Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών

Δομή και περιεχόμενο

Η Μηχανολογία αποτελεί σήμερα τον πιο ευρύ κλάδο της μηχανικής επιστήμης αφού σχετίζεται άμεσα με τον σχεδιασμό και την κατασκευή όλων των εργαλείων και συστημάτων μηχανών, από αισθητήρες μικρής κλίμακας μέχρι γιγαντιαία συστήματα αεροπλοΐας και εργαλειομηχανών. Η μετουσίωση μιας ιδέας σε ένα απτό προϊόν που ικανοποιεί συγκεκριμένες ανάγκες είναι μια απαιτητική διαδικασία στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται ένας ικανός και καταρτισμένος μηχανολόγος μηχανικός.

Το πρόγραμμα πτυχίου είναι τετραετές και περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα υποδομής και προχωρημένα μαθήματα ειδίκευσης, μαθήματα αγγλικής γλώσσας για ακαδημαϊκούς σκοπούς και μαθήματα επιλογής και εμβάθυνσης σε τομείς μηχανολογίας και επιστήμης και μηχανικής υλικών. Συνδυάζει την ισχυρή θεωρητική επιστημονική γνώση με την ικανότητα εκπόνησης ολοκληρωμένου μηχανολογικού σχεδιασμού που ξεκινά από την κατάλληλη σύσταση των υλικών και καταλήγει στο τελικό στάδιο παραγωγής προϊόντος.

Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει ένα ισχυρό θεμέλιο στις βασικές αρχές της επιστήμης και της μηχανικής στα πρώτα δύο χρόνια. Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρόνων φοίτησης, το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει επιπρόσθετη εμβάθυνση στις βασικές αρχές της Μηχανολογικής Μηχανικής, της Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών καθώς και σε νεοφυείς τομείς της Μηχανολογικής Μηχανικής. Συγκεκριμένα οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν τεχνικά μαθήματα που εμπίπτουν στους τομείς: (α) Ενεργειακών Συστημάτων, (β) Μηχανικής και Δυναμικών Συστημάτων και (γ) Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών.

Το πρόγραμμα σπουδών έχει αναγνωριστεί από το ΕΤΕΚ, το οποίο είναι το επίσημο Σώμα της Κύπρου που παρέχει επαγγελματική αναγνώριση στους Μηχανικούς. Όλοι οι απόφοιτοι του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών τυγχάνουν επαγγελματικής αναγνώρισης ως Μηχανολόγοι Μηχανικοί.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΩΝ (ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2019 ΚΑΙ ΜΕΤΑ)

Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρόνων φοίτησης, το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει επιπρόσθετη εμβάθυνση στις βασικές αρχές της Μηχανολογικής Μηχανικής, εξειδικευμένες γνώσεις της Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, καθώς και σε εξειδικευμένους τομείς της Μηχανολογικής Μηχανικής.

Επιπλέον, και πριν την έναρξη του 5ου εξαμήνου σπουδών, οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν επτά (7) τεχνικά μαθήματα τα οποία είναι ομαδοποιημένα σε (α) Ενεργειακά Συστήματα, (β) Μηχανική και Δυναμικά Συστημάτων και (γ) Επιστήμη και Μηχανική Υλικών.

Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών όπως παρατίθεται πιο κάτω.
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ

1o ΕΞΑΜΗΝΟ

2o ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ECTS

 

ΕCTS

MEM_101 Μαθηματικά Ι (Ελληνική)

5

MEM_102 Μαθηματικά II (Ελληνική)

6

MEM_104 Φυσική Ιω (Ελληνική)

5

MEM_105 Φυσική II (Ελληνική)

5

MEM_106 Γενική Χημεία (Ελληνική)

6

MEM_114 Αρχές Προγραμματισμού II (Ελληνική)

5

LCE_117 Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς MMY (Αγγλική)

4

LCE_118 Αγγλικά για Μηχανολόγους Μηχανικούς (Αγγλική)

4

MEM_107 Εισαγωγή στη Μηχανική (Ελληνική)

5

MEM_112 Εισαγωγή στην Επιστήμη και Μηχανική Υλικών (Ελληνική)

5

MEM_111 Αρχές Προγραμματισμού I (Ελληνική)

