Καταστατικό ΦΕΤΕΠΑΚ

1. ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΦΡΑΓΙΔΑ

- Ιδρύεται στην Κύπρο Φοιτητική Ένωση με το όνομα ‘Φοιτητική Ένωση Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου’ (Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ.).

-  Έδρα της Φοιτητικής Ένωσης είναι η Λεμεσός

-  Σφραγίδα: Εικονίζει την Κύπρο και μέσα το έμβλημα του Τ.Ε.ΠΑ.Κ. και στο περίγραμμα γράφει Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ. 2007 Φοιτητική Ένωση Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

2. ΑΡΧΕΣ

α.   Συμμετοχή των φοιτητών στον αγώνα για μια Κύπρο Ενωμένη, ανεξάρτητη, εδαφικά ακέραιη, κυρίαρχη, ομοσπονδιακή, αποστρατικοποιημένη και δημοκρατική κοινή πατρίδα όλων των Κυπρίων, Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Αρμενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων.

β.   Πίστη στη δημοκρατία, την ελευθερία, την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και την ισότητα.

γ.  Υποστήριξη στους αγώνες των λαών για εθνική ανεξαρτησία και κοινωνική δικαιοσύνη. Αλληλεγγύη προς τους αγωνιζόμενους κατά των φυλετικών διακρίσεων λαούς, προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προώθηση των αρχών των Ηνωμένων Εθνών.

δ.   Προσήλωση στις συνδικαλιστικές και ακαδημαϊκές ελευθερίες και στις διεθνώς αποδεκτές δημοκρατικές αρχές του Φοιτητικού Κινήματος.

ε.   Δικαίωμα διαφύλαξης και προβολής της εθνικής ταυτότητας όλων των φοιτητών.

στ.  Η καλλιέργεια σχέσεων φιλίας, συνεργασίας, αλληλοκατανόησης και ειρηνικής συνύπαρξης Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, με τελικό στόχο την επανένωση του νησιού μας.

3. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΠΙΔΙΩΞΗΣ ΑΥΤΩΝ

α.  Προώθηση και συμβολή στην επίλυση των φοιτητικών προβλημάτων των μελών της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ Κύπρου.

β. Υποστήριξη και συμμετοχή στον αγώνα του λαού μας για ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη ανάμεσα σε όλους τους νόμιμους κατοίκους της Κύπρου και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών.

γ. Διαφώτιση των φοιτητών άλλων κρατών τόσο για τα φοιτητικά θέματα όσο και για τους αγώνες του κυπριακού λαού. Ανάπτυξη δεσμών φιλίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης με φοιτητές και οργανώσεις της Κύπρου.

δ. Ανάπτυξη συνεργασίας με το Παγκόσμιο Φοιτητικό Κίνημα.

ε. Συμβολή στην επιστημονική κατάρτιση, στην έρευνα και μελέτη και ανύψωση του πνευματικού, μορφωτικού και κοινωνικού επιπέδου των μελών της.

στ. Επιμόρφωση, κοινωνικοποίηση και ψυχαγωγία των μελών της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ Κύπρου με την δημιουργία και λειτουργία ομίλων και με την οργάνωση εκδηλώσεων.

ζ. Έκδοση και κυκλοφορία εφημερίδας, περιοδικού, βιβλίων και άλλων εντύπων από τη Φοιτητική Κοινότητα.

η.  Η προώθηση της στενής επικοινωνίας και συνεργασίας με τα αντίστοιχα πρωτοβάθμια όργανα των Κυπρίων φοιτητών, σε άλλους χώρους σπουδών, διαμέσου της συμμετοχής στην Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ). Για το σκοπό αυτό η ΦΕ.ΤΕ.ΠΑΝ. εγγράφεται ως μέλος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων.

4. ΜΕΛΗ

Κάθε φοιτητής με την εγγραφή του στο Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου γίνεται μέλος της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ.

Κάθε φοιτητής μέλος της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ πληρώνει το ποσό των 15 ευρώ για εγγραφή που γίνεται στην αρχή της ακαδημαϊκής χρονιάς και ισχύει για όλα τα χρόνια των σπουδών του φοιτητή. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ υποχρεούται να εκδίδει και να ανανεώνει τις φοιτητικές ταυτότητες για κάθε μέλος σε κάθε ακαδημαϊκή χρονιά.

Αύξηση του ποσού της εγγραφής γίνεται ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ και έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης και ισχύει από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.

5.  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ

Ι)  Δικαιώματα:

α. Κάθε φοιτητής μέλος έχει το δικαίωμα ψήφου και εκλογής σύμφωνα με τις αρχές του καταστατικού.

β. Κάθε φοιτητής έχει το δικαίωμα της συμμετοχής και ελεύθερης έκφρασης στις Γενικές Συνελεύσεις.

γ. Κάθε φοιτητής μέλος έχει το δικαίωμα να εγείρει θέμα στο Δ.Σ. Δικαιούται να παρευρίσκεται σε συνεδρίαση του Δ.Σ., ως παρατηρητής, όταν συζητείται το θέμα που ο ίδιος ήγειρε.

δ. Κάθε φοιτητής μέλος έχει το δικαίωμα να ελέγχει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

ΙΙ)  Καθήκοντα:

α. Υποδειγματική εκπλήρωση των φοιτητικών υποχρεώσεων και επίδειξη άριστης συμπεριφοράς που αρμόζει στην ιδιότητα σαν μέλος της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ και των σκοπών και επιδιώξεων της.

β. Τακτική παρουσία σε όλες τις γενικές συνελεύσεις της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ και ενεργητική συμμετοχή στην εφαρμογή των αποφάσεων της.

γ. Τακτική εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων έναντι της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ.

δ. Αυστηρή τήρηση και σεβασμός στις διατάξεις του καταστατικού, στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Δ.Σ.

6.  ΠΑΥΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

Κάθε μέλος χάνει την ιδιότητα του σαν μέλος της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ όταν:

α. Αποπερατώσει τις σπουδές του ή αποβληθεί .

β. Τακτικά παραβιάζει τις διατάξεις του καταστατικού ή δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, όπως καθορίζονται στο καταστατικό. Για να παρθεί απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 6(β) του καταστατικού απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. που θα επικυρωθεί με απόφαση των 2/3 των παρόντων μελών σε Γενική Συνέλευση.

7.  ΠΟΡΟΙ

Πόροι της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ είναι :

α. Το δικαίωμα Εγγραφής κάθε μέλους Σύμφωνα με το άρθρο 4.

β. Έκτακτες συνεισφορές, δωρεές και άλλα νόμιμα εισοδήματα που περιέρχονται στην Ένωση.

γ. Έσοδα από κοινωνικές και άλλες εκδηλώσεις.

δ. Επιχορηγήσεις από αρμόδιους φορείς.

ε. Κάθε άλλος νόμιμος πόρος.

