Υποβολή αιτήσεων για διαμονή στις φοιτητές εστίες ή για λήψη επιδόματος ενοικίου (2019-20)


Στέγαση Στήριξη Φοιτητών Νέα-Ανακοινώσεις Φοιτητική Ζωή Φοιτητικά Νέα

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από υφιστάμενους φοιτητές πτυχίου για διαμονή στα διαμερίσματα που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο (Φοιτητικές Εστίες) ή για λήψη επιδόματος ενοικίου, για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2019-20

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φοιτητές που πληρούν καθορισμένα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (εδώ οι σχετικοί Κανόνες). Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τα διαθέσιμα διαμερίσματα και τις χρεώσεις παρατίθενται στην ιστοσελίδα (εδώ). Επίδομα ενοικίου θα δοθεί σε φοιτητές που έχουν τη μόνιμη οικογενειακή τους διαμονή εκτός Λεμεσού και ενοικιάζουν στη Λεμεσό για σκοπούς φοίτησης στο Πανεπιστήμιο.

Η διάθεση των διαμερισμάτων και των επιδομάτων ενοικίου θα γίνει στη βάση κατάταξης μορίων, σύμφωνα με τον Κανόνα Μοριοδότησης Κοινωνικοοικονομικής Κατάστασης (εδώ).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, αφού διαβάσουν τους κανόνες επιλογής ενοίκων (εδώ) και τους κανόνες διαμονής (εδώ), να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική Αίτηση Μοριοδότησης Κοινωνικοοικονομικής Κατάστασης και να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα έντυπα, μέχρι την Παρασκευή 17 Μαίου 2019 (ώρα 2μμ), το αργότερο.

Για υποβολή αίτησης, αναλόγως κατάστασης, πατήστε στους συνδέσμους πιο κάτω:

*Οικονομική ανεξαρτησία σημαίνει ότι ο αιτητής δεν ζει κάτω από την ίδια στέγη με τους γονείς του και έχει σταθερά προσωπικά εισοδήματα τουλάχιστον 500 ευρώ/μήνα. 

Εκπρόθεσμες αιτήσεις καθώς και αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα εξετάζονται, ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Στέγασης για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις χρειάζονται πριν την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για διευκρινήσεις με το Γραφείο Στέγασης από τις 3 Μαίου, 2019 εώς και τις 17 Μαίου, 2019 που είναι και η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Τονίζεται ότι η υποβολή πλήρους αίτησης είναι αποκλειστική ευθύνη του αιτητή.

Από τα βασικότερα δικαιολογητικά που ζητούνται είναι, μεταξύ άλλων, η Φορολογική Βεβαίωση (από Φόρο Εισοδήματος) και η Κατάσταση Ασφαλιστικού Λογαριασμού (από Κοινωνικές Ασφαλίσεις). Πατήστε εδώ για να δείτε δείγματα. Προσοχή! Είναι απαραίτητο να υποβληθούν τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά και όχι οτιδήποτε άλλο σχετικό ή μη μπορεί οι υπηρεσίες αυτές να εκδίδουν. 

Επίσης, ζητείται να επισυναφθεί δήλωση εξουσιοδότησης του φοιτητή-αιτητή (και μελών της οικογένειάς του) προς το Πανεπιστήμιο, ώστε το Πανεπιστήμιο να μπορεί να ζητήσει προσωπικά δεδομένα από κρατικές υπηρεσίες. Πατήστε εδώ για το έντυπο αυτό.

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Μοριοδότησης – Κατανομή διαμερισμάτων

Η ΥΣΦΜ θα εργαστεί προκειμένου η μοριοδότηση να ολοκληρωθεί και να ανακοινωθεί εντός περίπου δύο βδομάδων από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Ωστόσο, η κατανομή των διαμερισμάτων υπολογίζεται να γίνει συνολικά και για όλους τους φοιτητές στις αρχές Αυγούστου. Αυτό διότι θα πρέπει να δοθεί χρονικό περιθώριο να υποβληθούν αιτήσεις από τους νεοεισερχόμενους προπτυχιακούς φοιτητές και να πραγματοποιηθεί συνολική κατάταξη μορίων. Η κατανομή των επιδομάτων ενοικίου θα γίνει το Φθινόπωρο, αναλόγως διαθέσιμων πόρων του Πανεπιστημίου.

Διαδικασία Ενστάσεων

Σε περίπτωση όπου οποιοσδήποτε αιτητής κρίνει ότι έχει γίνει λάθος κατά την μοριοδότηση της αίτησής του, μπορεί να υποβάλει στην ΥΣΦΜ, εντός 48 ωρών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, γραπτώς και αιτιολογημένα ένσταση.

Για πληροφορίες

Πέραν της ιστοσελίδας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην ΥΣΦΜ, στο housing@cut.ac.cy και στα τηλέφωνα 25 002534 (Άννα Κωνσταντίνου) και 25 002412 (Χριστίνα Βασιλείου).

