Εφτά (7) θέσεις Ειδικών Επιστημόνων για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας