Ωρολόγιο Πρόγραμμα και Πρόγραμμα εγγραφών μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024


Φοιτητικά Νέα Σπουδές

Οι εγγραφές σε μαθήματα από όλους/ες τους/τις υφιστάμενους/ες Προπτυχιακούς/ες και Μεταπτυχιακούς/ές Φοιτητές/τριες (επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικού), θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά, μέσω του Φοιτητικού Portal (SIS) https://sis.cut.ac.cy/irj/portal, από τις 16 μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2024 και σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Προπτυχιακοί/ές Φοιτητές/τριες

   Τρίτη, 16/1/2024

(από τις 9 π.μ.)

  Τετάρτη, 17/1/2024   

(από τις 9 π.μ.)

  Πέμπτη, 18/1/2024   

(από τις 9 π.μ.)

7ου ή και μεγαλύτερου εξαμήνου       
5ου - 6ου εξαμήνου       
2ου ,3ου, 4ου εξαμήνου       

Μεταπτυχιακοί/ες Φοιτητές/τριες   

(Μάστερ & Διδακτορικού Επιπέδου)   

Η προσθαφαίρεση μαθημάτων θα γίνει κανονικά, για ΟΛΟΥΣ/ΕΣ τους/τις φοιτητές/τριες, την εβδομάδα 29/1/2024-2/2/2024, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 • Η αξιολόγηση των μαθημάτων του Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2023/2024 είναι προϋπόθεση για να μπορεί φοιτητής/τρια να προχωρήσει με την εγγραφή των μαθημάτων του/της για το Εαρινο Εξάμηνο 2023/2024. Όσοι φοιτητές δεν έχουν ακόμη προχωρήσει με την αξιολόγηση των μαθημάτων του Φθινοπωρινού εξαμήνου 2023/2024, πρέπει να το πράξουν άμεσα, μέσα από το φοιτητικό portal τους. Η αξιολόγηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί για να μπορεί ο/η φοιτητής/τρια να προχωρήσει σε εγγραφή σε μαθήματα.
 • Κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί ηλεκτρονικά, μόνο στις προκαθορισμένες για αυτόν/ήν ημερομηνίες (βλέπε πίνακα πιο πάνω).
 • Προτρέπονται όλοι/ες οι φοιτητές/τριες όπως, αφού μελετήσουν το ωρολόγιο πρόγραμμα και το πρόγραμμα σπουδών τους, επικοινωνήσουν με τον/την ακαδημαϊκό τους σύμβουλο (μπορούν να τον/την εντοπίσουν από το φοιτητικό τους portal), για λήψη της απαιτούμενης καθοδήγησης σε σχέση με τα μαθήματα στα οποία θα εγγραφούν. Θυμίζουμε ότι βρίσκεται σε ισχύ η Εγκύκλιος της Συγκλήτου για τον/την Ακαδημαϊκό Σύμβουλο κάθε φοιτητή/τριας (πατήστε εδώ για να δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο), που προβλέπει επικοινωνία μαζί με τον/την ακαδημαϊκό σύμβουλο πριν από την εγγραφή σε μαθήματα.
 • Φοιτητές/τριες που έχουν οποιεσδήποτε εκκρεμότητες με το Πανεπιστήμιο (δόσεις διδάκτρων, στέγαση, βιβλιοθήκη κ.ο.κ.) θα πρέπει να τις έχουν τακτοποιήσει για να μπορέσουν να προχωρήσουν με εγγραφή σε μαθήματα.
 • Άτομα που αντιμετωπίζουν τεχνικό ή άλλο πρόβλημα με την εγγραφή τους σε μαθήματα (π.χ. εγγραφή μαθημάτων με σύγκρουση λόγω αποτυχίας, εγγραφή σε μάθημα για βελτίωση βαθμού, εγγραφή σε αυξημένο αριθμό μαθημάτων κ.ο.κ.), καλούνται να ενημερώνουν το Γραφείο Σπουδών με ηλεκτρονικό μήνυμα με ξεκάθαρο θέμα (π.χ. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ, ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΤΟΣ κ.ο.κ.) στο studies@cut.ac.cy. Στο μήνυμα, θα πρέπει να περιλαμβάνεται:

