Προκήρυξη Διδακτορικών Θέσεων-Έναρξη Σπουδών Σεπτέμβριο 2022


Νέα-Ανακοινώσεις Φοιτητικά Νέα Σπουδές

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2022

Γενικές Πληροφορίες:

► Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές Διδακτορικού επιπέδου (PhD), για έναρξη σπουδών τον Σεπτέμβριο του 2022 στα θεματικά πεδία που είναι δημοσιευμένα.

► Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΤΕΠΑΚ. Οι υποψήφιοι, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email). Για βοήθεια, υπάρχει αναλυτικός οδηγός υποβολής αίτησης.

Μαζί με τις αιτήσεις για εισδοχή σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών, γίνονται δεκτές αιτήσεις για υποτροφίες ακαδημαϊκής αριστείας. Η αίτηση για υποτροφία ακαδημαϊκής αριστείας γίνεται ταυτόχρονα/παράλληλα με την αίτηση για εισδοχή, μέσα από τη Διαδικτυακή Πύλη του ΤΕΠΑΚ, με την επισύναψη των επιπλέον δικαιολογητικών που αναφέρονται ειδικά στις υποτροφίες ακαδημαϊκής αριστείας (λεπτομέρειες πιο κάτω).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 2 Μαΐου 2022.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Οι υποψήφιοι θα κληθούν να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

 1. Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 2. Φωτοαντίγραφα αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ (όπου απαιτείται) ή πιστοποιητικών που να επιβεβαιώνουν ότι ο τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του διδακτορικού προγράμματος.
 3. Αναλυτική βαθμολογία Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ (όπου απαιτείται).
 4. Βιογραφικό Σημείωμα.
 5. Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις) με τους λόγους επιλογής του προγράμματος, τους ερευνητικούς στόχους και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
 6. Άλλα πιστοποιητικά και έγγραφα όπως π.χ. δείγμα σχετικής ακαδημαϊκής ή και επαγγελματικής δουλειάς (δημοσιεύσεις, αρθογραφία, έρευνες, ψηφιακό έργο κλπ).
 7. Έγγραφο («ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ») στο οποίο να αναγράφονται οι συγκεκριμένες θέσεις για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση, σειροθετημένες κατά σειρά προτίμησης. Πρότυπο τέτοιου εγγράφου μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ. Το σύνολο των προσφερόμενων Διδακτορικών θέσεων είναι αναρτημένες στο https://www.cut.ac.cy/studies/phd/phd-posts/

Οι υποψήφιοι καλούνται, κατά την υποβολή της αίτησης στη Διαδικτυακή Πύλη του Πανεπιστημίου να δηλώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας δύο ατόμων που τους γνωρίζουν σε ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό επίπεδο, προς τους οποίους ενδέχεται τα Τμήματα να αποταθούν για συστάσεις. Το κάθε Τμήμα μπορεί επίσης να ζητήσει επιπρόσθετες πληροφορίες από τον/την υποψήφιο/ια φοιτητή/φοιτήτρια.

 

Δίδακτρα:

Το ύψος των διδάκτρων για μεταπτυχιακά προγράμματα διδακτορικού επιπέδου κυμαίνονται, αναλόγως της ύπαρξης ή όχι διδακτικού σταδίου στο πρόγραμμα, από €3200 μέχρι €5200. ‘Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες επεξηγούνται αναλυτικά στον πιο κάτω σύνδεσμο: https://www.cut.ac.cy/studies/phd/fees/

 

Υποτροφίες:

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δύναται να παραχωρήσει εσωτερικές υποτροφίες σύμφωνα με το Πλαίσιο Πολιτικής του για Παραχώρηση Εσωτερικών Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές. Προσφέρονται δύο ειδών υποτροφίες για μεταπτυχιακούς φοιτητές διδακτορικού επιπέδου:

 

(α) Υποτροφίες στη βάση κοινωνικό - οικονομικών κριτηρίων

Οι υποτροφίες αυτές παραχωρούνται με τη μορφή της πλήρους (100%) ή μερικής (50%) κάλυψης διδάκτρων. Αιτήσεις υποβάλλονται μια φορά το χρόνο, εντός του Φθινοπωρινού Εξαμήνου (μετά δηλαδή την έναρξη των σπουδών), με ξεχωριστή διαδικασία που ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου και αίτηση μπορούν να υποβάλουν διδακτορικοί φοιτητές που βρίσκονται στο 1ο ή 2ο εξάμηνο της φοίτησής τους.

Περισσότερες πληροφορίες για τις υποτροφίες στη βάση κοινωνικό-οικονομικών κριτηρίων:

https://bit.ly/SocialEconomicScholarships

 

(β) Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Αριστείας

►Οι Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Αριστείας αφορούν αποκλειστικά νεοεισερχόμενους φοιτητές διδακτορικού επιπέδου, καλύπτουν πλήρως τα δίδακτρα ενώ περιλαμβάνουν και μηνιαίο επίδομα €1200.

