Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

Έναρξη φοίτησης: Σεπτέμβριος 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024 (11:59 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Ηλεκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας | Τηλ. 25002159 | Φαξ.: 25002637

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Ρεολογία και Μικρορευστονική  Σύνθετων Ρευστών

 

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

Περιγραφή:

Εμβιορευστά, ρευστή βιομάζα, τρόφιμα, φαρμακευτικά προϊόντα, πολυμερή, εναιωρήματα, γέλες και άλλα βιομηχανικά ρευστά εμφανίζουν πολύπλοκες ρεολογικές ιδιότητες, οι οποίες γίνονται ιδιαίτερα σημαντικές για ροές στη μικροκλίμακα. Σε αυτό το πρόγραμμα θα διεξαχθεί προηγμένος ρεολογικός και δομικός χαρακτηρισμός διάφορων σύνθετων ρευστών, με σκοπό να διευκρινιστεί η επίδραση των ρεολογικών ιδιοτήτων τους, για ροές στη μικροκλίμακα. Ρεομετρία τελευταίας τεχνολογίας και κατασκευή μικρορευστονικών διατάξεων, σε συνδυασμό με τεχνικές χαρακτηρισμού της ροής θα είναι χρησιμοποιηθούν για την εξέταση ροών στη μικροκλίμακα.

 

Χρηματοδότηση:

Το Διδακτορικό χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, Research Infrastructures / Small Scale Infrastructures Project CRaFTC.

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν προπτυχιακό πτυχίο σε Μηχανολογία ή σε σχετικό πεδίο, μεταπτυχιακό πτυχίο σε Μηχανολογία ή σε σχετικό πεδίο. Είναι επιθυμητό να έχουν ολοκληρώσει ερευνητικό πρόγραμμα μεταπτυχιακού επιπέδου σε σχετικό πεδίο με την παρούσα μελέτη. Εμπειρία σε πειραματικά θέματα ρευστομηχανικής / ρεολογίας, μικρορευτονικής και επεξεργασίας δεδομένων είναι σημαντική. Οι υποψήφιοι χωρίς μεταπτυχιακό πτυχίο, αλλά με ισχυρό προπτυχιακό πτυχίο και σχετική εμπειρία σε θέματα ρευστομηχανικής, ρεολογίας ή μικρορευστονικής, θα ληφθούν υπόψη: σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να ολοκληρώσουν επιτυχώς μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου (60 ECTS) ως μέρος του προγράμματος διδακτορικών σπουδών. Η εμπειρία σε πειραματικές μελέτες που αφορούν τη χειρισμό και την επεξεργασία αίματος ή εμβιορευστών αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα. Ο υποψήφιος/φια πρέπει να είναι σε θέση να εργαστεί σε διεπιστημονική ομάδα, να συνεργαστεί με βιομηχανικούς συνεργάτες και να έχει καλές προφορικές και γραπτές επικοινωνιακές δεξιότητες στα αγγλικά. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παράσχουν μία συνοδευτική επιστολή, προκαταρκτική ερευνητική πρόταση έρευνας μίας σελίδας, στα Αγγλικά, σχετική με το θέμα του έργου, και δύο συστατικές επιστολές.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Ευστάθιος Καλυβιώτης

Βαθμίδα:

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email:

e.kaliviotis@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Ανάπτυξη Καινοτόμου Τεχνολογίας με Προηγμένα Υλικά για Αειφόρο Διαχείριση της Φωτεινής Ενέργειας

 

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Μία θέση διδακτορικού είναι διαθέσιμη στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Συσκευών και Χημειοφυσικής (http://www.devtechcp.eu/) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών (ΜΗΜΕΜΥ).

 

Η θέση επικεντρώνεται i) στη μελέτη και στον φασματοσκοπικό χαρακτηρισμό προηγμένων υλικών συλλογής φωτός και ii) στην ανάπτυξη συσκευών καινοτόμου αρχιτεκτονικής, με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου απόδοσης τεχνολογιών εκμετάλλευσης ηλιακής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των φωτοβολταϊκών, των ηλιακών καυσίμων και των φωτοκαταλυτών.

 

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να υποβάλλονται μαζί με λεπτομερές βιογραφικό, πιστοποιητικό επάρκειας αγγλικής γλώσσας, συνοδευτική επιστολή, 2-3 συστατικές επιστολές και συνοπτική έκθεση που αναδεικνύει με σαφήνεια τους λόγους που καθιστούν επιθυμητή την εκκίνηση διδακτορικών σπουδών στο συγκεκριμένο θέμα.