          ►Ονοματεπώνυμο και αριθμός πολιτικής ή φοιτητικής ταυτότητας

          ►Τμήμα & Πρόγραμμα Σπουδών

          ►Σύντομη περιγραφή του προβλήματος/αιτήματος

          ►Φωτογραφία Οθόνης (Screenshot) με το πρόβλημα που υπάρχει 

Ειδικά για Προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες

 • Φόρτος Εγγραφής σε Μαθήματα: Ο/Η φοιτητής/τρια, σε συνεννόηση και με έγκριση του/της ακαδημαϊκού συμβούλου, μπορεί να υπερβαίνει τον κανονικό φόρτο κάθε εξαμήνου κατά ένα μάθημα μέχρι το 6ο εξάμηνο και κατά δύο μαθήματα μετά το 6ο εξάμηνο φοίτησης. Για φοιτητές/τριες που βρίσκονται επί πτυχίο (μετά το 7ο εξάμηνο) η πτυχιακή εργασία δεν λογίζεται στα δύο πρόσθετα μαθήματα.Μεταβατική διάταξη: Για όσους/ες είχαν εισαχθεί πριν το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 θα επιτρέπεται  αυξημένος φόρτος μέχρι 42πμ με έγκριση του/της Προέδρου Τμήματος.
 • Αποτυχία σε ≥50% των μαθημάτων στο 2ο εξάμηνο φοίτησης: Φοιτητής/τρια που στο δευτερο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών του/της αποτυγχάνει στα μισά ή περισσότερα μαθήματα στα οποία είχε εγγραφεί, στο 4ο εξάμηνο δεν μπορεί να εγγραφεί παρά μόνο στα μαθήματα που απέτυχε.
 • Βελτίωση Βαθμού: Φοιτητής/τρια που επιθυμεί να βελτιώσει το βαθμό του σε μάθημα στο οποίο βαθμολογήθηκε με βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο από 5, μπορεί να το επαναλάβει μετά από έγκριση του/της διδάσκοντος/σκουσας, στέλνοντας σχετικό μήνυμα στο studies@cut.ac.cy.
 • Εγγραφή Φοιτητών/τριών σε μαθήματα που συγκρούονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα: Οι φοιτητές/τριες μπορούν να εγγραφούν σε μάθημα στο οποίο απέτυχαν, ανεξάρτητα αν υπάρχει σύγκρουση στο ωρολόγιο πρόγραμμα με άλλο μάθημα και χωρίς να είναι υποχρεωμένοι/ες να παρακολουθούν τις διαλέξεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Νοείται ότι οφείλουν να παρακαθίσουν σε όλες τις δοκιμασίες που προβλέπει το διάγραμμα κάθε μαθήματος (π.χ. ενδιάμεση και τελική εξέταση, εργασία, κ.ά.). Νοείται περαιτέρω ότι κάθε Τμήμα δύναται κατά την κρίση του να μην επιτρέψει την πρόνοια αυτή για ένα ή περισσότερα μαθήματα.

Ειδικά για Μεταπτυχιακούς/ές Φοιτητές/τριες (επιπέδου Μάστερ & Διδακτορικού επιπέδου)

 • Μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες (επιπέδου μάστερ) που βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης της Μεταπτυχιακής τους Διατριβής θα πρέπει κάθε εξάμηνο να εγγράφονται στο εν λόγω μάθημα μέχρι και την ολοκλήρωση της διατριβής τους. Υπενθυμίζεται ότι η μέγιστη διάρκεια φοίτησης σε πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ είναι τα 8 Εξάμηνα.
 • Διδακτορικοί/ές φοιτητές/τριες θα πρέπει κάθε εξάμηνο να εγγράφονται στο «Ερευνητικό» ή «Συγγραφικό» στάδιο. Στις περιπτώσεις όπου οι διδακτορικοί/ές φοιτητές/τριες έχουν ολοκληρώσει ΟΛΑ τα «Στάδια», είναι υποχρεωμένοι/ες να εγγράφονται στο τυπικό μάθημα PG_900 (Στάδιο Εκπόνησης Πρωτότυπης Διατριβής) με το οποίο διατηρείται ενεργή η φοιτητική τους ιδιότητα.
 • Διδακτορικοί/ές φοιτητές/τριες θα μπορούν να εγγραφούν κανονικά σε μαθήματα (και κατ’ επέκταση να διατηρήσουν την ιδιότητα του ενεργού φοιτητή), μόνο εφόσον έχει υποβληθεί η ετήσια έκθεση προόδου τους πριν από την περίοδο των εγγραφών.