8.  ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Τα κεφάλαια της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ μπορούν να διατεθούν για τους ακόλουθους σκοπούς:

α. Για την έκδοση, δημοσίευση και κυκλοφορία εφημερίδας, περιοδικού, βιβλίων και άλλων εντύπων για την προώθηση των σκοπών της. Επιχορηγήσεις για έκδοση εντύπων σε φοιτητές του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, νοουμένου ότι οι εκδόσεις συνάδουν με τις γενικές αρχές και πρόνοιες του καταστατικού.

β. Για την πληρωμή εξόδων διαχείρισης συμπεριλαμβανομένου και των εξόδων ελέγχου των λογαριασμών.

γ. Για την περίπτωση οποιασδήποτε νομικής διαδικασίας που αφορά την Ένωση ή μέλος της και όταν τούτο γίνεται για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων της.

δ. Γενικά για έξοδα που εγκρίνει η Γ.Σ. ή το Δ.Σ.

9.  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Οποιοδήποτε μέλος μπορεί ύστερα από αίτηση του στο γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου να εξετάσει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από κοινού.

10.  ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ορίσει ως γενικό ελεγκτή ιδιωτικό ελεγκτή ή άτομο για έλεγχο των λογαριασμών της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ και την υποβολή εκθέσεων σε αυτή.

11.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Οι Γενικές Συνελεύσεις αποτελούν το ανώτερο καθοδηγητικό και κυρίαρχο όργανο της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ. Κάθε χρόνο γίνονται δύο (2) τακτικές Γ. Συνελεύσεις. Η πρώτη Τ.Γ.Σ. γίνεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτώβρη και η δεύτερη την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου.

Θέματα στις δύο συνελεύσεις είναι :

α. Λογοδοσία από τον πρόεδρο του Δ.Σ.  Για τη δράση του Δ.Σ.

β. Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

γ. Λήψη αποφάσεων για κάθε πρόταση ή εισήγηση που κανονικά υποβλήθηκε από το Δ.Σ.  ή από μέλη της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ.

δ. Κατά τη δεύτερη Τ.Γ.Σ ορίζονται 2 Εφορευτικές Επιτροπές (1 Λευκωσία και 1 Λεμεσό) αποτελούμενες από 2 εκπροσώπους από κάθε συνδυασμό που συμμετείχε στο απερχόμενο Δ.Σ. της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ. Ο πρώτος συνδυασμός έχει την προεδρία στην Εφορευτική Επιτροπή της Λεμεσού και ο δεύτερος την προεδρία της Εφορευτικής Επιτροπής της Λευκωσίας.

ε. Κατά τη δεύτερη Τ.Γ.Σ. εκλέγεται πενταμελής ελεγκτική επιτροπή με τη μέθοδο της απλής αναλογικής. Σε περίπτωση που ο αριθμός είναι ίσος με τις θέσεις γίνεται έγκριση από τη Γ.Σ.

12.  ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις καλούνται από τον Πρόεδρο με την έγκριση του 1/2 των μελών του Δ.Σ.  όταν υπάρχουν σοβαρά ζητήματα ή όταν ζητήσουν τούτο τα 2/3 των μελών του Δ.Σ.  Ή το 1/3 των μελών της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ. με γραπτή αίτηση προς τον πρόεδρο που θα περιέχει τα θέματα που θα συζητηθούν καθώς και τις υπογραφές των μελών. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συζητά μόνο το θέμα για το οποίο έχει συγκληθεί.

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις σε επίπεδο Τμήματος και Σχολής συγκαλούνται όταν το ζητεί το 1/3 των φοιτητών μελών της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ που υπάγονται στο συγκεκριμένο Τμήμα ή Σχολή. Ενδείκνυται στις Γ.Σ. των Σχολών ή των Τμημάτων να παρευρίσκονται και οι εκπρόσωποι στα Συμβούλια του συγκεκριμένου Τμήματος ή Σχολής.

13.  ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Η σύγκληση Γ.Σ. γνωστοποιείται προς τα μέλη εφτά μέρες πριν την καθοριζόμενη προς τούτο ημέρα με ειδικές ανακοινώσεις στα τμήματα και άλλα κοινά μέρη του Πανεπιστημίου.

Όμως σε περιπτώσεις Ε.Γ.Σ. όταν ο Πρόεδρος αρνηθεί ή αμελήσει να συγκαλέσει εντός επτά ημερών από την αίτηση τότε θα συγκαλείται από τους αιτητές εντός δεκαπέντε ημερών από την αίτηση με γνωστοποίηση πέντε ημερών από τη σύγκληση της.

Η γνωστοποίηση θα προσκαλεί όλα τα μέλη και θα καθορίζει τους σκοπούς, το μέρος, τη μέρα και την ώρα της Γ.Σ.

14.  ΑΠΑΡΤΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Στις Γ.Σ. Υπάρχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά και ένα από τα μέλη. Οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία από τα παρόντα μέλη εκτός αν υπάρχει ειδική πρόβλεψη. Σε σοβαρά θέματα, όπως τις εκλογές, το θέμα εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ., καταστατικές αλλαγές οι αποφάσεις παίρνονται με μυστική ψηφοφορία.

Αν σε μια Τ.Γ.Σ. δε σχηματισθεί η πιο πάνω απαρτία θα αναβάλλεται για επτά μέρες και σ' αυτήν όσοι θα είναι παρόντες θα αποτελούν απαρτία.

Στις Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος, αν όμως απουσιάζει προεδρεύει ιεραρχικά άλλο μέλος του Δ.Σ.

15.  ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μετά τη συμπλήρωση των θεμάτων της Β' Τ. Γ. Συνέλευσης προκηρύσσονται εκλογές εντός δεκαπέντε ημερών που γίνονται με το εκλογικό σύστημα της Απλής Αναλογικής. Για το Δ.Σ. ψηφίζουν όλοι οι φοιτητές μέλη της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ.

Η εκλογική διαδικασία γίνεται παράλληλα σε όλες  τις επαρχίες που λειτουργεί το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η καταμέτρηση γίνεται στα κατά τόπους εκλογικά κέντρα με διαφανή διαδικασία ενώπιον των φοιτητών.

Κάθε συνδυασμός ή ανεξάρτητος υποψήφιος που συμμετέχει στις εκλογές κερδίζει τόσες έδρες στο Δ.Σ. όσες φορές έχει συμπληρώσει το εκλογικό μέτρο. Το εκλογικό μέτρο καθορίζεται διαιρώντας τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων δια τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ.

Σε περίπτωση ενός ανεξάρτητου υποψηφίου που παίρνει ψήφους περισσότερους από το εκλογικό μέτρο αυτός καταλαμβάνει μόνο μια έδρα στο Δ.Σ.

Όλες οι υπόλοιπες εναπομείναντες θέσεις μετά την πρώτη κατανομή κατανέμονται με βάση νέο εκλογικό μέτρο στους συνδυασμούς ή ανεξάρτητο υποψήφιο που δεν είχε συμπληρώσει το εκλογικό μέτρο στην πρώτη κατανομή.

