Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών

Δομή και περιεχόμενο

Η επιστήμη της πολιτικής μηχανικής καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα αναγκών της καθημερινότητας των ανθρώπων και τα επιτεύγματα της είναι ορατά σε κάθε σύγχρονο δομημένο περιβάλλον. Η κατασκευή υψηλών προδιαγραφών αντισεισμικών κτηρίων, γεφυρών, φραγμάτων, λιμένων και σύγχρονων οδικών δικτύων και η διασφάλιση παροχής πόσιμου νερού αποτελούν μερικά από αυτά τα επιτεύγματα. Πέραν από την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, η σύγχρονη αντίληψη της πολιτικής μηχανικής περιλαμβάνει και τις έννοια της αειφορίας που είναι συνυφασμένη με σειρά περιβαλλοντικών ζητημάτων

Το πρόγραμμα είναι τετραετές και περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα υποδομής και προχωρημένα μαθήματα ειδίκευσης, μαθήματα αγγλικής γλώσσας για ακαδημαϊκούς σκοπούς και μαθήματα επιλογής και εμβάθυνσης.

Το πρόγραμμα προσφέρει υψηλού επιπέδου θεωρητική επιστημονική γνώση μέσα από μαθήματα αντοχής υλικών, γεωδαισίας, υδραυλικής, ανάλυσης κατασκευών, εδαφομηχανικής, οδοποιίας, οπλισμένου σκυροδέματος, αειφορίας, περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων, θεμελιώσεων, αποχετευτικών συστημάτων, σεισμικής μηχανικής, διαχείρισης έργων κοκ.

Τα μαθήματα του πρώτου έτους είναι κοινά με το πρόγραμμα Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής. Στα επόμενα έτη σπουδών υπάρχει σταδιακά μειούμενη αλληλοεπικάλυψη, ενώ η ειδίκευση και η ευελιξία στην επιλογή εξειδικευμένων μαθημάτων αυξάνονται στα τελευταία έτη. Από το τρίτο έτος σπουδών τους, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να διαφοροποιήσουν την ειδίκευσή τους με την επιλογή διαφόρων μαθημάτων από τρεις ροές μαθημάτων. Αυτές οι ροές μαθημάτων καλύπτουν πλήρως τις βασικές γνώσεις της Μηχανικής Υποδομών (INFRA), της Δομοστατικής (DOMO) και της Γεωπληροφορικής (GEO).

Κατά τις θερινές περιόδους, μετά το 4ο και το 6ο εξάμηνο σπουδών, όλοι οι φοιτητές τοποθετούνται για σκοπούς πρακτικής άσκησης (8 εβδομάδες ανά περίοδο) σε επιχειρήσεις και οργανισμούς σε συναφείς με τις σπουδές τους κλάδους. Κατά το 4ο έτος σπουδών οι φοιτητές εκπονούν διπλωματική εργασία υπό την επίβλεψη ακαδημαϊκών του Τμήματος.

Οι απόφοιτοι εγγράφονται ως μέλη του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) απολαμβάνοντας όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανικού.

Μαθήματα Εξαμήνων

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

* Προαπαιτούμενο μάθημα

1ο Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

CIV 111        Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι

3

CIV 116           Τεχνική Μηχανική-Στατική

5

GEO 131      Γεωδαισία Ι

5

GEO 132         Γεωδαισία ΙΙ (*GEO 131)

5

CIV 112        Τεχνική Γεωλογία

3

CIV 117           Μαθηματικά ΙΙ (*CIV 115)

5

CIV 113        Τεχνικό Σχέδιο και Σχεδίαση με τη βοήθεια Υπολογιστή (CAD)

5

CIV 118           Προγραμματισμός Υπολογιστών για Μηχανικούς Ι

5

CIV 114        Φυσική

6

CIV 119           Στατιστική, Θεωρία Σφαλμάτων και Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων

5

CIV 115        Μαθηματικά Ι

5

CIV 181           Ενοποιημένος Σχεδιασμός για Πολιτικούς Μηχανικούς, Τοπογράφους Μηχανικούς και Μηχανικούς Γεωπληροφορικής Ι

4

LCE 119       Αγγλικά για Πολιτικούς Μηχανικούς και Μηχανικούς Γεωπληροφορικής Ι

4

LCE 120          Αγγλικά για Πολιτικούς Μηχανικούς και Μηχανικούς Γεωπληροφορικής ΙΙ

4

Σύνολο

31

Σύνολο

33

3ο Εξάμηνο

4ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

CIV 221        Δομικά Υλικά

5

CIV 225            Ανάλυση Κατασκευών ΙΙ (*CIV 223)

5

CIV 211         Μαθηματικά ΙII (*CIV 117)

5

CIV 226            Εδαφομηχανική

5

CIV 222        Αντοχή των Υλικών (*CIV 116)

5

CIV 227            Οδοποιία Ι

5

CIV 212         Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες ΙΙ (*CIV 111)

3

GEO 214           Αρχές Γεωπληροφορικής και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)