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Παραχώρηση επιδόματος ενοικίου σε δικαιούχους (2019-20)

Παραχώρηση επιδόματος ενοικίου σε δικαιούχους (2019-20)

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών (2019-20)

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών (2019-20)

Αιτήσεις για Βοηθούς Διαμονής στις Φοιτητικές Εστίες (2019-20)

Αιτήσεις για Βοηθούς Διαμονής στις Φοιτητικές Εστίες (2019-20)

Αιτήσεις για Βοηθούς Διαμονής στις Φοιτητικές Εστίες (2019-20)

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από υφιστάμενους φοιτητές πτυχίου για διαμονή στα διαμερίσματα που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο (Φοιτητικές Εστίες) ή για λήψη επιδόματος ενοικίου, για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2019-20

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φοιτητές που πληρούν καθορισμένα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (εδώ οι σχετικοί Κανόνες). Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τα διαθέσιμα διαμερίσματα και τις χρεώσεις παρατίθενται στην ιστοσελίδα (εδώ). Επίδομα ενοικίου θα δοθεί σε φοιτητές που έχουν τη μόνιμη οικογενειακή τους διαμονή εκτός Λεμεσού και ενοικιάζουν στη Λεμεσό για σκοπούς φοίτησης στο Πανεπιστήμιο.

Η διάθεση των διαμερισμάτων και των επιδομάτων ενοικίου θα γίνει στη βάση κατάταξης μορίων, σύμφωνα με τον Κανόνα Μοριοδότησης Κοινωνικοοικονομικής Κατάστασης (εδώ).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, αφού διαβάσουν τους κανόνες επιλογής ενοίκων (εδώ) και τους κανόνες διαμονής (εδώ), να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική Αίτηση Μοριοδότησης Κοινωνικοοικονομικής Κατάστασης και να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα έντυπα, μέχρι την Παρασκευή 17 Μαίου 2019 (ώρα 2μμ), το αργότερο.

Για υποβολή αίτησης, αναλόγως κατάστασης, πατήστε στους συνδέσμους πιο κάτω:

*Οικονομική ανεξαρτησία σημαίνει ότι ο αιτητής δεν ζει κάτω από την ίδια στέγη με τους γονείς του και έχει σταθερά προσωπικά εισοδήματα τουλάχιστον 500 ευρώ/μήνα. 

Εκπρόθεσμες αιτήσεις καθώς και αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα εξετάζονται, ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Στέγασης για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις χρειάζονται πριν την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για διευκρινήσεις με το Γραφείο Στέγασης από τις 3 Μαίου, 2019 εώς και τις 17 Μαίου, 2019 που είναι και η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Τονίζεται ότι η υποβολή πλήρους αίτησης είναι αποκλειστική ευθύνη του αιτητή.

Από τα βασικότερα δικαιολογητικά που ζητούνται είναι, μεταξύ άλλων, η Φορολογική Βεβαίωση (από Φόρο Εισοδήματος) και η Κατάσταση Ασφαλιστικού Λογαριασμού (από Κοινωνικές Ασφαλίσεις). Πατήστε εδώ για να δείτε δείγματα. Προσοχή! Είναι απαραίτητο να υποβληθούν τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά και όχι οτιδήποτε άλλο σχετικό ή μη μπορεί οι υπηρεσίες αυτές να εκδίδουν. 

Επίσης, ζητείται να επισυναφθεί δήλωση εξουσιοδότησης του φοιτητή-αιτητή (και μελών της οικογένειάς του) προς το Πανεπιστήμιο, ώστε το Πανεπιστήμιο να μπορεί να ζητήσει προσωπικά δεδομένα από κρατικές υπηρεσίες. Πατήστε εδώ για το έντυπο αυτό.

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Μοριοδότησης – Κατανομή διαμερισμάτων

Η ΥΣΦΜ θα εργαστεί προκειμένου η μοριοδότηση να ολοκληρωθεί και να ανακοινωθεί εντός περίπου δύο βδομάδων από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Ωστόσο, η κατανομή των διαμερισμάτων υπολογίζεται να γίνει συνολικά και για όλους τους φοιτητές στις αρχές Αυγούστου. Αυτό διότι θα πρέπει να δοθεί χρονικό περιθώριο να υποβληθούν αιτήσεις από τους νεοεισερχόμενους προπτυχιακούς φοιτητές και να πραγματοποιηθεί συνολική κατάταξη μορίων. Η κατανομή των επιδομάτων ενοικίου θα γίνει το Φθινόπωρο, αναλόγως διαθέσιμων πόρων του Πανεπιστημίου.

Διαδικασία Ενστάσεων

Σε περίπτωση όπου οποιοσδήποτε αιτητής κρίνει ότι έχει γίνει λάθος κατά την μοριοδότηση της αίτησής του, μπορεί να υποβάλει στην ΥΣΦΜ, εντός 48 ωρών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, γραπτώς και αιτιολογημένα ένσταση.

Για πληροφορίες

Πέραν της ιστοσελίδας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην ΥΣΦΜ, στο housing@cut.ac.cy και στα τηλέφωνα 25 002534 (Άννα Κωνσταντίνου) και 25 002412 (Χριστίνα Βασιλείου).