Το νέο εκλογικό μέτρο καθορίζεται διαιρώντας τον αριθμό των υπολοίπων ψήφων (χωρίς να λαμβάνονται υπ' όψιν τα υπόλοιπα ανεξαρτήτων που κατέλαβαν ήδη θέση) δια τον αριθμό των υπολοίπων θέσεων.

Εάν υπάρξει και υπόλοιπο εδρών μετά τη δεύτερη κατανομή, κατανέμονται σε συνδυασμούς ή ανεξάρτητους υποψηφίους με τα μεγαλύτερα υπόλοιπα.

Έγκυρα ψηφοδέλτια θεωρούνται εκείνα τα οποία έχουν μόνο ένα σύμβολο (+,X,ν) κάτω από τα ονόματα των υποψηφίων μιας παράταξης ή ανεξάρτητου υποψηφίου. Οι έδρες που κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει στο Δ.Σ. κατανέμονται στους υποψηφίους της κάθε παράταξης που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό σταυρών προτίμησης. Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης δε θα πρέπει να υπερβαίνει τους εφτά (από ο μέχρι 7). Σε περίπτωση που ο αριθμός των σταυρών προτίμησης είναι μεγαλύτερος τότε δε θα λαμβάνονται υπ’ όψιν αλλά τα ψηφοδέλτια θα θεωρούνται έγκυρα. Άκυρα, όμως, θα θεωρούνται τα ψηφοδέλτια με σταυρούς προτίμησης σε υποψηφίους άλλου συνδυασμού ή ανεξάρτητου υποψηφίου από εκείνο που ψηφίστηκε.

16.  ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Δ.Σ. αποτελείται από εικοσιένα (21 μέλη). Το Δ.Σ.  συνέρχεται το αργότερο σε μια βδομάδα μετά τις εκλογές και καταρτίζεται σε σώμα. Το Δ.Σ. εκλέγει με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία, Οργανωτικό Γραμματέα, Εκπρόσωπο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων και Εκπρόσωπο Τύπου του Δ.Σ. Η ΦΕ.ΤΕ.ΠΑΝ δε λειτουργεί χωρίς να καταρτιστεί. Σε περίπτωση που μετά από τέσσερις προσπάθειες δεν γίνει κατορθωτός καταρτισμός οι θέσεις εκλέγονται από τον αντίστοιχο υποψήφιο που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους για την κάθε θέση.

Το Δ.Σ. ασκεί τα καθήκοντα του μέχρι και την Β' Τ.Γ.Σ. Μετά από τυχόν αποχώρηση μέλους του Δ.Σ.  Τη θέση να καταλαμβάνει άτομο του ίδιου συνδυασμού. Σε περίπτωση αποχώρησης ανεξάρτητου τη θέση καταλαμβάνει ο συνδυασμός που κατά την κατανομή των εδρών είχε το μεγαλύτερο υπόλοιπο αλλά δεν επωφελήθηκε έδρας από αυτό το υπόλοιπο

17.  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΗΣ Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ

17.1  Η Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ αντιπροσωπεύεται εξώδικα ή/και ενώπιον Δικαστικών, Διοικητικών και άλλων Κυβερνητικών ή άλλων αρχών, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν δε αυτός κωλύεται , από τον Αντιπρόεδρο, και σε περίπτωση που κωλύεται ο Αντιπρόεδρος από τον Γραμματέα.

17.2  Χωρίς να επηρεάζεται η υποπαράγραφος 17.1 πιο πάνω, σε ειδικές περιπτώσεις στις οποίες απαιτούνται ειδήμονες, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίσει για το σκοπό αυτό οποιοδήποτε από τα μέλη του ή/και από τα μέλη του ομίλου ή/και οποιοδήποτε τρίτο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Ομίλου.

18.  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

18.1 Συμβούλιο Πανεπιστημίου

Τη Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ αντιπροσωπεύει στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου ο εκάστοτε πρόεδρος της ή εκπρόσωπος του κατόπιν συνεννόησης στο Δ.Σ.

18.2 Σύγκλητος

Στη Σύγκλητο οι φοιτητές αντιπροσωπεύονται με εκπροσώπους (με τον αριθμό των αντιπροσώπων που προκύπτει από τον Περι Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Νόμο). Οι αντιπρόσωποι ορίζονται αναλογικά με τη δύναμη των συνδυασμών στο Δ.Σ. , από το Δ.Σ.  (απλή αναλογική στη βάση των αποτελεσμάτων των εκλογών για ανάδειξη Δ.Σ.).

18.3. Συμβούλιο Σχολών

Στα Συμβούλια της κάθε Σχολής οι φοιτητές αντιπροσωπεύονται με εκπροσώπους (με τον αριθμό των αντιπροσώπων που προκύπτει από τον Περι Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Νόμο). Για την ανάδειξη των εκπροσώπων γίνονται εκλογές με το σύστημα της απλής αναλογικής στην κάθε Σχολή ξεχωριστά. Οι εκλογές γίνονται κάθε δύο χρόνια εντός 15 ημερών από την Α’ Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία και τις προκηρύσσει.

18.4. Συμβούλια Τμημάτων

Στα Συμβούλια του κάθε Τμήματος οι φοιτητές αντιπροσωπεύονται με εκπροσώπους (με τον αριθμό των αντιπροσώπων που προκύπτει από τον Περι Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Νόμο). Για την ανάδειξη των εκπροσώπων γίνονται εκλογές με το σύστημα της απλής αναλογικής στο κάθε τμήμα ξεχωριστά. Οι εκλογές γίνονται κάθε δύο χρόνια εντός 15 ημερών από την Α’ Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία και τις προκηρύσσει.

Οι εκπρόσωποι στα Συμβούλια των Σχολών και των Τμημάτων οφείλουν να ενημερώνουν τακτικά το Δ.Σ. για τη δράση τους. Ο πρόεδρος στις Γ.Σ. εκθέτει τη δράση τους.

Συγκροτείται Γενικό Συμβούλιο που αποτελείται από το Δ.Σ. , τους εκπροσώπους των Συμβουλίων των Σχολών και των Τμημάτων και που συνέρχονται πριν από κάθε γενική ή τακτική συνέλευση με σκοπό την αλληλοενημέρωση, την ανταλλαγή απόψεων και την καλύτερη οργάνωση των συνελεύσεων αυτών.

18.5. Επιτροπή Πανεπιστημίου

Οι εκπρόσωποι της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ στις επιτροπές είναι μέλη του Δ.Σ.  και ορίζονται αναλογικά με τα ποσοστά κάποιου συνδυασμού ή ανεξάρτητου υποψηφίου (Απλή Αναλογική).

19.  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Υπάρχει απαρτία όταν τα μισά μέλη συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου ή Αντιπροέδρου είναι παρόντα. Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας νικά η ψήφος του προέδρου ή αν απουσιάζει του αντιπροέδρου.

