Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Τμήμα Χημικής Μηχανικής

Έναρξη φοίτησης: Σεπτέμβριος 2023

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τρίτη, 16 Μαΐου 2023 (2 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Ηελκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας | Τηλ.: 25002178 | Φαξ.: 25002636

 

Μια (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Υδρογόνωση του CO2 σε Μεθάνιο, Μεθανόλη και Ανώτερους Υδρογονάνθρακες Χρησιμοποιώντας Ετερογενείς Καταλύτες σε Μικροαντιδραστήρες Συνεχούς Ροής»

Περιγραφή: Η μεθανόλη θεωρείται ως πρώτη ύλη στις χημικές βιομηχανίες και ως εναλλακτικό καύσιμο για την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων. Ο σχηματισμός μεθανόλης και μεθανίου για παράδειγμα μπορεί να είναι πολύ χρήσιμος, δεδομένου ότι αυτές οι δύο χημικές ουσίες μπορούν να είναι δυνητικοί υποψήφιοι για μελλοντικά εναλλακτικά καύσιμα. Επιπλέον, η μεθανοποίηση του CO2 μπορεί να αυξήσει τις ικανότητες του παγκόσμιου μεθανίου που μπορεί να μετατραπεί περαιτέρω σε χρήσιμες χημικές ουσίες, όπως μεθανόλη ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η τρέχουσα βιομηχανική κλίμακα για την παραγωγή μεθανόλης βασίζεται στην τεχνολογία syngas μέσω της χρήσης CO και χρησιμοποιώντας καταλύτες μετάλλου. Η αντικατάσταση του CO με CO2 είναι μια μεγάλη πρόκληση.

Να σχεδιαστούν και να αναπτυχθούν μικροαντιδραστήρες για υδρογόνωση CO2 για παραγωγή μεθανόλης και μεθανίου. Επίσης να αξιολογηθεί η καταλυτική απόδοση των συνθετικών υλικών και την δημιουργία νέων καταλυτών για τη βελτίωση της καταλυτικής απόδοσης βελτιστοποιημένων καταλυτών (εκμετάλλευση διμεταλλικών και τριμεταλλικών υποστηριζόμενων νανοσωματιδίων) όσον αφορά την απόδοση σε μεθανόλη, μεθάνιο και την μακροπρόθεσμη σταθερότητα τους. Συγκεκριμένα αυτή η εργασία στοχεύει στη μοντελοποίηση των φυσικοχημικών διεργασιών που σχετίζονται με την υδρογόνωση του CO2 χρησιμοποιώντας υποστηριζόμενα νανοσωματίδια προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η παραγωγή μεθανίου / μεθανόλης χρησιμοποιώντας εντατικούς μικροαντιδραστήρες. Επιπλέον, θα αξιολογηθούν διαφορετικά είδη μικροαντιδραστήρων προκειμένου να εξεταστεί η απόδοση των νανοσωματιδίων στο σχηματισμό μεθανίου / μεθανόλης.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν προπτυχιακό και μεταπτυχιακό δίπλωμα από διαπιστευμένα πανεπιστήμια χημικής μηχανικής ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό πεδίο. Απαιτείται ισχυρό υπόβαθρο στον προγραμματισμό με την χρήση MATLAB, gPROMS, COMSOL Multiphysics ή παρόμοιες γλώσσες.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αχιλλέας Κωνσταντίνου, Επίκουρος Καθηγητής, a.konstantinou@cut.ac.cy

 

Μια (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Θερμόλυση Απoβλήτων PVC ως Διεργασία Ανακύκλωσης»

Περιγραφή: Με την ταχεία οικονομική ανάπτυξη και τη μαζική αστικοποίηση, η τεχνολογία αποβλήτων και μετατροπή σε ενέργεια αναγνωρίζεται ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και παίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο στη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (MSW). Τα πλαστικά στερεά απόβλητα αναπτύσσονται ραγδαία όπως υποδηλώνουν τα δεδομένα της παγκόσμιας τράπεζας και το PVC διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη συσσώρευση αποβλήτων λόγω της ταχείας χρήσης του σε σχεδόν κάθε νοικοκυριό σε όλο τον κόσμο. Η πυρόλυση πλαστικών στερεών αποβλήτων (PSW) έχει αποκτήσει σημασία λόγω του ότι έχει καλύτερα πλεονεκτήματα στην περιβαλλοντική ρύπανση και στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των πλαστικών προϊόντων ελαχιστοποιώντας τις εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα και διοξειδίου του άνθρακα σε σύγκριση με την καύση και την αεριοποίηση.

Επομένως, σε αυτή την εργασία, η πυρόλυση των αποβλύτων PVC που θα ανακτηθεί από διάφορες πηγές και θα ρυθμιστεί, θα υποβληθεί σε επεξεργασία με τη διάταξη TG & TG-IR για να μελετήσει τον μηχανισμό του και να προσδιορίσει τα καύσιμα όπως τα αέρια που πρόκειται να εξελιχθούν έναντι του χρόνου αντίδρασης. Η μοντελοποίηση της διεργασίας θερμόλυσης θα είναι η βασική πτυχή αυτής της ερευνητικής εργασίας, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί ο σχεδιασμός και οι συνθήκες του αντιδραστήρα, καθώς και η απόδοση λαδιού (καύσιμου) πυρόλυσης.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν προπτυχιακό και μεταπτυχιακό δίπλωμα από διαπιστευμένα πανεπιστήμια χημικής μηχανικής ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό πεδίο. Απαιτείται ισχυρό υπόβαθρο στον προγραμματισμό με την χρήση MATLAB, gPROMS, COMSOL Multiphysics ή παρόμοιες γλώσσες.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αχιλλέας Κωνσταντίνου, Επίκουρος Καθηγητής, a.konstantinou@cut.ac.cy

 

