Εσωτερικές μεταγραφές (αλλαγή προγράμματος σπουδών πτυχίου)


Φοιτητικά Νέα Σπουδές

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από Φοιτητές  που επιθυμούν να αλλάξουν πρόγραμμα σπουδών πτυχίου, σε περιορισμένο αριθμό κενών θέσεων σε όλα τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προφέρει.  Η έναρξη φοίτησης θα αφορά το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2018-2019 (Σεπτέμβριος 2018). 

Οι σχετικές διαδικασίες ρυθμίζονται από Κανόνες, που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (εδώ)

Υποβολή Αίτησης

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018.

Η αίτηση του υποψηφίου  μαζί με  τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΤΕΠΑΚ.

 1. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. 
 2. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων στις Παγκύπριες ή Πανελλήνιες Εξετάσεις με αναφορά και στο «γενικό βαθμό κατάταξης»

Δικαίωμα υποβολής αίτησης

Φοιτητής μπορεί να ζητήσει να αλλάξει το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου και μέχρι το τέλος του τέταρτου εξαμήνου σπουδών του.

Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει βαθμολογία ίση ή υψηλότερη από τον τελευταίο εισακτέο της Κατανομής των Εισαγωγικών Εξετάσεων (Παγκύπριες Εξετάσεις ή Πανελλήνιες Εξετάσεις), στο Τμήμα που επιθυμούν να εισαχθούν, δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου της φοίτησης τους.

Αξιολόγηση Αιτήσεων και Εγγραφές

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών κάθε Τμήματος και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στον Απρίλιο του 2018.  Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά (στο πανεπιστημιακό τους email) για την έκβαση της αίτησής τους, περί τα τέλη Απριλίου 2018.  Σε όσους προσφερθεί θέση θα ζητηθεί να δηλώσουν ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου αν την αποδέχονται.

Τα Τμήματα αξιολογούν τις αιτήσεις λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Μέση σταθμική βαθμολογία
 • Αριθμός και περιεχόμενο μαθημάτων τα οποία ο υποψήφιος παρακολούθησε με επιτυχία
 • Βαθμολογία σε επιμέρους μαθήματα
 • Βαθμός συνάφειας του προγράμματος σπουδών προέλευσης σε σχέση με το Τμήμα προτίμησης
 • Βαθμός εισαγωγικών εξετάσεων (Παγκύπριες ή Πανελλήνιες Εξετάσεις)
 • Ιατρικοί/οικονομικοί/κοινωνικοί λόγοι (που όμως δεν υπερκαλύπτουν τα ακαδημαϊκά κριτήρια)

Οι υποψήφιοι δύναται να κληθούν σε προφορική συνέντευξη αν κριθεί αναγκαίο από το κάθε Τμήμα πριν τη λήψη απόφασης.

Αναγνώριση μαθημάτων και υπολογισμός βαθμολογίας

Σε φοιτητή που κάνει εσωτερική μεταγραφή, η συνολική διάρκεια σπουδών στο Πανεπιστήμιο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δώδεκα εξάμηνα.

Για σκοπούς υπολογισμού του μέγιστου επιτρεπτού χρόνου ολοκλήρωσης των σπουδών κάθε φοιτητή που κάνει εσωτερική μεταγραφή  θα του πιστώνεται το ήμισυ της χρονικής διάρκειας φοίτησης στο προηγούμενο του πτυχίο.

Σε φοιτητή που κάνει εσωτερική μεταγραφή υπολογίζονται στο Σταθμικό Μέσο Όρο (Σ.Μ.Ο) μόνο τα μαθήματα που του έχουν αναγνωριστεί.

