Το ΤΠΚ ενεργός συμμέτοχος στα Ευρωπαϊκά δρώμενα πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω του ευρωπαϊκού έργου MEDSTACH


Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 (EEΠΚ 2018) «αγκαλιάζει» το Ευρωπαϊκό Έργο “Eastern Mediterranean Science, Engineering and Technology Centre of Excellence for Archaeology and Cultural Heritage”, με το ακρώνυμο MedSTACH, το οποίο συντονίζεται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Το ΤΠΚ ενεργός συμμέτοχος στα Ευρωπαϊκά δρώμενα πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω του ευρωπαϊκού έργου MEDSTACH


 

Το σήμα ΕΕΠΚ 2018 έχει χορηγηθεί στο MedSTACH από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς έχει κριθεί ότι το εν λόγω Έργο συμβάλλει στην επίτευξη ενός ή περισσοτέρων από τους στόχους του ΕΕΠΚ 2018, έτσι όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2 της απόφασης (EΕ) 2017/864, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ανάμεσα στους γενικούς στόχους του ΕΕΠΚ 2018 συγκαταλέγονται «… η ενθάρρυνση και η υποστήριξη των προσπαθειών που καταβάλλουν η Ένωση, τα κράτη μέλη και οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, σε συνεργασία με τον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών, για την προστασία, τη διαφύλαξη, την επαναχρησιμοποίηση, την ενίσχυση, την ανάδειξη και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης», καθώς επίσης «… η προώθηση του ρόλου της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης ως καθοριστικού στοιχείου της πολιτισμικής πολυμορφίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου. Με πλήρη σεβασμό των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών, το ΕΕΠΚ 2018 επισημαίνει τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζονται η διατήρηση και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης, καθώς και η πρόσβαση σε αυτήν από ένα ευρύτερο και πιο διαφοροποιημένο κοινό, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη διεύρυνση κοινού και εκπαίδευσης στην πολιτιστική κληρονομιά, ώστε με τον τρόπο αυτό να προωθηθούν η κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση». Επιπλέον, η νομοθετική απόφαση μέσω του ΕΕΠΚ 2018 προσβλέπει στο να «ενισχύει τη συμβολή της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς στην κοινωνία και στην οικονομία, αξιοποιώντας τις άμεσες και έμμεσες οικονομικές δυνατότητές της…», ενώ «συμβάλλει στην προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως σημαντικού στοιχείου των σχέσεων μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών, αξιοποιώντας το ενδιαφέρον και τις ανάγκες που παρουσιάζονται σε χώρες-εταίρους και την εμπειρογνωμοσύνη της Ευρώπης όσον αφορά την πολιτιστική κληρονομιά».

Το Έργο MedSTACH αποσκοπεί στην εδραίωση της Κύπρου ως κόμβο αριστείας για την αρχαιολογία και την πολιτιστική κληρονομιά στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αξιοποιώντας τη διεπιστημονική έρευνα και την τεχνολογική καινοτομία. Για το σκοπό αυτό, κυπριακά δημόσια ακαδημαϊκά ιδρύματα και εθνικοί φορείς χάραξης πολιτικής συμπράττουν μαζί με κορυφαία διεθνώς ερευνητικά/ακαδημαϊκά ιδρύματα ώστε να σχεδιάσουν το Κέντρο Αριστείας “Eastern Mediterranean Science, Engineering and Technology Centre of Excellence for Archaeology and Cultural Heritage”.

Την κοινοπραξία MedSTACH συντονίζει το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του ΤΕΠΑΚ, με εταίρους την Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου και τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού. Την κοινοπραξία συμπληρώνουν το Εργαστήριο Γεωφυσικής, Δορυφορικής Τηλεπισκόπισης και Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας της Ελλάδας (ΙΤΕ), και το Institute of Archaeology του University College London (UCL) της Αγγλίας, κομίζοντας εμπειρία και τεχνογνωσία πρωτοπόρων ιδρυμάτων διεθνώς σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τη σχετική νομοθετική απόφαση βρίσκονται αναρτημένες εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Έργο MedSTACH, παρακαλώ αποτείνεστε στον ακόλουθο σύνδεσμο www.medstach.eu

Πρόσφατα άρθρα

Παρουσίαση Σεμιναρίου στο ΤΕΠΑΚ για τα Επιδοτούμενα Προγράμματα για τη Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων

Παρουσίαση Σεμιναρίου στο ΤΕΠΑΚ για τα Επιδοτούμενα Προγράμματα για τη Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία (CII) στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και του Istituto Superiore di Sanità (ISS) στη Ρώμη της Ιταλίας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία (CII) στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και του Istituto Superiore di Sanità (ISS) στη Ρώμη της Ιταλίας

Επιστημονική συμβολή της NASA στη δημιουργία του νέου Κέντρου Αριστείας «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ» στο ΤΕΠΑΚ

Επιστημονική συμβολή της NASA στη δημιουργία του νέου Κέντρου Αριστείας «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ» στο ΤΕΠΑΚ

Επιστημονική συμβολή της NASA στη δημιουργία του νέου Κέντρου Αριστείας «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ» στο ΤΕΠΑΚ

Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 (EEΠΚ 2018) «αγκαλιάζει» το Ευρωπαϊκό Έργο “Eastern Mediterranean Science, Engineering and Technology Centre of Excellence for Archaeology and Cultural Heritage”, με το ακρώνυμο MedSTACH, το οποίο συντονίζεται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Το ΤΠΚ ενεργός συμμέτοχος στα Ευρωπαϊκά δρώμενα πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω του ευρωπαϊκού έργου MEDSTACH


 

Το σήμα ΕΕΠΚ 2018 έχει χορηγηθεί στο MedSTACH από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς έχει κριθεί ότι το εν λόγω Έργο συμβάλλει στην επίτευξη ενός ή περισσοτέρων από τους στόχους του ΕΕΠΚ 2018, έτσι όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2 της απόφασης (EΕ) 2017/864, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ανάμεσα στους γενικούς στόχους του ΕΕΠΚ 2018 συγκαταλέγονται «… η ενθάρρυνση και η υποστήριξη των προσπαθειών που καταβάλλουν η Ένωση, τα κράτη μέλη και οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, σε συνεργασία με τον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών, για την προστασία, τη διαφύλαξη, την επαναχρησιμοποίηση, την ενίσχυση, την ανάδειξη και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης», καθώς επίσης «… η προώθηση του ρόλου της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης ως καθοριστικού στοιχείου της πολιτισμικής πολυμορφίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου. Με πλήρη σεβασμό των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών, το ΕΕΠΚ 2018 επισημαίνει τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζονται η διατήρηση και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης, καθώς και η πρόσβαση σε αυτήν από ένα ευρύτερο και πιο διαφοροποιημένο κοινό, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη διεύρυνση κοινού και εκπαίδευσης στην πολιτιστική κληρονομιά, ώστε με τον τρόπο αυτό να προωθηθούν η κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση». Επιπλέον, η νομοθετική απόφαση μέσω του ΕΕΠΚ 2018 προσβλέπει στο να «ενισχύει τη συμβολή της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς στην κοινωνία και στην οικονομία, αξιοποιώντας τις άμεσες και έμμεσες οικονομικές δυνατότητές της…», ενώ «συμβάλλει στην προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως σημαντικού στοιχείου των σχέσεων μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών, αξιοποιώντας το ενδιαφέρον και τις ανάγκες που παρουσιάζονται σε χώρες-εταίρους και την εμπειρογνωμοσύνη της Ευρώπης όσον αφορά την πολιτιστική κληρονομιά».

Το Έργο MedSTACH αποσκοπεί στην εδραίωση της Κύπρου ως κόμβο αριστείας για την αρχαιολογία και την πολιτιστική κληρονομιά στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αξιοποιώντας τη διεπιστημονική έρευνα και την τεχνολογική καινοτομία. Για το σκοπό αυτό, κυπριακά δημόσια ακαδημαϊκά ιδρύματα και εθνικοί φορείς χάραξης πολιτικής συμπράττουν μαζί με κορυφαία διεθνώς ερευνητικά/ακαδημαϊκά ιδρύματα ώστε να σχεδιάσουν το Κέντρο Αριστείας “Eastern Mediterranean Science, Engineering and Technology Centre of Excellence for Archaeology and Cultural Heritage”.

Την κοινοπραξία MedSTACH συντονίζει το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του ΤΕΠΑΚ, με εταίρους την Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου και τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού. Την κοινοπραξία συμπληρώνουν το Εργαστήριο Γεωφυσικής, Δορυφορικής Τηλεπισκόπισης και Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας της Ελλάδας (ΙΤΕ), και το Institute of Archaeology του University College London (UCL) της Αγγλίας, κομίζοντας εμπειρία και τεχνογνωσία πρωτοπόρων ιδρυμάτων διεθνώς σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τη σχετική νομοθετική απόφαση βρίσκονται αναρτημένες εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Έργο MedSTACH, παρακαλώ αποτείνεστε στον ακόλουθο σύνδεσμο www.medstach.eu