5

MEM_213 Μηχανολογικό Σχέδιο με Βοήθεια Υπολογιστή (Αγγλική)

5

Σύνολο

30

Σύνολο

30

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ECTS

 

ECTS

ΜΕΜ_103 Μαθηματικά ΙΙΙ (Ελληνική)

5

ΜΕΜ_201 Διαφορικές Εξισώσεις (Ελληνική)

6

ΜΕΜ_211 Μηχανική: Στατική (Ελληνική)

5

ΜΕΜ_215 Μηχανική και Έλεγχος Υλικών (Ελληνική)

6

ΜΕΜ_212 Εισαγωγή στη Θερμοδυναμική (Ελληνική)

5

ΜΕΜ_311 Βιομηχανική Παραγωγή Ι (Ελληνική)

6

ΜΕΜ_214 Υλικά Μηχανικής (Ελληνική)

5

ΜΕΜ_221 Μηχανική: Δυναμική (Ελληνική)

6

ΜΕΜ_216 Διοίκηση και Οικονομικά Μηχανικής (Ελληνική)

5

ΜΕΜ_217 Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική (Ελληνική)

6

ΜΕΜ_245 Εισαγωγή στην Ηλεκτρολογία (Ελληνική)

5

 

 

Σύνολο

30

Σύνολο

30

 

ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ

5o ΕΞΑΜΗΝΟ

6o ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ECTS

 

ΕCTS

ΜΕΜ_321 Ρευστομηχανική I (Ελληνική)

5

ΜΕΜ_323 Μετάδοση Θερμότητας (Ελληνική)

5

ΜΕΜ_222 Μετρήσεις Μηχανικής Ι (Ελληνική)

5

ΜEM_322 Αυτόματος Έλεγχος Ι (Ελληνική)

5

ΜΕΜ_324 Δυναμική Μηχανολογικών Συστημάτων (Ελληνική)

5

ΜEM_326 Σχεδιασμός Στοιχείων Μηχανών (Ελληνική)

5

ΜΕΜ_414 Ανάλυση Τάσεων (Ελληνική)

5

ΜEM_423 Θέρμανση, Αερισμός και Κλιματισμός (Ελληνική)

5

ΜΕΜ_329 Αριθμητικές Μέθοδοι στη Μηχανική (Ελληνική)

5

ΜΕΜ_ΧΧΧ Τεχνικό Μάθημα 2 από Πίνακα Α, Β ή Γ 

5

ΜΕΜ_ΧΧΧ Τεχνικό Μάθημα 1 από Πίνακα Α, Β ή Γ 

5

ΜΕΜ_ΧΧΧ Τεχνικό Μάθημα 3 από Πίνακα Α, Β ή Γ 

5

Σύνολο

30

Σύνολο

30

ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ

7o ΕΞΑΜΗΝΟ

8o ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ECTS

 

ECTS

ΜΕΜ_ΧΧΧ Τεχνικό Μάθημα 4 από Πίνακα Α, Β ή Γ 

5

ΜΕΜ_ΧΧΧ Τεχνικό Μάθημα 6 από Πίνακα Α, Β ή Γ 

5

ΜΕΜ_ΧΧΧ Τεχνικό Μάθημα 5 από Πίνακα Α, Β ή Γ 

5

ΜΕΜ_ΧΧΧ Τεχνικό Μάθημα 7 από Πίνακα Α, Β ή Γ 

5

ΜEM_421 Βιομηχανική Παραγωγή ΙΙ

5

ΜEM_ΧΧΧ Τεχνικό Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής* 

5

ΜEM_415 Σχεδιασμός Μηχανολογικών Συστημάτων (Ελληνική)

5

ΜEM_336 Σύνθεση Προηγμένων Υλικών (Ελληνική)

5

ΜEM_424 Πτυχιακή Εργασία I / Έργο Σχεδιασμού I (Ελληνική/Αγγλική)

10

ΜEM_425 Πτυχιακή Εργασία II / Έργο Σχεδιασμού II  (Ελληνική/Αγγλική)

10

Σύνολο

30

Σύνολο

30

 
* Το Τεχνικό Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής μπορεί να είναι οποιοδήποτε μάθημα από τους Πίνακες Α, Β, Γ ή το μάθημα ΜΕΜ_444 Βιομηχανική Κατάρτιση ή το μάθημα ΜΕΜ_435 Επιχειρηματικότητα. Σε ορισμένες περιπτώσεις η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών μπορεί να εγκρίνει την εγγραφή σε μάθημα άλλου Τμήματος ή Σχολής.
 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ

Τεχνικά Μαθήματα Ενεργειακών Συστημάτων

Τεχνικά Μαθήματα Μηχανικής και Δυναμικών Συστημάτων

Τεχνικά Μαθήματα Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

3ο Έτος

1

ΜΕΜ_443 Εφαρμοσμένη Μηχανική Πετρελαίων και Ταμιευτήρων (Ελληνική)

ΜEM_428 Μηχανολογικές Ταλαντώσεις (Ελληνική)

ΜEM_335 Εργαστήριο Υλικών (Ελληνική)

2

ΜEM_460 Ρευστομηχανική II (Ελληνική)

ΜEM_325 Μετρήσεις Μηχανικής ΙΙ (Ελληνική)

MEM_333 Μετασχηματισμοί Φάσης (Ελληνική)

3

MEM_333 Μετασχηματισμοί Φάσης (Αγγλική)

ΜEM_231 Κβαντομηχανική (Ελληνική)

ΜEM_231 Κβαντομηχανική (Ελληνική)

4ο Έτος

4

ΜEM_328 Μηχανοτρονική (Ελληνική)

ΜEM_328 Μηχανοτρονική (Ελληνική)

ΜEM_332 Φυσική Στερεάς Κατάστασης (Ελληνική)

5

ΜEM_428 Μηχανολογικές Ταλαντώσεις (Ελληνική)

ΜEM_416 Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων στον Μηχανολογικό Σχεδιασμό (Αγγλική)

MEM_451 Ευφυή Οργανικά Υλικά (Αγγλική)

6

ΜEM_426 Ενεργειακοί Πόροι και Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων (Ελληνική)

ΜEM_461 Μηχανική Σύνθετων Υλικών (Ελληνική)

ΜEM_461 Μηχανική Σύνθετων Υλικών (Ελληνική)

7

ΜEM_439 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (Αγγλική)

ΜEM_433 Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική (Ελληνική)

ΜEM_426 Ενεργειακοί Πόροι και Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων (Ελληνική)

 

 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Με απόφαση της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας τα μαθήματα που αναγράφονται στον Πίνακα Δ είναι αντίστοιχα. Φοιτητές/τριες που έχουν επιτύχει σε κάποιο/α από τα εν λόγω μαθήματα μπορούν να εξαιρεθούν από τα αντίστοιχα μαθήματα στο οικείο τους τμήμα.

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ

 

 

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

1

ΜΕΜ_101 Μαθηματικά Ι (Ελληνική)

CIV_115 Μαθηματικά Ι (Ελληνική)

EEI_101 Προχωρημένα Μαθηματικά Ι (Ελληνική)

2

ΜΕΜ_104 Φυσική Ι (Ελληνική)

CIV_114 Φυσική Ι (Ελληνική)

EEI_102 Φυσική Ι (Ελληνική)

3

ΜΕΜ_105 Φυσική ΙΙ (Ελληνική)

________

EEI_105 Φυσική ΙΙ (Ελληνική)

4

ΜΕΜ_114 Αρχές Προγραμματισμού ΙΙ (Ελληνική)

CIV_213 Προγραμματισμός Υπολογιστών για Μηχανικούς ΙΙ (Ελληνική)

 

5

ΜΕΜ_201 Διαφορικές Εξισώσεις (Ελληνική)

CIV_211 Μαθηματικά ΙΙΙ (Ελληνική)

________

6

ΜΕΜ_211 Μηχανική: Στατική (Ελληνική)

CIV_116 Τεχνική Μηχανική Στατική

________

7

ΜΕΜ_215 Μηχανική και Έλεγχος Υλικών (Ελληνική)

CIV_222 Αντοχή Υλικών (Ελληνική)

________

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών στην παρούσα φάση απονέμει πτυχίο μόνο στην κατεύθυνση της Μηχανολογικής Μηχανικής. Η μελλοντική Στρατηγική ανάπτυξη του τμήματος στοχεύει στην απονομή πτυχίου και στο τομέα της επιστήμης και μηχανικής των υλικών. Η στρατηγική ανάπτυξη του τμήματος στοχεύει στην δημιουργία οχτώ ειδικεύσεων (Πίνακας Ε). Τα Τεχνικά Μαθήματα Επιλογής θα εμπίπτουν σε μία από αυτές τις κατευθύνσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Κατηγορία 1

