Πτυχίο Επιστημών Αποκατάστασης στην κατεύθυνση Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας

Δομή και περιεχόμενο

1. Σκοπός του προγράμματος σπουδών:

Με γνώμονα τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις του τόπου σε θέματα υγείας και ιδιαίτερα σε τομείς που αφορούν την αποκατάσταση προβλημάτων επικοινωνίας, το τετραετές Πρόγραμμα Λογοθεραπείας προετοιμάζει τους πτυχιούχους του για επαγγελματική σταδιοδρομία τόσο στο δημόσιο όσο και στο ιδιωτικό πλαίσιο απασχόλησης της. Η οργάνωση του ακαδημαϊκού προγράμματος και της κλινικής εκπαίδευσης ανταποκρίνονται στα πρότυπα και τις αρχές διεθνώς αναγνωρισμένων προγραμμάτων. Το Πρόγραμμα Λογοθεραπείας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου εγγυάται την ακαδημαϊκή και κλινική παιδεία υψηλών προδιαγραφών που απαιτεί η σύγχρονη κοινωνία της Κύπρου και οι πολίτες της και τα άτομα που παρουσιάζουν διαταραχές επικοινωνίας. Το Πρόγραμμα Λογοθεραπείας  αποτελεί ένα νεοσύστατο σχετικά τμήμα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου το οποίο λειτουργεί απο το ακαδημαϊκό έτος 2013 και εχει σχεδιαστεί με βάση την Εθνική νομοθεσία για την Ανώτατη Εκπαίδευση και τις Ευρωπαϊκές οδηγίες  για την επαγγελματική εκπαίδευση.

Πρωταρχικός στόχος του Τμήματος Αποκατάστασης και ειδικότερα του Προγράμματος Λογοθεραπείας είναι η καλλιέργεια, ανάπτυξη και προώθηση του τομέα της Λογοθεραπείας στην Κύπρο, με την παραγωγή (μέσω έρευνας) και διάδοση (μέσω εκπαίδευσης) της απαραίτητης επιστημονικής γνώσης, τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, με στόχο την άρτια  επιστημονική, ερευνητική και επαγγελματική εκπαίδευση των φοιτητών  του. Επίσης, το Πρόγραμμα Λογοθεραπείας παρέχοντας μαθήματα γενικής υποδομής στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες καθώς επίσης τα απαραίτητα μαθήματα ειδικότητας που εστιάζουν στις διαταραχές λόγου, ομιλίας, φωνής και ακοής, κατάποσης, καθώς και σε μαθήματα νέων τεχνολογιών και κλινικής/πρακτικής προσδοκεί να ανταποκριθεί στις τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις του τόπου σε θέματα που αφορούν την αποκατάσταση προβλημάτων επικοινωνίας, είτε αυτά είναι αναπτυξιακά ή επίκτητα, σε όλο το ηλικιακό φάσμα. 

 

Η φιλοσοφία του Τμήματος

Η φιλοσοφία του Τμήματος υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι  αποτελούν ξεχωριστές, κοινωνικές οντότητες οι οποίες λειτουργούν σε ένα περιβάλλον ανταγωνιστικό και περίπλοκο. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον,  με κύριο χαρακτηριστικό τις συνεχείς αλλαγές, οι άνθρωποι  βιώνουν συχνά προβλήματα επικοινωνίας τόσο επίκτητα όσο και αναπτυξιακά , γενετικά ή ιδιοπαθή σε όλο το ηλικιακό φάσμα. Η παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης και οι επιστήμες διαταραχών επικοινωνίας απαιτούν άρτια ακαδημαϊκή γνώση και κλινική κατάρτιση με βάση τους πυλώνες της τεκμηριωμένης πρακτικής, της θεωρητικής βάσης της αποκατάστασης και της συνεχούς γνώσης σε ερευνητικούς τομείς αιχμής.  Η επιστήμη   η οποία έχει επίκεντρο τον άνθρωπο σε όλα τα στάδια της ζωής του έχει στόχο να προσεγγίζει θεραπευτικά τις αντιδράσεις σε υπαρκτά ή και δυνητικά προβλήματα επικοινωνίας σε όλο το ηλικιακό φάσμα. Οι αντιδράσεις των ανθρώπων στις αλλαγές αυτές απαιτούν μία ολιστική και εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση, με στόχο την  πρόληψη, ανίχνευση, διάγνωση, αποκατάσταση των διαταραχών επικοινωνίας καθώς και τη διατήρηση των ικανοτήτων αυτών.

