Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Σεπτέμβρη 2018

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Ανάπτυξη Βιοδιυλιστηρίου για Παραγωγή Βακτηριακής Κυτταρίνης και Βιοενέργειας από Απόβλητα Κουζίνας»

Περιγραφή: Τα απόβλητα κουζίνας (ΑΚ) αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό παράδειγμα ενός προβλήματος που θα μπορούσε να αποτελέσει τεχνολογική λύση. Επομένως, ο στόχος της συγκεκριμένης διατριβής είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής βιοδιύλισης για την εκμετάλλευση του κύριου οργανικού κλάσματος των αστικών στερεών απορριμμάτων για παραγωγή ενός βιοϋλικού (βακτηριακή κυτταρίνη) και ενέργειας (βιοαέριο). Θα χαρακτηριστούν αρχικά διαφορετικές φυσικές, χημικές και βιολογικές μέθοδοι προεπεξεργασίας των ΑΚ, ενώ το υλικό που θα προκύπτει θα χρησιμοποιείται σε ζυμώσεις για μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας σε βακτηριακή κυτταρίνη. Θα προσδιοριστούν διαφορετικές παράμετροι που σχετίζονται με την ποιότητα του βιοϋλικού, ενώ το βιοδιυλιστήριο θα στοχεύσει στη δημιουργία μηδενικών αποβλήτων αξιοποιώντας τυχόν υπολείμματα μέσω αναερόβιας χώνευσης για την παραγωγή βιοαερίου. Η οδός βιοσύνθεσης της βακτηριακής κυτταρίνης θα αναλυθεί με μεθόδους μοριακής βιολογίας (qPCR) για προσδιορισμό πιθανών μεταβολικών ιδιοτήτων που επηρεάζουν τη βιομετατροπή το αποβλήτου στο επιθυμητό προϊόν.    

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ στη Χημική Μηχανική ή Χημεία ή Βιολογία ή Περιβαλλοντική Μηχανική ή σε άλλο συναφή κλάδο.

Χρηματοδότηση: Ανάλογα με την εξειδίκευση και τα προσόντα του υποψηφίου, θα μπορούσε να προσφερθεί θέση βοηθού διδασκαλίας για εργαστηριακά μαθήματα του τμήματος. Επιπρόσθετα, θα  μπορούσε να υπάρξει χρηματοδότηση μέσω ερευνητικών προγραμμάτων του εργαστηρίου.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μιχάλης Κουτίνας, Επίκουρος Καθηγητής, michail.koutinas@cut.ac.cy, Ιστοσελίδα εργαστηρίου: http://enblab.weebly.com/

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Οικονομική Ανάλυση Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Πολιτικών στον Τομέα της Ηλεκτροπαραγωγής»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στις Θετικές Επιστήμες ή τη Μηχανική, και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ σε αντικείμενο συναφές με την ενεργειακή και περιβαλλοντική οικονομία, πολιτική ή διαχείριση. Απαραίτητη α) προηγούμενη εμπειρία στην οικονομική ανάλυση ενεργειακών συστημάτων και β) πολύ καλές γνώσεις των τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρισμού.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Θεόδωρος Ζαχαριάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, t.zachariadis@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Καινοτόμες τεχνολογίες για τη μετατροπή των κτηνοτροφικών αποβλήτων σε εμπορικά λιπάσματα υψηλής αξίας (στρουβίτης)".

Περιγραφή: Η γεωργία και η κτηνοτροφία αποτελούν βασικούς τομείς οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής της Μεσογείου. Η εντατικοποίηση της κτηνοτροφίας έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη παραγωγή οργανικών αποβλήτων, τα οποία αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης και μια από τις σύγχρονες  περιβαλλοντικές προσκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά προς αποφυγήν της περαιτέρω ρύπανσης του περιβάλλοντος. Το έργο αυτό θα διερευνήσει καινοτόμες λύσεις για τη διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές, περιβαλλοντικές, οικονομικές και νομικές πτυχές του θέματος. Μια πιλοτική μονάδα θα χρησιμοποιηθεί για τη μετατροπή των κτηνιατρικών αποβλήτων σε  χρήσιμα προϊόντα όπως τον στρουβίτη ο οποίος αποτελεί λίπασμα υψηλής εμπορικής αξίας. Με αυτό τον τρόπο το έργο προσβλέπει να συμβάλει στην έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη και στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει να είναι κάτοχοι Αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στη Χημεία ή Περιβαλλοντική ή Μηχανική Χημική Μηχανική ή/και να διαθέτουν Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στην Περιβαλλοντική Χημεία, Αναλυτική Χημεία, Περιβαλλοντική Επιστήμη ή Περιβαλλοντική Τεχνολογία. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητική  Σύμβουλος: Μαρία Γ. Αντωνίου, Επίκουρη Καθηγήτρια,  maria.antoniou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Αποκατάσταση επιφανειακών υδάτων από κυανοβακτήρια και κυανοτοξίνες».

