Οι σπουδές πτυχίου

Τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών αποτελούνται από τουλάχιστον 240 ECTS, όπως ορίζεται στα αναλυτικά προγράμματα των Τμημάτων.  Ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δύναται να περιλαμβάνει μέχρι πέντε μαθήματα ελεύθερης (ή/και περιορισμένης) επιλογής, εκτός της κύριας ειδικότητας του φοιτητή, από διαφορετικές Σχολές.  Ο αριθμός των μαθημάτων ελεύθερης επιλογής σε συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών προσδιορίζεται στο αναλυτικό πρόγραμμα εκάστου Τμήματος.

Υπάρχουν δύο είδη επιλογών: Ελεύθερες επιλογές και Περιορισμένες επιλογές.

  • Με τις ελεύθερες επιλογές, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει οποιοδήποτε μάθημα προσφέρεται στο Πανεπιστήμιο, εκτός του Τμήματός του.
  • Με τις περιορισμένες επιλογές, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μαθήματα από ένα περιορισμένο σύνολο μαθημάτων που καθορίζει το Τμήμα.

Η διπλωματική εργασία, στο πλαίσιο προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, μπορεί να κυμαίνεται από 10 έως 20 π.μ..

Ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο υποχρεωτικά μαθήματα για την εκμάθηση μίας άλλης γλώσσας. Η επίδοση του φοιτητή στα μαθήματα της γλώσσας καταγράφεται στο ατομικό αναλυτικό δελτίο βαθμολογίας και συνυπολογίζεται στο γενικό βαθμό. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να χορηγηθεί, κατά την κρίση του Κέντρου Γλωσσών, απαλλαγή από την υποχρέωση γλώσσας, η οποία καταγράφεται στο τελικό δελτίο αναλυτικής βαθμολογίας.

Οι σπουδές πτυχίου βασίζονται στο γενικό σύστημα σπουδών του Πανεπιστημίου.

Οι σπουδές πτυχίου

Τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών αποτελούνται από τουλάχιστον 240 ECTS, όπως ορίζεται στα αναλυτικά προγράμματα των Τμημάτων.  Ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δύναται να περιλαμβάνει μέχρι πέντε μαθήματα ελεύθερης (ή/και περιορισμένης) επιλογής, εκτός της κύριας ειδικότητας του φοιτητή, από διαφορετικές Σχολές.  Ο αριθμός των μαθημάτων ελεύθερης επιλογής σε συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών προσδιορίζεται στο αναλυτικό πρόγραμμα εκάστου Τμήματος.

Υπάρχουν δύο είδη επιλογών: Ελεύθερες επιλογές και Περιορισμένες επιλογές.

  • Με τις ελεύθερες επιλογές, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει οποιοδήποτε μάθημα προσφέρεται στο Πανεπιστήμιο, εκτός του Τμήματός του.
  • Με τις περιορισμένες επιλογές, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μαθήματα από ένα περιορισμένο σύνολο μαθημάτων που καθορίζει το Τμήμα.

Η διπλωματική εργασία, στο πλαίσιο προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, μπορεί να κυμαίνεται από 10 έως 20 π.μ..

Ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο υποχρεωτικά μαθήματα για την εκμάθηση μίας άλλης γλώσσας. Η επίδοση του φοιτητή στα μαθήματα της γλώσσας καταγράφεται στο ατομικό αναλυτικό δελτίο βαθμολογίας και συνυπολογίζεται στο γενικό βαθμό. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να χορηγηθεί, κατά την κρίση του Κέντρου Γλωσσών, απαλλαγή από την υποχρέωση γλώσσας, η οποία καταγράφεται στο τελικό δελτίο αναλυτικής βαθμολογίας.

Οι σπουδές πτυχίου βασίζονται στο γενικό σύστημα σπουδών του Πανεπιστημίου.