Gender-SMART | Μια Ευρωπαϊκή Συνεργασία σε θέματα ισότητας φύλου στη γεωργία και τις βιοεπιστήμες


Νέα-Ανακοινώσεις

Εννέα ευρωπαίοι εταίροι, μεταξύ των οποίων και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, συμμετέχουν στο πρόγραμμα Gender-SMART, θέτοντας ως κύριο στόχο τους να επιτύχουν την ισότητα στο χώρο εργασίας. Το ζήτημα θα προσεγγιστεί από την οπτική του ανθρώπινου δυναμικού ως προς – τις προσλήψεις, την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και τη διοίκηση - και ως παράμετρος που θα συμπεριληφθεί στις διαδικασίες έρευνας και διδασκαλίας. Οι εταίροι στο έργο, οι οποίοι στο σύνολό τους ασχολούνται με τις γεωπονικές επιστήμες και τις βιοεπιστήμες, ξεκίνησαν την υλοποίηση του με την πραγματοποίηση της επίσημης εναρκτήριας συνάντησης που πραγματοποιήθηκε από τις 12-14/2 στο Μοντπελιέ της Γαλλίας, φιλοξενούμενοι από το Συντονιστή εταίρο, ερευνητικό οργανισμό CIRAD.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Horizon 2020», συνδέοντας επτά Ευρωπαϊκούς οργανισμούς (από την Κύπρο, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Ολλανδία και την Ισπανία) και δύο ειδικούς τεχνικούς συνεργάτες (από το Βέλγιο και την Τσεχία). "Το Gender-SMART δεσμεύει τους οργανισμούς μας να διαμορφώσουν και να εφαρμόσουν ένα Σχέδιο Ισότητας με συγκεκριμένες και στοχευμένες δράσεις, σε ένα χρονικό πλαίσιο από τώρα μέχρι το 2023, που στοχεύει στην επίτευξη της ισότητας στο χώρο εργασίας και να περιλαμβάνει, όπου τούτο είναι εφικτό, την ενσωμάτωση του φύλου στις ερευνητικές και διδακτικές μας δραστηριότητες", τονίζει η Δρ Magalie Jannoyer, Συντονίστρια του έργου (CIRAD). "Αυτές οι δύο πτυχές αλληλοτροφοδοτούνται και έχουν επίδραση στην ποιότητα της έρευνας μας".

Κάθε οργανισμός υποστηριζόμενος από τους δύο τεχνικούς εταίρους που ειδικεύονται σε θέματα θεσμικών αλλαγών και αξιολόγησης, δεσμεύεται να αναπτύξει και να εφαρμόσει ένα Σχέδιο Ισότητας των Φύλων, το οποίο βασίζεται στους εξής τέσσερις πυλώνες:

• Την οικοδόμηση κουλτούρας ισότητας των φύλων

• Την ανάπτυξη μέτρων, που στοχεύουν στην ισότιμη υποστήριξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας

• Την αναμόρφωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και διακυβέρνησης

• Την ενσωμάτωση του παράγοντα «φύλο» στη χρηματοδότηση, την επιστημονική έρευνα και τη διδασκαλία.

Για κάθε εταίρο η στόχευση θα είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες συνθήκες του, έχοντας ως αφετηρία την υφιστάμενη κατάσταση σε σχέση με το φύλο, τις υπάρχουσες ανισότητες και προκαταλήψεις.

«Με τη συμμετοχή ερευνητικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας και των βιοεπιστημών, το πρόγραμμα Gender-SMART δεν αποσκοπεί μόνο στην υποστήριξη της ισότητας των φύλων σε κάθε οργανισμό-εταίρο, αλλά και στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην επιστημονική έρευνα, επομένως δρώντας ως ενδεχόμενος καταλύτης εξελίξεων σε σχέση με τον τρόπο, που αντιμετωπίζουμε κρίσιμα ζητήματα, όπως η αλλαγή του κλίματος ή η επισιτιστική ασφάλεια», αναφέρει ο Maxime Forest του οργανισμού Yellow Window-τεχνικού εταίρου στο έργο.

Το Gender-SMART αποτελεί πρόγραμμα H2020, που εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του έργου «Επιστήμη με και για την κοινωνία». Υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κοινοτική χρηματοδότηση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για τέσσερα χρόνια.