Το Δ.Σ. έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

α. Συνεδριάζει τακτικά κάθε 15 μέρες και έκτακτα όταν θεωρήσει τούτο αναγκαίο ο Πρόεδρος ή όταν ζητηθεί με έγγραφη αίτηση από το 1/3 των μελών του Δ.Σ.

β. Διευθύνει τις εργασίες και τις υποθέσεις της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ.

γ. Φροντίζει ώστε οι σκοποί του καταστατικού και οι πρόνοιες του να τηρούνται από τα μέλη και αποφασίζει για όσα σημεία δεν αναφέρονται στο καταστατικό ή είναι αμφισβητήσιμα.

δ. Συντάσσει τον προϋπολογισμό της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ.

ε. Εκτελεί τις αποφάσεις των Γ.Σ. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των Γ.Σ.

στ. Καταρτίζει επιτροπές για μελέτη ή προώθηση οποιουδήποτε θέματος που αφορά τους σκοπούς της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ.

ζ. Διαχειρίζεται την περιουσία της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ προς όφελος των σκοπών της.

η. Ορίζει εκπροσώπους του Δ.Σ. στα συμβούλια των ομίλων ώστε αυτοί να αποτελούν το 1/3 των μελών του συμβουλίου. Τα συμβούλια των ομίλων αποτελούνται το πολύ από εννέα (9) άτομα.2

θ. Διορίζει δικηγόρο με σκοπό την εκπροσώπηση της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ σε δικαστική ή εξώδικό διαδικασία.

κ. Μέλος του Δ.Σ. το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα περισσότερες από πέντε (5) συνολικές ή τρεις (3) συνεχείς φορές αποβάλλεται από το Δ.Σ. και αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα του συνδυασμού που αντιπροσωπεύει. Αν αυτός είναι μεμονωμένος υποψήφιος αποβάλλεται και η θέση του πληρούται από το συνδυασμό με το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψήφων μετά τη συμπλήρωση των εδρών κατά τις εκλογές.

20.  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

α. Ο πρόεδρος προεδρεύει Σε όλες τις Συνελεύσεις και συνεδριάσεις του Δ.Σ.

β. Υπογράφει όλα τα έγγραφα της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ.

γ. Αντιπροσωπεύει τη Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ όπου είναι αναγκαίο.

δ. Σε περίπτωση ισοψηφίας έχει τη νικητήριο ψήφο.

ε. Ετοιμάζει την ετήσια έκθεση των ενεργειών του Δ.Σ. που θα παρουσιάσει στη Γ.Σ. Τον πρόεδρο αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος σε όλα τα καθήκοντα και δικαιώματα του και σε περίπτωση αδυναμίας τούτου προεδρεύει ο μεγαλύτερος σε ηλικία των μελών του Δ.Σ.

21.  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

α. Ετοιμάζει την Ημερήσια Διάταξη των Γ.Σ. και των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

β. Κρατά πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ.

γ. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ και φυλάει την εισερχόμενη και αντίγραφο της εξερχόμενης αλληλογραφίας.

δ. Τηρεί γενικό μητρώο των μελών της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ και των μελών κάθε Τμήματος.

ε. Είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη των αρχείων και της σφραγίδας της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ.

στ. Κρατά λεπτομερή κατάσταση της περιουσίας της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ και είναι υπεύθυνος για τη φύλαξή της.

22.  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

α. Ετοιμάζει εισηγητικό χρονιαίο πρόγραμμα δουλειάς για συζήτηση και έγκριση από το Δ.Σ.

β. Ετοιμάζει εισήγηση για τον καταρτισμό επιτροπών του Δ.Σ.

γ. Είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της τήρησης του προγράμματος δουλειάς του Δ.Σ.

δ. Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση των δραστηριοτήτων που αποφασίζει το Δ.Σ.

ε. Είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό της δράσης των Φοιτητικών ομίλων

23.  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

α. Διενεργεί την είσπραξη κάθε εσόδου και προς τούτο εκδίδει τυπωμένη και αριθμημένη απόδειξη.

β. Κρατά τα βιβλία του ταμείου.

γ. Καταθέτει σε τράπεζα για λογαριασμό της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ κάθε ποσό που εισπράττει.

δ. Εκτελεί τις πληρωμές που εγκρίνει το Δ.Σ.  και φυλάει τις σχετικές αποδείξεις.

ε. Αποσύρει χρήματα από την τράπεζα ύστερα από εντολή του Δ.Σ.

24.  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

α. Συνάπτει σχέσεις με άλλες φοιτητικές κοινότητες της Κύπρου και του εξωτερικού.

β. Συνάπτει σχέσεις με πολιτικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς της Κύπρου.

25.  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΥΠΟΥ

α. Ενημερώνει σε εβδομαδιαία βάση τους φοιτητές του Πανεπιστημίου για τη Δράση του Δ.Σ.

β. Διατηρεί επαφές με τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο για προαγωγή μέσω αυτού των απόψεων και των θέσεων του Δ.Σ.

γ. Οργανώνει Δημοσιογραφικές Διασκέψεις και δημόσιες συζητήσεις για την καλύτερη ενημέρωση των φοιτητών και του ευρύτερου κοινού.

26. ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ

Στο ΤΕ.ΠΑ.Κ δύναται να λειτουργούν Φοιτητικοί Όμιλοι κάτω από την έγκριση και την αιγίδα του Δ.Σ. της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ. Στο καταστατικό του κάθε ομίλου οι αρχές και οι σκοποί θα πρέπει να συνάδουν με αυτές της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ.

27.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Για να μπορούν να γίνουν καταστατικές αλλαγές πρέπει να καθοριστεί από το Δ.Σ. μια Γενική Συνέλευση ως καταστατική. Αλλαγές στο Καταστατικό μπορούν να γίνουν με εισηγήσεις των μελών της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ. στο Δ.Σ.  που συζητά, αποφασίζει και προτείνει στη Γ.Σ. τις τροποποιήσεις για έγκριση.

Οι αποφάσεις για τροποποίηση παίρνονται με πλειοψηφία ¾ των παρόντων.

28.  ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Έκτακτες εκλογές προκηρύσσονται αφού προταθούν στη Γ.Σ. (έκτακτη ή τακτική) και εγκριθούν από τα 2/3 των μελών αυτής.

29.  ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η Φοιτητική Ένωση διαλύεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 24 του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου αρ. 57 του 1972 και η εκκαθάριση του γίνεται όπως προνοείται από το άρθρο 25 του ίδιου Νόμου. Αφού εξοφληθούν όλες οι υποχρεώσεις της Φοιτητικής Ένωσης, το υπόλοιπο της περιουσίας της περιέρχεται στην ΠΟΦΕΝ.