Ναυπηγική και Ναυτομηχανική

Κατηγορία 2

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Αειφόρος Ανάπτυξη

Κατηγορία 3

Μηχανική Παραγωγής και Ρομποτική

Κατηγορία 4

Βιοϊατρική Μηχανική

Κατηγορία 5

Μικροτεχνολογία και Νανοτεχνολογία

Κατηγορία 6

Βιοτεχνολογία

Κατηγορία 7

Οργανικά Ηλεκτρονικά

Κατηγορία 8

Επεξεργασία Υλικών

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩN

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ECTS

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

35

180

ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

8

40

ΠΤΥΧΙΑΚΗ/ΕΡΓΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

2

20

ΣΥΝΟΛΟ

45

240

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΩΝ (ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ ΠΡΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

Σημείωση: Οι παρακάτω αλλαγές έχουν λάβει χώρα από τον Σεπτέμβριο 2019 και Ιανουάριο 2020.

 • ΜΕΜ245 Εισαγωγή στην Ηλεκτρολογία: μεταφορά από 4ο σε 3ο εξάμηνο.
 • ΜΕΜ332 Φυσική Στερεάς Κατάστασης: μεταφορά από 8ο σε 7ο εξάμηνο (για το έτος 2019-2020, δεν θα δοθεί στο Φθινοπωρινό  εξάμηνο του 2019, αλλά στο Εαρινό εξάμηνο του 2020).
 • ΜΕΜ231 Κβαντομηχανική: μεταφορά από 7ο σε 6ο εξάμηνο (θα δοθεί και στο Φθινοπωρινό  εξάμηνο του 2019).
 • ΜΕΜ335 Εργαστήριο Υλικών: μεταφορά από 7ο σε 5ο εξάμηνο.
 • Προσφορά μαθήματων ΜΕΜ 451 Ευφυή Οργανικά Υλικά, και ΜΕΜ 461 Μηχανική Σύνθετων Υλικών στην Ροή Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, σε αντικατάσταση μαθημάτων ΜΕΜ202 Οργανική Χημεία και ΜΕΜ434 Πολυμερή.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ – Κοινό

1o ΕΞΑΜΗΝΟ

2o ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ECTS

 

ΕCTS

MEM_101 Μαθηματικά Ι (Ελληνική)

5

MEM_102 Μαθηματικά II (Ελληνική)

5

MEM_104 Φυσική Ι (Ελληνική)

6

MEM_105 Φυσική II (Ελληνική)

6

MEM_106 Γενική Χημεία (Ελληνική)

6

MEM_111 Αρχές Προγραμματισμού (Ελληνική)

6

LCE_117 Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς MMY (Αγγλική)

4

LCE_118 Αγγλικά για Μηχανολόγους Μηχανικούς (Αγγλική)

4

MEM_107 Εισαγωγή στη Μηχανική (Ελληνική)

6

MEM_112 Εισαγωγή στην Επιστήμη και Μηχανική Υλικών (Ελληνική)

6

 

 

MEM_213 Μηχανολογικό Σχέδιο με Βοήθεια Υπολογιστή (Αγγλική)

5

Σύνολο

27

Σύνολο

32

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ – Κοινό

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ECTS

 

ECTS

ΜΕΜ_103 Μαθηματικά ΙΙΙ (Ελληνική)

5

ΜΕΜ_201 Διαφορικές Εξισώσεις (Ελληνική)

6

ΜΕΜ_211 Μηχανική: Στατική (Ελληνική)

5

ΜΕΜ_215 Μηχανική και Έλεγχος Υλικών (Ελληνική)

6

ΜΕΜ_212 Εισαγωγή στη Θερμοδυναμική (Ελληνική)

5

ΜΕΜ_311 Βιομηχανική Παραγωγή Ι (Ελληνική)

6

ΜΕΜ_214 Υλικά Μηχανικής (Ελληνική)

6

ΜΕΜ_221 Μηχανική: Δυναμική (Ελληνική)