 

 

Χρηματοδότηση:

Ανάλογα με την απόδοση του/της υποψηφίου θα υπάρχει δυνατότητα υποτροφίας/χρηματοδότησης σύμφωνα με την πολιτική του ΤΕΠΑΚ (https://www.cut.ac.cy/studies/phd). Επιπλέον χρηματοδότηση ενδέχεται να προέρθει, βάσει δυνητικής διαθεσιμότητας κονδυλίου, μέσω συμμετοχής στην Προηγμένη Ερευνητική Μονάδα Φασματοσκοπίας για την Αειφόρο Διαχείριση Φωτεινής Ενέργειας του Τμήματος ΜΗΜΕΜΥ (Έργο ‘ASPERIUM’, SMALL SCALE INFRASTRUCTURES/1222/0067). Το Έργο ‘ASPERIUM’, υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ, μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος προπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη Υλικών ή Χημεία ή Φυσική ή συναφές πεδίο από διεθνές αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο. Ο/η υποψήφιος/α αναμένεται να έχει πολύ καλές ακαδημαϊκές επιδόσεις και ανεπτυγμένες οριζόντιες δεξιότητες, με ικανότητα για αναλυτική σκέψη, έφεση στην πειραματική εργασία και εμπειρία στην χρήση Origin ή παρεμφερών λογισμικών για  ενδελεχή επεξεργασία δεδομένων. Προηγουμένη πιστοποιημένη συμμετοχή σε χρήση φασματοσκοπικών τεχνικών, κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Μοριακή Φασματοσκοπία, στην Νανοτεχνολογία Υλικών, στην Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές ή σε συναφές αντικείμενο και γνώσεις προγραμματισμού σε περιβάλλον Matlab/LabView θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα. Απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται η τεκμηριωμένη επάρκεια της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο προφορικού και γραπτού λόγου. Για τους μη-κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών η παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων με σύνολο 60 πιστωτικών μονάδων είναι αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος διδακτορικών σπουδών (https://www.cut.ac.cy/studies/phd/quality-ass/), με προτεραιότητα στο μεταπτυχιακό μάθημα του Τμήματος ΜΗΜΕΜΥ ‘Προηγμένα Θέματα Έξυπνων Υλικών’.

 

To Εργαστήριο Τεχνολογίας Συσκευών και Χημειοφυσικής ενθαρρύνει τη συμμετοχή γυναικών υποψηφίων και ευθυγραμμίζεται πλήρως με το Σχέδιο Ισότητας 2022-2024 του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ):   https://www.cut.ac.cy/university/administration/administrative-services/hr/work-life-at-cut/%CE%99%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/

 

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

 

Ονοματεπώνυμο:

Δρας Παναγιώτης Ε. Κεϊβανίδης

 

Βαθμίδα:

Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Email:

p.keivanidis@cut.ac.cy

 

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Σχεδίαση εξελιγμένου επίπεδου συλλέκτη ηλιακής ενέργειας

 

Αριθμός θέσεων:

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Η θέση είναι για φοιτητή/τρια πλήρους φοίτησης. Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεχθεί θα τύχει μερικής χρηματοδότησης που θα εξαρτηθεί από τη διαθεσιμότητα σχετικών κονδυλίων. Ο υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος προπτυχιακού τίτλου σπουδών καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου Μάστερ (ή ισοδύναμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών) σε αντικείμενο Μηχανολογίας ή Μηχανικής της Ενέργειας. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει εξαιρετικό ακαδημαϊκό προφίλ με πολύ ισχυρό μαθηματικό υπόβαθρο. Επίσης γνώσεις υπολογιστών και ικανότητες προγραμματισμού είναι απαραίτητες.  Γνώση του λογισμικού TRNSYS για την προσομοίωση ηλιακών συστημάτων θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. H μελέτη θα λάβει υπόψη οικολογικές παραμέτρους και θα βοηθήσει στην πράσινη μετάβαση και στην αειφορία.

 

 

Χρηματοδότηση:

Μερική, ανάλογα με τα διαθέσιμα κονδύλια για 3 χρόνια.