Μια (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Υπολογιστική διερεύνηση μικροαντιδραστήρων για παραγωγή υδρογόνου από αποσύνθεση φορμικού οξέος/uδρώδη υδραζίνη με χρήση ετερογενών καταλυτών»

Περιγραφή: Η ανάγκη αντικατάστασης των ορυκτών καυσίμων με βιώσιμες εναλλακτικές είναι ένα κρίσιμο ζήτημα τα τελευταία χρόνια. Το καύσιμο υδρογόνου είναι μια πολλά υποσχόμενη εναλλακτική λύση στα ορυκτά καύσιμα λόγω της ευρείας διαθεσιμότητάς του και της υψηλής ενεργειακής πυκνότητάς του. Για πρώτη φορά, νέες διαμορφώσεις μικροαντιδραστήρων για την αποσύνθεση του φορμικού οξέος θα μελετηθούν χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες υπολογιστικής μοντελοποίησης. Η υπολογιστική δυναμική ρευστών (CFD) θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων μοντέλων ετερογενών μικροαντιδραστήρων.

Η μελέτη μοντελοποίησης CFD ξεκινά με την ανάπτυξη ενός μικροαντιδραστήρα  κλίνης για την επικύρωση των πειραματικών αποτελεσμάτων, και στη συνέχεια ακολουθείται από τη θεωρητική ανάπτυξη νέων  μικροαντιδραστήρων για την εκτέλεση περαιτέρω μελετών. Τα λεπτομερή μοντέλα που αναπτύχθηκαν σε αυτή την εργασία θα παρέχουν μια ενδιαφέρουσα εικόνα για την εντατικοποίηση της αντίδρασης αποσύνθεσης φορμικού οξέος, χρησιμοποιώντας ετερογενείς καταλύτες.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν προπτυχιακό και μεταπτυχιακό δίπλωμα από διαπιστευμένα πανεπιστήμια χημικής μηχανικής ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό πεδίο. Απαιτείται ισχυρό υπόβαθρο στον προγραμματισμό με την χρήση STAR-CCM +, gPROMS, COMSOL Multiphysics ή παρόμοιες γλώσσες.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αχιλλέας Κωνσταντίνου, Επίκουρος Καθηγητής, a.konstantinou@cut.ac.cy

 

Μια (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Διεργασίες παραγωγής υδρογόνου από μέταλλα μηδενικού σθένους  από ηλεκτρόλυση και μικροβιακή ηλεκτρόλυση»

Στο θέμα του διδακτορικού θα μελετηθούν:

  • Τρόποι σύνθεσης μετάλλων μηδενικού σθένους και στη συνέχεια χρήση τους για  παραγωγή υδρογόνου και δέσμευση CO2
  • Προσθήκη παραγόμενου υδρογόνου σε hydrogenotrophic microorganisms και αυτότροφων μικροοργανισμών για παραγωγή προϊόντων.
  • Ηλεκτρόλυση με προσθήκη οργανικών ουσιών για δέσμευσή του Οξυγόνου και παραγωγή υψηλής καθαρότητας υδρογόνου
  • Κελιά Μικροβιακής ηλεκτρόλυσης

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ στη Χημική Μηχανική ή Βιοτεχνολογία ή Βιομηχανική ή Χημεία ή Βιολογία ή Περιβαλλοντική Μηχανική ή σε άλλο συναφή κλάδο και να έχουν ικανοποιητικό επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ιωάννης Βυρίδης, Επίκουρος Καθηγητής, ioannis.vyrides@cut.ac.cy

 

Μια (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Μετατροπή CO2 σε  επτανικό και εξανικό οξύ με φυσικές και μικροβιολογικές διεργασίες».

Περιγραφή: Στόχος της διδακτορικής διατριβής είναι η μετατροπή του CO­2 σε επτανικό και εξανικό  σε σύστημα μετάλλων μηδενικού σθένους και αναερόβιων μικροοργανισμών. Η αναερόβια οξείδωση των μετάλλων σε νερό παράγει υδρογόνο όπου δεσμεύεται από χημειοαυτότροφους μικροοργανισμούς για την παραγωγή πτητικών οξέων. Επίσης, οι μηχανισμοί του αναφερόμενου συστήματος θα μελετηθούν.  Το πιο πάνω σύστημα θα μελετηθεί και με πρώτη ύλη απόβλητα εκτός από CO2

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ στη Χημική Μηχανική ή Βιοτεχνολογία ή Βιομηχανική ή Χημεία ή Βιολογία ή Περιβαλλοντική Μηχανική ή σε άλλο συναφή κλάδο και να έχουν ικανοποιητικό επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ιωάννης Βυρίδης, Επίκουρος Καθηγητής, ioannis.vyrides@cut.ac.cy

 

Μια (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Επεξεργασία υγρών/στερεών αποβλήτων με χρήση αναερόβιων καινοτόμων διεργασιών»

Περιγραφή: Στο θέμα του διδακτορικού θα μελετηθούν: Τρόποι επεξεργασίας υγρών αποβλήτων όπως μικροβιακή ηλεκτρόλυση, χρήση μετάλλων μηδενικού σθένους και χρήση αναερόβιων βιοαντιδραστήρων όπως UASB και SAnMBR. Στης διεργασίες αυτές με την ταυτόχρονη αποτελεσματική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων ή και στερεών αποβλήτων θα παράγεται παράλληλα  υδρογόνο ή βιοαέριο ή βιομεθάνιο υψηλής καθαρότητας. Στα πρώτα στάδια του Διδακτορικού θα εξεταστούν και θα συγκριθούν οι παραπάνω διεργασίες και στη συνέχεια ο/η φοιτητής/τρία θα επικεντρωθεί σε μία διεργασία. Στις διεργασίες θα μελετηθούν οι μηχανισμοί καθώς και οι εφαρμογή τους σε βιομηχανική κλίμακα.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ στη Χημική Μηχανική ή Βιοτεχνολογία ή Βιομηχανική ή Χημεία ή Βιολογία ή Περιβαλλοντική Μηχανική ή σε άλλο συναφή κλάδο και να έχουν ικανοποιητικό επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ιωάννης Βυρίδης, Επίκουρος Καθηγητής, ioannis.vyrides@cut.ac.cy

