Προκήρυξη θέσεων για διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου


Νέα-Ανακοινώσεις Φοιτητικά Νέα Σπουδές Σταδιοδρομία

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την πιο κάτω θέση είναι η 14η Ιουνίου 2018

  • Μία (1) θέση στο θέμα: «Σχεδιασμός Τεχνολογιών Αλλαγής Συμπεριφοράς για κοινωνίες ανθεκτικές στην παραπληροφόρηση»

Περιγραφή: Η συγκεκριμένη διατριβή θα εστιάσει στον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό και την αξιολόγηση διαδραστικών εργαλείων (π.χ., μία ένθετη εφαρμογή/plugin σε φυλλομετρητή) τα οποία θα χρησιμοποιούν τεχνικές αλλαγής συμπεριφοράς για να παρακινήσουν τον χρήστη προς επιθυμητές συμπεριφορές (π.χ., να επανεξετάσει την πρόθεσή του να προωθήσει μία ψευδή είδηση στο Facebook). Η διατριβή θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος Co-Inform (Co-Creating Misinformation-Resilient Societies), το οποίο χρηματοδοτείται από το Horizon 2020.  Tο πρόγραμμα Co-Inform είναι τριετές διεπιστημονικό ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο θα αναπτύξει ψηφιακές τεχνολογίες και θα εξετάσει τις προσωπικές, κοινωνικές και τεχνολογικές πρακτικές και στρατηγικές, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην ενδυνάμωση τριών ομάδων ενδιαφέροντος (πολίτες, δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι χάραξης πολιτικής) όσον αφορά στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης (misinformation), των ψευδών ειδήσεων (fake news), και της αντιπληροφόρησης (disinformation).

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πρώτου τίτλου σπουδών σε θέμα συναφές με την Πληροφορική, τις Κοινωνικές Επιστήμες ή τον Σχεδιασμό. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή θα εκτιμηθεί θετικά. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν διεπιστημονικό υπόβαθρο με δεξιότητες σχεδιασμού ή/και ανάπτυξης διαδραστικών τεχνολογιών όσο και την ικανότητα να κατανοήσουν και να ενσωματώσουν γνώση κοινωνικών επιστημών στις σχεδιαστικές πρακτικές τους. Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να μπορούν να αναλάβουν ερευνητικές πρωτοβουλίες και να μπορούν να εργαστούν συνεργατικά αλλά και ατομικά. Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία θα εκτιμηθεί θετικά.  Αναμένεται άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Oι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν πλήρη τεκμηρίωση για τα προσόντα τους.  Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να αποστείλουν το βιογραφικό τους, τη δήλωση ενδιαφέροντος στην οποία να περιγράφουν το υπόβαθρο και τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα στα Αγγλικά (μέχρι 2 σελίδες), καθώς και δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκούς.

Οι συνεντεύξεις θα γίνουν μέχρι, περίπου, την τρίτη εβδομάδα του Ιούνη 2018.

Χρηματοδότηση υποψήφιων διδακτόρων: Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεχθεί θα εργοδοτηθεί (αρχικά επί δοκιμαστικής βάσης), στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Co-Inform.  Μέρος των διδάκτρων δύναται επίσης να καλυφθεί από το Τμήμα. Η εργοδότηση δύναται να ανανεωθεί μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος Co-Inform.

H αποδοχή της θέσης απαιτεί τακτική φυσική παρουσία στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λεμεσό.

Ερευνητικός Σύμβουλος θέσης: Ευάγγελος Καραπάνος, Επίκουρος Καθηγητής, evangelos.karapanos [at] cut.ac.cy


  • Μία (1) θέση στο θέμα: «Παραπληροφόρηση, ψευδείς ειδήσεις, και αντιπληροφόρηση: Διερεύνηση των αντιλήψεων και πρακτικών για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των ειδήσεων σε διαδικτυακά κοινωνικά μέσα»

Περιγραφή: Στόχος της συγκεκριμένης διατριβής θα είναι η διερεύνηση της πρόσληψης και των πρακτικών της αξιολόγησης της αξιοπιστίας διαδικτυακών ειδήσεων από πολίτες διαφόρων ηλικιών, με έμφαση στα διαδικτυακά κοινωνικά μέσα, και ιδιαίτερα όσον αφορά σε επίμαχα κοινωνικά ή κοινωνικο-επιστημονικά θέματα.  Η διατριβή θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος Co-Inform (Co-Creating Misinformation-Resilient Societies), το οποίο χρηματοδοτείται από το Horizon 2020.  Tο πρόγραμμα Co-Inform είναι ένα διεπιστημονικό ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο θα αναπτύξει ψηφιακές τεχνολογίες και θα εξετάσει τις προσωπικές, κοινωνικές και τεχνολογικές πρακτικές και στρατηγικές, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην ενδυνάμωση τριών ομάδων ενδιαφέροντος (πολίτες, δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι χάραξης πολιτικής) όσον αφορά στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης (misinformation), των ψευδών ειδήσεων (fake news), και της αντιπληροφόρησης (disinformation).