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Βασικός τίτλος στην Μηχανολογία και Μάστερ σε θέματα Ενέργειας

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

 

Ονοματεπώνυμο:

Σωτήρης Καλογήρου

 

Βαθμίδα:

Καθηγητής

Email:

Soteris.kalogirou@cut.ac.cy

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

Έναρξη φοίτησης: Σεπτέμβριος 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024 (11:59 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Ηλεκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας | Τηλ. 25002159 | Φαξ.: 25002637

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Ρεολογία και Μικρορευστονική  Σύνθετων Ρευστών

 

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

Περιγραφή:

Εμβιορευστά, ρευστή βιομάζα, τρόφιμα, φαρμακευτικά προϊόντα, πολυμερή, εναιωρήματα, γέλες και άλλα βιομηχανικά ρευστά εμφανίζουν πολύπλοκες ρεολογικές ιδιότητες, οι οποίες γίνονται ιδιαίτερα σημαντικές για ροές στη μικροκλίμακα. Σε αυτό το πρόγραμμα θα διεξαχθεί προηγμένος ρεολογικός και δομικός χαρακτηρισμός διάφορων σύνθετων ρευστών, με σκοπό να διευκρινιστεί η επίδραση των ρεολογικών ιδιοτήτων τους, για ροές στη μικροκλίμακα. Ρεομετρία τελευταίας τεχνολογίας και κατασκευή μικρορευστονικών διατάξεων, σε συνδυασμό με τεχνικές χαρακτηρισμού της ροής θα είναι χρησιμοποιηθούν για την εξέταση ροών στη μικροκλίμακα.

 

Χρηματοδότηση:

Το Διδακτορικό χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, Research Infrastructures / Small Scale Infrastructures Project CRaFTC.

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν προπτυχιακό πτυχίο σε Μηχανολογία ή σε σχετικό πεδίο, μεταπτυχιακό πτυχίο σε Μηχανολογία ή σε σχετικό πεδίο. Είναι επιθυμητό να έχουν ολοκληρώσει ερευνητικό πρόγραμμα μεταπτυχιακού επιπέδου σε σχετικό πεδίο με την παρούσα μελέτη. Εμπειρία σε πειραματικά θέματα ρευστομηχανικής / ρεολογίας, μικρορευτονικής και επεξεργασίας δεδομένων είναι σημαντική. Οι υποψήφιοι χωρίς μεταπτυχιακό πτυχίο, αλλά με ισχυρό προπτυχιακό πτυχίο και σχετική εμπειρία σε θέματα ρευστομηχανικής, ρεολογίας ή μικρορευστονικής, θα ληφθούν υπόψη: σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να ολοκληρώσουν επιτυχώς μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου (60 ECTS) ως μέρος του προγράμματος διδακτορικών σπουδών. Η εμπειρία σε πειραματικές μελέτες που αφορούν τη χειρισμό και την επεξεργασία αίματος ή εμβιορευστών αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα. Ο υποψήφιος/φια πρέπει να είναι σε θέση να εργαστεί σε διεπιστημονική ομάδα, να συνεργαστεί με βιομηχανικούς συνεργάτες και να έχει καλές προφορικές και γραπτές επικοινωνιακές δεξιότητες στα αγγλικά. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παράσχουν μία συνοδευτική επιστολή, προκαταρκτική ερευνητική πρόταση έρευνας μίας σελίδας, στα Αγγλικά, σχετική με το θέμα του έργου, και δύο συστατικές επιστολές.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Ευστάθιος Καλυβιώτης

Βαθμίδα:

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email:

e.kaliviotis@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Ανάπτυξη Καινοτόμου Τεχνολογίας με Προηγμένα Υλικά για Αειφόρο Διαχείριση της Φωτεινής Ενέργειας

 

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Μία θέση διδακτορικού είναι διαθέσιμη στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Συσκευών και Χημειοφυσικής (http://www.devtechcp.eu/) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών (ΜΗΜΕΜΥ).

 

Η θέση επικεντρώνεται i) στη μελέτη και στον φασματοσκοπικό χαρακτηρισμό προηγμένων υλικών συλλογής φωτός και ii) στην ανάπτυξη συσκευών καινοτόμου αρχιτεκτονικής, με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου απόδοσης τεχνολογιών εκμετάλλευσης ηλιακής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των φωτοβολταϊκών, των ηλιακών καυσίμων και των φωτοκαταλυτών.

 

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να υποβάλλονται μαζί με λεπτομερές βιογραφικό, πιστοποιητικό επάρκειας αγγλικής γλώσσας, συνοδευτική επιστολή, 2-3 συστατικές επιστολές και συνοπτική έκθεση που αναδεικνύει με σαφήνεια τους λόγους που καθιστούν επιθυμητή την εκκίνηση διδακτορικών σπουδών στο συγκεκριμένο θέμα.

