεία ανάλυσης επιτρέπουν τη διερεύνηση των μηχανισμών ανάπτυξης νέων φαρμάκων και θεραπειών συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού βιοδεικτών, την πρόβλεψη της αποτελεσματικότητας, της τοξικότητας, τον προσδιορισμό στόχων και του τρόπου δράσης φαρμακευτικών προϊόντων.

Η εταιρεία AVVA Pharmaceuticals Ltd, με την κατοχή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για μια νέα θεραπευτική αγωγή, το Lactomezole, σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και την εταιρεία ProtATonce Ltd, θα διερευνήσουν την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και το βιολογικό μηχανισμό δράσης του νέου αυτού προϊόντος. Χρησιμοποιώντας πολλαπλές μεθόδους για την παρακολούθηση των μεταβολών που προκαλούνται από τα φάρμακα σε βασικούς κόμβους φωσφοπροτεϊνών, θα προσδιοριστούν οι επιπτώσεις σηματοδότησης (signaling effects) του Lactomezole. Μέσω των in vitro μεθόδων θα καταστεί δυνατός ο προσδιορισμός των επιδράσεων του στη βιωσιμότητα, την τοξικότητα και τη δόση που επηρεάζουν βασικές πρωτεΐνες σηματοδότησης. Η in vivo αξιολόγηση της θεραπευτικής ανταπόκρισης στην αγωγή θα αξιολογήσει το βαθμό της μόλυνσης, τη φλεγμονή που προκαλείται στο γαστρεντερικό σωλήνα και τις θεραπευτικές και προληπτικές προοπτικές του Lactomezole. Επιπλέον, η χρήση καινοτόμων τεχνολογικών εξελίξεων, όπως η αλληλούχιση του 16S rRNA γονιδίου θα παρέχει πληροφορίες για την προβιοτική δράση του προϊόντος, καθώς η μεταγονιδιωματική ανάλυση βιοψιών από δείγματα ιστών θα αξιολογήσει την προβιοτική δράση του Lactomezole μέσω της υψηλής ακρίβειας ποσοτικής αξιολόγησης της μικροβιακής χλωρίδας του εντέρου σε επίπεδο γένους και σε επίπεδο είδους. Εν συνεχεία, μέσω προηγμένης βιοπληροφορικής και στατιστικής ανάλυσης των αποτελεσμάτων, θα διευκρινιστεί ο μικροβιολογικός τρόπος δράσης της προτεινόμενης θεραπείας. Συνεπώς, ο χαρακτηρισμός των μικροβίων του οικοσυστήματος θα δώσει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το εύρος της θεραπευτικής ανταπόκρισης, όπως η εξάλειψη του ΕΠ και η ομαλοποίηση του γαστρεντερικού σωλήνα, καθώς επίσης και η βελτιστοποίηση της δόσης του Lactomezole.

Το έργο αναμένεται να συμβάλει στην έρευνα σχετικά με προκλινικές υπηρεσίες στη βιοφαρμακευτική ανάπτυξη. Οι προσπάθειες διάχυσης της γνώσης θα συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση της επιστημονικής και μη, κοινότητας της ΕΕ σχετικά με την αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου φαρμάκου, χαράσσοντας έτσι το δρόμο για τη σταδιακή μείωση της χρήσης των αντιβιοτικών.

 

 

Πρόσφατα άρθρα

Νέο ερευνητικό έργο του «Ορίζοντα 2020» στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

Νέο ερευνητικό έργο του «Ορίζοντα 2020» στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

Ανακαλύψτε ευκαιρίες ενεργειακής αναβάθμισης μέσω του εργαλείου ENERFUND

Ανακαλύψτε ευκαιρίες ενεργειακής αναβάθμισης μέσω του εργαλείου ENERFUND

Έναρξη του χρηματοδοτούμενου έργου “ΕΠΙΡΡΟΗ» για τη δημιουργία πρωτοποριακού συστήματος παρακολούθησης των δικτύων ύδρευσης και υποστήριξης του εντοπισμού και της αποκατάστασης διαρροώνc

Έναρξη του χρηματοδοτούμενου έργου “ΕΠΙΡΡΟΗ» για τη δημιουργία πρωτοποριακού συστήματος παρακολούθησης των δικτύων ύδρευσης και υποστήριξης του εντοπισμού και της αποκατάστασης διαρροώνc

Έναρξη του χρηματοδοτούμενου έργου “ΕΠΙΡΡΟΗ» για τη δημιουργία πρωτοποριακού συστήματος παρακολούθησης των δικτύων ύδρευσης και υποστήριξης του εντοπισμού και της αποκατάστασης διαρροώνc

Σημαντική χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα EUROSTARS εξασφάλισε μετά από επιτυχή ερευνητική πρόταση το εργαστήριο BIOLISYS του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου) με επικεφαλή τον Καθηγητή Ανδρέα Αναγιωτό και την ερευνητική του ομάδα (Μ. Προκόπη, Κ. Πιτσιλίδης και Κ. Καπνίσης).

Το έργο έχει διάρκεια 36 μήνες και προϋπολογισμό 266800 €. Στόχος αυτού του προγράμματος είναι να αναπτύξει μια πιο αποτελεσματική και ασφαλή θεραπεία για τη διαχείριση της δυσπεψίας και τη λοίμωξη από το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (ΕΠ), χωρίς τη χρήση αντιβιοτικών. Το έργο αυτό θα διερευνήσει την παθοφυσιολογική ανταπόκριση στη θεραπεία του ΕΠ, θα διασαφηνίσει τον τρόπο δράσης του Lactomezole και επιπλέον, θα καθορίσει τα μακροπρόθεσμα οφέλη του σε σχέση με την υφιστάμενη φαρμακευτική αγωγή.

