Φοιτητικές Εστίες 2022/23: Ενδιαφέρει υφιστάμενους φοιτητές πτυχίου (και στρατιώτες που κράτησαν θέση)


Φοιτητικά Νέα Στέγαση

Α) Φοιτητές που διαμένουν τώρα σε δωμάτιο φοιτητικής εστίας

Επέκταση διαμονής τους θερινούς μήνες: Καλείστε να ενημερώσετε υπεύθυνα το Γραφείο Στέγασης αν επιθυμείτε επέκταση της διαμονής σας κατά τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2022. Συμπληρώστε την ηλεκτρονική δήλωση (εδώ) μέχρι τις 4 Απριλίου. Σε περίπτωση που δεν το πράξετε θα θεωρηθεί ότι δεν ενδιαφέρεστε και θα πρέπει να παραδώσετε το δωμάτιο σας στα τέλη Ιουνίου 2022.

Φοιτητές με 25 μόρια και άνω: Αν κατά την τρέχουσα χρονιά 2021/22 έχετε συγκεντρώσει 25 μόρια και άνω στον πίνακα μοριοδότησης (εδώ), μπορείτε να διατηρήσετε το δωμάτιο που τώρα έχετε και για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2022/23. Δεν χρειάζεται νέα αίτηση μοριοδότησης. Παρακαλούμε ενημερώστε σχετικά συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική δήλωση (εδώ) μέχρι τις 4 Απριλίου. Νοείται ότι μπορείτε να κρατήσετε το δωμάτιο και του χρόνου χωρίς επέκταση διαμονής τη θερινή περίοδο (και αντίστροφα).

Φοιτητές με 24 μόρια και κάτω: Αν έχετε συγκεντρώσει 24 μόρια και κάτω στον πίνακα μοριοδότησης (εδώ), δεν κρατάτε το δωμάτιο αυτοδίκαια ωστόσο συμμετέχετε στη διαδικασία επιλογής για τη νέα χρονιά χωρίς να χρειάζεται να υποβάλετε νέα αίτηση μοριοδότησης. Θα αξιολογηθείτε με βάση τα μόρια που εξασφαλίσατε το 2021/22. Χρειάζεται να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για δωμάτιο για τη νέα χρονιά 2022/23.  Συμπληρώστε την ηλεκτρονική δήλωση (εδώ) μέχρι τις 4 Απριλίου. Σε περίπτωση που υπήρξαν αλλαγές στην οικογενειακή σας κατάσταση που διαφοροποιούν τη μοριοδότησή σας θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε σχετικά πιστοποιητικά στην ηλεκτρονική δήλωση.

Β) Φοιτητές που μοριοδοτήθηκαν το 2021/22 αλλά δεν πήραν δωμάτιο σε εστία

Μπορείτε να συμμετάσχετε στη διαδικασία επιλογής ενοίκων για τη νέα χρονιά χωρίς να υποβάλετε νέα αίτηση μοριοδότησης. Θα αξιολογηθείτε με βάση τα μόρια που εξασφαλίσατε το 2021/22 (εδώ). Χρειάζεται να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για δωμάτιο για τη νέα χρονιά 2022/23.  Συμπληρώστε την ηλεκτρονική δήλωση (εδώ) μέχρι τις 4 Απριλίου. Σε περίπτωση που υπήρξαν αλλαγές στην οικογενειακή σας κατάσταση που διαφοροποιούν τη μοριοδότησή σας θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε σχετικά πιστοποιητικά στην ηλεκτρονική δήλωση.

Γ) Φοιτητές/τριες και στρατιώτες (με κράτηση θέσης) που ενδιαφέρονται για εστία και δεν έχουν  μοριοδότηση

Για να περιληφθείτε στη διαδικασία επιλογής ενοίκων θα πρέπει να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση μοριοδότησης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, μέχρι τις 11 Απριλίου 2022. Πατήστε εδώ για την αίτηση.