5

ΜΕΜ_216 Διοίκηση και Οικονομικά Μηχανικής (Ελληνική)

5

ΜΕΜ_217 Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική (Ελληνική)

6

ΜΕΜ_245 Εισαγωγή στην Ηλεκτρολογία (Ελληνική)

5

 

Σύνολο

31

Σύνολο

29

 

ΡΟΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ECTS

 

ΕCTS

ΜΕΜ_321 Ρευστομηχανική I (Ελληνική)

6

ΜΕΜ_412 Στατιστική και Έλεγχος Ποιότητας (Ελληνική)

5

ΜΕΜ_222 Μετρήσεις Μηχανικής Ι (Ελληνική)

6

ΜΕΜ_323 Μετάδοση Θερμότητας (Ελληνική)

5

ΜΕΜ_324 Δυναμική Μηχανολογικών Συστημάτων (Ελληνική)

5

ΜEM_322 Αυτόματος Έλεγχος Ι (Ελληνική)

6

ΜΕΜ_414 Ανάλυση Τάσεων

5

ΜEM_326 Σχεδιασμός Στοιχείων Μηχανών (Ελληνική)

6

ΜΕΜ_329 Αριθμητικές Μέθοδοι στη Μηχανική (Ελληνική)

5

ΜEM_460 Ρευστομηχανική II (Ελληνική)

6

ΜΕΜ_443 Εφαρμοσμένη Μηχανική Πετρελαίων και Ταμιευτήρων (Ελληνική)

5

ΜEM_423 Θέρμανση, Αερισμός και Κλιματισμός (Ελληνική)

5

Σύνολο

32

Σύνολο

33

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ECTS

 

ECTS

ΜEM_328 Μηχανοτρονική (Ελληνική)

6

ΜEM_426 Ενεργειακοί Πόροι και Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων (Ελληνική)

5

ΜEM_428 Μηχανολογικές Ταλαντώσεις (Ελληνική)

5

ΜEM_439 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (Ελληνική)

5

ΜEM_421 Βιομηχανική Παραγωγή ΙΙ (Ελληνική)

5

ΜEM_*** Τεχνικό Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 

5

ΜEM_415 Σχεδιασμός Μηχανολογικών Συστημάτων (Ελληνική)

5

ΜEM_336 Σύνθεση Προηγμένων Υλικών

5

ΜEM_424 Πτυχιακή Εργασία I / Έργο Σχεδιασμού I (Ελληνική/Αγγλική)

10

ΜEM_425 Πτυχιακή Εργασία II / Έργο Σχεδιασμού II (Ελληνική/Αγγλική)

10

Σύνολο

31

Σύνολο

30

 

Τεχνικά Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής:

ΜEM_433 Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική (Ελληνική)

ΜEM_461 Μηχανική Σύνθετων Υλικών (Ελληνική)

ΜEM_435 Επιχειρηματικότητα (Ελληνική)

ΜEM_325 Μετρήσεις Μηχανικής ΙΙ (Ελληνική)

ΜEM_444 Πρακτική Άσκηση (Ελληνική)

 • ή οποιοδήποτε άλλο μάθημα εγκρίνεται από την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών

 

ΡΟΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

5o ΕΞΑΜΗΝΟ

6o ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ECTS

 

ΕCTS

MEM_321 Ρευστομηχανική Ι (Ελληνική)

6

ΜEM_412 Στατιστική και Έλεγχος Ποιότητας

5

MEM_222 Μετρήσεις Μηχανικής Ι (Ελληνική)

6

ΜEM_323 Μετάδοση Θερμότητας (Ελληνική)

5

ΜEM_324 Δυναμική Μηχανολογικών Συστημάτων (Ελληνική)

5

ΜEM_322 Αυτόματος Έλεγχος Ι (Ελληνική)

6

ΜEM_414 Ανάλυση Τάσεων (Ελληνική)

5

ΜEM_326 Σχεδιασμός Στοιχείων Μηχανών (Ελληνική)

6

ΜEM_329 Αριθμητικές Μέθοδοι στη Μηχανική (Ελληνική)

5

ΜEM_325 Μετρήσεις Μηχανικής ΙΙ (Ελληνική)

5

ΜEM_428 Μηχανολογικές Ταλαντώσεις (Ελληνική)

