Υποβολή αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών 2021-22 (φοιτητές πτυχίου)


Φοιτητικά Νέα Φοιτητική Ζωή Στήριξη Φοιτητών

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τα οικονομικά βοηθήματα του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών για το 2021-22. Τα βοηθήματα δίνονται με βάση την κατάταξη μοριοδότησης (πατήστε εδώ για τους κανόνες ). Αφορούν μόνο ενεργούς φοιτητές πτυχίου.

Αναλόγως της οικογενειακής κατάστασης του/της φοιτητή/ριας που αιτείται, ζητούνται πιστοποιητικά για τεκμηρίωση της οικονομικής ή/και κοινωνικής κατάστασης. Αιτήσεις που θα υποβληθούν χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία αξιολόγησης.

Πιστοποιητικά (αναλόγως περίπτωσης):

 • Κατάσταση Ασφαλιστικού Λογαριασμού για το έτος 2020 (δείγμα). Υποβάλλεται από πατέρα και μητέρα, είτε εργάζονταν είτε όχι. Υποβάλλεται επίσης από φοιτητή/ρια καθώς και εξαρτώμενα αδέρφια αν είναι άνω των 25 ετών. Εκδίδονται από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη. 
 • Πιστοποιητικό γέννησης για κάθε εξαρτώμενο παιδί της οικογένειας. Εκδίδεται από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
 • Βεβαίωση φοίτησης για αδέλφια που σπουδάζουν, του τρέχοντος φθινοπωρινού εξαμήνου 2021-22. Η βεβαίωση θα πρέπει να αναφέρει το έτος εισδοχής  στο Πανεπιστήμιο. Εκδίδεται από κάθε Πανεπιστήμιο.
 • Στρατολογική βεβαίωση για αδέλφια που υπηρετούν τώρα στην Εθνική Φρουρά. Εκδίδεται από τα Στρατολογικά Γραφεία της ΕΦ.
 • Για γονείς που είναι άνεργοι, βεβαίωση από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης που να βεβαιώνει ότι ο πατέρας ή/και η μητέρα του/της φοιτητή/ριας ήταν άνεργος/η κατά τον προηγούμενο μήνα της υποβολής της αίτησης ή Βεβαίωση λήψης επιδόματος ανεργίας κατά τον προηγούμενο μήνα της υποβολής της αίτησης.
 • Βεβαίωση για λήψη παροχής σύνταξης αναπηρίας γονέα (με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 60%) ή σύνταξης ανικανότητας για εργασία γονέα (με ποσοστό τουλάχιστον 75%) για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2020). Εκδίδεται από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
 • Βεβαίωση για λήψη παροχής σύνταξης γήρατος γονέα για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2020). Εκδίδεται από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
 • Βεβαίωση για λήψη σύνταξης χηρείας για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2020). Εκδίδεται από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
 • Βεβαίωση λήψης δημόσιου βοηθήματος για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2020) από το Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας (να επισυνάπτεται απόκομμα του συνολικού ετήσιου ποσού λήψης για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος). Ισχύει για περιπτώσεις αιτητών/γονέων που λαμβάνουν δημόσιο βοήθημα ή επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας.
 • Πιστοποιητικό θανάτου γονέα, για φοιτητές/ριες που είναι ορφανοί. Εκδίδεται από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
 • Βεβαίωση για αιτητές που είναι τέκνα αγνοουμένων/πεσόντων ή πεσόντων κατά την εκτέλεση δημόσιου υπηρεσιακού καθήκοντος.. Εκδίδεται από την Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων.
 • Πιστοποιητικό διάλυσης γάμου ή ένορκος δήλωση για εγκατάλειψη οικογένειας ή για γονείς που βρίσκονται σε διάσταση (ισχύει για περιπτώσεις διαζυγίου στην οικογένεια). Εκδίδεται από Πρωτοκολλητή.
 • Βεβαίωση για αιτητές που είναι παιδιά οικογενειών που διαμένουν στο Ριζοκάρπασο. Εκδίδεται από την Επιτροπή Ανθρωπιστικών Θεμάτων.
 • Ιατρικό πιστοποιητικό ασθένειας/αναπηρίας φοιτητή/ριας, για περιπτώσεις φοιτητή/ριας με σοβαρά προβλήματα υγείας/αναπηρίας όπως αυτά καθορίζονται στην αίτηση. Εκδίδεται από ιατρό.
 • Επιπρόσθετα δικαιολογητικά ή/και βεβαιώσεις, π.χ. επιχορηγήσεις/επιδοτήσεις από Οργανισμούς (όπως πχ ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, Επιδόματα Κατοίκων Ορεινών Περιοχών κλπ)
 • Οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά κρίνει η ΥΣΦΕ ότι είναι αναγκαία για την τεκμηρίωση της αίτησης

Πατήστε εδώ για συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει την Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2021, στις 23:59.

Φοιτητές που υπέβαλαν πρόσφατη ολοκληρωμένη αίτηση για τις Εστίες (2021-22) δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση εκ νέου, ούτε να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, καθώς θα συμμετάσχουν στη διαδικασία διεκδίκησης οικονομικου βοηθήματος αυτοδίκαια.

Για περισσότερες πληροφορίες ή ερωτήσεις, επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 25002541, 25 002710, stella.theocharous@cut.ac.cy 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Τελικός πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων για μεταπτυχιακές υποτροφίες με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (2021-22)

Τελικός πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων για μεταπτυχιακές υποτροφίες με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (2021-22)

Τελικός πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα ΣΕΦ (2021-22)

Τελικός πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα ΣΕΦ (2021-22)

Μοριοδότηση αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2021-22)

Μοριοδότηση αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2021-22)

Μοριοδότηση αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2021-22)

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τα οικονομικά βοηθήματα του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών για το 2021-22. Τα βοηθήματα δίνονται με βάση την κατάταξη μοριοδότησης (πατήστε εδώ για τους κανόνες ). Αφορούν μόνο ενεργούς φοιτητές πτυχίου.

Αναλόγως της οικογενειακής κατάστασης του/της φοιτητή/ριας που αιτείται, ζητούνται πιστοποιητικά για τεκμηρίωση της οικονομικής ή/και κοινωνικής κατάστασης. Αιτήσεις που θα υποβληθούν χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία αξιολόγησης.

Πιστοποιητικά (αναλόγως περίπτωσης):

 • Κατάσταση Ασφαλιστικού Λογαριασμού για το έτος 2020 (δείγμα). Υποβάλλεται από πατέρα και μητέρα, είτε εργάζονταν είτε όχι. Υποβάλλεται επίσης από φοιτητή/ρια καθώς και εξαρτώμενα αδέρφια αν είναι άνω των 25 ετών. Εκδίδονται από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη. 
 • Πιστοποιητικό γέννησης για κάθε εξαρτώμενο παιδί της οικογένειας. Εκδίδεται από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
 • Βεβαίωση φοίτησης για αδέλφια που σπουδάζουν, του τρέχοντος φθινοπωρινού εξαμήνου 2021-22. Η βεβαίωση θα πρέπει να αναφέρει το έτος εισδοχής  στο Πανεπιστήμιο. Εκδίδεται από κάθε Πανεπιστήμιο.
 • Στρατολογική βεβαίωση για αδέλφια που υπηρετούν τώρα στην Εθνική Φρουρά. Εκδίδεται από τα Στρατολογικά Γραφεία της ΕΦ.
 • Για γονείς που είναι άνεργοι, βεβαίωση από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης που να βεβαιώνει ότι ο πατέρας ή/και η μητέρα του/της φοιτητή/ριας ήταν άνεργος/η κατά τον προηγούμενο μήνα της υποβολής της αίτησης ή Βεβαίωση λήψης επιδόματος ανεργίας κατά τον προηγούμενο μήνα της υποβολής της αίτησης.
 • Βεβαίωση για λήψη παροχής σύνταξης αναπηρίας γονέα (με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 60%) ή σύνταξης ανικανότητας για εργασία γονέα (με ποσοστό τουλάχιστον 75%) για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2020). Εκδίδεται από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
 • Βεβαίωση για λήψη παροχής σύνταξης γήρατος γονέα για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2020). Εκδίδεται από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
 • Βεβαίωση για λήψη σύνταξης χηρείας για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2020). Εκδίδεται από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
 • Βεβαίωση λήψης δημόσιου βοηθήματος για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2020) από το Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας (να επισυνάπτεται απόκομμα του συνολικού ετήσιου ποσού λήψης για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος). Ισχύει για περιπτώσεις αιτητών/γονέων που λαμβάνουν δημόσιο βοήθημα ή επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας.
 • Πιστοποιητικό θανάτου γονέα, για φοιτητές/ριες που είναι ορφανοί. Εκδίδεται από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
 • Βεβαίωση για αιτητές που είναι τέκνα αγνοουμένων/πεσόντων ή πεσόντων κατά την εκτέλεση δημόσιου υπηρεσιακού καθήκοντος.. Εκδίδεται από την Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων.
 • Πιστοποιητικό διάλυσης γάμου ή ένορκος δήλωση για εγκατάλειψη οικογένειας ή για γονείς που βρίσκονται σε διάσταση (ισχύει για περιπτώσεις διαζυγίου στην οικογένεια). Εκδίδεται από Πρωτοκολλητή.
 • Βεβαίωση για αιτητές που είναι παιδιά οικογενειών που διαμένουν στο Ριζοκάρπασο. Εκδίδεται από την Επιτροπή Ανθρωπιστικών Θεμάτων.
 • Ιατρικό πιστοποιητικό ασθένειας/αναπηρίας φοιτητή/ριας, για περιπτώσεις φοιτητή/ριας με σοβαρά προβλήματα υγείας/αναπηρίας όπως αυτά καθορίζονται στην αίτηση. Εκδίδεται από ιατρό.
 • Επιπρόσθετα δικαιολογητικά ή/και βεβαιώσεις, π.χ. επιχορηγήσεις/επιδοτήσεις από Οργανισμούς (όπως πχ ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, Επιδόματα Κατοίκων Ορεινών Περιοχών κλπ)
 • Οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά κρίνει η ΥΣΦΕ ότι είναι αναγκαία για την τεκμηρίωση της αίτησης

Πατήστε εδώ για συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει την Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2021, στις 23:59.

Φοιτητές που υπέβαλαν πρόσφατη ολοκληρωμένη αίτηση για τις Εστίες (2021-22) δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση εκ νέου, ούτε να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, καθώς θα συμμετάσχουν στη διαδικασία διεκδίκησης οικονομικου βοηθήματος αυτοδίκαια.

Για περισσότερες πληροφορίες ή ερωτήσεις, επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 25002541, 25 002710, stella.theocharous@cut.ac.cy