Περιγραφή: Τα κυανοβακτήρια, γνωστά και ως κυανοφύκη (blue-green algae) είναι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί στα επιφανειακά νερά που προσαρμόζονται εύκολα ακόμη και σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. Όταν επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες τα κυανοβακτήρια αναπτύσσονται με γρήγορους ρυθμούς (άνθιση) σχηματίζοντας στρώματα (blooms). Η έντονη ανάπτυξή τους έχει σαν αποτέλεσμα τον ανεπιθύμητο χρωματισμό και τη προσθήκη γεύσης και οσμής στο νερό. Επιπλέον, τα τοξικά στελέχη των κυανοβακτηρίων έχουν την ικανότητα να απελευθερώνουν φυσικές τοξίνες (κυανοτοξίνες). Οι κλιματικές αλλαγές και οι ανθρώπινες δραστηριότητες (γεωργικές απορροές, απορροές από μη ή ανεπαρκώς επεξεργασμένα αστικά και βιομηχανικά λύματα) έχουν ενισχύσει την εμφάνιση και τις δυσμενείς επιδράσεις του φαινομένου της άνθισης των κυανοβακτηρίων, παγκοσμίως. Η Λίμνη Taihu στην Κίνα και η Λίμνη Erie στο Τολέδο, Οχάιο στις ΗΠΑ, αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα μόλυνσης των επιφανειακών υδάτων με τα τοξικά γένη των κυανοβακτηρίων και ρύπανσης με κυανοτοξίνες σε επίπεδα πάνω από τα επιτρεπόμενα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την διακοπή της παροχής πόσιμου νερού σε εκατομμύρια ανθρώπους. Για την αποφυγή τέτοιων συμβάντων είναι αναγκαίο η επεξεργασία του νερού να ξεκινά από το επηρεαζόμενο υδάτινο σώμα. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας θα είναι η διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής διαφόρων φυσικοχημικών τεχνολογιών για την αποκατάσταση επιφανειακών υδάτινων σωμάτων επιβαρυμένων με κυανοτοξίνες και κυανοβακτήρια.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει να είναι κάτοχοι Αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στη Χημεία, ή Περιβαλλοντική Μηχανική, ή Χημική Μηχανική ή/και να διαθέτουν  Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στην Περιβαλλοντική Χημεία, Αναλυτική Χημεία, Περιβαλλοντική Επιστήμη ή Περιβαλλοντική Τεχνολογία. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα. Ευκαιρίες χρηματοδότησης για υποψηφίους με άριστο βαθμό πτυχίου.

Ερευνητική Σύμβουλος: Μαρία Γ. Αντωνίου, Επίκουρη Καθηγήτρια,  maria.antoniou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση Διδακτορικού Φοιτητή στο θέμα: «Επεξεργασία Υδάτων ρυπασμένων με κυανοτοξίνες με τη χρήση Προχωρημένων Οξειδωτικών Μεθόδων Αντιρρύπανσης (ΠΟΜΑ)».

Περιγραφή: Η ανίχνευση καθώς και η απομάκρυνση των μικρορυπαντών (π.χ. φυτοφάρμακα, ορμόνες, φαρμακευτικές ουσίες και τοξικοί μεταβολίτες) από τους υδάτινους πόρους και τα αστικά λύματα, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις του 21ου αιώνα. Σήμερα, η έρευνα για την απομάκρυνση των μικρορυπαντών από το περιβάλλον, εστιάζει στη χρήση νέων και καινοτόμων τεχνολογιών όπως οι προηγμένες οξειδωτικές μέθοδοι αντιρρύπανσης (ΠΟΜΑ) και οι τεχνολογίες χημικής οξείδωσης (οζονόλυση). Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής διαφόρων ΠΟΜΑ για την απομάκρυνση  μιας κατηγορίας φυσικών τοξινών, τις κυανοτοξίνες, από επιφανειακά ύδατα. Η μελέτη αυτή θα γίνει σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα CYANOSOL του  Robert Gordon University (Aberdeen, UK).