5

ΜEM_423 Θέρμανση, Αερισμός, Κλιματισμός (Ελληνική)

5

Σύνολο

32

Σύνολο

32

7o ΕΞΑΜΗΝΟ

8o ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ECTS

 

ECTS

ΜEM_328 Μηχανοτρονική (Ελληνική)

6

ΜEM_461 Μηχανική Σύνθετων Υλικών (Ελληνική)

5

ΜEM_416 Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων στον Μηχανολογικό Σχεδιασμό (Ελληνική)

5

ΜEM_433 Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική (Ελληνική)

5

ΜEM_421 Βιομηχανική Παραγωγή ΙΙ (Ελληνική)

5

ΜEM_*** Τεχνικό Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

5

ΜEM_415 Σχεδιασμός Μηχανολογικών Συστημάτων (Ελληνική)

5

ΜEM_336 Σύνθεση Προηγμένων Υλικών (Ελληνική)

 

5

ΜEM_424 Πτυχιακή Εργασία I / Έργο Σχεδιασμού I (Ελληνική/Αγγλική)

10

ΜEM_425 Πτυχιακή Εργασία II / Έργο Σχεδιασμού II (Ελληνική/Αγγλική)

10

Σύνολο

31

Σύνολο

30

 

Τεχνικά Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής:

ΜEM_460 Ρευστομηχανική ΙΙ (Ελληνική)

ΜEM_426 Ενεργειακοί Πόροι και Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων (Ελληνική)

ΜEM_435 Επιχειρηματικότητα (Ελληνική)

ΜEM_439 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (Ελληνική)

ΜEM_444 Πρακτική Άσκηση (Ελληνική)

 • ή οποιοδήποτε άλλο μάθημα εγκρίνεται από την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών

 

ΡΟΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

5o ΕΞΑΜΗΝΟ

6o ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ECTS

 

ΕCTS

ΜEM_324 Δυναμική Μηχανολογικών Συστημάτων (Ελληνική)

6

MEM_333 Κινητική και Μετασχηματισμοί Φάσης (Αγγλική)

5

MEM_222 Μετρήσεις Μηχανικής Ι (Ελληνική)

6

ΜEM_322 Αυτόματος Έλεγχος Ι (Ελληνική)

6

ΜEM_335 Εργαστήριο Υλικών (Ελληνική)

6

ΜEM_323 Μετάδοση Θερμότητας (Ελληνική)

5

MEM_321 Ρευστομηχανική Ι (Ελληνική)

6

ΜEM_231 Κβαντομηχανική (Ελληνική)

5

MEM_329 Αριθμητικές Μέθοδοι στη Μηχανική (Ελληνική)

5

ΜEM_326 Σχεδιασμός Στοιχείων Μηχανών (Ελληνική)

6

MEM_414 Ανάλυση Τάσεων (Αγγλική)

5

ΜEM_423 Θέρμανση, Αερισμός και Κλιματισμός (Ελληνική)

5

Σύνολο

34

Σύνολο

32

7o ΕΞΑΜΗΝΟ

8o ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ECTS

 

ECTS

ΜEM_421 Βιομηχανική Παραγωγή ΙΙ (Ελληνική)

5

ΜEM_426 Ενεργειακοί Πόροι και Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων (Ελληνική)

5

ΜEM_415 Σχεδιασμός Μηχανολογικών Συστημάτων

5

ΜEM_461 Μηχανική Σύνθετων Υλικών (Ελληνική)

5

 

MEM_451 Ευφυή Οργανικά Υλικά (Ελληνική)

 

5

ΜEM_*** Τεχνικό Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

5

ΜEM_332 Φυσική Στερεάς Κατάστασης (Ελληνική)

6

ΜEM_336 Σύνθεση Προηγμένων Υλικών (Ελληνική)

5

ΜEM_424 Πτυχιακή Εργασία Ι / Έργο Σχεδιασμού Ι/ (Ελληνική/Αγγλική)

10

ΜEM_425 Πτυχιακή Εργασία II / Έργο Σχεδιασμού II (Ελληνική/Αγγλική)

10

Σύνολο

31

Σύνολο

30

 

Τεχνικά Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής:

ΜEM_460 Ρευστομηχανική ΙΙ (Ελληνική)

ΜEM_433 Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική (Ελληνική)

ΜEM_435 Επιχειρηματικότητα (Ελληνική)

ΜEM_439 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (Αγγλική)

ΜEM_325 Μετρήσεις Μηχανικής ΙΙ (Ελληνική)

ΜEM_444 Πρακτική Άσκηση (Ελληνική)

 • ή οποιοδήποτε άλλο μάθημα εγκρίνεται από την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών στην παρούσα φάση απονέμει πτυχίο μόνο στην κατεύθυνση της Μηχανολογικής Μηχανικής. Η μελλοντική Στρατηγική ανάπτυξη του τμήματος στοχεύει στην απονομή πτυχίου και στο τομέα της επιστήμης και μηχανικής των υλικών. Η στρατηγική ανάπτυξη του τμήματος στοχεύει στην δημιουργία οχτώ ειδικεύσεων (Πίνακας B). Τα Τεχνικά Μαθήματα Επιλογής θα εμπίπτουν σε μία από αυτές τις κατευθύνσεις.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ B – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Κατηγορία 1

Ναυπηγική και Ναυτομηχανική

Κατηγορία 2

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Αειφόρος Ανάπτυξη

Κατηγορία 3

Μηχανική Παραγωγής και Ρομποτική

Κατηγορία 4

Βιοϊατρική Μηχανική

Κατηγορία 5

Μικροτεχνολογία και Νανοτεχνολογία

Κατηγορία 6

Βιοτεχνολογία

Κατηγορία 7

Οργανικά Ηλεκτρονικά

Κατηγορία 8

Επεξεργασία Υλικών

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ – ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ – Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών/Πτυχίο Μηχανολογικής Μηχανικής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ECTS

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

35 – 38

189 – 204

ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1

5

ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΡΟΩΝ

3 – 6

16 – 33

ΠΤΥΧΙΑΚΗ/ΕΡΓΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

2

20

ΣΥΝΟΛΟ

44

244 – 247

 

 

 

 

Μαθήματα πρόσβασης (Παγκύπριες Εξετάσεις)

  ΠΛΑΙΣΙΟ 19

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (3)

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ (1)

 1. Νέα Ελληνικά,
 2. Μαθηματικά 
 3. Φυσική 

 