►Η αίτηση για υποτροφία ακαδημαϊκής αριστείας γίνεται ταυτόχρονα/παράλληλα με την αίτηση για εισδοχή, μέσα από τη Διαδικτυακή Πύλη του ΤΕΠΑΚ, με την επισύναψη των επιπλέον δικαιολογητικών που αναφέρονται ειδικά στις υποτροφίες ακαδημαϊκής αριστείας.

Σημαντικές σημειώσεις για την αίτηση για υποτροφία ακαδημαϊκής αριστείας:

 • Πρότυπο για την υπεύθυνη δήλωση για διεκδίκηση υποτροφίας ακαδημαϊκής αριστείας (που αποτελεί ένα από τα απαιτούμενα επιπλέον δικαιολογητικά) μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ (η δήλωση συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται/επισυνάπτεται από την/την αιτητή/τρια στο σχετικό πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης).
 • Οι αιτητές υποτροφίας ακαδημαϊκής αριστείας θα πρέπει να εξασφαλίσουν και να υποβάλουν 2 συστατικές επιστολές εκ των οποίων η μια πρέπει να είναι από ακαδημαϊκό με ιδία γνώση των ακαδημαϊκών ικανοτήτων και επιδόσεων του/της αιτητή/τριας (αυτό είναι που εννοείται με τον όρο «Ερευνητικός Σύμβουλος του/της υποψηφίου/ιας» που αναφέρεται στη σχετική Πολιτική)

 

Περισσότερες πληροφορίες για υποτροφίες ακαδημαϊκής αριστείας:

https://bit.ly/AcademicExcellenceScholarships

 

Υποβολή Αιτήσεων:

Η δημιουργία της αίτησής καθώς και όλα τα επισυναπτόμενα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΤΕΠΑΚ. ξεκινώντας από τον σύνδεσμο:

https://www.cut.ac.cy/studies/phd/applying/

 

Περισσότερες Πληροφορίες:

Οι υποψήφιοι διδακτορικοί φοιτητές μπορούν να αποτείνονται για πληροφορίες στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας   (kep@cut.ac.cy ) και στα τηλέφωνα 25002710 ή 25002711.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2022-23

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2022-23

Πρόγραμμα τελικών εξετάσεων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2022-23

Πρόγραμμα τελικών εξετάσεων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2022-23

Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου - Έναρξη σπουδών Ιανουάριος 2023

Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου - Έναρξη σπουδών Ιανουάριος 2023

Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου - Έναρξη σπουδών Ιανουάριος 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2022

Γενικές Πληροφορίες:

► Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές Διδακτορικού επιπέδου (PhD), για έναρξη σπουδών τον Σεπτέμβριο του 2022 στα θεματικά πεδία που είναι δημοσιευμένα.

► Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΤΕΠΑΚ. Οι υποψήφιοι, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email). Για βοήθεια, υπάρχει αναλυτικός οδηγός υποβολής αίτησης.

Μαζί με τις αιτήσεις για εισδοχή σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών, γίνονται δεκτές αιτήσεις για υποτροφίες ακαδημαϊκής αριστείας. Η αίτηση για υποτροφία ακαδημαϊκής αριστείας γίνεται ταυτόχρονα/παράλληλα με την αίτηση για εισδοχή, μέσα από τη Διαδικτυακή Πύλη του ΤΕΠΑΚ, με την επισύναψη των επιπλέον δικαιολογητικών που αναφέρονται ειδικά στις υποτροφίες ακαδημαϊκής αριστείας (λεπτομέρειες πιο κάτω).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 2 Μαΐου 2022.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Οι υποψήφιοι θα κληθούν να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

 1. Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 2. Φωτοαντίγραφα αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ (όπου απαιτείται) ή πιστοποιητικών που να επιβεβαιώνουν ότι ο τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του διδακτορικού προγράμματος.
 3. Αναλυτική βαθμολογία Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ (όπου απαιτείται).
 4. Βιογραφικό Σημείωμα.
 5. Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις) με τους λόγους επιλογής του προγράμματος, τους ερευνητικούς στόχους και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
 6. Άλλα πιστοποιητικά και έγγραφα όπως π.χ. δείγμα σχετικής ακαδημαϊκής ή και επαγγελματικής δουλειάς (δημοσιεύσεις, αρθογραφία, έρευνες, ψηφιακό έργο κλπ).
 7. Έγγραφο («ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ») στο οποίο να αναγράφονται οι συγκεκριμένες θέσεις για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση, σειροθετημένες κατά σειρά προτίμησης. Πρότυπο τέτοιου εγγράφου μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ. Το σύνολο των προσφερόμενων Διδακτορικών θέσεων είναι αναρτημένες στο https://www.cut.ac.cy/studies/phd/phd-posts/

Οι υποψήφιοι καλούνται, κατά την υποβολή της αίτησης στη Διαδικτυακή Πύλη του Πανεπιστημίου να δηλώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας δύο ατόμων που τους γνωρίζουν σε ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό επίπεδο, προς τους οποίους ενδέχεται τα Τμήματα να αποταθούν για συστάσεις. Το κάθε Τμήμα μπορεί επίσης να ζητήσει επιπρόσθετες πληροφορίες από τον/την υποψήφιο/ια φοιτητή/φοιτήτρια.