 

Η  αποστολή  του Τμήματος

Η  αποστολή  του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης είναι να δημιουργήσει, να μεταδώσει και να εφαρμόσει τη γνώση σε τομείς επιστημών διαταραχών επικοινωνίας, ώστε να  προετοιμάσει λογοπαθολόγους και να τους καταστήσει ικανούς να ασκήσουν τη κλινική και θεωρητική τους γνώση με ασφάλεια, σοβαρότητα και επαγγελματισμό  σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο. Επιπρόσθετα, έχει ως στόχο να μπορούν οι λογοθεραπευτές να εφαρμόσουν τις επαγγελματικές και ηθικές αρχές του επαγγέλματος με ευαισθησία στις  διαφορετικές  ανάγκες των ατόμων, των ομάδων και των κοινοτήτων.

Επίσης, προσδοκεί να εξελιχθεί και να εδραιωθεί ως ένα διεθνώς αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό, ερευνητικό και κλινικό κέντρο έρευνας και εκπαίδευσης, κερδίζοντας διεθνή αναγνώριση που να προωθεί την αριστεία στις επιστήμες αποκατάστασης.

 

Οι στόχοι του Προγράμματος είναι:

 • Να προσελκύει ακαδημαϊκό προσωπικό της υψηλότερης δυνατής στάθμης.
 • Να παρέχει για πρώτη φορά στους φοιτητές τη δυνατότητα να σπουδάσουν την επιστήμη της Λογοθεραπείας σε δημόσιο ίδρυμα στην Κύπρο, σε ένα περιβάλλον υψηλού ακαδημαϊκού και κλινικού επιπέδου.
 • Να προσφέρει στους φοιτητές την πιο σύγχρονη επιστημονική κατάρτιση και να διεξάγει καινοτόμο εφαρμοσμένη έρευνα υψηλής στάθμης στον ευρύτερο τομέα της Λογοθεραπείας.
 • Να δημιουργεί στενούς δεσμούς συνεργασίας με την τοπική κοινότητα όπως σχολεία, νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης κλπ.
 • Να προωθεί τη διεθνή συνεργασία και την εκπαιδευτική κινητικότητα, κυρίως στον ευρωπαϊκό χώρο.
 • Να αναπτύσσει τις ικανότητες των φοιτητών για αναλυτική σκέψη, λήψη αποφάσεων και επικοινωνία.
 • Να καλλιεργεί την αυτοπεποίθηση, την υπευθυνότητα, την ακεραιότητα και εγρήγορση, ιδιότητες που προάγουν επαγγελματισμό, προσωπική επιτυχία και αποδοτική συνεισφορά στον εργασιακό τομέα και στην κοινωνία.
 • Να προάγει την εκτίμηση και σεβασμό προς τις κοινωνικές και ηθικές αξίες, συναίσθηση ευθύνης προς την κοινωνία και διάθεση προσφοράς προς τον άνθρωπο.
 • Να κτίζει μια βάση στέρεα και με προοπτική, μέσω των μαθημάτων γενικής εκπαίδευσης και των μαθημάτων κορμού, επιλογής και ειδίκευσης.
 • Να προσφέρει επαρκής (εξ)ειδίκευση, ώστε να επιτευχθούν τα βασικά επαγγελματικά προαπαιτούμενα όπως αυτά απαιτόυνται για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και απόκτησης επαγγλεματικών δικαιωμάτων, και τα απαιτούμενα για επιτυχή σταδιοδρομία στον επαγγελματικό ή/και ακαδημαϊκό τομέα.

