Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος ενοικίασης κτηρίου


Νέα-Ανακοινώσεις

1. Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ζητά την υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος από άτομα ή Εταιρείες που διαθέτουν προς ενοικίαση κτήρια στο Δήμο Λεμεσού, στην περιοχή που περικλείεται ή εφάπτεται των δρόμων Αγίου Ανδρέου-Ανεξαρτησίας-Ανδρέα Θεμιστοκλέους- Κιτίου Κυπριανού (βλ. χάρτη Παράρτημα 1) συνολικού εμβαδού 100 -200 τ.μ. περίπου με απόκλιση ±10% για τη στέγαση εργαστηρίων του Τμήματος Καλών Τεχνών. Θα γίνονται αποδεκτές προτάσεις από ιδιοκτήτες και για μεμονωμένα μικρότερα κτήρια κατά προτίμηση με ελάχιστό εμβαδό 75 τ.μ. περίπου. Η ενοικίαση θα είναι για περίοδο 3 (τριών) χρόνων με δικαίωμα παράτασης από μέρους του Ενοικιαστή για 3 περιόδους του ενός έτους. Τα κτήρια πρέπει να είναι έτοιμα για παράδοση τον Ιούνιο του 2020.

2. Ο Ιδιοκτήτης του κτηρίου πρέπει να έχει εξασφαλισμένες όλες τις κατά Νόμο απαιτούμενες άδειες και πιστοποιητικά (βλέπε παραγράφους 5 και 6). Σε περίπτωση κωλύματος εξασφάλισης των αναγκαίων αδειών ο μισθωτής έχει το δικαίωμα άμεσης διακοπής/τερματισμού της σύμβασης.

3. Σημειώνεται ότι το/τα κτήριο/α που θα προεπιλεγεί/ούν, θα επιθεωρηθεί/ούν από την αρμόδια Υπηρεσία του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου και οι τροποποιήσεις του κτηρίου που θα υποδειχθούν να υλοποιηθούν, ούτως ώστε το κτήριο να διαμορφωθεί κατάλληλα με βάση τις ανάγκες του Πανεπιστήμιου, και το συνεπαγόμενο κόστος θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον Ιδιοκτήτη. Οι υπό αναφορά εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν εντός χρονοδιαγράμματος που θα συμφωνηθεί. Επιπρόσθετα ο Ιδιοκτήτης θα επωμίζεται όλα τα έξοδα ελέγχου/συντήρησης του κτηρίου και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια ενοικίασης του κτηρίου.

Τα κτήρια πρέπει να διαθέτουν τον πιο κάτω ελάχιστο εξοπλισμό:

 • 2 νεροχύτες με κατάλληλες βρύσες για πλύσιμο εργαλείων τέχνης
 • Επιφάνειες για ετοιμασία υλικών και στέγνωμα εργαλείων
 • Αποθήκη ή Ντουλάπια για αποθήκευση υλικών και εξοπλισμού
 • 3 χώρους υγιεινής (αντρών, γυναικών, προσωπικού)
 • Ελεύθερες επιφάνειες για ανάρτηση έργων, βαμμένες σε λευκό χρώμα

4. Τα κτήρια πρέπει:

Α) Να διαθέτουν διευκολύνσεις ΑΜΕΑ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Β)  Να διαθέτουν Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κατά προτίμηση κλάσης Β τουλάχιστον.

Γ) Να είναι απόλυτα σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, και να εξασφαλίζουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία να τεκμηριώνεται συμμόρφωση με:

 • τον περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμος του 2015, περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013 [Νόμοι 67(Ι)
 • Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσίας κάθε 5 χρόνια.,
 • την στατική  επάρκεια και την αντισεισμικότητα των κατασκευών,
 • την χρήση Οικοδομών από εμποδιζόμενα ή άτομα με ειδικές ανάγκες,
 • τον «Περί ρύθμισης της ενεργειακής απόδοσης των Κτηρίων Νόμο και Κανονισμούς» (142(Ι)/2006 ΚΔΠ 4088/2006, ΚΔΠ 429/2006, ΚΔΠ 567 και 568/2007),
 • τον περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμο και σχετικούς Κανονισμούς. Συγκεκριμένα με τους περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους Εργασίας Κανονισμούς του 2002 και 2004 (Κ.Δ.Π. 174/2002 και Κ.Δ.Π. 494/2004).
 • Έλεγχο και Επιθεώρηση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σύμφωνα με το διάταγμα ΚΔΠ168/2017 (24.05.2017) του Υπουργείου Μεταφορών, Συγκοινωνιών και Έργων.