Η διεπιστημονική κοινοπραξία αποτελείται από τρεις εταίρους, δύο μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), την AVVA Pharmaceuticals Ltd και ProtATonce Ltd και ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ). Το εργαστήριο Εμβιομηχανικής και Βιοσυστημάτων (Biomechanics and Living Systems Analysis - BioLISYS) στο ΤΠΚ είναι μια ερευνητική μονάδα, η οποία συνδυάζει διεπιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες από τους τομείς της μηχανικής, της βιολογίας και της ιατρικής, με σκοπό να προσφέρει λύσεις σε κλινικά προβλήματα που σχετίζονται με τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τον καρκίνο και άλλες ασθένειες. Το εργαστήριο διαθέτει την απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία για τη διενέργεια προκλινικών μελετών με σκοπό την αναγνώριση και ταυτοποίηση συγκεκριμένων βιολογικών δεικτών και μηχανισμών που εμπλέκονται στην ανάπτυξη και εξέλιξη ασθενειών, την ανάπτυξη καινοτόμων διαγνωστικών και θεραπευτικών τεχνικών και προσεγγίσεων αλλά και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας νέων, καινοτόμων θεραπειών. Το εργαστήριο μέσω της κοινοπραξίας στοχεύει να αποκομίσει σημαντικούς πόρους και εμπειρία σε διεπιστημονικά έργα που αφορούν συνεργασίες με ΜΜΕ και την κλινική έρευνα. Η AVVA Pharmaceuticals Ltd είναι μια εταιρεία έρευνας και ανάπτυξης που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και παραγωγή καινοτόμων φαρμακευτικών προϊόντων. Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνει προϊόντα που αποσκοπούν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ασφαλούς χρήσης φαρμάκων που χρησιμοποιούνται ευρέως ως φαρμακευτική αγωγή. Η εταιρεία ProtATonce Ltd παρέχει επιστημονικές λύσεις για την ανάπτυξη φαρμάκων, εφαρμόζοντας καινοτόμες τεχνικές ανάλυσης όπως Συστήματα Φαρμακολογίας σε multi-omics δεδομένα. Οι προηγμένες multi-omics εγκαταστάσεις και τα υπολογιστικά εργαλεία ανάλυσης επιτρέπουν τη διερεύνηση των μηχανισμών ανάπτυξης νέων φαρμάκων και θεραπειών συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού βιοδεικτών, την πρόβλεψη της αποτελεσματικότητας, της τοξικότητας, τον προσδιορισμό στόχων και του τρόπου δράσης φαρμακευτικών προϊόντων.

Η εταιρεία AVVA Pharmaceuticals Ltd, με την κατοχή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για μια νέα θεραπευτική αγωγή, το Lactomezole, σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και την εταιρεία ProtATonce Ltd, θα διερευνήσουν την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και το βιολογικό μηχανισμό δράσης του νέου αυτού προϊόντος. Χρησιμοποιώντας πολλαπλές μεθόδους για την παρακολούθηση των μεταβολών που προκαλούνται από τα φάρμακα σε βασικούς κόμβους φωσφοπροτεϊνών, θα προσδιοριστούν οι επιπτώσεις σηματοδότησης (signaling effects) του Lactomezole. Μέσω των in vitro μεθόδων θα καταστεί δυνατός ο προσδιορισμός των επιδράσεων του στη βιωσιμότητα, την τοξικότητα και τη δόση που επηρεάζουν βασικές πρωτεΐνες σηματοδότησης. Η in vivo αξιολόγηση της θεραπευτικής ανταπόκρισης στην αγωγή θα αξιολογήσει το βαθμό της μόλυνσης, τη φλεγμονή που προκαλείται στο γαστρεντερικό σωλήνα και τις θεραπευτικές και προληπτικές προοπτικές του Lactomezole. Επιπλέον, η χρήση καινοτόμων τεχνολογικών εξελίξεων, όπως η αλληλούχιση του 16S rRNA γονιδίου θα παρέχει πληροφορίες για την προβιοτική δράση του προϊόντος, καθώς η μεταγονιδιωματική ανάλυση βιοψιών από δείγματα ιστών θα αξιολογήσει την προβιοτική δράση του Lactomezole μέσω της υψηλής ακρίβειας ποσοτικής αξιολόγησης της μικροβιακής χλωρίδας του εντέρου σε επίπεδο γένους και σε επίπεδο είδους. Εν συνεχεία, μέσω προηγμένης βιοπληροφορικής και στατιστικής ανάλυσης των αποτελεσμάτων, θα διευκρινιστεί ο μικροβιολογικός τρόπος δράσης της προτεινόμενης θεραπείας. Συνεπώς, ο χαρακτηρισμός των μικροβίων του οικοσυστήματος θα δώσει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το εύρος της θεραπευτικής ανταπόκρισης, όπως η εξάλειψη του ΕΠ και η ομαλοποίηση του γαστρεντερικού σωλήνα, καθώς επίσης και η βελτιστοποίηση της δόσης του Lactomezole.

Το έργο αναμένεται να συμβάλει στην έρευνα σχετικά με προκλινικές υπηρεσίες στη βιοφαρμακευτική ανάπτυξη. Οι προσπάθειες διάχυσης της γνώσης θα συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση της επιστημονικής και μη, κοινότητας της ΕΕ σχετικά με την αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου φαρμάκου, χαράσσοντας έτσι το δρόμο για τη σταδιακή μείωση της χρήσης των αντιβιοτικών.