 

Δίδακτρα:

Το ύψος των διδάκτρων για μεταπτυχιακά προγράμματα διδακτορικού επιπέδου κυμαίνονται, αναλόγως της ύπαρξης ή όχι διδακτικού σταδίου στο πρόγραμμα, από €3200 μέχρι €5200. ‘Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες επεξηγούνται αναλυτικά στον πιο κάτω σύνδεσμο: https://www.cut.ac.cy/studies/phd/fees/

 

Υποτροφίες:

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δύναται να παραχωρήσει εσωτερικές υποτροφίες σύμφωνα με το Πλαίσιο Πολιτικής του για Παραχώρηση Εσωτερικών Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές. Προσφέρονται δύο ειδών υποτροφίες για μεταπτυχιακούς φοιτητές διδακτορικού επιπέδου:

 

(α) Υποτροφίες στη βάση κοινωνικό - οικονομικών κριτηρίων

Οι υποτροφίες αυτές παραχωρούνται με τη μορφή της πλήρους (100%) ή μερικής (50%) κάλυψης διδάκτρων. Αιτήσεις υποβάλλονται μια φορά το χρόνο, εντός του Φθινοπωρινού Εξαμήνου (μετά δηλαδή την έναρξη των σπουδών), με ξεχωριστή διαδικασία που ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου και αίτηση μπορούν να υποβάλουν διδακτορικοί φοιτητές που βρίσκονται στο 1ο ή 2ο εξάμηνο της φοίτησής τους.

Περισσότερες πληροφορίες για τις υποτροφίες στη βάση κοινωνικό-οικονομικών κριτηρίων:

https://bit.ly/SocialEconomicScholarships

 

(β) Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Αριστείας

►Οι Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Αριστείας αφορούν αποκλειστικά νεοεισερχόμενους φοιτητές διδακτορικού επιπέδου, καλύπτουν πλήρως τα δίδακτρα ενώ περιλαμβάνουν και μηνιαίο επίδομα €1200.

►Η αίτηση για υποτροφία ακαδημαϊκής αριστείας γίνεται ταυτόχρονα/παράλληλα με την αίτηση για εισδοχή, μέσα από τη Διαδικτυακή Πύλη του ΤΕΠΑΚ, με την επισύναψη των επιπλέον δικαιολογητικών που αναφέρονται ειδικά στις υποτροφίες ακαδημαϊκής αριστείας.

Σημαντικές σημειώσεις για την αίτηση για υποτροφία ακαδημαϊκής αριστείας:

 • Πρότυπο για την υπεύθυνη δήλωση για διεκδίκηση υποτροφίας ακαδημαϊκής αριστείας (που αποτελεί ένα από τα απαιτούμενα επιπλέον δικαιολογητικά) μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ (η δήλωση συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται/επισυνάπτεται από την/την αιτητή/τρια στο σχετικό πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης).
 • Οι αιτητές υποτροφίας ακαδημαϊκής αριστείας θα πρέπει να εξασφαλίσουν και να υποβάλουν 2 συστατικές επιστολές εκ των οποίων η μια πρέπει να είναι από ακαδημαϊκό με ιδία γνώση των ακαδημαϊκών ικανοτήτων και επιδόσεων του/της αιτητή/τριας (αυτό είναι που εννοείται με τον όρο «Ερευνητικός Σύμβουλος του/της υποψηφίου/ιας» που αναφέρεται στη σχετική Πολιτική)

 

Περισσότερες πληροφορίες για υποτροφίες ακαδημαϊκής αριστείας:

https://bit.ly/AcademicExcellenceScholarships

 

Υποβολή Αιτήσεων:

Η δημιουργία της αίτησής καθώς και όλα τα επισυναπτόμενα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΤΕΠΑΚ. ξεκινώντας από τον σύνδεσμο:

https://www.cut.ac.cy/studies/phd/applying/

 

Περισσότερες Πληροφορίες:

Οι υποψήφιοι διδακτορικοί φοιτητές μπορούν να αποτείνονται για πληροφορίες στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας   (kep@cut.ac.cy ) και στα τηλέφωνα 25002710 ή 25002711.