Οι επτά οργανισμοί που θα σχεδιάσουν και θα υλοποιήσουν τα Σχέδια Ισότητας των φύλων είναι οι ακόλουθοι:

 • Agence Nationale de Recherche (Εθνική Υπηρεσία Έρευνας, Γαλλία)
 • Centro De Investigaciones Cientificas Y Tecnologicas De Extremadura (Κέντρο Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας της Extremadura, Ισπανία)
 • Centro Internazionale Di Alti studi Agronomici Mediterranei (Διεθνές Κέντρο Μεσογειακών Αγρονομικών Μελετών, Ιταλία)
 • Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement CIRAD (Κέντρο Διεθνούς Συνεργασίας στην Αγροτική Έρευνα για την Ανάπτυξη, Γαλλία)
 • Teagasc - Agriculture αnd Food Development Authority (Αρχή Ανάπτυξης Γεωργίας και Τροφίμων, Ιρλανδία)
 • Cyprus University of Technology (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος)
 •  Wageningen University and Research (Πανεπιστήμιο και Ερευνητικό Κέντρο Wageningen, Ολλανδία)

Δύο τεχνικοί εταίροι που ειδικεύονται στα θέματα φύλου:

 • Yellow Window (Belgium)
 • Institute οf Sociology οf The Academy οf Sciences οf The Czech Republic Public Research (Ινστιτούτο Κοινωνιολογίας της Ακαδημίας Επιστημών της Τσεχικής Δημοκρατίας για την Δημόσια Έρευνα)

Επιστημονικός υπεύθυνος του Έργου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, είναι ο Αναπλ. Καθηγητής Δρ Δημήτρης Τσάλτας (email: dimitris.tsaltas@cut.ac.cy, tel: 25 00 2545) του Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων. Στο έργο συμμετέχει η κα Άννα Κουκκίδη-Προκοπίου, με συμβουλευτικό ρόλο, ως εξωτερικός εμπειρογνώμονας σε θέματα φύλου.

Στοιχεία Επικοινωνίας Συντονιστή Προγράμματος:

Magalie Jannoyer
CIRAD, Montpellier
E-mail: magalie.jannoyer@cirad.fr, presse@cirad.fr

 

Πρόσφατα άρθρα

Νέο ερευνητικό έργο για Βιώσιμη Αστική Διακυβέρνηση φέρνει μαζί Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Κύπρου και Harvard

Νέο ερευνητικό έργο για Βιώσιμη Αστική Διακυβέρνηση φέρνει μαζί Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Κύπρου και Harvard

Επιμόρφωση για την αυτόνομη εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας

Επιμόρφωση για την αυτόνομη εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας

Το Κέντρο Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ γιορτάζει και φέτος τον μήνα Γαλλοφωνίας

Το Κέντρο Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ γιορτάζει και φέτος τον μήνα Γαλλοφωνίας

Το Κέντρο Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ γιορτάζει και φέτος τον μήνα Γαλλοφωνίας

Εννέα ευρωπαίοι εταίροι, μεταξύ των οποίων και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, συμμετέχουν στο πρόγραμμα Gender-SMART, θέτοντας ως κύριο στόχο τους να επιτύχουν την ισότητα στο χώρο εργασίας. Το ζήτημα θα προσεγγιστεί από την οπτική του ανθρώπινου δυναμικού ως προς – τις προσλήψεις, την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και τη διοίκηση - και ως παράμετρος που θα συμπεριληφθεί στις διαδικασίες έρευνας και διδασκαλίας. Οι εταίροι στο έργο, οι οποίοι στο σύνολό τους ασχολούνται με τις γεωπονικές επιστήμες και τις βιοεπιστήμες, ξεκίνησαν την υλοποίηση του με την πραγματοποίηση της επίσημης εναρκτήριας συνάντησης που πραγματοποιήθηκε από τις 12-14/2 στο Μοντπελιέ της Γαλλίας, φιλοξενούμενοι από το Συντονιστή εταίρο, ερευνητικό οργανισμό CIRAD.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Horizon 2020», συνδέοντας επτά Ευρωπαϊκούς οργανισμούς (από την Κύπρο, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Ολλανδία και την Ισπανία) και δύο ειδικούς τεχνικούς συνεργάτες (από το Βέλγιο και την Τσεχία). "Το Gender-SMART δεσμεύει τους οργανισμούς μας να διαμορφώσουν και να εφαρμόσουν ένα Σχέδιο Ισότητας με συγκεκριμένες και στοχευμένες δράσεις, σε ένα χρονικό πλαίσιο από τώρα μέχρι το 2023, που στοχεύει στην επίτευξη της ισότητας στο χώρο εργασίας και να περιλαμβάνει, όπου τούτο είναι εφικτό, την ενσωμάτωση του φύλου στις ερευνητικές και διδακτικές μας δραστηριότητες", τονίζει η Δρ Magalie Jannoyer, Συντονίστρια του έργου (CIRAD). "Αυτές οι δύο πτυχές αλληλοτροφοδοτούνται και έχουν επίδραση στην ποιότητα της έρευνας μας".