 

Τρεις (3) θέσεις στο παρακάτω  θέμα: «Νανοπλαστικά-(Βιο)Μικροπλαστικά σε θαλάσσιο περιβάλλον :Βιολογική και Χημική Δυναμική των θαλάσσιων βακτηρίων και διατόμων»

Περιγραφή: Το εργαστήριο διαθέτει πλήρη εξοπλισμό για την μελέτη Νανοπλαστικά-(Βιο)Μικροπλαστικά σε θαλάσσιο περιβάλλον :Βιολογική και Χημική Δυναμική των θαλάσσιων βακτηρίων και διατόμων . Λεπτομέρειες http://ebbl.cut.ac.cy

Απαιτούμενα Προσόντα: Πτυχίο Χημείας η Βιολογίας η Φυσικής η Περιβαλλοντικών Επιστημών η Περιβαλλοντικής/Χημικής Μηχανικής.

Ερευνητικός Σύμβουλος:  Κωνσταντίνος Βαρώτσης, Καθηγητής, c.varotsis@cut.ac.cy

 

Μια (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Επεξεργασία Υδάτων ρυπασμένων με κυανοτοξίνες με τη χρήση Προχωρημένων Οξειδωτικών Μεθόδων Αντιρρύπανσης (ΠΟΜΑ)»

Περιγραφή: Η ανίχνευση καθώς και η απομάκρυνση των μικρορυπαντών (π.χ. φυτοφάρμακα, ορμόνες, φαρμακευτικές ουσίες και τοξικοί μεταβολίτες) από τους υδάτινους πόρους και τα αστικά λύματα, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις του 21ου αιώνα. Σήμερα, η έρευνα για την απομάκρυνση των μικρορυπαντών από το περιβάλλον, εστιάζει στη χρήση νέων και καινοτόμων τεχνολογιών όπως οι προηγμένες οξειδωτικές μέθοδοι αντιρρύπανσης (ΠΟΜΑ) και οι τεχνολογίες χημικής οξείδωσης (οζονόλυση). Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής διαφόρων ΠΟΜΑ για την απομάκρυνση  μιας κατηγορίας φυσικών τοξινών, τις κυανοτοξίνες, από επιφανειακά ύδατα. Η μελέτη αυτή θα γίνει σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του Πανεπιστήμιου του Γκντανσκ (επικεφαλής Καθηγήτρια Hanna Mazur-Marzec).

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει να είναι κάτοχοι Αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στη Χημεία ή Χημική Μηχανική ή Βιοχημεία ή/και να διαθέτουν  Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στην Περιβαλλοντική Χημεία, Αναλυτική Χημεία, Τοξικολογία, Περιβαλλοντική Επιστήμη ή Περιβαλλοντική Τεχνολογία. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα. Ευκαιρίες χρηματοδότησης για υποψηφίους με άριστο βαθμό πτυχίου.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μαρία Γ. Αντωνίου, Επίκουρη Καθηγήτρια, maria.antoniou@cut.ac.cy

 

Μια (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Ανίχνευση και απομάκρυνση ουσιών που προσδίδουν γεύση και οσμή στα επιφανειακά ύδατα κατά το φαινόμενο της άνθισης των κυανοβακτηρίων»

Περιγραφή: Τα κυανοβακτήρια, γνωστά και ως κυανοφύκη (blue-green algae) είναι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί στα επιφανειακά νερά που προσαρμόζονται εύκολα ακόμη και σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. Όταν επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες τα κυανοβακτήρια αναπτύσσονται με γρήγορους ρυθμούς (άνθιση) σχηματίζοντας στρώματα (blooms). Η έντονη ανάπτυξή τους έχει σαν αποτέλεσμα τον ανεπιθύμητο χρωματισμό και τη προσθήκη γεύσης και οσμής στο νερό καθώς και την παραγωγή τοξινών. Η κλιματική αλλαγή και οι ανθρώπινες δραστηριότητες (γεωργικές απορροές, απορροές από μη ή ανεπαρκώς επεξεργασμένα αστικά και βιομηχανικά λύματα) έχουν ενισχύσει την εμφάνιση και τις δυσμενείς επιδράσεις του φαινομένου της άνθισης των κυανοβακτηρίων, παγκοσμίως.  Για την αποφυγή τέτοιων συμβάντων που οδηγούν στη διάθεση και διακοπή παροχής πόσιμου νερού, καθίσταται αναγκαία η επεξεργασία του νερού του επηρεαζόμενου υδάτινου σώματος. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας θα είναι η ανίχνευση ουσιών που προσδίδουν γεύση και οσμή στα επιφανειακά ύδατα (επιπρόσθετες της γεοσμίνης και MIB) κατά το φαινόμενο της άνθισης των κυανοβακτηρίων  και η διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής διαφόρων φυσικοχημικών τεχνολογιών για την αποκατάσταση τους. Η μελέτη αυτή θα γίνει σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης (επικεφαλής Καθηγήτρια Έλια Ψυλλάκη).

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει να είναι κάτοχοι Αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στη Χημεία, ή Περιβαλλοντική Μηχανική, ή Χημική Μηχανική ή/και να διαθέτουν  Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στην Περιβαλλοντική Χημεία, Αναλυτική Χημεία, Περιβαλλοντική Επιστήμη ή Περιβαλλοντική Τεχνολογία. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα. Ευκαιρίες χρηματοδότησης για υποψηφίους με άριστο βαθμό πτυχίου.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μαρία Γ. Αντωνίου, Επίκουρη Καθηγήτρια, maria.antoniou@cut.ac.cy

 

Μια (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Ανάπτυξη Βιοδιυλιστηρίου για Παραγωγή Βιομάζας Μικροάλγεων Πλούσιας σε Πολυακόρεστα Λιπαρά Οξέα από Απόβλητα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Τροφίμων»

Περιγραφή: Τα απόβλητα της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων (ΑΕΑΤ) αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό παράδειγμα ενός προβλήματος που θα μπορούσε να μετατραπεί σε τεχνολογική λύση για τη μετατροπή των βιοαποβλήτων σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας. Επομένως, στόχος της συγκεκριμένης διατριβής είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής βιοδιύλισης για την εκμετάλλευση κύριων οργανικών υπολειμμάτων για παραγωγή μικροάλγεων πλούσιων σε Ω-3 λιπαρά οξέα. Θα χαρακτηριστούν αρχικά διαφορετικές φυσικές, χημικές και βιολογικές μέθοδοι προεπεξεργασίας των ΑΕΑΤ, ενώ το υλικό που θα προκύπτει θα χρησιμοποιείται σε ζυμώσεις για μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας των μικροάλγεων κάτω από ετεροτροφικές και μιξοτροφικές συνθήκες καλλιέργειας. Θα προσδιοριστούν διαφορετικές παράμετροι που σχετίζονται με τη σύσταση των λιπαρών οξέων, ενώ θα παρακολουθείται η μεταγραφή από διαφορετικές μεταβολικές οδούς (συμπεριλαμβανομένου του μονοπατιού βιοσύνθεσης των λιπαρών οξέων) με μεθόδους μοριακής βιολογίας (qPCR) για προσδιορισμό πιθανών μεταβολικών ιδιοτήτων που επηρεάζουν τη βιομετατροπή του αποβλήτου στο επιθυμητό προϊόν. Ανάλογα με την εξειδίκευση και τα προσόντα του υποψηφίου, θα μπορούσε να υπάρξει χρηματοδότηση μέσω ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων του εργαστηρίου (http://enblab.weebly.com/). Επιπρόσθετα, θα  μπορούσε να προσφερθεί θέση βοηθού διδασκαλίας για εργαστηριακά μαθήματα του τμήματος.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ στη Χημική Μηχανική ή Βιοτεχνολογία ή Βιομηχανική ή Χημεία ή Βιολογία ή Περιβαλλοντική Μηχανική ή σε άλλο συναφή κλάδο και να έχουν ικανοποιητικό επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μιχάλης Κουτίνας, Επίκουρος Καθηγητής, michail.koutinas@cut.ac.cy

 

Μια (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Ανάπτυξη Βιοδιεργασιών για Απομάκρυνση Αποβλήτων Βιοπλαστικών Βασιζομένων σε Πολυσακχαρίτες»

Περιγραφή: Τα βιοπλαστικά, τα οποία ορίζονται ως τα πλαστικά που είτε χαρακτηρίζονται ως βιοβασιζόμενα ή βιοδιασπόμενα, συγκεντρώνουν σημαντικό ενδιαφέρον ως βιώσιμες εναλλακτικές των αντίστοιχων πολυμερών που παράγονται από ορυκτούς πόρους. Ωστόσο, παρόλο που τα βιοδιασπόμενα βιοπλαστικά είναι πραγματικά βιοδιασπόμενα μόνο κάτω από βιομηχανικές συνθήκες επεξεργασίας, η διαρροή τους στο θαλάσσιο και στο χερσαίο περιβάλλον πρέπει να αποφεύγεται, καθώς η ανεξέλεγκτη διάθεση των βιοπλαστικών θα μπορούσε να ενισχύσει το αρνητικό αντίκτυπο το οποίο προκαλεί η «λευκή ρύπανση». Η παρούσα διατριβή θα στοχεύσει στην ανάπτυξη καινοτόμων βιοδιεργασιών για την αξιοποίηση κύριων βιοπλαστικών βασιζομένων σε πολυσακχαρίτες συμπεριλαμβανομένων θερμοπλαστικού αμύλου (TPS) και βιοπλαστικών κυτταρινικής βάση, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν είτε αυτούσια είτε μετά από γήρανση/προεπεξεργασία. Θα εφαρμοστούν εξειδικευμένες καινοτόμες στρατηγικές βασιζόμενες σε μικροβιακά και ενζυμικά συστήματα. Επιπρόσθετα, θα εφαρμοστούν μοριακές τεχνικές (NGS, qPCR) για προσδιορισμό της σύστασης της μικροβιακής καλλιέργειας σε διαφορετικά στελέχη, καθώς και του επιπέδου έκφρασης συγκεκριμένων γονιδίων που σχετίζονται με σημαντικές μεταβολικές οδούς των εμπλεκόμενων μικροοργανισμών. Ανάλογα με την εξειδίκευση και τα προσόντα του υποψηφίου, θα μπορούσε να υπάρξει χρηματοδότηση μέσω ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων του εργαστηρίου (http://enblab.weebly.com/). Επιπρόσθετα, θα  μπορούσε να προσφερθεί θέση βοηθού διδασκαλίας για εργαστηριακά μαθήματα του τμήματος.

Απαιτούμενα Προσόντα Υποψηφίου: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ στη Χημική Μηχανική ή Χημεία ή Βιοτεχνολογία ή Βιομηχανική ή Βιολογία ή Περιβαλλοντική Μηχανική ή σε άλλο συναφή κλάδο και να έχουν ικανοποιητικό επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη πρακτική εμπειρία σχετικά με την ανάπτυξη βιοδιεργασιών θα αποτελέσει πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μιχάλης Κουτίνας, Επίκουρος Καθηγητής, michail.koutinas@cut.ac.cy

 

Μια (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Ενέργεια και Μετεωρολογία»

Περιγραφή: Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (PVs) εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα τοπικά καιρικά φαινόμενα, όπως τον τύπο των σύννεφων και της συννεφοκάλυψη. Έτσι, με στόχο την περαιτέρω προώθηση της διείσδυσης των μικρής-κλίμακας φωτοβολταϊκών στις πόλεις, η επίδραση των σύννεφων στα PVs και η πρόβλεψη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από PVs πρέπει να γίνουν κατανοητές και τα τυχόν προβλήματα να επιλυθούν. To εν λόγω διδακτορικό έργο συσχετίζεται με την ανάπτυξη ενός λογισμικού, που θα βασίζεται σε καινοτόμα μεθοδολογία (patent pending) για την πρόβλεψη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά.

Απαιτούμενα Προσόντα: Πτυχίο/Δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο Μηχανολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Φυσικής ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο, εμπειρία σε υπολογιστικά προγράμματα (Python/C++/Matlab/GIS/κτλ), ικανότητα και προθυμία για μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ μετεωρολογίας και ενέργειας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, a.charalambides@cut.ac.cy

 

Μια (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Δημιουργία τοπικών οικοσυστημάτων καινοτομίας για το κλίμα»

Περιγραφή: Ο στόχος της έρευνας είναι να μετρηθεί και να αναλυθεί η επίδραση των τοπικών παραδόσεων στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων πρακτικών αναγέννησης για ένα βιώσιμο μέλλον μέσω της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Οι υπάρχουσες πρακτικές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (Ελλάδα, Κροατία, Δυτικά Βαλκάνια, Κύπρος) και ολόκληρη στη Μέση Ανατολή-Βόρεια Αφρική (περιοχή MENA) θα μελετηθούν και θα συγκριθούν με πιο ανεπτυγμένες χώρες (Ισραήλ, Κορέα, ΗΠΑ, κτλ). Επιπλέον, ο ρόλος των «πρωταθλητών» και των «πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης» θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος αυτής της έρευνας.

Απαιτούμενα Προσόντα: Πτυχίο/Δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο στα Οικονομικά ή Διοίκηση, ή Περιβαλλοντικές Επιστήμες ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο. Ικανότητα και προθυμία για διατμηματική μελέτη του κλίματος, μηχανολογίας και καινοτομίας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, a.charalambides@cut.ac.cy

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Τμήμα Χημικής Μηχανικής

Έναρξη φοίτησης: Σεπτέμβριος 2023

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τρίτη, 16 Μαΐου 2023 (2 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Ηελκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας | Τηλ.: 25002178 | Φαξ.: 25002636

 

Μια (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Υδρογόνωση του CO2 σε Μεθάνιο, Μεθανόλη και Ανώτερους Υδρογονάνθρακες Χρησιμοποιώντας Ετερογενείς Καταλύτες σε Μικροαντιδραστήρες Συνεχούς Ροής»

Περιγραφή: Η μεθανόλη θεωρείται ως πρώτη ύλη στις χημικές βιομηχανίες και ως εναλλακτικό καύσιμο για την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων. Ο σχηματισμός μεθανόλης και μεθανίου για παράδειγμα μπορεί να είναι πολύ χρήσιμος, δεδομένου ότι αυτές οι δύο χημικές ουσίες μπορούν να είναι δυνητικοί υποψήφιοι για μελλοντικά εναλλακτικά καύσιμα. Επιπλέον, η μεθανοποίηση του CO2 μπορεί να αυξήσει τις ικανότητες του παγκόσμιου μεθανίου που μπορεί να μετατραπεί περαιτέρω σε χρήσιμες χημικές ουσίες, όπως μεθανόλη ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η τρέχουσα βιομηχανική κλίμακα για την παραγωγή μεθανόλης βασίζεται στην τεχνολογία syngas μέσω της χρήσης CO και χρησιμοποιώντας καταλύτες μετάλλου. Η αντικατάσταση του CO με CO2 είναι μια μεγάλη πρόκληση.

Να σχεδιαστούν και να αναπτυχθούν μικροαντιδραστήρες για υδρογόνωση CO2 για παραγωγή μεθανόλης και μεθανίου. Επίσης να αξιολογηθεί η καταλυτική απόδοση των συνθετικών υλικών και την δημιουργία νέων καταλυτών για τη βελτίωση της καταλυτικής απόδοσης βελτιστοποιημένων καταλυτών (εκμετάλλευση διμεταλλικών και τριμεταλλικών υποστηριζόμενων νανοσωματιδίων) όσον αφορά την απόδοση σε μεθανόλη, μεθάνιο και την μακροπρόθεσμη σταθερότητα τους. Συγκεκριμένα αυτή η εργασία στοχεύει στη μοντελοποίηση των φυσικοχημικών διεργασιών που σχετίζονται με την υδρογόνωση του CO2 χρησιμοποιώντας υποστηριζόμενα νανοσωματίδια προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η παραγωγή μεθανίου / μεθανόλης χρησιμοποιώντας εντατικούς μικροαντιδραστήρες. Επιπλέον, θα αξιολογηθούν διαφορετικά είδη μικροαντιδραστήρων προκειμένου να εξεταστεί η απόδοση των νανοσωματιδίων στο σχηματισμό μεθανίου / μεθανόλης.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν προπτυχιακό και μεταπτυχιακό δίπλωμα από διαπιστευμένα πανεπιστήμια χημικής μηχανικής ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό πεδίο. Απαιτείται ισχυρό υπόβαθρο στον προγραμματισμό με την χρήση MATLAB, gPROMS, COMSOL Multiphysics ή παρόμοιες γλώσσες.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αχιλλέας Κωνσταντίνου, Επίκουρος Καθηγητής, a.konstantinou@cut.ac.cy

 

Μια (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Θερμόλυση Απoβλήτων PVC ως Διεργασία Ανακύκλωσης»

Περιγραφή: Με την ταχεία οικονομική ανάπτυξη και τη μαζική αστικοποίηση, η τεχνολογία αποβλήτων και μετατροπή σε ενέργεια αναγνωρίζεται ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και παίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο στη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (MSW). Τα πλαστικά στερεά απόβλητα αναπτύσσονται ραγδαία όπως υποδηλώνουν τα δεδομένα της παγκόσμιας τράπεζας και το PVC διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη συσσώρευση αποβλήτων λόγω της ταχείας χρήσης του σε σχεδόν κάθε νοικοκυριό σε όλο τον κόσμο. Η πυρόλυση πλαστικών στερεών αποβλήτων (PSW) έχει αποκτήσει σημασία λόγω του ότι έχει καλύτερα πλεονεκτήματα στην περιβαλλοντική ρύπανση και στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των πλαστικών προϊόντων ελαχιστοποιώντας τις εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα και διοξειδίου του άνθρακα σε σύγκριση με την καύση και την αεριοποίηση.

Επομένως, σε αυτή την εργασία, η πυρόλυση των αποβλύτων PVC που θα ανακτηθεί από διάφορες πηγές και θα ρυθμιστεί, θα υποβληθεί σε επεξεργασία με τη διάταξη TG & TG-IR για να μελετήσει τον μηχανισμό του και να προσδιορίσει τα καύσιμα όπως τα αέρια που πρόκειται να εξελιχθούν έναντι του χρόνου αντίδρασης. Η μοντελοποίηση της διεργασίας θερμόλυσης θα είναι η βασική πτυχή αυτής της ερευνητικής εργασίας, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί ο σχεδιασμός και οι συνθήκες του αντιδραστήρα, καθώς και η απόδοση λαδιού (καύσιμου) πυρόλυσης.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν προπτυχιακό και μεταπτυχιακό δίπλωμα από διαπιστευμένα πανεπιστήμια χημικής μηχανικής ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό πεδίο. Απαιτείται ισχυρό υπόβαθρο στον προγραμματισμό με την χρήση MATLAB, gPROMS, COMSOL Multiphysics ή παρόμοιες γλώσσες.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αχιλλέας Κωνσταντίνου, Επίκουρος Καθηγητής, a.konstantinou@cut.ac.cy

 

Μια (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Υπολογιστική διερεύνηση μικροαντιδραστήρων για παραγωγή υδρογόνου από αποσύνθεση φορμικού οξέος/uδρώδη υδραζίνη με χρήση ετερογενών καταλυτών»

Περιγραφή: Η ανάγκη αντικατάστασης των ορυκτών καυσίμων με βιώσιμες εναλλακτικές είναι ένα κρίσιμο ζήτημα τα τελευταία χρόνια. Το καύσιμο υδρογόνου είναι μια πολλά υποσχόμενη εναλλακτική λύση στα ορυκτά καύσιμα λόγω της ευρείας διαθεσιμότητάς του και της υψηλής ενεργειακής πυκνότητάς του. Για πρώτη φορά, νέες διαμορφώσεις μικροαντιδραστήρων για την αποσύνθεση του φορμικού οξέος θα μελετηθούν χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες υπολογιστικής μοντελοποίησης. Η υπολογιστική δυναμική ρευστών (CFD) θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων μοντέλων ετερογενών μικροαντιδραστήρων.

Η μελέτη μοντελοποίησης CFD ξεκινά με την ανάπτυξη ενός μικροαντιδραστήρα  κλίνης για την επικύρωση των πειραματικών αποτελεσμάτων, και στη συνέχεια ακολουθείται από τη θεωρητική ανάπτυξη νέων  μικροαντιδραστήρων για την εκτέλεση περαιτέρω μελετών. Τα λεπτομερή μοντέλα που αναπτύχθηκαν σε αυτή την εργασία θα παρέχουν μια ενδιαφέρουσα εικόνα για την εντατικοποίηση της αντίδρασης αποσύνθεσης φορμικού οξέος, χρησιμοποιώντας ετερογενείς καταλύτες.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν προπτυχιακό και μεταπτυχιακό δίπλωμα από διαπιστευμένα πανεπιστήμια χημικής μηχανικής ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό πεδίο. Απαιτείται ισχυρό υπόβαθρο στον προγραμματισμό με την χρήση STAR-CCM +, gPROMS, COMSOL Multiphysics ή παρόμοιες γλώσσες.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αχιλλέας Κωνσταντίνου, Επίκουρος Καθηγητής, a.konstantinou@cut.ac.cy

 

Μια (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Διεργασίες παραγωγής υδρογόνου από μέταλλα μηδενικού σθένους  από ηλεκτρόλυση και μικροβιακή ηλεκτρόλυση»

Στο θέμα του διδακτορικού θα μελετηθούν:

  • Τρόποι σύνθεσης μετάλλων μηδενικού σθένους και στη συνέχεια χρήση τους για  παραγωγή υδρογόνου και δέσμευση CO2
  • Προσθήκη παραγόμενου υδρογόνου σε hydrogenotrophic microorganisms και αυτότροφων μικροοργανισμών για παραγωγή προϊόντων.
  • Ηλεκτρόλυση με προσθήκη οργανικών ουσιών για δέσμευσή του Οξυγόνου και παραγωγή υψηλής καθαρότητας υδρογόνου
  • Κελιά Μικροβιακής ηλεκτρόλυσης

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ στη Χημική Μηχανική ή Βιοτεχνολογία ή Βιομηχανική ή Χημεία ή Βιολογία ή Περιβαλλοντική Μηχανική ή σε άλλο συναφή κλάδο και να έχουν ικανοποιητικό επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ιωάννης Βυρίδης, Επίκουρος Καθηγητής, ioannis.vyrides@cut.ac.cy

 

Μια (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Μετατροπή CO2 σε  επτανικό και εξανικό οξύ με φυσικές και μικροβιολογικές διεργασίες».

Περιγραφή: Στόχος της διδακτορικής διατριβής είναι η μετατροπή του CO­2 σε επτανικό και εξανικό  σε σύστημα μετάλλων μηδενικού σθένους και αναερόβιων μικροοργανισμών. Η αναερόβια οξείδωση των μετάλλων σε νερό παράγει υδρογόνο όπου δεσμεύεται από χημειοαυτότροφους μικροοργανισμούς για την παραγωγή πτητικών οξέων. Επίσης, οι μηχανισμοί του αναφερόμενου συστήματος θα μελετηθούν.  Το πιο πάνω σύστημα θα μελετηθεί και με πρώτη ύλη απόβλητα εκτός από CO2

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ στη Χημική Μηχανική ή Βιοτεχνολογία ή Βιομηχανική ή Χημεία ή Βιολογία ή Περιβαλλοντική Μηχανική ή σε άλλο συναφή κλάδο και να έχουν ικανοποιητικό επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ιωάννης Βυρίδης, Επίκουρος Καθηγητής, ioannis.vyrides@cut.ac.cy

 

Μια (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Επεξεργασία υγρών/στερεών αποβλήτων με χρήση αναερόβιων καινοτόμων διεργασιών»

Περιγραφή: Στο θέμα του διδακτορικού θα μελετηθούν: Τρόποι επεξεργασίας υγρών αποβλήτων όπως μικροβιακή ηλεκτρόλυση, χρήση μετάλλων μηδενικού σθένους και χρήση αναερόβιων βιοαντιδραστήρων όπως UASB και SAnMBR. Στης διεργασίες αυτές με την ταυτόχρονη αποτελεσματική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων ή και στερεών αποβλήτων θα παράγεται παράλληλα  υδρογόνο ή βιοαέριο ή βιομεθάνιο υψηλής καθαρότητας. Στα πρώτα στάδια του Διδακτορικού θα εξεταστούν και θα συγκριθούν οι παραπάνω διεργασίες και στη συνέχεια ο/η φοιτητής/τρία θα επικεντρωθεί σε μία διεργασία. Στις διεργασίες θα μελετηθούν οι μηχανισμοί καθώς και οι εφαρμογή τους σε βιομηχανική κλίμακα.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ στη Χημική Μηχανική ή Βιοτεχνολογία ή Βιομηχανική ή Χημεία ή Βιολογία ή Περιβαλλοντική Μηχανική ή σε άλλο συναφή κλάδο και να έχουν ικανοποιητικό επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ιωάννης Βυρίδης, Επίκουρος Καθηγητής, ioannis.vyrides@cut.ac.cy

 

Τρεις (3) θέσεις στο παρακάτω  θέμα: «Νανοπλαστικά-(Βιο)Μικροπλαστικά σε θαλάσσιο περιβάλλον :Βιολογική και Χημική Δυναμική των θαλάσσιων βακτηρίων και διατόμων»

Περιγραφή: Το εργαστήριο διαθέτει πλήρη εξοπλισμό για την μελέτη Νανοπλαστικά-(Βιο)Μικροπλαστικά σε θαλάσσιο περιβάλλον :Βιολογική και Χημική Δυναμική των θαλάσσιων βακτηρίων και διατόμων . Λεπτομέρειες http://ebbl.cut.ac.cy

Απαιτούμενα Προσόντα: Πτυχίο Χημείας η Βιολογίας η Φυσικής η Περιβαλλοντικών Επιστημών η Περιβαλλοντικής/Χημικής Μηχανικής.

Ερευνητικός Σύμβουλος:  Κωνσταντίνος Βαρώτσης, Καθηγητής, c.varotsis@cut.ac.cy

 

Μια (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Επεξεργασία Υδάτων ρυπασμένων με κυανοτοξίνες με τη χρήση Προχωρημένων Οξειδωτικών Μεθόδων Αντιρρύπανσης (ΠΟΜΑ)»

Περιγραφή: Η ανίχνευση καθώς και η απομάκρυνση των μικρορυπαντών (π.χ. φυτοφάρμακα, ορμόνες, φαρμακευτικές ουσίες και τοξικοί μεταβολίτες) από τους υδάτινους πόρους και τα αστικά λύματα, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις του 21ου αιώνα. Σήμερα, η έρευνα για την απομάκρυνση των μικρορυπαντών από το περιβάλλον, εστιάζει στη χρήση νέων και καινοτόμων τεχνολογιών όπως οι προηγμένες οξειδωτικές μέθοδοι αντιρρύπανσης (ΠΟΜΑ) και οι τεχνολογίες χημικής οξείδωσης (οζονόλυση). Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής διαφόρων ΠΟΜΑ για την απομάκρυνση  μιας κατηγορίας φυσικών τοξινών, τις κυανοτοξίνες, από επιφανειακά ύδατα. Η μελέτη αυτή θα γίνει σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του Πανεπιστήμιου του Γκντανσκ (επικεφαλής Καθηγήτρια Hanna Mazur-Marzec).

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει να είναι κάτοχοι Αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στη Χημεία ή Χημική Μηχανική ή Βιοχημεία ή/και να διαθέτουν  Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στην Περιβαλλοντική Χημεία, Αναλυτική Χημεία, Τοξικολογία, Περιβαλλοντική Επιστήμη ή Περιβαλλοντική Τεχνολογία. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα. Ευκαιρίες χρηματοδότησης για υποψηφίους με άριστο βαθμό πτυχίου.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μαρία Γ. Αντωνίου, Επίκουρη Καθηγήτρια, maria.antoniou@cut.ac.cy

 

Μια (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Ανίχνευση και απομάκρυνση ουσιών που προσδίδουν γεύση και οσμή στα επιφανειακά ύδατα κατά το φαινόμενο της άνθισης των κυανοβακτηρίων»