 

Οι στόχοι του Προγράμματος μπορούν να επιτευχθούν μέσα από 4 άξονες:

 1. Τη φοιτητο-κεντρική μάθηση, με την έννοια ότι οι φοιτητές έχουν διαφορετικούς τρόπους μάθησης και η διδασκαλία επιτυγχάνεται μέσα σε ένα περιβάλλον εκπαίδευσης καταρτισμένου ακαδημαϊκού και κλινικού προσωπικού, το οποίο αναγνωρίζει τις ατομικές εκπαιδευτικές ανάγκες, πρτιμήσεις και φιλοδοξίες.
 2. Την έρευνα, η οποία καθοδηγεί τόσο τη μεθοδολογία της διδασκαλίας και μάθησης όσο και το περιεχόμενο των σπουδών, με έμφαση την ερευνητική κουλτούρα καινοτομίας και την καλλιέργεια αριστείας στη φροντίδα των ασθενών.Το διδακτικό προσωπικό προάγει το πνεύμα της έρευνας και βοηθά τους φοιτητές να ενσωματώσουν τη θεωρία στην πράξη και να αναγνωρίσουν την τεκμηριωμένη αντιμετώπιση των αναγκών που απαιτεί η μελέτη και η αποκατάσταση των διαταραχών επικοινωνίας.
 3. Τη  διαδικασία της μάθησης, η οποία επιτελείται μέσω αλληλεπίδρασης και συνεργασίας ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό, τους φοιτητές, τους επαγγελματίες υγείας στους χώρους της κλινικής και πρακτικής άσκησης και τους χρήστες υπηρεσιών υγείας. Την  ανάπτυξη και την καλλιέργεια κριτικής σκέψης η οποία αποτελεί το κεντρικό στοιχείο ολόκληρου του προγράμματος. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να αναπτύξουν ικανότητες κριτικής ανάλυσης της υπάρχουσας εφαρμοσμένης τακτικής επιστημών αποκατάστασης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό επειδή η μάθησή τους στηρίζεται πάνω σε εκτεταμένη επιστημονική βάση σχετικής θεωρίας και έρευνας, περιλαμβανομένων της απόκτησης ικανότητας λήψεως κλινικών αποφάσεων και δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων.
 4. Την καλλιέργεια της διά βίου μάθησης βάσει διαφόρων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης που προάγει την ανάπτυξη της ανεξάρτητης μάθησης των μελλοντικών λογοπαθολόγων.

Μαθήματα Εξαμήνων (Εγγεγραμμένοι Από Σεπτεμβρίου 2021 και Μετά)

1o Έτος

1ο Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

SLT 110 Εισαγωγή στις Διαταραχές Επικοινωνίας

5

SLT 150 Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές SLT135

5

SLT 120 Ανατομία-Φυσιολογία:Ακοής,Ομιλίας,Λόγου

5

SLT 170  Γλωσσική ανάπτυξη SLT130

5

SLT 135 Φωνητική Φωνολογία 5 SLT 185  Αρχές αποκατάστασης SLT 110 5

SLT 130 Εισαγωγή στη Γλωσσολογία

5

SLT 190 Αναπτυξιακή ψυχολογία

5

SLT 145 Εισαγωγή στη φιλοσοφία της επιστήμης

5

LCE 124 English for Rehabilitation Specialists LCE123

5

LCE 123 English for Academic Purposes

5

SLT 195 Εισαγωγή στη νοηματική γλώσσα

5

Σύνολο

30

Σύνολο

30

2ο Έτος

3ο Εξάμηνο

4ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

SLT 210 Διαγνωστικά Θέματα Λογοθεραπείας SLT 110, SLT 185

5

SLT 245 Νευρολογία SLT 290

5

SLT 220 Αναπτυξιακές και Συναφείς Γλωσσικές Διαταραχές SLT 170

5

SLT 275 Διαταραχές φώνησης SLT 120

5

SLT 290 Νευροανατομία/ νευροφυσιολογία SLT 120

5

SLT 280  Εισαγωγή στην κλινική άσκηση SLT 210, SLT 260

5

SLT 240 Γλωσσικές μαθησιακές διαταραχές  SLT 170

5

SLT 255 Γνωστική νευροεπιστήμη SLT 290

5

SLT 250 Διαταραχές Ροής-Τραυλισμός

5

SLT 295 Αποκατάσταση διαταραχών ακοής SLT 260

5

SLT 260 Ακοολογία SLT 120

5

LCE 670 Ελληνικά για συγγραφή πτυχιακής ή άλλο διατμηματικό μάθημα ανοικτής επιλογής