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού βασικού τίτλου σπουδών στην Ψυχολογία, και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ψυχολογία ή στο ευρύτερο πεδίο των κοινωνικών επιστημών, με πολύ καλές βαθμολογίες. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ισχυρό μεθοδολογικό υπόβαθρο σε ποσοτικές και ποιοτικές μεθοδολογίες, και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να μπορούν να αναλάβουν ερευνητικές πρωτοβουλίες και να μπορούν να εργαστούν συνεργατικά αλλά και ατομικά.  Θα προτιμηθούν υποψήφιοι οι οποίοι μπορούν να τεκμηριώσουν προηγούμενη ερευνητική εμπειρία.  Η γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι επιθυμητό αλλά όχι απαραίτητο προσόν.

Oι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν πλήρη τεκμηρίωση για τα προσόντα τους.  Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να αποστείλουν το βιογραφικό τους, τη δήλωση ενδιαφέροντος στην οποία να περιγράφουν το υπόβαθρο και τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα στα Αγγλικά (μέχρι 2 σελίδες), καθώς και δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκούς. 

Οι συνεντεύξεις θα γίνουν μέχρι, περίπου, την τρίτη βδομάδα του Ιούνη 2018.

Χρηματοδότηση υποψήφιων διδακτόρων: Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εργοδότησης (αρχικά επί δοκιμαστικής βάσης), στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Co-Inform.  Η εργοδότηση δύναται να ανανεωθεί μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος Co-Inform. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν κατά τη συνέντευξη στην οποία θα κληθούν οι υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί. 

H αποδοχή της θέσης απαιτεί τακτική φυσική παρουσία στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λεμεσό.

Ερευνητικός Σύμβουλος θέσης: Ελένη Α. Κύζα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Eleni.Kyza [at] cut.ac.cy

Για υποβολή αίτησης, από εδώ 

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Πρόγραμμα εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2018-19

Πρόγραμμα εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2018-19

Δήλωση ενδιαφέροντος για παροχή ατομικής φροντιστηριακής στήριξης επί πληρωμή

Δήλωση ενδιαφέροντος για παροχή ατομικής φροντιστηριακής στήριξης επί πληρωμή

Προκήρυξη θέσεων για περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2018-19

Προκήρυξη θέσεων για περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2018-19

Προκήρυξη θέσεων για περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2018-19

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την πιο κάτω θέση είναι η 14η Ιουνίου 2018

  • Μία (1) θέση στο θέμα: «Σχεδιασμός Τεχνολογιών Αλλαγής Συμπεριφοράς για κοινωνίες ανθεκτικές στην παραπληροφόρηση»

Περιγραφή: Η συγκεκριμένη διατριβή θα εστιάσει στον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό και την αξιολόγηση διαδραστικών εργαλείων (π.χ., μία ένθετη εφαρμογή/plugin σε φυλλομετρητή) τα οποία θα χρησιμοποιούν τεχνικές αλλαγής συμπεριφοράς για να παρακινήσουν τον χρήστη προς επιθυμητές συμπεριφορές (π.χ., να επανεξετάσει την πρόθεσή του να προωθήσει μία ψευδή είδηση στο Facebook). Η διατριβή θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος Co-Inform (Co-Creating Misinformation-Resilient Societies), το οποίο χρηματοδοτείται από το Horizon 2020.  Tο πρόγραμμα Co-Inform είναι τριετές διεπιστημονικό ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο θα αναπτύξει ψηφιακές τεχνολογίες και θα εξετάσει τις προσωπικές, κοινωνικές και τεχνολογικές πρακτικές και στρατηγικές, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην ενδυνάμωση τριών ομάδων ενδιαφέροντος (πολίτες, δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι χάραξης πολιτικής) όσον αφορά στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης (misinformation), των ψευδών ειδήσεων (fake news), και της αντιπληροφόρησης (disinformation).