 

Περισσότερες Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας στα τηλέφωνα 25002710 ή 25002711.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Πρόγραμμα εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2018-19

Πρόγραμμα εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2018-19

Δήλωση ενδιαφέροντος για παροχή ατομικής φροντιστηριακής στήριξης επί πληρωμή

Δήλωση ενδιαφέροντος για παροχή ατομικής φροντιστηριακής στήριξης επί πληρωμή

Προκήρυξη θέσεων για περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2018-19

Προκήρυξη θέσεων για περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2018-19

Προκήρυξη θέσεων για περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2018-19

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από Φοιτητές  που επιθυμούν να αλλάξουν πρόγραμμα σπουδών πτυχίου, σε περιορισμένο αριθμό κενών θέσεων σε όλα τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προφέρει.  Η έναρξη φοίτησης θα αφορά το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2018-2019 (Σεπτέμβριος 2018). 

Οι σχετικές διαδικασίες ρυθμίζονται από Κανόνες, που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (εδώ)

Υποβολή Αίτησης

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018.

Η αίτηση του υποψηφίου  μαζί με  τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΤΕΠΑΚ.

 1. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. 
 2. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων στις Παγκύπριες ή Πανελλήνιες Εξετάσεις με αναφορά και στο «γενικό βαθμό κατάταξης»

Δικαίωμα υποβολής αίτησης

Φοιτητής μπορεί να ζητήσει να αλλάξει το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου και μέχρι το τέλος του τέταρτου εξαμήνου σπουδών του.

Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει βαθμολογία ίση ή υψηλότερη από τον τελευταίο εισακτέο της Κατανομής των Εισαγωγικών Εξετάσεων (Παγκύπριες Εξετάσεις ή Πανελλήνιες Εξετάσεις), στο Τμήμα που επιθυμούν να εισαχθούν, δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου της φοίτησης τους.

Αξιολόγηση Αιτήσεων και Εγγραφές

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών κάθε Τμήματος και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στον Απρίλιο του 2018.  Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά (στο πανεπιστημιακό τους email) για την έκβαση της αίτησής τους, περί τα τέλη Απριλίου 2018.  Σε όσους προσφερθεί θέση θα ζητηθεί να δηλώσουν ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου αν την αποδέχονται.

Τα Τμήματα αξιολογούν τις αιτήσεις λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Μέση σταθμική βαθμολογία
 • Αριθμός και περιεχόμενο μαθημάτων τα οποία ο υποψήφιος παρακολούθησε με επιτυχία
 • Βαθμολογία σε επιμέρους μαθήματα
 • Βαθμός συνάφειας του προγράμματος σπουδών προέλευσης σε σχέση με το Τμήμα προτίμησης
 • Βαθμός εισαγωγικών εξετάσεων (Παγκύπριες ή Πανελλήνιες Εξετάσεις)
 • Ιατρικοί/οικονομικοί/κοινωνικοί λόγοι (που όμως δεν υπερκαλύπτουν τα ακαδημαϊκά κριτήρια)

Οι υποψήφιοι δύναται να κληθούν σε προφορική συνέντευξη αν κριθεί αναγκαίο από το κάθε Τμήμα πριν τη λήψη απόφασης.

Αναγνώριση μαθημάτων και υπολογισμός βαθμολογίας

Σε φοιτητή που κάνει εσωτερική μεταγραφή, η συνολική διάρκεια σπουδών στο Πανεπιστήμιο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δώδεκα εξάμηνα.

Για σκοπούς υπολογισμού του μέγιστου επιτρεπτού χρόνου ολοκλήρωσης των σπουδών κάθε φοιτητή που κάνει εσωτερική μεταγραφή  θα του πιστώνεται το ήμισυ της χρονικής διάρκειας φοίτησης στο προηγούμενο του πτυχίο.

Σε φοιτητή που κάνει εσωτερική μεταγραφή υπολογίζονται στο Σταθμικό Μέσο Όρο (Σ.Μ.Ο) μόνο τα μαθήματα που του έχουν αναγνωριστεί.

 

Περισσότερες Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας στα τηλέφωνα 25002710 ή 25002711.