 

 

Χρηματοδότηση:

Ανάλογα με την απόδοση του/της υποψηφίου θα υπάρχει δυνατότητα υποτροφίας/χρηματοδότησης σύμφωνα με την πολιτική του ΤΕΠΑΚ (https://www.cut.ac.cy/studies/phd). Επιπλέον χρηματοδότηση ενδέχεται να προέρθει, βάσει δυνητικής διαθεσιμότητας κονδυλίου, μέσω συμμετοχής στην Προηγμένη Ερευνητική Μονάδα Φασματοσκοπίας για την Αειφόρο Διαχείριση Φωτεινής Ενέργειας του Τμήματος ΜΗΜΕΜΥ (Έργο ‘ASPERIUM’, SMALL SCALE INFRASTRUCTURES/1222/0067). Το Έργο ‘ASPERIUM’, υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ, μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος προπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη Υλικών ή Χημεία ή Φυσική ή συναφές πεδίο από διεθνές αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο. Ο/η υποψήφιος/α αναμένεται να έχει πολύ καλές ακαδημαϊκές επιδόσεις και ανεπτυγμένες οριζόντιες δεξιότητες, με ικανότητα για αναλυτική σκέψη, έφεση στην πειραματική εργασία και εμπειρία στην χρήση Origin ή παρεμφερών λογισμικών για  ενδελεχή επεξεργασία δεδομένων. Προηγουμένη πιστοποιημένη συμμετοχή σε χρήση φασματοσκοπικών τεχνικών, κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Μοριακή Φασματοσκοπία, στην Νανοτεχνολογία Υλικών, στην Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές ή σε συναφές αντικείμενο και γνώσεις προγραμματισμού σε περιβάλλον Matlab/LabView θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα. Απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται η τεκμηριωμένη επάρκεια της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο προφορικού και γραπτού λόγου. Για τους μη-κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών η παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων με σύνολο 60 πιστωτικών μονάδων είναι αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος διδακτορικών σπουδών (https://www.cut.ac.cy/studies/phd/quality-ass/), με προτεραιότητα στο μεταπτυχιακό μάθημα του Τμήματος ΜΗΜΕΜΥ ‘Προηγμένα Θέματα Έξυπνων Υλικών’.

 

To Εργαστήριο Τεχνολογίας Συσκευών και Χημειοφυσικής ενθαρρύνει τη συμμετοχή γυναικών υποψηφίων και ευθυγραμμίζεται πλήρως με το Σχέδιο Ισότητας 2022-2024 του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ):   https://www.cut.ac.cy/university/administration/administrative-services/hr/work-life-at-cut/%CE%99%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/

 

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

 

Ονοματεπώνυμο:

Δρας Παναγιώτης Ε. Κεϊβανίδης

 

Βαθμίδα:

Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Email:

p.keivanidis@cut.ac.cy

 

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Σχεδίαση εξελιγμένου επίπεδου συλλέκτη ηλιακής ενέργειας

 

Αριθμός θέσεων:

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Η θέση είναι για φοιτητή/τρια πλήρους φοίτησης. Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεχθεί θα τύχει μερικής χρηματοδότησης που θα εξαρτηθεί από τη διαθεσιμότητα σχετικών κονδυλίων. Ο υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος προπτυχιακού τίτλου σπουδών καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου Μάστερ (ή ισοδύναμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών) σε αντικείμενο Μηχανολογίας ή Μηχανικής της Ενέργειας. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει εξαιρετικό ακαδημαϊκό προφίλ με πολύ ισχυρό μαθηματικό υπόβαθρο. Επίσης γνώσεις υπολογιστών και ικανότητες προγραμματισμού είναι απαραίτητες.  Γνώση του λογισμικού TRNSYS για την προσομοίωση ηλιακών συστημάτων θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. H μελέτη θα λάβει υπόψη οικολογικές παραμέτρους και θα βοηθήσει στην πράσινη μετάβαση και στην αειφορία.

 

 

Χρηματοδότηση:

Μερική, ανάλογα με τα διαθέσιμα κονδύλια για 3 χρόνια.

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Βασικός τίτλος στην Μηχανολογία και Μάστερ σε θέματα Ενέργειας

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

 

Ονοματεπώνυμο:

Σωτήρης Καλογήρου

 

Βαθμίδα:

Καθηγητής

Email:

Soteris.kalogirou@cut.ac.cy