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πρώτου τίτλου σπουδών σε θέμα συναφές με την Πληροφορική, τις Κοινωνικές Επιστήμες ή τον Σχεδιασμό. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή θα εκτιμηθεί θετικά. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν διεπιστημονικό υπόβαθρο με δεξιότητες σχεδιασμού ή/και ανάπτυξης διαδραστικών τεχνολογιών όσο και την ικανότητα να κατανοήσουν και να ενσωματώσουν γνώση κοινωνικών επιστημών στις σχεδιαστικές πρακτικές τους. Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να μπορούν να αναλάβουν ερευνητικές πρωτοβουλίες και να μπορούν να εργαστούν συνεργατικά αλλά και ατομικά. Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία θα εκτιμηθεί θετικά.  Αναμένεται άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Oι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν πλήρη τεκμηρίωση για τα προσόντα τους.  Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να αποστείλουν το βιογραφικό τους, τη δήλωση ενδιαφέροντος στην οποία να περιγράφουν το υπόβαθρο και τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα στα Αγγλικά (μέχρι 2 σελίδες), καθώς και δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκούς.

Οι συνεντεύξεις θα γίνουν μέχρι, περίπου, την τρίτη εβδομάδα του Ιούνη 2018.

Χρηματοδότηση υποψήφιων διδακτόρων: Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεχθεί θα εργοδοτηθεί (αρχικά επί δοκιμαστικής βάσης), στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Co-Inform.  Μέρος των διδάκτρων δύναται επίσης να καλυφθεί από το Τμήμα. Η εργοδότηση δύναται να ανανεωθεί μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος Co-Inform.

H αποδοχή της θέσης απαιτεί τακτική φυσική παρουσία στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λεμεσό.

Ερευνητικός Σύμβουλος θέσης: Ευάγγελος Καραπάνος, Επίκουρος Καθηγητής, evangelos.karapanos [at] cut.ac.cy


  • Μία (1) θέση στο θέμα: «Παραπληροφόρηση, ψευδείς ειδήσεις, και αντιπληροφόρηση: Διερεύνηση των αντιλήψεων και πρακτικών για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των ειδήσεων σε διαδικτυακά κοινωνικά μέσα»

Περιγραφή: Στόχος της συγκεκριμένης διατριβής θα είναι η διερεύνηση της πρόσληψης και των πρακτικών της αξιολόγησης της αξιοπιστίας διαδικτυακών ειδήσεων από πολίτες διαφόρων ηλικιών, με έμφαση στα διαδικτυακά κοινωνικά μέσα, και ιδιαίτερα όσον αφορά σε επίμαχα κοινωνικά ή κοινωνικο-επιστημονικά θέματα.  Η διατριβή θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος Co-Inform (Co-Creating Misinformation-Resilient Societies), το οποίο χρηματοδοτείται από το Horizon 2020.  Tο πρόγραμμα Co-Inform είναι ένα διεπιστημονικό ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο θα αναπτύξει ψηφιακές τεχνολογίες και θα εξετάσει τις προσωπικές, κοινωνικές και τεχνολογικές πρακτικές και στρατηγικές, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην ενδυνάμωση τριών ομάδων ενδιαφέροντος (πολίτες, δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι χάραξης πολιτικής) όσον αφορά στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης (misinformation), των ψευδών ειδήσεων (fake news), και της αντιπληροφόρησης (disinformation).

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού βασικού τίτλου σπουδών στην Ψυχολογία, και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ψυχολογία ή στο ευρύτερο πεδίο των κοινωνικών επιστημών, με πολύ καλές βαθμολογίες. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ισχυρό μεθοδολογικό υπόβαθρο σε ποσοτικές και ποιοτικές μεθοδολογίες, και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να μπορούν να αναλάβουν ερευνητικές πρωτοβουλίες και να μπορούν να εργαστούν συνεργατικά αλλά και ατομικά.  Θα προτιμηθούν υποψήφιοι οι οποίοι μπορούν να τεκμηριώσουν προηγούμενη ερευνητική εμπειρία.  Η γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι επιθυμητό αλλά όχι απαραίτητο προσόν.

Oι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν πλήρη τεκμηρίωση για τα προσόντα τους.  Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να αποστείλουν το βιογραφικό τους, τη δήλωση ενδιαφέροντος στην οποία να περιγράφουν το υπόβαθρο και τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα στα Αγγλικά (μέχρι 2 σελίδες), καθώς και δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκούς. 

Οι συνεντεύξεις θα γίνουν μέχρι, περίπου, την τρίτη βδομάδα του Ιούνη 2018.

Χρηματοδότηση υποψήφιων διδακτόρων: Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εργοδότησης (αρχικά επί δοκιμαστικής βάσης), στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Co-Inform.  Η εργοδότηση δύναται να ανανεωθεί μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος Co-Inform. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν κατά τη συνέντευξη στην οποία θα κληθούν οι υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί. 

H αποδοχή της θέσης απαιτεί τακτική φυσική παρουσία στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λεμεσό.

Ερευνητικός Σύμβουλος θέσης: Ελένη Α. Κύζα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Eleni.Kyza [at] cut.ac.cy

Για υποβολή αίτησης, από εδώ