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει να είναι κάτοχοι Αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στη Χημεία ή Χημική Μηχανική ή/και να διαθέτουν  Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στην Περιβαλλοντική Χημεία, Αναλυτική Χημεία, Περιβαλλοντική Επιστήμη ή Περιβαλλοντική Τεχνολογία. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα. Ευκαιρίες χρηματοδότησης για υποψηφίους με άριστο βαθμό πτυχίου.

Ερευνητική Σύμβουλος: Μαρία Γ. Αντωνίου, Επίκουρη Καθηγήτρια,  maria.antoniou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Μελέτη αλληλεπιδράσεων μετάλλων με βιο-επιφάνειες  από θαλάσσιους μικροοργανισμούς με φασματοσκοπία FTIR»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στην  Περιβαλλοντική Επιστήμη και  Τεχνολογία η Χημεία η  Βιολογία η Φυσική η Χημική Μηχανική. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Βαρώτσης, Καθηγητής, c.varotsis@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: Μελέτη αλληλεπιδράσεων μετάλλων με βιο-επιφάνειες  από θαλάσσιους μικροοργανισμούς με φασματοσκοπία Raman

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στην  Περιβαλλοντική Επιστήμη και  Τεχνολογία η Χημεία η  Βιολογία η Φυσική η Χημική Μηχανική. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Βαρώτσης, Καθηγητής, c.varotsis@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Χρήση μικροοργανισμών για μετατροπή βιοαερίου σε φυσικό αέριο ή και παραγωγή άλλων υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων»

Περιγραφή: Σκοπός του Διδακτορικού είναι η αναβάθμιση του βιοαερίου σε φυσικό αέριο και η παραγωγή υψηλότερης αξίας προϊόντων. Πρώτα ο Διδακτορικός φοιτητής θα μελετήσει τη μετατροπή του CO2 σε CH4 χρησιμοποιώντας μεγανογόνους μικροοργανισμούς και μέταλλα όπως σίδηρος. Ο σίδηρος σε αναερόβιες συνθήκες οξειδώνεται παράγωντας υδρογόνο (H2). Το H2 και το CO2 μπορούν να μετατραπούν σε CH4 από τους hydrogenotrophic methanogens. Στη συνέχεια ο διδακτορικός φοιτητής θα μελετήσει τη μετατροπή του φυσικού αερίου σε προϊοντα υψηλότερης αξίας όπως μεθανόλη, βιοπλαστικά, έλαια και άλλα προϊόντα χρησιμοποιώντας methanotrophs

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πρτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ στη Χημική Μηχανική ή Χημεία ή Βιολογία ή Περιβαλλοντική Μηχανική ή Περιβαλλοντική Επιστήμη και Τεχνολογία ή σε άλλο συναφή κλάδο. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο της αποκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ο/η επιλεχθείς/σα υποψήφιος θα έχει τη δυνατότητα να εμπλακεί σε ενεργά ερευνητικά προγράμματα του εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Μηχανικής (επικεφαλής Δρ Βυρίδης) και σε υποστήριξη  εργαστηριακών μαθημάτων στο Τμήμα Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ιωάννης Βυρίδης Επίκουρος Καθηγητής, ioannis.vyrides@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Χρήση αναερόβιων μικροοργανισμών για μετατροπή CO­2 σε υψηλής αξίας οργανικά προϊοντα»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ στη Χημική Μηχανική ή Χημεία ή Βιολογία ή Περιβαλλοντική Μηχανική ή Περιβαλλοντική Επιστήμη και Τεχνολογία ή σε άλλο συναφή κλάδο. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο της αποκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ο/η επιλεχθείς/σα υποψήφιος θα έχει τη δυνατότητα να εμπλακεί σε ενεργά ερευνητικά προγράμματα του εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Μηχανικής (επικεφαλής Δρ Βυρίδης) και σε υποστήριξη  εργαστηριακών μαθημάτων στο Τμήμα Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ιωάννης Βυρίδης Επίκουρος Καθηγητής, ioannis.vyrides@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Τηλ.: 25002178, Φαξ.: 25002636

Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Σεπτέμβρη 2018

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Ανάπτυξη Βιοδιυλιστηρίου για Παραγωγή Βακτηριακής Κυτταρίνης και Βιοενέργειας από Απόβλητα Κουζίνας»

Περιγραφή: Τα απόβλητα κουζίνας (ΑΚ) αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό παράδειγμα ενός προβλήματος που θα μπορούσε να αποτελέσει τεχνολογική λύση. Επομένως, ο στόχος της συγκεκριμένης διατριβής είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής βιοδιύλισης για την εκμετάλλευση του κύριου οργανικού κλάσματος των αστικών στερεών απορριμμάτων για παραγωγή ενός βιοϋλικού (βακτηριακή κυτταρίνη) και ενέργειας (βιοαέριο). Θα χαρακτηριστούν αρχικά διαφορετικές φυσικές, χημικές και βιολογικές μέθοδοι προεπεξεργασίας των ΑΚ, ενώ το υλικό που θα προκύπτει θα χρησιμοποιείται σε ζυμώσεις για μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας σε βακτηριακή κυτταρίνη. Θα προσδιοριστούν διαφορετικές παράμετροι που σχετίζονται με την ποιότητα του βιοϋλικού, ενώ το βιοδιυλιστήριο θα στοχεύσει στη δημιουργία μηδενικών αποβλήτων αξιοποιώντας τυχόν υπολείμματα μέσω αναερόβιας χώνευσης για την παραγωγή βιοαερίου. Η οδός βιοσύνθεσης της βακτηριακής κυτταρίνης θα αναλυθεί με μεθόδους μοριακής βιολογίας (qPCR) για προσδιορισμό πιθανών μεταβολικών ιδιοτήτων που επηρεάζουν τη βιομετατροπή το αποβλήτου στο επιθυμητό προϊόν.    

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ στη Χημική Μηχανική ή Χημεία ή Βιολογία ή Περιβαλλοντική Μηχανική ή σε άλλο συναφή κλάδο.

Χρηματοδότηση: Ανάλογα με την εξειδίκευση και τα προσόντα του υποψηφίου, θα μπορούσε να προσφερθεί θέση βοηθού διδασκαλίας για εργαστηριακά μαθήματα του τμήματος. Επιπρόσθετα, θα  μπορούσε να υπάρξει χρηματοδότηση μέσω ερευνητικών προγραμμάτων του εργαστηρίου.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μιχάλης Κουτίνας, Επίκουρος Καθηγητής, michail.koutinas@cut.ac.cy, Ιστοσελίδα εργαστηρίου: http://enblab.weebly.com/

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Οικονομική Ανάλυση Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Πολιτικών στον Τομέα της Ηλεκτροπαραγωγής»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στις Θετικές Επιστήμες ή τη Μηχανική, και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ σε αντικείμενο συναφές με την ενεργειακή και περιβαλλοντική οικονομία, πολιτική ή διαχείριση. Απαραίτητη α) προηγούμενη εμπειρία στην οικονομική ανάλυση ενεργειακών συστημάτων και β) πολύ καλές γνώσεις των τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρισμού.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Θεόδωρος Ζαχαριάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, t.zachariadis@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Καινοτόμες τεχνολογίες για τη μετατροπή των κτηνοτροφικών αποβλήτων σε εμπορικά λιπάσματα υψηλής αξίας (στρουβίτης)".

Περιγραφή: Η γεωργία και η κτηνοτροφία αποτελούν βασικούς τομείς οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής της Μεσογείου. Η εντατικοποίηση της κτηνοτροφίας έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη παραγωγή οργανικών αποβλήτων, τα οποία αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης και μια από τις σύγχρονες  περιβαλλοντικές προσκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά προς αποφυγήν της περαιτέρω ρύπανσης του περιβάλλοντος. Το έργο αυτό θα διερευνήσει καινοτόμες λύσεις για τη διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές, περιβαλλοντικές, οικονομικές και νομικές πτυχές του θέματος. Μια πιλοτική μονάδα θα χρησιμοποιηθεί για τη μετατροπή των κτηνιατρικών αποβλήτων σε  χρήσιμα προϊόντα όπως τον στρουβίτη ο οποίος αποτελεί λίπασμα υψηλής εμπορικής αξίας. Με αυτό τον τρόπο το έργο προσβλέπει να συμβάλει στην έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη και στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει να είναι κάτοχοι Αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στη Χημεία ή Περιβαλλοντική ή Μηχανική Χημική Μηχανική ή/και να διαθέτουν Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στην Περιβαλλοντική Χημεία, Αναλυτική Χημεία, Περιβαλλοντική Επιστήμη ή Περιβαλλοντική Τεχνολογία. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητική  Σύμβουλος: Μαρία Γ. Αντωνίου, Επίκουρη Καθηγήτρια,  maria.antoniou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Αποκατάσταση επιφανειακών υδάτων από κυανοβακτήρια και κυανοτοξίνες».

Περιγραφή: Τα κυανοβακτήρια, γνωστά και ως κυανοφύκη (blue-green algae) είναι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί στα επιφανειακά νερά που προσαρμόζονται εύκολα ακόμη και σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. Όταν επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες τα κυανοβακτήρια αναπτύσσονται με γρήγορους ρυθμούς (άνθιση) σχηματίζοντας στρώματα (blooms). Η έντονη ανάπτυξή τους έχει σαν αποτέλεσμα τον ανεπιθύμητο χρωματισμό και τη προσθήκη γεύσης και οσμής στο νερό. Επιπλέον, τα τοξικά στελέχη των κυανοβακτηρίων έχουν την ικανότητα να απελευθερώνουν φυσικές τοξίνες (κυανοτοξίνες). Οι κλιματικές αλλαγές και οι ανθρώπινες δραστηριότητες (γεωργικές απορροές, απορροές από μη ή ανεπαρκώς επεξεργασμένα αστικά και βιομηχανικά λύματα) έχουν ενισχύσει την εμφάνιση και τις δυσμενείς επιδράσεις του φαινομένου της άνθισης των κυανοβακτηρίων, παγκοσμίως. Η Λίμνη Taihu στην Κίνα και η Λίμνη Erie στο Τολέδο, Οχάιο στις ΗΠΑ, αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα μόλυνσης των επιφανειακών υδάτων με τα τοξικά γένη των κυανοβακτηρίων και ρύπανσης με κυανοτοξίνες σε επίπεδα πάνω από τα επιτρεπόμενα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την διακοπή της παροχής πόσιμου νερού σε εκατομμύρια ανθρώπους. Για την αποφυγή τέτοιων συμβάντων είναι αναγκαίο η επεξεργασία του νερού να ξεκινά από το επηρεαζόμενο υδάτινο σώμα. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας θα είναι η διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής διαφόρων φυσικοχημικών τεχνολογιών για την αποκατάσταση επιφανειακών υδάτινων σωμάτων επιβαρυμένων με κυανοτοξίνες και κυανοβακτήρια.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει να είναι κάτοχοι Αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στη Χημεία, ή Περιβαλλοντική Μηχανική, ή Χημική Μηχανική ή/και να διαθέτουν  Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στην Περιβαλλοντική Χημεία, Αναλυτική Χημεία, Περιβαλλοντική Επιστήμη ή Περιβαλλοντική Τεχνολογία. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα. Ευκαιρίες χρηματοδότησης για υποψηφίους με άριστο βαθμό πτυχίου.

Ερευνητική Σύμβουλος: Μαρία Γ. Αντωνίου, Επίκουρη Καθηγήτρια,  maria.antoniou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση Διδακτορικού Φοιτητή στο θέμα: «Επεξεργασία Υδάτων ρυπασμένων με κυανοτοξίνες με τη χρήση Προχωρημένων Οξειδωτικών Μεθόδων Αντιρρύπανσης (ΠΟΜΑ)».

Περιγραφή: Η ανίχνευση καθώς και η απομάκρυνση των μικρορυπαντών (π.χ. φυτοφάρμακα, ορμόνες, φαρμακευτικές ουσίες και τοξικοί μεταβολίτες) από τους υδάτινους πόρους και τα αστικά λύματα, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις του 21ου αιώνα. Σήμερα, η έρευνα για την απομάκρυνση των μικρορυπαντών από το περιβάλλον, εστιάζει στη χρήση νέων και καινοτόμων τεχνολογιών όπως οι προηγμένες οξειδωτικές μέθοδοι αντιρρύπανσης (ΠΟΜΑ) και οι τεχνολογίες χημικής οξείδωσης (οζονόλυση). Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής διαφόρων ΠΟΜΑ για την απομάκρυνση  μιας κατηγορίας φυσικών τοξινών, τις κυανοτοξίνες, από επιφανειακά ύδατα. Η μελέτη αυτή θα γίνει σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα CYANOSOL του  Robert Gordon University (Aberdeen, UK).