Δ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 • Κλιματισμός: Να υπάρχει σύστημα κλιματισμού που θα εξυπηρετεί όλους τους χώρους. Το σύστημα κλιματισμού να επιθεωρηθεί σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτηρίων (Επιθεώρηση Συστημάτων Κλιματισμού) Κανονισμούς του 2017, Κ.Δ.Π.62/2017 σε περίπτωση που η ημερομηνία εγκατάστασης του συστήματος κλιματισμού έχει ξεπεράσει τα πέντε (5) χρόνια.
 • Ψυκτικό αέριο κλιματιστικών μονάδων: Τύπου HFC R410a, R407c ή άλλο ψυκτικό μέσο φιλικό προς το περιβάλλον.
 • Εξαερισμός / Αερισμός: Να υπάρχει τεχνητός εξαερισμός / αερισμός σε γραφεία - χώρους - τουαλέτες χωρίς παράθυρα (φυσικός εξαερισμός)
 • Πόσιμο νερό και Ζεστά/Κρύα νερά χρήσης: Να υπάρχει παροχή πόσιμου νερού σε κάθε κουζίνα. Οι κοινόχρηστοι χώροι να έχουν παροχή κρύου και ζεστού νερού χρήσης (κουζίνα, τουαλέτες).
 • Ανελκυστήρας: Να περάσει από επιθεώρηση και να ικανοποιεί τους «περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Ανελκυστήρων) Κανονισμούς του 2012» (Κ.Δ.Π 533/2012, 28.12.2012)[(α) Προσώπων, (β) προσώπων και αντικειμένων, (γ) αντικειμένων μόνο]

Ε) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 • Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση να είναι σύμφωνα με την 16η ή 17η έκδοση των κανονισμών BS7671 και να έχει εκδοθεί έγκυρο  πιστοποιητικό καταλληλόλητας της εγκατάστασης (Το πιστοποιητικό θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την έναρξη της ενοικίασης και να ανανεώνεται από τον ιδιοκτήτη για όλη την περίοδο της ενοικίασης)
 • Η κάθε θέση εργασίας να διαθέτει δύο διπλούς ρευματοδότες και ένα σημείο δομημένης καλωδίωσης κατηγορίας 6A – AUGMENTED 10Gbit ή  κατηγορίας 7 (CAT7 10Gbit).
 • Όλα τα σημεία δομημένης καλωδίωσης  πρέπει να καταλήγουν σε ένα κεντρικό δωμάτιο εξυπηρετητή (Server Room) και να τερματίζουν σε ανάλογης κατηγορίας συστήματα βυσματικής διαχείρισης (Patch Panels), εντός μεταλλικής καμπίνας Π60ΧΒ120ΧΥ200cm.
 • Το κτήριο θα διαθέτει σύστημα φωτισμού με λαμπτήρες φθορισμού ή LED, με ηλεκτρονικά συστήματα έναυσης και Ενδεικτικά επίπεδα φωτισμού ως ακολούθως: Γραφεία ~500lux, Κοινόχρηστους χώρους ~300lux, Διαδρόμους- κλιμακοστάσια ~150lux.
 • Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα πρέπει να ηλεκτροδοτεί όλον τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό.
 • Το κτήριο θα διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας, πυρανίχνευσης, σύστημα συναγερμού, εκτάκτου φωτισμού και ελέγχου πρόσβασης.

5. Με τη δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα αντίγραφα:

 1. Τίτλος Ιδιοκτησίας,
 2. Άδεια Οικοδομής ή Πιστοποιητικό Τελικής Έγκρισης (Σε περίπτωση νέου ή τροποποιημένου κτηρίου το ΠΤΕ θα πρέπει να εξασφαλιστεί σε 8 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης)
 3. Αρχιτεκτονικά Σχέδια κατόψεων /όψεων και τομών του κτηρίου,
 4. Κατάλογος Εμβαδών και Σχέδιο Εμβαδομέτρησης ξεχωριστά των ωφέλιμων χώρων (γραφεία, αίθουσες διδασκαλίας και συνεδριάσεων) ανά όροφο, και των εμβαδών των κοινόχρηστων/βοηθητικών χώρων τα οποία να συνάδουν με την υφιστάμενη κατάσταση,
 5. Τοπογραφικό Σχέδιο στο οποίο να υποδεικνύεται η θέση του κτηρίου και,
 6. Ενυπόγραφη Δέσμευση /Δήλωση από συνιδιοκτήτες, αν το κτήριο έχει πέραν του ενός ιδιοκτήτη για το πραγματικό ενδιαφέρον ενοικίασης του κτηρίου.