4

CIV 223        Ανάλυση Κατασκευών Ι (*CIV 116)

5

CIV 215            Αειφορία και Περιβαλλοντικά Θέματα

4

 

CIV 224        Υδραυλική

 

5

CIV 281           Ενοποιημένος Σχεδιασμός για Πολιτικούς Μηχανικούς, Τοπογράφους Μηχανικούς και Μηχανικούς Γεωπληροφορικής ΙΙ (*CIV 181)

4

CIV 213         Προγραμματισμός Υπολογιστών για Μηχανικούς ΙΙ (*CIV 118)

5

 

 

Σύνολο

33

Σύνολο

27

CIV 271 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ I: ΙΟΥΝΙΟΣ έως ΙΟΥΛΙΟΣ (8 εβδομάδες) - 4 ΕCTS

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

CIV 321           Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

5

CIV 313           Οργάνωση και Διοίκηση Εργοταξίων (*CIV 312)

4

CIV 311           Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Έργα

4

CIV 325          Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος ΙΙ (*CIV 321)

5

CIV 322           Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών

5

CIV 326          Σεισμική Μηχανική

5

CIV 323           Θεμελιώσεις (*CIV 226)

5

CIV 327          Μεταλλικές Κατασκευές (*CIV 225)

5

CIV 324           Αποχετεύσεις και Διαχείριση Λυμάτων

5

CIV 328          ‘Εξυπνη Διαχείριση Έργων Υποδομής με Αισθητήρες

5

CIV 312           Διοίκηση Τεχνικών Έργων και Οικονομική Επιστήμη

5

CIV 329          Σχεδιασμός Μεταφορών

5

Σύνολο

29

Σύνολο

29

CIV 371 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΙI (*CIV 271): ΙΟΥΝΙΟΣ έως ΙΟΥΛΙΟΣ (8 εβδομάδες) - 4 ΕCTS

7ο Εξάμηνο

8ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

CIV 421

Προεντεταμένο Σκυρόδεμα

5

CIV 482

Πτυχιακή Εργασία

5

CIV 481

Πτυχιακή Εργασία

5

CIV 422

Αντοχή στο Χρόνο και Διαχείριση

Επικινδυνότητας Έργων Υποδομής

5

CIV 411

Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας

2

 

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής (Ξένη

Γλώσσα)

6

 

2 επιλογές από 5 αντικείμενα των ροών INFRA/ DOMO (βλ. Πίνακα Β)

5

 

2 επιλογές από 7 μαθήματα INFRA/DOMO (βλ. Πίνακα Β)

5

5

5

 

1 επιλογή από 2 αντικείμενα της ροής GEO (βλ. πίνακα Β)

5

 

 

 

Σύνολο

27

Σύνολο

26

 

Πίνακας Β: Κατ ‘ επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα για τους Πολιτικούς Μηχανικούς

CIV 441

Οδοποιία ΙΙ

5

CIV 444

Ανάλυση Γεφυρών και Σηράγγων

5

CIV 451

Οικοδομική Ι

5

CIV 445

Υπεράκτιες Κατασκευές

5

CIV 442

Υδρολογία

5

CIV 446

Ακτομηχανική και Κατασκευή Λιμενικών Έργων

5

CIV 452

Αριθμητικές Μεθόδοι Ανάλυσης Κατασκευών (*CIV 225)

5

CIV 453

Οικοδομική ΙΙ

5

CIV 443

Υδραυλικά Έργα Ι (*CIV 224)

5

CIV 447

Υδραυλικά Έργα ΙΙ (*CIV 224)

5

GEO 361

Κτηματολόγιο

5

CIV 448

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων

5

GEO 362

Διαχείριση Γης

5

CIV 454

Μεταλλικές και Σύμμεικτες Κατασκευές (*CIV 327)

5

CIV
455

Ευστάθεια και μη-γραμμική ανάλυση κατασκευών   5 CIV
456
Βιώσιμη Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα για Τεχνικές Εφαρμογές  5

Πίνακας Γ: Δομή του Προγράμματος Σπουδών (Πολιτικοί Μηχανικοί)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ                                                                                                                        

ΑΡ.               ECTS

Απαιτούμενα Μαθήματα

42

194

Μαθήματα Επιλογής

5

25

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

1

6

Διπλωματική Μελέτη

2

15

Πρακτική Εξάσκηση

2

8

Ολικό

52

248

Μαθήματα πρόσβασης (Παγκύπριες Εξετάσεις)

  ΠΛΑΙΣΙΟ 19

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (3)

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ (1)

  1. Νέα Ελληνικά
  2. Μαθηματικά 
  3. Φυσική 

 

  • Χημεία,
  • Βιολογία,
  • Πληροφορική,
  • Ελεύθερο - Προοπτικό Σχέδιο,
  • Αρχιτεκτονικό-Τεχνικό Σχέδιο ή Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Τ.Σ. (Θ.Κ.),
  • Σχεδιασμός και Τεχνολογία ή Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) 

Διδακτικό Προσωπικό Προγράμματος