5

Σύνολο

30

Σύνολο

30

3o Έτος  

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

SLT 310 Αφασίες και Συναφείς Διαταραχές SLT 245, SLT 255

5

SLT 365 Επαυξητική και εναλλακτική επικοινωνία

5

SLT 350 Νευρογενείς κινητικές διαταραχές ομιλίας SLT 290

5

SLT 375 Διαταραχές κατάποσης- Δυσφαγία SLT 120

5

SLT 335 Δεοντολογία του επαγγέλματος και συμβουλευτική SLT 185

5

SLT345 Βασική στατιστική

5

SLT 340 Ψυχογλωσσολογία και νευρογλωσσολογία για λογοθεραπευτές SLT 130

5

SLT 325 Νευρογενείς γνωστικές διαταραχές: Αξιολόγηση και αποκατάσταση SLT 255

5

SLT 390 Κλινική Άσκηση Ι SLT 150, SLT 210, SLT 220, SLT 240, SLT 250, SLT 295

5

SLT 395 Κλινική άσκηση ΙΙ SLT 390, SLT 310, SLT 275, SLT 245, SLT 295

5

SLT 320 Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες και γενετικά σύνδρομα SLT 275

5

SLT 385 Θερινή κλινική άσκηση SLT 390, SLT 310, SLT 275, SLT 245, SLT 295

2

    SLT 355 Παγκόσμια πλανητική υγεία 3

Σύνολο

30

Σύνολο

30

4ο Έτος  

7ο Εξάμηνο

8ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

SLT 410 Θέματα Διγλωσσίας και Πολυγλωσσίας στη Λογοθεραπεία

5

SLT 480 Πτυχιακή Εργασία SLT 460, SLT 490, SLT430

10

SLT 420 Εφαρμογές Η/Υ και νέων τεχνολογιών στη λογοθεραπεία

4

SLT 470 Πρακτική Άσκηση SLT490

20

SLT 430 Μεθοδολογία έρευνας στις επιστήμες αποκατάστασης SLT 385

5    
SLT 440 Οργάνωση και διοίκηση υπηρεσιών λογοθεραπείας 4    
SLT 452 Evidence-Based Practice in Speech-Language Therapy LCE124 5    
SLT 490 Κλινική άσκηση ΙΙΙ SLT 395, SLT 375, SLT 325 5    
SLT 460 Πτυχιακή εργασία Ι SLT 395, SLT 385 2    

Σύνολο

30

Σύνολο

30

Μαθήματα Εξαμήνων (Εγγεγραμμένοι Προ Σεπτεμβρίου 2021)

1o Έτος

1ο Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

SLT 110 Εισαγωγή στις Διαταραχές Επικοινωνίας

5

SLT 150 Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές

5

SLT 120 Ανατομία-Φυσιολογία:Ακοής,Ομιλίας,Λόγου

5

SLT 160  Κλινικές Αρχές στη Λογοθεραπεία

5

SLT 130 Εισαγωγή στη Γλωσσολογία

5

SLT 170 Γλωσσική Ανάπτυξη

5

SLT 135 Φωνητική και Φωνολογία

5

SLT 180 Ψυχοφυσιολογία Ακοής, Ομιλίας, Λόγου

5

SLT 140 Περιγραφική Στατιστική για Επιστήμες Αποκατάστασης

5

SLT 190 Αναπτυξιακή Ψυχολογία

5

LCE 123 Αγγλικά για Επιστήμες Αποκατάστασης Ι

5

LCE 124 Αγγλικά Επιστημών Αποκατάστασης ΙΙ

5

Σύνολο

30

Σύνολο

30

2ο Έτος

3ο Εξάμηνο

4ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

SLT 210 Διαγνωστικά Θέματα Λογοθεραπείας

5

SLT 270 Διαταραχές της Κατάποσης - Δυσφαγία

5

SLT 220 Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές

5

SLT 275 Διαταραχές της Φώνησης

5

SLT 230 Δεοντολογία του Επαγγέλματος και Συμβουλετική

5

SLT 290  Νευροανατομία/Νευροφυσιολογία

5

SLT 240 Γλωσσικές Μαθησιακές Διαταραχές

5

SLT 280 Εισαγωγή στην Κλινική Εξάσκηση

5

SLT 250 Διαταραχές Ροής-Τραυλισμός

5

SLT 265 Αποκαταστατική Ακοολογία

5

SLT 260 Ακοολογία

5

Μάθημα Επιλογής (SLT 266 Εισαγωγή στη νοηματική γλώσσα ή CIS 257 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων ή CIS 104 Κοινωνική Ψυχολογία)

5

Σύνολο

30

Σύνολο

30

3ο Έτος

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

SLT 310 Αφασίες και Συναφείς Διαταραχές

5

SLT 350 Νευρογενείς Κινητικές Διαταραχές της Ομιλίας

5

SLT 320 Κρανιοπροσωπικές Ανωμαλίες και Γενετικά Σύνδρομα

5

SLT 360 Νευρογενείς Γνωστικές Διαταραχές

5

SLT 330 Νευρολογία

5

SLT370 Νευρογνωστική Αποκατάσταση

5

SLT 340 Ψυχογλωσσολογία και Νευρογλωσσολογία για Λογοθεραπευτές

5

SLT 380 Κλινική Νευροψυχολογία

5

SLT 390 Κλινική Άσκηση I

5

SLT 395 Κλινική Άσκηση II

5

SLT 345 Βασική Στατιστική

5

Μάθημα Επιλογής (SLT 403 Γενετικά Σύνδρομα με

Διαταραχές Επικοινωνίας: Μελέτες περιπτώσεων ή MGA

316 Σχεδιασμός και ανάπτυξη παιχνιδιών υπολογιστών ή LCE 670 Συγγραφή πτυχιακής εργασίας I

5

Σύνολο

30

Σύνολο

30

4ο Έτος

7ο Εξάμηνο

8ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

SLT 410 Θέματα Διγλωσσίας και Πολυγλωσσίας στη Λογοθεραπεία

5

SLT 460 Πτυχιακή Εργασία

10

SLT 420 Εφαρ. Η/Υ και Νέων Τεχνολογιών στη Λογοθεραπεία

5

SLT 470 Πρακτική Άσκηση

 

20

SLT 430 Μεθοδολογία της Έρευνας στις Επιστήμες Αποκατάστασης

5

SLT 440 Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Λογοθεραπείας

5

 

SLT 452 Evidence-Based Practice (EBP) in Speech

5

SLT 490 Κλινική Άσκηση III

5

Σύνολο

30

Σύνολο

30

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (SLT5ΧΧ)

1. English for Academic Writing

2. Πρώτες Βοήθειες

3. Γενετικά Σύνδρομα με Διαταραχές Επικοινωνίας: Μελέτες περιπτώσεων

4. Εισαγωγή στη Νοηματική Γλώσσα

5. Η Κοινωνιολογία της Υγείας

 

Μαθήματα πρόσβασης (Παγκύπριες Εξετάσεις)

ΠΛΑΙΣΙΟ 10 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (2)

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ (2)

 1. Νέα Ελληνικά
 2. Μαθηματικά ή Μαθηματικά Κ.Κ.

 

 

 

 • Αρχαία Ελληνικά
 • Ιστορία
 • Λατινικά
 • Αγγλικά
 • Οικονομικά
 • Φυσική
 • Βιολογία
 • Χημεία
 • Λογιστική

Διδακτικό Προσωπικό Προγράμματος