6. Πριν την υπογραφή της συμφωνίας θα πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

 1. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κατά προτίμηση τουλάχιστο κλάσης Β.
 2. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσίας που να έχει εκδοθεί τα τελευταία 5 χρόνια.
 3. Tην στατική  επάρκεια και την αντισεισμικότητα των κατασκευών,
 4. Πιστοποιητικό καταλληλόλητας της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σύμφωνα με την 16η ή 17η έκδοση των κανονισμών BS7671. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την έναρξη της ενοικίασης και να ανανεώνεται από τον ιδιοκτήτη για όλη την περίοδο της ενοικίασης σύμφωνα με το διάταγμα ΚΔΠ168/2017 (24.05.2017) του Υπουργείου Μεταφορών, Συγκοινωνιών και Έργων.
 5. Έντυπο επιθεώρησης του συστήματος κλιματισμού σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτηρίων (Επιθεώρηση Συστημάτων Κλιματισμού) Κανονισμούς του 2017, Κ.Δ.Π.62/2017 σε περίπτωση που η ημερομηνία εγκατάστασης του συστήματος κλιματισμού έχει ξεπεράσει τα πέντε (5) χρόνια
 6. Έκθεση ελέγχου ανελκυστήρα σύμφωνα με τους «περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Ανελκυστήρων) Κανονισμούς του 2012.

7.. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την επιλογή του προς ενοικίαση κτηρίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

α) υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος από τους ενδιαφερόμενους,

β) αξιολόγηση των δηλώσεων που θα υποβληθούν,

γ) διαπραγμάτευση με τoν/τους ιδιοκτήτη/τες του/των κτηρίου/ων που θα επιλεγεί/ουν,

δ) κοινοποίηση της απόφασης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για ενοικίαση του κτηρίου,

ε) υπογραφή σχετικού προσύμφωνου ενοικίασης, στο οποίο θα ορίζεται το χρονικό διάστημα εντός του οποίου ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να διαμορφώσει κατάλληλα το κτήριο με βάση τις απαιτήσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, και

ζ) υπογραφή του συμβολαίου ενοικίασης του κτηρίου.

8. Στη Δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να αναφέρεται το εμβαδό κάθε χώρου, με το αντίστοιχο προτεινόμενο μηνιαίο ενοίκιο (€/τ.μ./μήνα) ανά χώρο και το συνολικό ζητούμενο μηνιαίο ενοίκιο.

9. Η δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να απευθύνεται στο Τεχνολογικό  Πανεπιστήμιο Κύπρου και να κατατεθεί σε κλειστό φάκελο στο Κιβώτιο Προφορών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, διεύθυνση Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 31, 2ος όροφος πρώην κτηρίου Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού, 3036 Λεμεσός,  όχι αργότερα από την Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2020 και ώρα 12:30μμ.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο τηλέφωνο 25002434.

10. Σημειώνεται ότι τα ακόλουθα έγγραφα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ( www.cut.ac.cy ), για μελέτη και περαιτέρω πληροφόρηση πριν την υποβολή της δήλωσης ενδιαφέροντος:

(α) Αναλυτική Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος

(β) Παράρτημα 1 - Χάρτης περιοχής ενδιαφέροντος

(γ) Προσύμφωνο ενοικιαστηρίου συμβολαίου

(δ) Ενοικιαστήριο Συμβόλαιο

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα να μην μισθώσει οποιοδήποτε προτεινόμενο κτήριο.

 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου   05/02/2020

Χάρτης Περιοχής Ενδιαφέροντος

Πρότυπο ενοικιαστήριο έγγραφο

Προσύμφωνο ενοικιαστήριο εγγράφου

Πρόσφατα άρθρα

Διεθνής συνάντηση εργασίας ερευνητών για διδασκαλία και εξάσκηση στους τομείς της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Διεθνής συνάντηση εργασίας ερευνητών για διδασκαλία και εξάσκηση στους τομείς της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας Τεχνολογικού Πανεπιστημίου και Μαρωνιτικής κοινότητας της Κύπρου

Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας Τεχνολογικού Πανεπιστημίου και Μαρωνιτικής κοινότητας της Κύπρου

STEAM (Sea Traffic Management in the Eastern Mediterranean) - Ενημερωτικό Δελτίο

STEAM (Sea Traffic Management in the Eastern Mediterranean) - Ενημερωτικό Δελτίο

STEAM (Sea Traffic Management in the Eastern Mediterranean) - Ενημερωτικό Δελτίο

1. Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ζητά την υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος από άτομα ή Εταιρείες που διαθέτουν προς ενοικίαση κτήρια στο Δήμο Λεμεσού, στην περιοχή που περικλείεται ή εφάπτεται των δρόμων Αγίου Ανδρέου-Ανεξαρτησίας-Ανδρέα Θεμιστοκλέους- Κιτίου Κυπριανού (βλ. χάρτη Παράρτημα 1) συνολικού εμβαδού 100 -200 τ.μ. περίπου με απόκλιση ±10% για τη στέγαση εργαστηρίων του Τμήματος Καλών Τεχνών. Θα γίνονται αποδεκτές προτάσεις από ιδιοκτήτες και για μεμονωμένα μικρότερα κτήρια κατά προτίμηση με ελάχιστό εμβαδό 75 τ.μ. περίπου. Η ενοικίαση θα είναι για περίοδο 3 (τριών) χρόνων με δικαίωμα παράτασης από μέρους του Ενοικιαστή για 3 περιόδους του ενός έτους. Τα κτήρια πρέπει να είναι έτοιμα για παράδοση τον Ιούνιο του 2020.

2. Ο Ιδιοκτήτης του κτηρίου πρέπει να έχει εξασφαλισμένες όλες τις κατά Νόμο απαιτούμενες άδειες και πιστοποιητικά (βλέπε παραγράφους 5 και 6). Σε περίπτωση κωλύματος εξασφάλισης των αναγκαίων αδειών ο μισθωτής έχει το δικαίωμα άμεσης διακοπής/τερματισμού της σύμβασης.

3. Σημειώνεται ότι το/τα κτήριο/α που θα προεπιλεγεί/ούν, θα επιθεωρηθεί/ούν από την αρμόδια Υπηρεσία του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου και οι τροποποιήσεις του κτηρίου που θα υποδειχθούν να υλοποιηθούν, ούτως ώστε το κτήριο να διαμορφωθεί κατάλληλα με βάση τις ανάγκες του Πανεπιστήμιου, και το συνεπαγόμενο κόστος θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον Ιδιοκτήτη. Οι υπό αναφορά εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν εντός χρονοδιαγράμματος που θα συμφωνηθεί. Επιπρόσθετα ο Ιδιοκτήτης θα επωμίζεται όλα τα έξοδα ελέγχου/συντήρησης του κτηρίου και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια ενοικίασης του κτηρίου.

Τα κτήρια πρέπει να διαθέτουν τον πιο κάτω ελάχιστο εξοπλισμό:

 • 2 νεροχύτες με κατάλληλες βρύσες για πλύσιμο εργαλείων τέχνης
 • Επιφάνειες για ετοιμασία υλικών και στέγνωμα εργαλείων
 • Αποθήκη ή Ντουλάπια για αποθήκευση υλικών και εξοπλισμού
 • 3 χώρους υγιεινής (αντρών, γυναικών, προσωπικού)
 • Ελεύθερες επιφάνειες για ανάρτηση έργων, βαμμένες σε λευκό χρώμα

4. Τα κτήρια πρέπει:

Α) Να διαθέτουν διευκολύνσεις ΑΜΕΑ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Β)  Να διαθέτουν Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κατά προτίμηση κλάσης Β τουλάχιστον.

Γ) Να είναι απόλυτα σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, και να εξασφαλίζουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία να τεκμηριώνεται συμμόρφωση με:

 • τον περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμος του 2015, περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013 [Νόμοι 67(Ι)
 • Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσίας κάθε 5 χρόνια.,
 • την στατική  επάρκεια και την αντισεισμικότητα των κατασκευών,
 • την χρήση Οικοδομών από εμποδιζόμενα ή άτομα με ειδικές ανάγκες,
 • τον «Περί ρύθμισης της ενεργειακής απόδοσης των Κτηρίων Νόμο και Κανονισμούς» (142(Ι)/2006 ΚΔΠ 4088/2006, ΚΔΠ 429/2006, ΚΔΠ 567 και 568/2007),
 • τον περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμο και σχετικούς Κανονισμούς. Συγκεκριμένα με τους περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους Εργασίας Κανονισμούς του 2002 και 2004 (Κ.Δ.Π. 174/2002 και Κ.Δ.Π. 494/2004).
 • Έλεγχο και Επιθεώρηση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σύμφωνα με το διάταγμα ΚΔΠ168/2017 (24.05.2017) του Υπουργείου Μεταφορών, Συγκοινωνιών και Έργων.

Δ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 • Κλιματισμός: Να υπάρχει σύστημα κλιματισμού που θα εξυπηρετεί όλους τους χώρους. Το σύστημα κλιματισμού να επιθεωρηθεί σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτηρίων (Επιθεώρηση Συστημάτων Κλιματισμού) Κανονισμούς του 2017, Κ.Δ.Π.62/2017 σε περίπτωση που η ημερομηνία εγκατάστασης του συστήματος κλιματισμού έχει ξεπεράσει τα πέντε (5) χρόνια.
 • Ψυκτικό αέριο κλιματιστικών μονάδων: Τύπου HFC R410a, R407c ή άλλο ψυκτικό μέσο φιλικό προς το περιβάλλον.
 • Εξαερισμός / Αερισμός: Να υπάρχει τεχνητός εξαερισμός / αερισμός σε γραφεία - χώρους - τουαλέτες χωρίς παράθυρα (φυσικός εξαερισμός)
 • Πόσιμο νερό και Ζεστά/Κρύα νερά χρήσης: Να υπάρχει παροχή πόσιμου νερού σε κάθε κουζίνα. Οι κοινόχρηστοι χώροι να έχουν παροχή κρύου και ζεστού νερού χρήσης (κουζίνα, τουαλέτες).
 • Ανελκυστήρας: Να περάσει από επιθεώρηση και να ικανοποιεί τους «περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Ανελκυστήρων) Κανονισμούς του 2012» (Κ.Δ.Π 533/2012, 28.12.2012)[(α) Προσώπων, (β) προσώπων και αντικειμένων, (γ) αντικειμένων μόνο]

Ε) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 • Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση να είναι σύμφωνα με την 16η ή 17η έκδοση των κανονισμών BS7671 και να έχει εκδοθεί έγκυρο  πιστοποιητικό καταλληλόλητας της εγκατάστασης (Το πιστοποιητικό θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την έναρξη της ενοικίασης και να ανανεώνεται από τον ιδιοκτήτη για όλη την περίοδο της ενοικίασης)
 • Η κάθε θέση εργασίας να διαθέτει δύο διπλούς ρευματοδότες και ένα σημείο δομημένης καλωδίωσης κατηγορίας 6A – AUGMENTED 10Gbit ή  κατηγορίας 7 (CAT7 10Gbit).
 • Όλα τα σημεία δομημένης καλωδίωσης  πρέπει να καταλήγουν σε ένα κεντρικό δωμάτιο εξυπηρετητή (Server Room) και να τερματίζουν σε ανάλογης κατηγορίας συστήματα βυσματικής διαχείρισης (Patch Panels), εντός μεταλλικής καμπίνας Π60ΧΒ120ΧΥ200cm.
 • Το κτήριο θα διαθέτει σύστημα φωτισμού με λαμπτήρες φθορισμού ή LED, με ηλεκτρονικά συστήματα έναυσης και Ενδεικτικά επίπεδα φωτισμού ως ακολούθως: Γραφεία ~500lux, Κοινόχρηστους χώρους ~300lux, Διαδρόμους- κλιμακοστάσια ~150lux.
 • Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα πρέπει να ηλεκτροδοτεί όλον τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό.
 • Το κτήριο θα διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας, πυρανίχνευσης, σύστημα συναγερμού, εκτάκτου φωτισμού και ελέγχου πρόσβασης.

5. Με τη δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα αντίγραφα:

 1. Τίτλος Ιδιοκτησίας,
 2. Άδεια Οικοδομής ή Πιστοποιητικό Τελικής Έγκρισης (Σε περίπτωση νέου ή τροποποιημένου κτηρίου το ΠΤΕ θα πρέπει να εξασφαλιστεί σε 8 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης)
 3. Αρχιτεκτονικά Σχέδια κατόψεων /όψεων και τομών του κτηρίου,
 4. Κατάλογος Εμβαδών και Σχέδιο Εμβαδομέτρησης ξεχωριστά των ωφέλιμων χώρων (γραφεία, αίθουσες διδασκαλίας και συνεδριάσεων) ανά όροφο, και των εμβαδών των κοινόχρηστων/βοηθητικών χώρων τα οποία να συνάδουν με την υφιστάμενη κατάσταση,
 5. Τοπογραφικό Σχέδιο στο οποίο να υποδεικνύεται η θέση του κτηρίου και,
 6. Ενυπόγραφη Δέσμευση /Δήλωση από συνιδιοκτήτες, αν το κτήριο έχει πέραν του ενός ιδιοκτήτη για το πραγματικό ενδιαφέρον ενοικίασης του κτηρίου.

6. Πριν την υπογραφή της συμφωνίας θα πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

 1. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κατά προτίμηση τουλάχιστο κλάσης Β.
 2. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσίας που να έχει εκδοθεί τα τελευταία 5 χρόνια.
 3. Tην στατική  επάρκεια και την αντισεισμικότητα των κατασκευών,
 4. Πιστοποιητικό καταλληλόλητας της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σύμφωνα με την 16η ή 17η έκδοση των κανονισμών BS7671. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την έναρξη της ενοικίασης και να ανανεώνεται από τον ιδιοκτήτη για όλη την περίοδο της ενοικίασης σύμφωνα με το διάταγμα ΚΔΠ168/2017 (24.05.2017) του Υπουργείου Μεταφορών, Συγκοινωνιών και Έργων.
 5. Έντυπο επιθεώρησης του συστήματος κλιματισμού σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτηρίων (Επιθεώρηση Συστημάτων Κλιματισμού) Κανονισμούς του 2017, Κ.Δ.Π.62/2017 σε περίπτωση που η ημερομηνία εγκατάστασης του συστήματος κλιματισμού έχει ξεπεράσει τα πέντε (5) χρόνια
 6. Έκθεση ελέγχου ανελκυστήρα σύμφωνα με τους «περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Ανελκυστήρων) Κανονισμούς του 2012.

7.. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την επιλογή του προς ενοικίαση κτηρίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

α) υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος από τους ενδιαφερόμενους,

β) αξιολόγηση των δηλώσεων που θα υποβληθούν,

γ) διαπραγμάτευση με τoν/τους ιδιοκτήτη/τες του/των κτηρίου/ων που θα επιλεγεί/ουν,

δ) κοινοποίηση της απόφασης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για ενοικίαση του κτηρίου,

ε) υπογραφή σχετικού προσύμφωνου ενοικίασης, στο οποίο θα ορίζεται το χρονικό διάστημα εντός του οποίου ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να διαμορφώσει κατάλληλα το κτήριο με βάση τις απαιτήσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, και

ζ) υπογραφή του συμβολαίου ενοικίασης του κτηρίου.

8. Στη Δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να αναφέρεται το εμβαδό κάθε χώρου, με το αντίστοιχο προτεινόμενο μηνιαίο ενοίκιο (€/τ.μ./μήνα) ανά χώρο και το συνολικό ζητούμενο μηνιαίο ενοίκιο.

9. Η δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να απευθύνεται στο Τεχνολογικό  Πανεπιστήμιο Κύπρου και να κατατεθεί σε κλειστό φάκελο στο Κιβώτιο Προφορών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, διεύθυνση Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 31, 2ος όροφος πρώην κτηρίου Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού, 3036 Λεμεσός,  όχι αργότερα από την Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2020 και ώρα 12:30μμ.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο τηλέφωνο 25002434.

10. Σημειώνεται ότι τα ακόλουθα έγγραφα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ( www.cut.ac.cy ), για μελέτη και περαιτέρω πληροφόρηση πριν την υποβολή της δήλωσης ενδιαφέροντος:

(α) Αναλυτική Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος

(β) Παράρτημα 1 - Χάρτης περιοχής ενδιαφέροντος

(γ) Προσύμφωνο ενοικιαστηρίου συμβολαίου

(δ) Ενοικιαστήριο Συμβόλαιο

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα να μην μισθώσει οποιοδήποτε προτεινόμενο κτήριο.

 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου   05/02/2020

Χάρτης Περιοχής Ενδιαφέροντος

Πρότυπο ενοικιαστήριο έγγραφο

Προσύμφωνο ενοικιαστήριο εγγράφου