Κάθε οργανισμός υποστηριζόμενος από τους δύο τεχνικούς εταίρους που ειδικεύονται σε θέματα θεσμικών αλλαγών και αξιολόγησης, δεσμεύεται να αναπτύξει και να εφαρμόσει ένα Σχέδιο Ισότητας των Φύλων, το οποίο βασίζεται στους εξής τέσσερις πυλώνες:

• Την οικοδόμηση κουλτούρας ισότητας των φύλων

• Την ανάπτυξη μέτρων, που στοχεύουν στην ισότιμη υποστήριξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας

• Την αναμόρφωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και διακυβέρνησης

• Την ενσωμάτωση του παράγοντα «φύλο» στη χρηματοδότηση, την επιστημονική έρευνα και τη διδασκαλία.

Για κάθε εταίρο η στόχευση θα είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες συνθήκες του, έχοντας ως αφετηρία την υφιστάμενη κατάσταση σε σχέση με το φύλο, τις υπάρχουσες ανισότητες και προκαταλήψεις.

«Με τη συμμετοχή ερευνητικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας και των βιοεπιστημών, το πρόγραμμα Gender-SMART δεν αποσκοπεί μόνο στην υποστήριξη της ισότητας των φύλων σε κάθε οργανισμό-εταίρο, αλλά και στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην επιστημονική έρευνα, επομένως δρώντας ως ενδεχόμενος καταλύτης εξελίξεων σε σχέση με τον τρόπο, που αντιμετωπίζουμε κρίσιμα ζητήματα, όπως η αλλαγή του κλίματος ή η επισιτιστική ασφάλεια», αναφέρει ο Maxime Forest του οργανισμού Yellow Window-τεχνικού εταίρου στο έργο.

Το Gender-SMART αποτελεί πρόγραμμα H2020, που εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του έργου «Επιστήμη με και για την κοινωνία». Υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κοινοτική χρηματοδότηση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για τέσσερα χρόνια.

Οι επτά οργανισμοί που θα σχεδιάσουν και θα υλοποιήσουν τα Σχέδια Ισότητας των φύλων είναι οι ακόλουθοι:

 • Agence Nationale de Recherche (Εθνική Υπηρεσία Έρευνας, Γαλλία)
 • Centro De Investigaciones Cientificas Y Tecnologicas De Extremadura (Κέντρο Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας της Extremadura, Ισπανία)
 • Centro Internazionale Di Alti studi Agronomici Mediterranei (Διεθνές Κέντρο Μεσογειακών Αγρονομικών Μελετών, Ιταλία)
 • Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement CIRAD (Κέντρο Διεθνούς Συνεργασίας στην Αγροτική Έρευνα για την Ανάπτυξη, Γαλλία)
 • Teagasc - Agriculture αnd Food Development Authority (Αρχή Ανάπτυξης Γεωργίας και Τροφίμων, Ιρλανδία)
 • Cyprus University of Technology (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος)
 •  Wageningen University and Research (Πανεπιστήμιο και Ερευνητικό Κέντρο Wageningen, Ολλανδία)

Δύο τεχνικοί εταίροι που ειδικεύονται στα θέματα φύλου:

 • Yellow Window (Belgium)
 • Institute οf Sociology οf The Academy οf Sciences οf The Czech Republic Public Research (Ινστιτούτο Κοινωνιολογίας της Ακαδημίας Επιστημών της Τσεχικής Δημοκρατίας για την Δημόσια Έρευνα)

Επιστημονικός υπεύθυνος του Έργου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, είναι ο Αναπλ. Καθηγητής Δρ Δημήτρης Τσάλτας (email: dimitris.tsaltas@cut.ac.cy, tel: 25 00 2545) του Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων. Στο έργο συμμετέχει η κα Άννα Κουκκίδη-Προκοπίου, με συμβουλευτικό ρόλο, ως εξωτερικός εμπειρογνώμονας σε θέματα φύλου.

Στοιχεία Επικοινωνίας Συντονιστή Προγράμματος:

Magalie Jannoyer
CIRAD, Montpellier
E-mail: magalie.jannoyer@cirad.fr, presse@cirad.fr