Δ) Αφορά όλους τους φοιτητές/τριες που υποβάλλουν αίτηση μοριοδότησης για στέγαση ή άλλα ωφελήματα

Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Πανεπιστημίου και με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών προς διευκόλυνση των φοιτητών/τριών, έχουν επέλθει οι ακόλουθες αλλαγές:

 

Αλλαγές στα κριτήρια/διαδικασία επιλογής ενοίκων

 • Η μοριοδότηση που εξασφαλίζει ένας/μια φοιτητής/τρια ισχύει για δύο χρόνια (αντί για ένα). Νοείται ότι φοιτητής/ρια μπορεί να αιτηθεί αναθεώρηση μοριοδότησης μετά τον πρώτο χρόνο αν κρίνει ότι άλλαξαν τα δεδομένα του/ης.
 • Άτομα που κατά την αρχική αίτησή τους εξασφαλίζουν δωμάτιο έχοντας συγκεντρώσει 25 μόρια και άνω, διατηρούν αυτοδίκαια το ίδιο δωμάτιο για δύο ακαδημαϊκά έτη (10 μήνες συμβόλαιο με δυνατότητα επέκτασης τους θερινούς μήνες, για δύο έτη).
 • Άτομα με λιγότερα από 25 μόρια, είτε εξασφάλισαν δωμάτιο είτε όχι, με τη λήξη του πρώτου έτους κι εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν, υποβάλλουν ξανά ενδιαφέρον για την κατανομή δωματίων, στο ποσοστό κλινών που αντιστοιχεί σε φοιτητές 2ου έτους και άνω, χωρίς να χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση μοριοδότησης. Διατηρούν τον αριθμό μορίων που έλαβαν το προηγούμενο έτος.
 • Με τη συμπλήρωση διετίας, τα στοιχεία κάθε φοιτητή/ριας που είναι ήδη καταχωρημένα στον πίνακα μοριοδότησης επικαιροποιούνται, με την υποβολή από όλους των απολύτως αναγκαίων πιστοποιητικών. Αυτά αφορούν τα πιστοποιητικά που σχετίζονται με εισοδήματα (φορολογική δήλωση ή/και ασφαλιστέες αποδοχές) και κατά περίπτωση τα πιστοποιητικά που αφορούν κάποια αλλαγή (π.χ. προέκυψε διαζύγιο, θάνατος, κλπ). Δεν χρειάζεται να υποβάλλονται εκ νέου πιστοποιητικά που ήδη υποβλήθηκαν και τα οποία δεν υπόκεινται σε αλλαγή (π.χ. πιστοποιητικά γεννήσεως, μόνιμης διαμονής, αναπηρίας, διάλυσης γάμου, θανάτου, κλπ).

Αλλαγές στους Κανόνες Μοριοδότησης

 • Ως εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας (αδέλφια/τέκνα) θεωρούνται άτομα που φοιτούν σε Ιδρύματα Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης σε προγράμματα όχι πέραν του πρώτου πτυχίου (όχι σε μεταπτυχιακά, μάστερ και διδακτορικά).
 • Σε περίπτωση που ο αιτητής/ρια είναι άγαμος/η αλλά επικαλείται ανεξαρτησία από γονείς, για να λάβει μοριοδότηση θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχει δική του/της διαμονή και ετήσια εισοδήματα όχι λιγότερα από €6,000.
 • Δεν θα ζητούνται δικαιολογητικά εισοδημάτων (Φορολογική βεβαίωση ή/και Ασφαλιστέες Αποδοχές) για το/η φοιτητή/ρια και τα άλλα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας.
 • Σε περίπτωση που επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή στις προσωπικές συνθήκες και στα κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη κατά την αξιολόγηση της αίτησης φοιτητή/τριας, μετά την λήξη της προηγούμενης περιόδου, τότε  ο/η ίδιος/α  ο/η φοιτητής/τρια είναι υπόχρεος/η να ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία του Πανεπιστημίου (ΥΣΦΕ) για επαναξιολόγηση της αίτησης του/της και σε περίπτωση που τα κριτήρια παύουν πλέον  να ικανοποιούνται, ή σε περίπτωση που τα μόρια διαφοροποιούνται σε σημαντικό βαθμό, τότε ο/η φοιτητής/τρια δεν θα δικαιούται κατανομή δωματίου στην νέα περίοδο.