30. Το παρόν καταστατικό εγκρίθηκε από Ιδρυτική Γενική Συνέλευση που έγινε στη Λεμεσό στις 28 Νοεμβρίου 2007

Καταστατικό ΦΕΤΕΠΑΚ

1. ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΦΡΑΓΙΔΑ

- Ιδρύεται στην Κύπρο Φοιτητική Ένωση με το όνομα ‘Φοιτητική Ένωση Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου’ (Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ.).

-  Έδρα της Φοιτητικής Ένωσης είναι η Λεμεσός

-  Σφραγίδα: Εικονίζει την Κύπρο και μέσα το έμβλημα του Τ.Ε.ΠΑ.Κ. και στο περίγραμμα γράφει Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ. 2007 Φοιτητική Ένωση Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

2. ΑΡΧΕΣ

α.   Συμμετοχή των φοιτητών στον αγώνα για μια Κύπρο Ενωμένη, ανεξάρτητη, εδαφικά ακέραιη, κυρίαρχη, ομοσπονδιακή, αποστρατικοποιημένη και δημοκρατική κοινή πατρίδα όλων των Κυπρίων, Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Αρμενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων.

β.   Πίστη στη δημοκρατία, την ελευθερία, την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και την ισότητα.

γ.  Υποστήριξη στους αγώνες των λαών για εθνική ανεξαρτησία και κοινωνική δικαιοσύνη. Αλληλεγγύη προς τους αγωνιζόμενους κατά των φυλετικών διακρίσεων λαούς, προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προώθηση των αρχών των Ηνωμένων Εθνών.

δ.   Προσήλωση στις συνδικαλιστικές και ακαδημαϊκές ελευθερίες και στις διεθνώς αποδεκτές δημοκρατικές αρχές του Φοιτητικού Κινήματος.

ε.   Δικαίωμα διαφύλαξης και προβολής της εθνικής ταυτότητας όλων των φοιτητών.

στ.  Η καλλιέργεια σχέσεων φιλίας, συνεργασίας, αλληλοκατανόησης και ειρηνικής συνύπαρξης Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, με τελικό στόχο την επανένωση του νησιού μας.

3. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΠΙΔΙΩΞΗΣ ΑΥΤΩΝ

α.  Προώθηση και συμβολή στην επίλυση των φοιτητικών προβλημάτων των μελών της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ Κύπρου.

β. Υποστήριξη και συμμετοχή στον αγώνα του λαού μας για ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη ανάμεσα σε όλους τους νόμιμους κατοίκους της Κύπρου και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών.

γ. Διαφώτιση των φοιτητών άλλων κρατών τόσο για τα φοιτητικά θέματα όσο και για τους αγώνες του κυπριακού λαού. Ανάπτυξη δεσμών φιλίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης με φοιτητές και οργανώσεις της Κύπρου.

δ. Ανάπτυξη συνεργασίας με το Παγκόσμιο Φοιτητικό Κίνημα.

ε. Συμβολή στην επιστημονική κατάρτιση, στην έρευνα και μελέτη και ανύψωση του πνευματικού, μορφωτικού και κοινωνικού επιπέδου των μελών της.

στ. Επιμόρφωση, κοινωνικοποίηση και ψυχαγωγία των μελών της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ Κύπρου με την δημιουργία και λειτουργία ομίλων και με την οργάνωση εκδηλώσεων.

ζ. Έκδοση και κυκλοφορία εφημερίδας, περιοδικού, βιβλίων και άλλων εντύπων από τη Φοιτητική Κοινότητα.

η.  Η προώθηση της στενής επικοινωνίας και συνεργασίας με τα αντίστοιχα πρωτοβάθμια όργανα των Κυπρίων φοιτητών, σε άλλους χώρους σπουδών, διαμέσου της συμμετοχής στην Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ). Για το σκοπό αυτό η ΦΕ.ΤΕ.ΠΑΝ. εγγράφεται ως μέλος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων.

4. ΜΕΛΗ

Κάθε φοιτητής με την εγγραφή του στο Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου γίνεται μέλος της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ.

Κάθε φοιτητής μέλος της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ πληρώνει το ποσό των 15 ευρώ για εγγραφή που γίνεται στην αρχή της ακαδημαϊκής χρονιάς και ισχύει για όλα τα χρόνια των σπουδών του φοιτητή. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ υποχρεούται να εκδίδει και να ανανεώνει τις φοιτητικές ταυτότητες για κάθε μέλος σε κάθε ακαδημαϊκή χρονιά.

Αύξηση του ποσού της εγγραφής γίνεται ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ και έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης και ισχύει από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.

5.  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ

Ι)  Δικαιώματα:

α. Κάθε φοιτητής μέλος έχει το δικαίωμα ψήφου και εκλογής σύμφωνα με τις αρχές του καταστατικού.

β. Κάθε φοιτητής έχει το δικαίωμα της συμμετοχής και ελεύθερης έκφρασης στις Γενικές Συνελεύσεις.

γ. Κάθε φοιτητής μέλος έχει το δικαίωμα να εγείρει θέμα στο Δ.Σ. Δικαιούται να παρευρίσκεται σε συνεδρίαση του Δ.Σ., ως παρατηρητής, όταν συζητείται το θέμα που ο ίδιος ήγειρε.

δ. Κάθε φοιτητής μέλος έχει το δικαίωμα να ελέγχει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

ΙΙ)  Καθήκοντα:

α. Υποδειγματική εκπλήρωση των φοιτητικών υποχρεώσεων και επίδειξη άριστης συμπεριφοράς που αρμόζει στην ιδιότητα σαν μέλος της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ και των σκοπών και επιδιώξεων της.

β. Τακτική παρουσία σε όλες τις γενικές συνελεύσεις της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ και ενεργητική συμμετοχή στην εφαρμογή των αποφάσεων της.

γ. Τακτική εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων έναντι της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ.

δ. Αυστηρή τήρηση και σεβασμός στις διατάξεις του καταστατικού, στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Δ.Σ.

6.  ΠΑΥΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

Κάθε μέλος χάνει την ιδιότητα του σαν μέλος της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ όταν:

α. Αποπερατώσει τις σπουδές του ή αποβληθεί .

β. Τακτικά παραβιάζει τις διατάξεις του καταστατικού ή δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, όπως καθορίζονται στο καταστατικό. Για να παρθεί απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 6(β) του καταστατικού απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. που θα επικυρωθεί με απόφαση των 2/3 των παρόντων μελών σε Γενική Συνέλευση.

7.  ΠΟΡΟΙ

Πόροι της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ είναι :

α. Το δικαίωμα Εγγραφής κάθε μέλους Σύμφωνα με το άρθρο 4.

β. Έκτακτες συνεισφορές, δωρεές και άλλα νόμιμα εισοδήματα που περιέρχονται στην Ένωση.

γ. Έσοδα από κοινωνικές και άλλες εκδηλώσεις.

δ. Επιχορηγήσεις από αρμόδιους φορείς.

ε. Κάθε άλλος νόμιμος πόρος.