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει να είναι κάτοχοι Αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στη Χημεία ή Χημική Μηχανική ή/και να διαθέτουν  Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στην Περιβαλλοντική Χημεία, Αναλυτική Χημεία, Περιβαλλοντική Επιστήμη ή Περιβαλλοντική Τεχνολογία. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα. Ευκαιρίες χρηματοδότησης για υποψηφίους με άριστο βαθμό πτυχίου.

Ερευνητική Σύμβουλος: Μαρία Γ. Αντωνίου, Επίκουρη Καθηγήτρια,  maria.antoniou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Μελέτη αλληλεπιδράσεων μετάλλων με βιο-επιφάνειες  από θαλάσσιους μικροοργανισμούς με φασματοσκοπία FTIR»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στην  Περιβαλλοντική Επιστήμη και  Τεχνολογία η Χημεία η  Βιολογία η Φυσική η Χημική Μηχανική. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Βαρώτσης, Καθηγητής, c.varotsis@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: Μελέτη αλληλεπιδράσεων μετάλλων με βιο-επιφάνειες  από θαλάσσιους μικροοργανισμούς με φασματοσκοπία Raman

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στην  Περιβαλλοντική Επιστήμη και  Τεχνολογία η Χημεία η  Βιολογία η Φυσική η Χημική Μηχανική. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Βαρώτσης, Καθηγητής, c.varotsis@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Χρήση μικροοργανισμών για μετατροπή βιοαερίου σε φυσικό αέριο ή και παραγωγή άλλων υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων»

Περιγραφή: Σκοπός του Διδακτορικού είναι η αναβάθμιση του βιοαερίου σε φυσικό αέριο και η παραγωγή υψηλότερης αξίας προϊόντων. Πρώτα ο Διδακτορικός φοιτητής θα μελετήσει τη μετατροπή του CO2 σε CH4 χρησιμοποιώντας μεγανογόνους μικροοργανισμούς και μέταλλα όπως σίδηρος. Ο σίδηρος σε αναερόβιες συνθήκες οξειδώνεται παράγωντας υδρογόνο (H2). Το H2 και το CO2 μπορούν να μετατραπούν σε CH4 από τους hydrogenotrophic methanogens. Στη συνέχεια ο διδακτορικός φοιτητής θα μελετήσει τη μετατροπή του φυσικού αερίου σε προϊοντα υψηλότερης αξίας όπως μεθανόλη, βιοπλαστικά, έλαια και άλλα προϊόντα χρησιμοποιώντας methanotrophs

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πρτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ στη Χημική Μηχανική ή Χημεία ή Βιολογία ή Περιβαλλοντική Μηχανική ή Περιβαλλοντική Επιστήμη και Τεχνολογία ή σε άλλο συναφή κλάδο. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο της αποκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ο/η επιλεχθείς/σα υποψήφιος θα έχει τη δυνατότητα να εμπλακεί σε ενεργά ερευνητικά προγράμματα του εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Μηχανικής (επικεφαλής Δρ Βυρίδης) και σε υποστήριξη  εργαστηριακών μαθημάτων στο Τμήμα Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ιωάννης Βυρίδης Επίκουρος Καθηγητής, ioannis.vyrides@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Χρήση αναερόβιων μικροοργανισμών για μετατροπή CO­2 σε υψηλής αξίας οργανικά προϊοντα»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ στη Χημική Μηχανική ή Χημεία ή Βιολογία ή Περιβαλλοντική Μηχανική ή Περιβαλλοντική Επιστήμη και Τεχνολογία ή σε άλλο συναφή κλάδο. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο της αποκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ο/η επιλεχθείς/σα υποψήφιος θα έχει τη δυνατότητα να εμπλακεί σε ενεργά ερευνητικά προγράμματα του εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Μηχανικής (επικεφαλής Δρ Βυρίδης) και σε υποστήριξη  εργαστηριακών μαθημάτων στο Τμήμα Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ιωάννης Βυρίδης Επίκουρος Καθηγητής, ioannis.vyrides@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Τηλ.: 25002178, Φαξ.: 25002636