Επικοινωνία

Για απορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις εγγραφές, μπορείτε να αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου, τηλ. 25 002710/11 ή στο email: kep@cut.ac.cy 

Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Σπουδών ως ακολούθως:

Κωνσταντίνα Χατζημιτσή

Λειτουργός

(Γραφείο Σπουδών)

25002416

c.hadjimitsi@cut.ac.cy

Γιώτα Θεμιστοκλέους

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Υποστήριξη Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας & Τμήματος Χημικών Μηχανικών)

25002584

yiota.themistocleous@cut.ac.cy

Έλενα Σταυρινίδου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Υποστήριξη Σχολής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης & Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών)

25002426

elena.stavrinidou@cut.ac.cy

Άντρη Κυριάκου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Υποστήριξη Σχολής Επιστημών Υγείας)

25002597

andri.kyriacou@cut.ac.cy

Χριστιάνα Μιχαήλ

Ακαδημία Επαγγελμάτων Τουρισμού και Φιλοξενίας Κύπρου

25002368 christiana.michail@cut.ac.cy

Θεοδώρα Πατσιάουρου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Υποστήριξη Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας & Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων)

25002213

theodora.patsiaourou@cut.ac.cy

Κεντρικό E-mail επικοινωνίας με Γραφείο Σπουδών:

studies@cut.ac.cy

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:

Πρόσφατα άρθρα

Υποτροφίες για φοιτητές/τριες από Γαμβία, Γουϊάνα, Λιβύη και Παλαιστίνη (σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας)

Υποτροφίες για φοιτητές/τριες από Γαμβία, Γουϊάνα, Λιβύη και Παλαιστίνη (σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας)

Εισαγωγή φοιτητών/τριών στο πρόγραμμα πτυχίου Καλών Τεχνών, ακαδημαϊκή χρονιά 2024-25

Εισαγωγή φοιτητών/τριών στο πρόγραμμα πτυχίου Καλών Τεχνών, ακαδημαϊκή χρονιά 2024-25

Προκήρυξη θέσεων για σπουδές επιπέδου Μάστερ, Έναρξη Σπουδών Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2024-25 (Σεπτέμβριος 2024)

Προκήρυξη θέσεων για σπουδές επιπέδου Μάστερ, Έναρξη Σπουδών Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2024-25 (Σεπτέμβριος 2024)

Προκήρυξη θέσεων για σπουδές επιπέδου Μάστερ, Έναρξη Σπουδών Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2024-25 (Σεπτέμβριος 2024)

Οι εγγραφές σε μαθήματα από όλους/ες τους/τις υφιστάμενους/ες Προπτυχιακούς/ες και Μεταπτυχιακούς/ές Φοιτητές/τριες (επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικού), θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά, μέσω του Φοιτητικού Portal (SIS) https://sis.cut.ac.cy/irj/portal, από τις 16 μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2024 και σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Προπτυχιακοί/ές Φοιτητές/τριες

   Τρίτη, 16/1/2024

(από τις 9 π.μ.)

  Τετάρτη, 17/1/2024   

(από τις 9 π.μ.)

  Πέμπτη, 18/1/2024   

(από τις 9 π.μ.)

7ου ή και μεγαλύτερου εξαμήνου       
5ου - 6ου εξαμήνου       
2ου ,3ου, 4ου εξαμήνου       

Μεταπτυχιακοί/ες Φοιτητές/τριες   

(Μάστερ & Διδακτορικού Επιπέδου)   