8.  ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Τα κεφάλαια της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ μπορούν να διατεθούν για τους ακόλουθους σκοπούς:

α. Για την έκδοση, δημοσίευση και κυκλοφορία εφημερίδας, περιοδικού, βιβλίων και άλλων εντύπων για την προώθηση των σκοπών της. Επιχορηγήσεις για έκδοση εντύπων σε φοιτητές του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, νοουμένου ότι οι εκδόσεις συνάδουν με τις γενικές αρχές και πρόνοιες του καταστατικού.

β. Για την πληρωμή εξόδων διαχείρισης συμπεριλαμβανομένου και των εξόδων ελέγχου των λογαριασμών.

γ. Για την περίπτωση οποιασδήποτε νομικής διαδικασίας που αφορά την Ένωση ή μέλος της και όταν τούτο γίνεται για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων της.

δ. Γενικά για έξοδα που εγκρίνει η Γ.Σ. ή το Δ.Σ.

9.  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Οποιοδήποτε μέλος μπορεί ύστερα από αίτηση του στο γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου να εξετάσει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από κοινού.

10.  ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ορίσει ως γενικό ελεγκτή ιδιωτικό ελεγκτή ή άτομο για έλεγχο των λογαριασμών της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ και την υποβολή εκθέσεων σε αυτή.

11.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Οι Γενικές Συνελεύσεις αποτελούν το ανώτερο καθοδηγητικό και κυρίαρχο όργανο της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ. Κάθε χρόνο γίνονται δύο (2) τακτικές Γ. Συνελεύσεις. Η πρώτη Τ.Γ.Σ. γίνεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτώβρη και η δεύτερη την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου.

Θέματα στις δύο συνελεύσεις είναι :

α. Λογοδοσία από τον πρόεδρο του Δ.Σ.  Για τη δράση του Δ.Σ.

β. Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

γ. Λήψη αποφάσεων για κάθε πρόταση ή εισήγηση που κανονικά υποβλήθηκε από το Δ.Σ.  ή από μέλη της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ.

δ. Κατά τη δεύτερη Τ.Γ.Σ ορίζονται 2 Εφορευτικές Επιτροπές (1 Λευκωσία και 1 Λεμεσό) αποτελούμενες από 2 εκπροσώπους από κάθε συνδυασμό που συμμετείχε στο απερχόμενο Δ.Σ. της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ. Ο πρώτος συνδυασμός έχει την προεδρία στην Εφορευτική Επιτροπή της Λεμεσού και ο δεύτερος την προεδρία της Εφορευτικής Επιτροπής της Λευκωσίας.

ε. Κατά τη δεύτερη Τ.Γ.Σ. εκλέγεται πενταμελής ελεγκτική επιτροπή με τη μέθοδο της απλής αναλογικής. Σε περίπτωση που ο αριθμός είναι ίσος με τις θέσεις γίνεται έγκριση από τη Γ.Σ.

12.  ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις καλούνται από τον Πρόεδρο με την έγκριση του 1/2 των μελών του Δ.Σ.  όταν υπάρχουν σοβαρά ζητήματα ή όταν ζητήσουν τούτο τα 2/3 των μελών του Δ.Σ.  Ή το 1/3 των μελών της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ. με γραπτή αίτηση προς τον πρόεδρο που θα περιέχει τα θέματα που θα συζητηθούν καθώς και τις υπογραφές των μελών. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συζητά μόνο το θέμα για το οποίο έχει συγκληθεί.

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις σε επίπεδο Τμήματος και Σχολής συγκαλούνται όταν το ζητεί το 1/3 των φοιτητών μελών της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ που υπάγονται στο συγκεκριμένο Τμήμα ή Σχολή. Ενδείκνυται στις Γ.Σ. των Σχολών ή των Τμημάτων να παρευρίσκονται και οι εκπρόσωποι στα Συμβούλια του συγκεκριμένου Τμήματος ή Σχολής.

13.  ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Η σύγκληση Γ.Σ. γνωστοποιείται προς τα μέλη εφτά μέρες πριν την καθοριζόμενη προς τούτο ημέρα με ειδικές ανακοινώσεις στα τμήματα και άλλα κοινά μέρη του Πανεπιστημίου.

Όμως σε περιπτώσεις Ε.Γ.Σ. όταν ο Πρόεδρος αρνηθεί ή αμελήσει να συγκαλέσει εντός επτά ημερών από την αίτηση τότε θα συγκαλείται από τους αιτητές εντός δεκαπέντε ημερών από την αίτηση με γνωστοποίηση πέντε ημερών από τη σύγκληση της.

Η γνωστοποίηση θα προσκαλεί όλα τα μέλη και θα καθορίζει τους σκοπούς, το μέρος, τη μέρα και την ώρα της Γ.Σ.

14.  ΑΠΑΡΤΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Στις Γ.Σ. Υπάρχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά και ένα από τα μέλη. Οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία από τα παρόντα μέλη εκτός αν υπάρχει ειδική πρόβλεψη. Σε σοβαρά θέματα, όπως τις εκλογές, το θέμα εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ., καταστατικές αλλαγές οι αποφάσεις παίρνονται με μυστική ψηφοφορία.

Αν σε μια Τ.Γ.Σ. δε σχηματισθεί η πιο πάνω απαρτία θα αναβάλλεται για επτά μέρες και σ' αυτήν όσοι θα είναι παρόντες θα αποτελούν απαρτία.

Στις Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος, αν όμως απουσιάζει προεδρεύει ιεραρχικά άλλο μέλος του Δ.Σ.

15.  ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μετά τη συμπλήρωση των θεμάτων της Β' Τ. Γ. Συνέλευσης προκηρύσσονται εκλογές εντός δεκαπέντε ημερών που γίνονται με το εκλογικό σύστημα της Απλής Αναλογικής. Για το Δ.Σ. ψηφίζουν όλοι οι φοιτητές μέλη της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ.

Η εκλογική διαδικασία γίνεται παράλληλα σε όλες  τις επαρχίες που λειτουργεί το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η καταμέτρηση γίνεται στα κατά τόπους εκλογικά κέντρα με διαφανή διαδικασία ενώπιον των φοιτητών.

Κάθε συνδυασμός ή ανεξάρτητος υποψήφιος που συμμετέχει στις εκλογές κερδίζει τόσες έδρες στο Δ.Σ. όσες φορές έχει συμπληρώσει το εκλογικό μέτρο. Το εκλογικό μέτρο καθορίζεται διαιρώντας τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων δια τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ.

Σε περίπτωση ενός ανεξάρτητου υποψηφίου που παίρνει ψήφους περισσότερους από το εκλογικό μέτρο αυτός καταλαμβάνει μόνο μια έδρα στο Δ.Σ.

Όλες οι υπόλοιπες εναπομείναντες θέσεις μετά την πρώτη κατανομή κατανέμονται με βάση νέο εκλογικό μέτρο στους συνδυασμούς ή ανεξάρτητο υποψήφιο που δεν είχε συμπληρώσει το εκλογικό μέτρο στην πρώτη κατανομή.