Για οποιεσδήποτε απορίες αποτείνεστε στο γραφείο Στέγασης, τηλ. 25 002380 και housing@cut.ac.cy

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Καταβολή επιδόματος ενοικίου σε δικαιούχους φοιτητές/τριες

Καταβολή επιδόματος ενοικίου σε δικαιούχους φοιτητές/τριες

Αποτελέσματα μοριοδότησης νέων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου, 2022-23

Αποτελέσματα μοριοδότησης νέων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου, 2022-23

Αύξηση επιδόματος ενοικίου, διεύρυνση αριθμού δικαιούχων και επιλογή ενοικίασης/διαμονής σε ξενοδοχεία της Λεμεσού

Αύξηση επιδόματος ενοικίου, διεύρυνση αριθμού δικαιούχων και επιλογή ενοικίασης/διαμονής σε ξενοδοχεία της Λεμεσού

Αύξηση επιδόματος ενοικίου, διεύρυνση αριθμού δικαιούχων και επιλογή ενοικίασης/διαμονής σε ξενοδοχεία της Λεμεσού

Α) Φοιτητές που διαμένουν τώρα σε δωμάτιο φοιτητικής εστίας

Επέκταση διαμονής τους θερινούς μήνες: Καλείστε να ενημερώσετε υπεύθυνα το Γραφείο Στέγασης αν επιθυμείτε επέκταση της διαμονής σας κατά τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2022. Συμπληρώστε την ηλεκτρονική δήλωση (εδώ) μέχρι τις 4 Απριλίου. Σε περίπτωση που δεν το πράξετε θα θεωρηθεί ότι δεν ενδιαφέρεστε και θα πρέπει να παραδώσετε το δωμάτιο σας στα τέλη Ιουνίου 2022.

Φοιτητές με 25 μόρια και άνω: Αν κατά την τρέχουσα χρονιά 2021/22 έχετε συγκεντρώσει 25 μόρια και άνω στον πίνακα μοριοδότησης (εδώ), μπορείτε να διατηρήσετε το δωμάτιο που τώρα έχετε και για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2022/23. Δεν χρειάζεται νέα αίτηση μοριοδότησης. Παρακαλούμε ενημερώστε σχετικά συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική δήλωση (εδώ) μέχρι τις 4 Απριλίου. Νοείται ότι μπορείτε να κρατήσετε το δωμάτιο και του χρόνου χωρίς επέκταση διαμονής τη θερινή περίοδο (και αντίστροφα).

Φοιτητές με 24 μόρια και κάτω: Αν έχετε συγκεντρώσει 24 μόρια και κάτω στον πίνακα μοριοδότησης (εδώ), δεν κρατάτε το δωμάτιο αυτοδίκαια ωστόσο συμμετέχετε στη διαδικασία επιλογής για τη νέα χρονιά χωρίς να χρειάζεται να υποβάλετε νέα αίτηση μοριοδότησης. Θα αξιολογηθείτε με βάση τα μόρια που εξασφαλίσατε το 2021/22. Χρειάζεται να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για δωμάτιο για τη νέα χρονιά 2022/23.  Συμπληρώστε την ηλεκτρονική δήλωση (εδώ) μέχρι τις 4 Απριλίου. Σε περίπτωση που υπήρξαν αλλαγές στην οικογενειακή σας κατάσταση που διαφοροποιούν τη μοριοδότησή σας θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε σχετικά πιστοποιητικά στην ηλεκτρονική δήλωση.

Β) Φοιτητές που μοριοδοτήθηκαν το 2021/22 αλλά δεν πήραν δωμάτιο σε εστία

Μπορείτε να συμμετάσχετε στη διαδικασία επιλογής ενοίκων για τη νέα χρονιά χωρίς να υποβάλετε νέα αίτηση μοριοδότησης. Θα αξιολογηθείτε με βάση τα μόρια που εξασφαλίσατε το 2021/22 (εδώ). Χρειάζεται να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για δωμάτιο για τη νέα χρονιά 2022/23.  Συμπληρώστε την ηλεκτρονική δήλωση (εδώ) μέχρι τις 4 Απριλίου. Σε περίπτωση που υπήρξαν αλλαγές στην οικογενειακή σας κατάσταση που διαφοροποιούν τη μοριοδότησή σας θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε σχετικά πιστοποιητικά στην ηλεκτρονική δήλωση.

Γ) Φοιτητές/τριες και στρατιώτες (με κράτηση θέσης) που ενδιαφέρονται για εστία και δεν έχουν  μοριοδότηση

Για να περιληφθείτε στη διαδικασία επιλογής ενοίκων θα πρέπει να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση μοριοδότησης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, μέχρι τις 11 Απριλίου 2022. Πατήστε εδώ για την αίτηση.

Δ) Αφορά όλους τους φοιτητές/τριες που υποβάλλουν αίτηση μοριοδότησης για στέγαση ή άλλα ωφελήματα

Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Πανεπιστημίου και με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών προς διευκόλυνση των φοιτητών/τριών, έχουν επέλθει οι ακόλουθες αλλαγές:

 

Αλλαγές στα κριτήρια/διαδικασία επιλογής ενοίκων

 • Η μοριοδότηση που εξασφαλίζει ένας/μια φοιτητής/τρια ισχύει για δύο χρόνια (αντί για ένα). Νοείται ότι φοιτητής/ρια μπορεί να αιτηθεί αναθεώρηση μοριοδότησης μετά τον πρώτο χρόνο αν κρίνει ότι άλλαξαν τα δεδομένα του/ης.
 • Άτομα που κατά την αρχική αίτησή τους εξασφαλίζουν δωμάτιο έχοντας συγκεντρώσει 25 μόρια και άνω, διατηρούν αυτοδίκαια το ίδιο δωμάτιο για δύο ακαδημαϊκά έτη (10 μήνες συμβόλαιο με δυνατότητα επέκτασης τους θερινούς μήνες, για δύο έτη).
 • Άτομα με λιγότερα από 25 μόρια, είτε εξασφάλισαν δωμάτιο είτε όχι, με τη λήξη του πρώτου έτους κι εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν, υποβάλλουν ξανά ενδιαφέρον για την κατανομή δωματίων, στο ποσοστό κλινών που αντιστοιχεί σε φοιτητές 2ου έτους και άνω, χωρίς να χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση μοριοδότησης. Διατηρούν τον αριθμό μορίων που έλαβαν το προηγούμενο έτος.
 • Με τη συμπλήρωση διετίας, τα στοιχεία κάθε φοιτητή/ριας που είναι ήδη καταχωρημένα στον πίνακα μοριοδότησης επικαιροποιούνται, με την υποβολή από όλους των απολύτως αναγκαίων πιστοποιητικών. Αυτά αφορούν τα πιστοποιητικά που σχετίζονται με εισοδήματα (φορολογική δήλωση ή/και ασφαλιστέες αποδοχές) και κατά περίπτωση τα πιστοποιητικά που αφορούν κάποια αλλαγή (π.χ. προέκυψε διαζύγιο, θάνατος, κλπ). Δεν χρειάζεται να υποβάλλονται εκ νέου πιστοποιητικά που ήδη υποβλήθηκαν και τα οποία δεν υπόκεινται σε αλλαγή (π.χ. πιστοποιητικά γεννήσεως, μόνιμης διαμονής, αναπηρίας, διάλυσης γάμου, θανάτου, κλπ).

Αλλαγές στους Κανόνες Μοριοδότησης

 • Ως εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας (αδέλφια/τέκνα) θεωρούνται άτομα που φοιτούν σε Ιδρύματα Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης σε προγράμματα όχι πέραν του πρώτου πτυχίου (όχι σε μεταπτυχιακά, μάστερ και διδακτορικά).
 • Σε περίπτωση που ο αιτητής/ρια είναι άγαμος/η αλλά επικαλείται ανεξαρτησία από γονείς, για να λάβει μοριοδότηση θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχει δική του/της διαμονή και ετήσια εισοδήματα όχι λιγότερα από €6,000.
 • Δεν θα ζητούνται δικαιολογητικά εισοδημάτων (Φορολογική βεβαίωση ή/και Ασφαλιστέες Αποδοχές) για το/η φοιτητή/ρια και τα άλλα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας.
 • Σε περίπτωση που επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή στις προσωπικές συνθήκες και στα κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη κατά την αξιολόγηση της αίτησης φοιτητή/τριας, μετά την λήξη της προηγούμενης περιόδου, τότε  ο/η ίδιος/α  ο/η φοιτητής/τρια είναι υπόχρεος/η να ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία του Πανεπιστημίου (ΥΣΦΕ) για επαναξιολόγηση της αίτησης του/της και σε περίπτωση που τα κριτήρια παύουν πλέον  να ικανοποιούνται, ή σε περίπτωση που τα μόρια διαφοροποιούνται σε σημαντικό βαθμό, τότε ο/η φοιτητής/τρια δεν θα δικαιούται κατανομή δωματίου στην νέα περίοδο.

Για οποιεσδήποτε απορίες αποτείνεστε στο γραφείο Στέγασης, τηλ. 25 002380 και housing@cut.ac.cy