Η προσθαφαίρεση μαθημάτων θα γίνει κανονικά, για ΟΛΟΥΣ/ΕΣ τους/τις φοιτητές/τριες, την εβδομάδα 29/1/2024-2/2/2024, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 • Η αξιολόγηση των μαθημάτων του Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2023/2024 είναι προϋπόθεση για να μπορεί φοιτητής/τρια να προχωρήσει με την εγγραφή των μαθημάτων του/της για το Εαρινο Εξάμηνο 2023/2024. Όσοι φοιτητές δεν έχουν ακόμη προχωρήσει με την αξιολόγηση των μαθημάτων του Φθινοπωρινού εξαμήνου 2023/2024, πρέπει να το πράξουν άμεσα, μέσα από το φοιτητικό portal τους. Η αξιολόγηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί για να μπορεί ο/η φοιτητής/τρια να προχωρήσει σε εγγραφή σε μαθήματα.
 • Κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί ηλεκτρονικά, μόνο στις προκαθορισμένες για αυτόν/ήν ημερομηνίες (βλέπε πίνακα πιο πάνω).
 • Προτρέπονται όλοι/ες οι φοιτητές/τριες όπως, αφού μελετήσουν το ωρολόγιο πρόγραμμα και το πρόγραμμα σπουδών τους, επικοινωνήσουν με τον/την ακαδημαϊκό τους σύμβουλο (μπορούν να τον/την εντοπίσουν από το φοιτητικό τους portal), για λήψη της απαιτούμενης καθοδήγησης σε σχέση με τα μαθήματα στα οποία θα εγγραφούν. Θυμίζουμε ότι βρίσκεται σε ισχύ η Εγκύκλιος της Συγκλήτου για τον/την Ακαδημαϊκό Σύμβουλο κάθε φοιτητή/τριας (πατήστε εδώ για να δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο), που προβλέπει επικοινωνία μαζί με τον/την ακαδημαϊκό σύμβουλο πριν από την εγγραφή σε μαθήματα.
 • Φοιτητές/τριες που έχουν οποιεσδήποτε εκκρεμότητες με το Πανεπιστήμιο (δόσεις διδάκτρων, στέγαση, βιβλιοθήκη κ.ο.κ.) θα πρέπει να τις έχουν τακτοποιήσει για να μπορέσουν να προχωρήσουν με εγγραφή σε μαθήματα.
 • Άτομα που αντιμετωπίζουν τεχνικό ή άλλο πρόβλημα με την εγγραφή τους σε μαθήματα (π.χ. εγγραφή μαθημάτων με σύγκρουση λόγω αποτυχίας, εγγραφή σε μάθημα για βελτίωση βαθμού, εγγραφή σε αυξημένο αριθμό μαθημάτων κ.ο.κ.), καλούνται να ενημερώνουν το Γραφείο Σπουδών με ηλεκτρονικό μήνυμα με ξεκάθαρο θέμα (π.χ. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ, ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΤΟΣ κ.ο.κ.) στο studies@cut.ac.cy. Στο μήνυμα, θα πρέπει να περιλαμβάνεται:

          ►Ονοματεπώνυμο και αριθμός πολιτικής ή φοιτητικής ταυτότητας

          ►Τμήμα & Πρόγραμμα Σπουδών

          ►Σύντομη περιγραφή του προβλήματος/αιτήματος

          ►Φωτογραφία Οθόνης (Screenshot) με το πρόβλημα που υπάρχει 

Ειδικά για Προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες

 • Φόρτος Εγγραφής σε Μαθήματα: Ο/Η φοιτητής/τρια, σε συνεννόηση και με έγκριση του/της ακαδημαϊκού συμβούλου, μπορεί να υπερβαίνει τον κανονικό φόρτο κάθε εξαμήνου κατά ένα μάθημα μέχρι το 6ο εξάμηνο και κατά δύο μαθήματα μετά το 6ο εξάμηνο φοίτησης. Για φοιτητές/τριες που βρίσκονται επί πτυχίο (μετά το 7ο εξάμηνο) η πτυχιακή εργασία δεν λογίζεται στα δύο πρόσθετα μαθήματα.Μεταβατική διάταξη: Για όσους/ες είχαν εισαχθεί πριν το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 θα επιτρέπεται  αυξημένος φόρτος μέχρι 42πμ με έγκριση του/της Προέδρου Τμήματος.
 • Αποτυχία σε ≥50% των μαθημάτων στο 2ο εξάμηνο φοίτησης: Φοιτητής/τρια που στο δευτερο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών του/της αποτυγχάνει στα μισά ή περισσότερα μαθήματα στα οποία είχε εγγραφεί, στο 4ο εξάμηνο δεν μπορεί να εγγραφεί παρά μόνο στα μαθήματα που απέτυχε.
 • Βελτίωση Βαθμού: Φοιτητής/τρια που επιθυμεί να βελτιώσει το βαθμό του σε μάθημα στο οποίο βαθμολογήθηκε με βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο από 5, μπορεί να το επαναλάβει μετά από έγκριση του/της διδάσκοντος/σκουσας, στέλνοντας σχετικό μήνυμα στο studies@cut.ac.cy.
 • Εγγραφή Φοιτητών/τριών σε μαθήματα που συγκρούονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα: Οι φοιτητές/τριες μπορούν να εγγραφούν σε μάθημα στο οποίο απέτυχαν, ανεξάρτητα αν υπάρχει σύγκρουση στο ωρολόγιο πρόγραμμα με άλλο μάθημα και χωρίς να είναι υποχρεωμένοι/ες να παρακολουθούν τις διαλέξεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Νοείται ότι οφείλουν να παρακαθίσουν σε όλες τις δοκιμασίες που προβλέπει το διάγραμμα κάθε μαθήματος (π.χ. ενδιάμεση και τελική εξέταση, εργασία, κ.ά.). Νοείται περαιτέρω ότι κάθε Τμήμα δύναται κατά την κρίση του να μην επιτρέψει την πρόνοια αυτή για ένα ή περισσότερα μαθήματα.

Ειδικά για Μεταπτυχιακούς/ές Φοιτητές/τριες (επιπέδου Μάστερ & Διδακτορικού επιπέδου)

 • Μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες (επιπέδου μάστερ) που βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης της Μεταπτυχιακής τους Διατριβής θα πρέπει κάθε εξάμηνο να εγγράφονται στο εν λόγω μάθημα μέχρι και την ολοκλήρωση της διατριβής τους. Υπενθυμίζεται ότι η μέγιστη διάρκεια φοίτησης σε πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ είναι τα 8 Εξάμηνα.
 • Διδακτορικοί/ές φοιτητές/τριες θα πρέπει κάθε εξάμηνο να εγγράφονται στο «Ερευνητικό» ή «Συγγραφικό» στάδιο. Στις περιπτώσεις όπου οι διδακτορικοί/ές φοιτητές/τριες έχουν ολοκληρώσει ΟΛΑ τα «Στάδια», είναι υποχρεωμένοι/ες να εγγράφονται στο τυπικό μάθημα PG_900 (Στάδιο Εκπόνησης Πρωτότυπης Διατριβής) με το οποίο διατηρείται ενεργή η φοιτητική τους ιδιότητα.
 • Διδακτορικοί/ές φοιτητές/τριες θα μπορούν να εγγραφούν κανονικά σε μαθήματα (και κατ’ επέκταση να διατηρήσουν την ιδιότητα του ενεργού φοιτητή), μόνο εφόσον έχει υποβληθεί η ετήσια έκθεση προόδου τους πριν από την περίοδο των εγγραφών.

Επικοινωνία

Για απορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις εγγραφές, μπορείτε να αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου, τηλ. 25 002710/11 ή στο email: kep@cut.ac.cy 

Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Σπουδών ως ακολούθως:

Κωνσταντίνα Χατζημιτσή

Λειτουργός

(Γραφείο Σπουδών)

25002416

c.hadjimitsi@cut.ac.cy

Γιώτα Θεμιστοκλέους

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Υποστήριξη Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας & Τμήματος Χημικών Μηχανικών)

25002584

yiota.themistocleous@cut.ac.cy

Έλενα Σταυρινίδου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Υποστήριξη Σχολής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης & Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών)

25002426

elena.stavrinidou@cut.ac.cy

Άντρη Κυριάκου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Υποστήριξη Σχολής Επιστημών Υγείας)

25002597

andri.kyriacou@cut.ac.cy

Χριστιάνα Μιχαήλ

Ακαδημία Επαγγελμάτων Τουρισμού και Φιλοξενίας Κύπρου

25002368 christiana.michail@cut.ac.cy

Θεοδώρα Πατσιάουρου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Υποστήριξη Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας & Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων)

25002213

theodora.patsiaourou@cut.ac.cy

Κεντρικό E-mail επικοινωνίας με Γραφείο Σπουδών:

studies@cut.ac.cy

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι: