Υποβολή δικαιολογητικών για επίδομα ενοικίου 2023-24 (τελευταίες αιτήσεις)


Φοιτητικά Νέα Στέγαση

Οι φοιτητές/τριες που υπέβαλαν τελευταία αίτηση μοριοδότησης για σκοπούς επιδόματος ενοικίου 2023-23 και έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 12 μόρια (εδώ η ανακοίνωση μοριοδότησης) καλούνται όπως υποβάλουν τα αναγκαία δικαιολογητικά ενοικίασης.

Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά από ΕΔΩ. Ο σύνδεσμος θα ανοίξει για υποβολή στις 7 Νοεμβρίου και μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2023.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

  • Συμβολαίου ενοικίασης* με ρητή αναφορά στο ακίνητο (με στοιχεία ιδιοκτήτη) και στο πρόσωπο του ενοικιαστή. Θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα του/της δικαιούχου/ας φοιτητή/τριας. Αν οι ένοικοι είναι περισσότεροι από ένα/μία, θα πρέπει να αναγράφονται τα ονόματα όλων στο συμβόλαιο.
  • Απόδειξης πληρωμής ενοικίου για τους μήνες από Σεπτέμβρη μέχρι Νοέμβρη 2023 (να γίνεται ονομαστική αναφορά στο/η φοιτητή/τρια ένοικο). Η απόδειξη τραπεζικού εμβάσματος δεν είναι αποδεκτή. Αν μοιράζεστε το ενοίκιο, η απόδειξη να είναι χωριστή στο όνομα σας ή να είναι όλα τα ονόματα σε μία απόδειξη.
  • Πιστοποιητικού iban (σε λογαριασμό στο όνομα του/της φοιτητή/τριας)

Προσοχή: Φοιτητές/τριες που έχουν μοριοδότηση για το 2023-24, συγκέντρωσαν τουλάχιστον 12 μόρια αλλά για οποιοδήποτε λόγο δεν μπόρεσαν μέχρι σήμερα να υποβάλουν δικαιολογητικά ενοικίασης, μπορούν να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται πιο πάνω.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, housing@cut.ac.cy , τηλ. 25 002380


*Αν η συνολική ετήσια αξία του συμβολαίου ξεπερνά τις €5,000 (π.χ. το μηνιαίο ενοίκιο είναι συνολικά πάνω από €450), τότε είναι αναγκαίο το συμβόλαιο να χαρτοσημανθεί. Η χαρτοσήμανση είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση που αρνηθεί/αμελήσει να το πράξει, τότε φροντίστε εσείς να κάνετε χαρτοσήμανση του δικού σας αντιγράφου συμβολαίου.

Βήματα: Υπολογίστε την αξία χαρτοσήμων που χρειάζεστε: πολλαπλασιάστε το μηνιαίο ενοίκιο επί 12, αφαιρέστε 5,000, διαιρέστε δια 1000 και πολλασιάστε επί 1,5

Π.χ. μηνιαίο ενοίκιο €800 Χ 12 = €9,600 - €5,000 = €4,600 / 1000 = €4,6 Χ 1,5 = €6,9  = χαρτόσημα αξίας 7 ευρώ.

Αγοράστε τα χαρτόσημα στην αξία που υπολογίσατε από ένα ταχυδρομείο, κολλήστε τα στο μέρος κάτω από τις υπογραφές του συμβολαίου, τραβήξτε μια γραμμή με πέννα από πάνω ώστε να φαίνονται «διαγραμμένα». 

Πρόσφατα άρθρα

Υποβολή αποδείξεων για 2η δόση επιδόματος ενοικίου 2023-24

Υποβολή αποδείξεων για 2η δόση επιδόματος ενοικίου 2023-24

Υποβολή δικαιολογητικών για επίδομα ενοικίου 2023-24 (τελευταίες αιτήσεις)

Υποβολή δικαιολογητικών για επίδομα ενοικίου 2023-24 (τελευταίες αιτήσεις)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Οι φοιτητές/τριες που υπέβαλαν τελευταία αίτηση μοριοδότησης για σκοπούς επιδόματος ενοικίου 2023-23 και έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 12 μόρια (εδώ η ανακοίνωση μοριοδότησης) καλούνται όπως υποβάλουν τα αναγκαία δικαιολογητικά ενοικίασης.

Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά από ΕΔΩ. Ο σύνδεσμος θα ανοίξει για υποβολή στις 7 Νοεμβρίου και μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2023.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

  • Συμβολαίου ενοικίασης* με ρητή αναφορά στο ακίνητο (με στοιχεία ιδιοκτήτη) και στο πρόσωπο του ενοικιαστή. Θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα του/της δικαιούχου/ας φοιτητή/τριας. Αν οι ένοικοι είναι περισσότεροι από ένα/μία, θα πρέπει να αναγράφονται τα ονόματα όλων στο συμβόλαιο.
  • Απόδειξης πληρωμής ενοικίου για τους μήνες από Σεπτέμβρη μέχρι Νοέμβρη 2023 (να γίνεται ονομαστική αναφορά στο/η φοιτητή/τρια ένοικο). Η απόδειξη τραπεζικού εμβάσματος δεν είναι αποδεκτή. Αν μοιράζεστε το ενοίκιο, η απόδειξη να είναι χωριστή στο όνομα σας ή να είναι όλα τα ονόματα σε μία απόδειξη.
  • Πιστοποιητικού iban (σε λογαριασμό στο όνομα του/της φοιτητή/τριας)

Προσοχή: Φοιτητές/τριες που έχουν μοριοδότηση για το 2023-24, συγκέντρωσαν τουλάχιστον 12 μόρια αλλά για οποιοδήποτε λόγο δεν μπόρεσαν μέχρι σήμερα να υποβάλουν δικαιολογητικά ενοικίασης, μπορούν να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται πιο πάνω.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, housing@cut.ac.cy , τηλ. 25 002380


*Αν η συνολική ετήσια αξία του συμβολαίου ξεπερνά τις €5,000 (π.χ. το μηνιαίο ενοίκιο είναι συνολικά πάνω από €450), τότε είναι αναγκαίο το συμβόλαιο να χαρτοσημανθεί. Η χαρτοσήμανση είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση που αρνηθεί/αμελήσει να το πράξει, τότε φροντίστε εσείς να κάνετε χαρτοσήμανση του δικού σας αντιγράφου συμβολαίου.

Βήματα: Υπολογίστε την αξία χαρτοσήμων που χρειάζεστε: πολλαπλασιάστε το μηνιαίο ενοίκιο επί 12, αφαιρέστε 5,000, διαιρέστε δια 1000 και πολλασιάστε επί 1,5

Π.χ. μηνιαίο ενοίκιο €800 Χ 12 = €9,600 - €5,000 = €4,600 / 1000 = €4,6 Χ 1,5 = €6,9  = χαρτόσημα αξίας 7 ευρώ.

Αγοράστε τα χαρτόσημα στην αξία που υπολογίσατε από ένα ταχυδρομείο, κολλήστε τα στο μέρος κάτω από τις υπογραφές του συμβολαίου, τραβήξτε μια γραμμή με πέννα από πάνω ώστε να φαίνονται «διαγραμμένα».