 • Χημεία,
 • Βιολογία,
 • Πληροφορική,
 • Ελεύθερο - Προοπτικό Σχέδιο,
 • Αρχιτεκτονικό-Τεχνικό Σχέδιο ή Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Τ.Σ. (Θ.Κ.),
 • Σχεδιασμός και Τεχνολογία ή Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
Μαθηματικά Ι ΜΕΜ_101 Κωνσταντίνος Καπνίσης
Μαθηματικά ΙΙ MEM_102 Τάσος Γεωργιάδης
Μαθηματικά ΙΙΙ MEM_103 Κωνσταντίνος Καπνίσης
Φυσική I MEM_104 Χάρης ΧαριδήμουΕυάγγελος Ευαγγέλου
Φυσική II ΜΕΜ_105 Χάρης ΧαριδήμουΕυάγγελος Ευαγγέλου
Γενική Χημεία MEM_106 Παναγιώτης Κειβανίδης
Εισαγωγή στη Μηχανική MEM_107 Πέτρος ΣιέγκαςΧάρης Χαριδήμου
Αρχές Προγραμματισμού I MEM_111  
Εισ. στην Επιστήμη και Μηχανική Υλικών MEM_112 Στέλιος Χούλης
Αρχές Προγραμματισμού ΙΙ ΜΕΜ_114  
Διαφορικές Εξισώσεις MEM_201  
Μηχανική: Στατική MEM_211 Ανδρέας Αναγιωτός
Εισαγωγή στη Θερμοδυναμική MEM_212 Πολύβιος Ελευθερίου
Μηχανολ. Σχέδιο με βοήθεια Υπολογιστή MEM_213 Κωνσταντίνος ΧριστοδούλουΧάρης ΧαριδήμουΕυάγγελος Ευαγγέλου
Υλικά Μηχανικής MEM_214 Νίκος Αγκαστινιώτης
Μηχανική και Έλεγχος Υλικών MEM_215 Χάρης ΧαριδήμουΕυάγγελος Ευαγγέλου
Διοίκηση και Οικονομικά Μηχανικής MEM_216  
Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική MEM_217 Πολύβιος Ελευθερίου
Μηχανική: Δυναμική MEM_221 Αντρέας Στασής
Μετρήσεις Μηχανικής Ι MEM_222 Κωνσταντίνος ΧριστοδούλουΧάρης ΧαριδήμουΕυάγγελος Ευαγγέλου
Κβαντομηχανική MEM_231  
Εισαγωγή στην Ηλεκτρολογία ΜΕΜ_245  
Βιομηχανική Παραγωγή MEM_311  
Ρευστομηχανική MEM_321 Ανδρέας Αναγιωτός
Αυτόματος Έλεγχος Ι MEM_322 Σάββας Λοίζου
Μετάδοση Θερμότητας MEM_323  
Δυναμική Μηχανολογικών Συστημάτων MEM_324 Σάββας Λοίζου
Μετρήσεις Μηχανικής ΙΙ MEM_325 Κωνσταντίνος ΧριστοδούλουΧάρης ΧαριδήμουΕυάγγελος Ευαγγέλου
Σχεδιασμός Στοιχείων Μηχανών MEM_326 Πέτρος Σιέγκας
Μηχανοτρονική MEM_328  
Αριθμητικές Μέθοδοι στη Μηχανική MEM_329  
Φυσική Στερεάς Κατάστασης ΜΕΜ_332  
Κινητική και Μετασχηματισμοί Φάσης MEM_333 Νίκος Αγκαστινιώτης
Εργαστήριο Υλικών MEM_335 Στέλιος ΧούληςΧάρης ΧαριδήμουΕυάγγελος Ευαγγέλου
Σύνθεση Προηγμένων Υλικών MEM_336  
Στατιστική και Έλεγχος Ποιότητας MEM_412  
Ανάλυση Τάσεων MEM_414 Τάσος Γεωργιάδης, Γιώργος Κωνσταντινίδης
Σχεδιασμός Μηχανικών Συστημάτων MEM_415 Πέτρος Σιέγκας
Μέθ. Πεπερασμένων Στοιχείων MEM_416 Ευστάθιος Καλυβιώτης
Βιομηχανική Παραγωγή ΙΙ MEM_421 Αντρέας Στασής
Θέρμανση, Αερισμός και Κλιματισμός MEM_423  
Ενεργ. Πόροι&Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων MEM_426 Σωτήρης Καλογήρου
Μηχανολογικές Ταλαντώσεις MEM_428 Αντρέας Στασής
Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική MEM_433 Ανδρέας Αναγιωτός
Επιχειρηματικότητα MEM_435+554+571  
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης MEM_439  
Εφαρμοσμένη Μηχ. Πετρελαίων MEM_443  
Ευφυή Οργανικά Υλικά MEM_451 Παναγιώτης Κειβανίδης
Ρευστομηχανική ΙΙ MEM_460 Ευστάθιος Καλυβιώτης
Μηχανική Σύνθετων Υλικών MEM_461  
Ειδικά Κεφάλαια Ανώτερων Μαθ. MEM_501 Παύλος Χριστοδουλίδης
Προχωρημένη Δυναμική MEM_502  
Ερευνητικές Μέθοδοι MEM_504 Σωτήρης Καλογήρου
Σεμινάρια ΜΕΜ_505 Παναγιώτης Κειβανίδης
Υπολογιστική Ρευστοδυναμική MEM_514  
Προχωρημένη Θερμοδυναμική MEM_532 Πολύβιος Ελευθερίου
Οργανικά Φωτοβολταϊκά MEM_533 Στέλιος Χούλης
Προηγμένη Παραγωγή MEM_535 Αντρέας Στασής
Προχωρημένη Ρευστοδυναμική MEM_536 Ευστάθιος Καλυβιώτης
Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων ΜΕΜ_553 Σωτήρης Καλογήρου
Εμβιομηχανική ΜΕΜ_556 Ανδρέας Αναγιωτός
Ηλιομηχ. Μηχ. Ηλιακής Ενέργειας MEM_537 Σωτήρης Καλογήρου
Θερμοκιν. Των Υλικών: Ενεργ. MEM_539 Νίκος Αγκαστινιώτης

 

Διδακτικό Προσωπικό Προγράμματος