Το νέο εκλογικό μέτρο καθορίζεται διαιρώντας τον αριθμό των υπολοίπων ψήφων (χωρίς να λαμβάνονται υπ' όψιν τα υπόλοιπα ανεξαρτήτων που κατέλαβαν ήδη θέση) δια τον αριθμό των υπολοίπων θέσεων.

Εάν υπάρξει και υπόλοιπο εδρών μετά τη δεύτερη κατανομή, κατανέμονται σε συνδυασμούς ή ανεξάρτητους υποψηφίους με τα μεγαλύτερα υπόλοιπα.

Έγκυρα ψηφοδέλτια θεωρούνται εκείνα τα οποία έχουν μόνο ένα σύμβολο (+,X,ν) κάτω από τα ονόματα των υποψηφίων μιας παράταξης ή ανεξάρτητου υποψηφίου. Οι έδρες που κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει στο Δ.Σ. κατανέμονται στους υποψηφίους της κάθε παράταξης που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό σταυρών προτίμησης. Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης δε θα πρέπει να υπερβαίνει τους εφτά (από ο μέχρι 7). Σε περίπτωση που ο αριθμός των σταυρών προτίμησης είναι μεγαλύτερος τότε δε θα λαμβάνονται υπ’ όψιν αλλά τα ψηφοδέλτια θα θεωρούνται έγκυρα. Άκυρα, όμως, θα θεωρούνται τα ψηφοδέλτια με σταυρούς προτίμησης σε υποψηφίους άλλου συνδυασμού ή ανεξάρτητου υποψηφίου από εκείνο που ψηφίστηκε.

16.  ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Δ.Σ. αποτελείται από εικοσιένα (21 μέλη). Το Δ.Σ.  συνέρχεται το αργότερο σε μια βδομάδα μετά τις εκλογές και καταρτίζεται σε σώμα. Το Δ.Σ. εκλέγει με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία, Οργανωτικό Γραμματέα, Εκπρόσωπο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων και Εκπρόσωπο Τύπου του Δ.Σ. Η ΦΕ.ΤΕ.ΠΑΝ δε λειτουργεί χωρίς να καταρτιστεί. Σε περίπτωση που μετά από τέσσερις προσπάθειες δεν γίνει κατορθωτός καταρτισμός οι θέσεις εκλέγονται από τον αντίστοιχο υποψήφιο που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους για την κάθε θέση.

Το Δ.Σ. ασκεί τα καθήκοντα του μέχρι και την Β' Τ.Γ.Σ. Μετά από τυχόν αποχώρηση μέλους του Δ.Σ.  Τη θέση να καταλαμβάνει άτομο του ίδιου συνδυασμού. Σε περίπτωση αποχώρησης ανεξάρτητου τη θέση καταλαμβάνει ο συνδυασμός που κατά την κατανομή των εδρών είχε το μεγαλύτερο υπόλοιπο αλλά δεν επωφελήθηκε έδρας από αυτό το υπόλοιπο

17.  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΗΣ Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ

17.1  Η Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ αντιπροσωπεύεται εξώδικα ή/και ενώπιον Δικαστικών, Διοικητικών και άλλων Κυβερνητικών ή άλλων αρχών, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν δε αυτός κωλύεται , από τον Αντιπρόεδρο, και σε περίπτωση που κωλύεται ο Αντιπρόεδρος από τον Γραμματέα.

17.2  Χωρίς να επηρεάζεται η υποπαράγραφος 17.1 πιο πάνω, σε ειδικές περιπτώσεις στις οποίες απαιτούνται ειδήμονες, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίσει για το σκοπό αυτό οποιοδήποτε από τα μέλη του ή/και από τα μέλη του ομίλου ή/και οποιοδήποτε τρίτο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Ομίλου.

18.  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

18.1 Συμβούλιο Πανεπιστημίου

Τη Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ αντιπροσωπεύει στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου ο εκάστοτε πρόεδρος της ή εκπρόσωπος του κατόπιν συνεννόησης στο Δ.Σ.

18.2 Σύγκλητος

Στη Σύγκλητο οι φοιτητές αντιπροσωπεύονται με εκπροσώπους (με τον αριθμό των αντιπροσώπων που προκύπτει από τον Περι Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Νόμο). Οι αντιπρόσωποι ορίζονται αναλογικά με τη δύναμη των συνδυασμών στο Δ.Σ. , από το Δ.Σ.  (απλή αναλογική στη βάση των αποτελεσμάτων των εκλογών για ανάδειξη Δ.Σ.).

18.3. Συμβούλιο Σχολών

Στα Συμβούλια της κάθε Σχολής οι φοιτητές αντιπροσωπεύονται με εκπροσώπους (με τον αριθμό των αντιπροσώπων που προκύπτει από τον Περι Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Νόμο). Για την ανάδειξη των εκπροσώπων γίνονται εκλογές με το σύστημα της απλής αναλογικής στην κάθε Σχολή ξεχωριστά. Οι εκλογές γίνονται κάθε δύο χρόνια εντός 15 ημερών από την Α’ Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία και τις προκηρύσσει.

18.4. Συμβούλια Τμημάτων

Στα Συμβούλια του κάθε Τμήματος οι φοιτητές αντιπροσωπεύονται με εκπροσώπους (με τον αριθμό των αντιπροσώπων που προκύπτει από τον Περι Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Νόμο). Για την ανάδειξη των εκπροσώπων γίνονται εκλογές με το σύστημα της απλής αναλογικής στο κάθε τμήμα ξεχωριστά. Οι εκλογές γίνονται κάθε δύο χρόνια εντός 15 ημερών από την Α’ Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία και τις προκηρύσσει.

Οι εκπρόσωποι στα Συμβούλια των Σχολών και των Τμημάτων οφείλουν να ενημερώνουν τακτικά το Δ.Σ. για τη δράση τους. Ο πρόεδρος στις Γ.Σ. εκθέτει τη δράση τους.

Συγκροτείται Γενικό Συμβούλιο που αποτελείται από το Δ.Σ. , τους εκπροσώπους των Συμβουλίων των Σχολών και των Τμημάτων και που συνέρχονται πριν από κάθε γενική ή τακτική συνέλευση με σκοπό την αλληλοενημέρωση, την ανταλλαγή απόψεων και την καλύτερη οργάνωση των συνελεύσεων αυτών.

18.5. Επιτροπή Πανεπιστημίου

Οι εκπρόσωποι της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ στις επιτροπές είναι μέλη του Δ.Σ.  και ορίζονται αναλογικά με τα ποσοστά κάποιου συνδυασμού ή ανεξάρτητου υποψηφίου (Απλή Αναλογική).

19.  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Υπάρχει απαρτία όταν τα μισά μέλη συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου ή Αντιπροέδρου είναι παρόντα. Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας νικά η ψήφος του προέδρου ή αν απουσιάζει του αντιπροέδρου.

Το Δ.Σ. έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

α. Συνεδριάζει τακτικά κάθε 15 μέρες και έκτακτα όταν θεωρήσει τούτο αναγκαίο ο Πρόεδρος ή όταν ζητηθεί με έγγραφη αίτηση από το 1/3 των μελών του Δ.Σ.

β. Διευθύνει τις εργασίες και τις υποθέσεις της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ.

γ. Φροντίζει ώστε οι σκοποί του καταστατικού και οι πρόνοιες του να τηρούνται από τα μέλη και αποφασίζει για όσα σημεία δεν αναφέρονται στο καταστατικό ή είναι αμφισβητήσιμα.

δ. Συντάσσει τον προϋπολογισμό της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ.

ε. Εκτελεί τις αποφάσεις των Γ.Σ. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των Γ.Σ.

στ. Καταρτίζει επιτροπές για μελέτη ή προώθηση οποιουδήποτε θέματος που αφορά τους σκοπούς της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ.

ζ. Διαχειρίζεται την περιουσία της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ προς όφελος των σκοπών της.

η. Ορίζει εκπροσώπους του Δ.Σ. στα συμβούλια των ομίλων ώστε αυτοί να αποτελούν το 1/3 των μελών του συμβουλίου. Τα συμβούλια των ομίλων αποτελούνται το πολύ από εννέα (9) άτομα.2

θ. Διορίζει δικηγόρο με σκοπό την εκπροσώπηση της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ σε δικαστική ή εξώδικό διαδικασία.

κ. Μέλος του Δ.Σ. το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα περισσότερες από πέντε (5) συνολικές ή τρεις (3) συνεχείς φορές αποβάλλεται από το Δ.Σ. και αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα του συνδυασμού που αντιπροσωπεύει. Αν αυτός είναι μεμονωμένος υποψήφιος αποβάλλεται και η θέση του πληρούται από το συνδυασμό με το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψήφων μετά τη συμπλήρωση των εδρών κατά τις εκλογές.

20.  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

α. Ο πρόεδρος προεδρεύει Σε όλες τις Συνελεύσεις και συνεδριάσεις του Δ.Σ.

β. Υπογράφει όλα τα έγγραφα της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ.

γ. Αντιπροσωπεύει τη Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ όπου είναι αναγκαίο.

δ. Σε περίπτωση ισοψηφίας έχει τη νικητήριο ψήφο.

ε. Ετοιμάζει την ετήσια έκθεση των ενεργειών του Δ.Σ. που θα παρουσιάσει στη Γ.Σ. Τον πρόεδρο αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος σε όλα τα καθήκοντα και δικαιώματα του και σε περίπτωση αδυναμίας τούτου προεδρεύει ο μεγαλύτερος σε ηλικία των μελών του Δ.Σ.

21.  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

α. Ετοιμάζει την Ημερήσια Διάταξη των Γ.Σ. και των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

β. Κρατά πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ.

γ. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ και φυλάει την εισερχόμενη και αντίγραφο της εξερχόμενης αλληλογραφίας.

δ. Τηρεί γενικό μητρώο των μελών της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ και των μελών κάθε Τμήματος.

ε. Είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη των αρχείων και της σφραγίδας της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ.

στ. Κρατά λεπτομερή κατάσταση της περιουσίας της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ και είναι υπεύθυνος για τη φύλαξή της.

22.  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

α. Ετοιμάζει εισηγητικό χρονιαίο πρόγραμμα δουλειάς για συζήτηση και έγκριση από το Δ.Σ.

β. Ετοιμάζει εισήγηση για τον καταρτισμό επιτροπών του Δ.Σ.

γ. Είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της τήρησης του προγράμματος δουλειάς του Δ.Σ.

δ. Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση των δραστηριοτήτων που αποφασίζει το Δ.Σ.

ε. Είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό της δράσης των Φοιτητικών ομίλων

23.  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

α. Διενεργεί την είσπραξη κάθε εσόδου και προς τούτο εκδίδει τυπωμένη και αριθμημένη απόδειξη.

β. Κρατά τα βιβλία του ταμείου.

γ. Καταθέτει σε τράπεζα για λογαριασμό της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ κάθε ποσό που εισπράττει.

δ. Εκτελεί τις πληρωμές που εγκρίνει το Δ.Σ.  και φυλάει τις σχετικές αποδείξεις.

ε. Αποσύρει χρήματα από την τράπεζα ύστερα από εντολή του Δ.Σ.

24.  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

α. Συνάπτει σχέσεις με άλλες φοιτητικές κοινότητες της Κύπρου και του εξωτερικού.

β. Συνάπτει σχέσεις με πολιτικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς της Κύπρου.

25.  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΥΠΟΥ

α. Ενημερώνει σε εβδομαδιαία βάση τους φοιτητές του Πανεπιστημίου για τη Δράση του Δ.Σ.

β. Διατηρεί επαφές με τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο για προαγωγή μέσω αυτού των απόψεων και των θέσεων του Δ.Σ.

γ. Οργανώνει Δημοσιογραφικές Διασκέψεις και δημόσιες συζητήσεις για την καλύτερη ενημέρωση των φοιτητών και του ευρύτερου κοινού.

26. ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ

Στο ΤΕ.ΠΑ.Κ δύναται να λειτουργούν Φοιτητικοί Όμιλοι κάτω από την έγκριση και την αιγίδα του Δ.Σ. της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ. Στο καταστατικό του κάθε ομίλου οι αρχές και οι σκοποί θα πρέπει να συνάδουν με αυτές της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ.

27.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Για να μπορούν να γίνουν καταστατικές αλλαγές πρέπει να καθοριστεί από το Δ.Σ. μια Γενική Συνέλευση ως καταστατική. Αλλαγές στο Καταστατικό μπορούν να γίνουν με εισηγήσεις των μελών της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ. στο Δ.Σ.  που συζητά, αποφασίζει και προτείνει στη Γ.Σ. τις τροποποιήσεις για έγκριση.

Οι αποφάσεις για τροποποίηση παίρνονται με πλειοψηφία ¾ των παρόντων.

28.  ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Έκτακτες εκλογές προκηρύσσονται αφού προταθούν στη Γ.Σ. (έκτακτη ή τακτική) και εγκριθούν από τα 2/3 των μελών αυτής.

29.  ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η Φοιτητική Ένωση διαλύεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 24 του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου αρ. 57 του 1972 και η εκκαθάριση του γίνεται όπως προνοείται από το άρθρο 25 του ίδιου Νόμου. Αφού εξοφληθούν όλες οι υποχρεώσεις της Φοιτητικής Ένωσης, το υπόλοιπο της περιουσίας της περιέρχεται στην ΠΟΦΕΝ.

30. Το παρόν καταστατικό εγκρίθηκε από Ιδρυτική Γενική Συνέλευση που έγινε στη Λεμεσό στις 28 Νοεμβρίου 2007