Περιγραφή: Τα κυανοβακτήρια, γνωστά και ως κυανοφύκη (blue-green algae) είναι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί στα επιφανειακά νερά που προσαρμόζονται εύκολα ακόμη και σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. Όταν επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες τα κυανοβακτήρια αναπτύσσονται με γρήγορους ρυθμούς (άνθιση) σχηματίζοντας στρώματα (blooms). Η έντονη ανάπτυξή τους έχει σαν αποτέλεσμα τον ανεπιθύμητο χρωματισμό και τη προσθήκη γεύσης και οσμής στο νερό καθώς και την παραγωγή τοξινών. Η κλιματική αλλαγή και οι ανθρώπινες δραστηριότητες (γεωργικές απορροές, απορροές από μη ή ανεπαρκώς επεξεργασμένα αστικά και βιομηχανικά λύματα) έχουν ενισχύσει την εμφάνιση και τις δυσμενείς επιδράσεις του φαινομένου της άνθισης των κυανοβακτηρίων, παγκοσμίως.  Για την αποφυγή τέτοιων συμβάντων που οδηγούν στη διάθεση και διακοπή παροχής πόσιμου νερού, καθίσταται αναγκαία η επεξεργασία του νερού του επηρεαζόμενου υδάτινου σώματος. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας θα είναι η ανίχνευση ουσιών που προσδίδουν γεύση και οσμή στα επιφανειακά ύδατα (επιπρόσθετες της γεοσμίνης και MIB) κατά το φαινόμενο της άνθισης των κυανοβακτηρίων  και η διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής διαφόρων φυσικοχημικών τεχνολογιών για την αποκατάσταση τους. Η μελέτη αυτή θα γίνει σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης (επικεφαλής Καθηγήτρια Έλια Ψυλλάκη).

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει να είναι κάτοχοι Αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στη Χημεία, ή Περιβαλλοντική Μηχανική, ή Χημική Μηχανική ή/και να διαθέτουν  Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στην Περιβαλλοντική Χημεία, Αναλυτική Χημεία, Περιβαλλοντική Επιστήμη ή Περιβαλλοντική Τεχνολογία. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα. Ευκαιρίες χρηματοδότησης για υποψηφίους με άριστο βαθμό πτυχίου.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μαρία Γ. Αντωνίου, Επίκουρη Καθηγήτρια, maria.antoniou@cut.ac.cy

 

Μια (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Ανάπτυξη Βιοδιυλιστηρίου για Παραγωγή Βιομάζας Μικροάλγεων Πλούσιας σε Πολυακόρεστα Λιπαρά Οξέα από Απόβλητα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Τροφίμων»

Περιγραφή: Τα απόβλητα της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων (ΑΕΑΤ) αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό παράδειγμα ενός προβλήματος που θα μπορούσε να μετατραπεί σε τεχνολογική λύση για τη μετατροπή των βιοαποβλήτων σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας. Επομένως, στόχος της συγκεκριμένης διατριβής είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής βιοδιύλισης για την εκμετάλλευση κύριων οργανικών υπολειμμάτων για παραγωγή μικροάλγεων πλούσιων σε Ω-3 λιπαρά οξέα. Θα χαρακτηριστούν αρχικά διαφορετικές φυσικές, χημικές και βιολογικές μέθοδοι προεπεξεργασίας των ΑΕΑΤ, ενώ το υλικό που θα προκύπτει θα χρησιμοποιείται σε ζυμώσεις για μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας των μικροάλγεων κάτω από ετεροτροφικές και μιξοτροφικές συνθήκες καλλιέργειας. Θα προσδιοριστούν διαφορετικές παράμετροι που σχετίζονται με τη σύσταση των λιπαρών οξέων, ενώ θα παρακολουθείται η μεταγραφή από διαφορετικές μεταβολικές οδούς (συμπεριλαμβανομένου του μονοπατιού βιοσύνθεσης των λιπαρών οξέων) με μεθόδους μοριακής βιολογίας (qPCR) για προσδιορισμό πιθανών μεταβολικών ιδιοτήτων που επηρεάζουν τη βιομετατροπή του αποβλήτου στο επιθυμητό προϊόν. Ανάλογα με την εξειδίκευση και τα προσόντα του υποψηφίου, θα μπορούσε να υπάρξει χρηματοδότηση μέσω ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων του εργαστηρίου (http://enblab.weebly.com/). Επιπρόσθετα, θα  μπορούσε να προσφερθεί θέση βοηθού διδασκαλίας για εργαστηριακά μαθήματα του τμήματος.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ στη Χημική Μηχανική ή Βιοτεχνολογία ή Βιομηχανική ή Χημεία ή Βιολογία ή Περιβαλλοντική Μηχανική ή σε άλλο συναφή κλάδο και να έχουν ικανοποιητικό επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μιχάλης Κουτίνας, Επίκουρος Καθηγητής, michail.koutinas@cut.ac.cy

 

Μια (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Ανάπτυξη Βιοδιεργασιών για Απομάκρυνση Αποβλήτων Βιοπλαστικών Βασιζομένων σε Πολυσακχαρίτες»

Περιγραφή: Τα βιοπλαστικά, τα οποία ορίζονται ως τα πλαστικά που είτε χαρακτηρίζονται ως βιοβασιζόμενα ή βιοδιασπόμενα, συγκεντρώνουν σημαντικό ενδιαφέρον ως βιώσιμες εναλλακτικές των αντίστοιχων πολυμερών που παράγονται από ορυκτούς πόρους. Ωστόσο, παρόλο που τα βιοδιασπόμενα βιοπλαστικά είναι πραγματικά βιοδιασπόμενα μόνο κάτω από βιομηχανικές συνθήκες επεξεργασίας, η διαρροή τους στο θαλάσσιο και στο χερσαίο περιβάλλον πρέπει να αποφεύγεται, καθώς η ανεξέλεγκτη διάθεση των βιοπλαστικών θα μπορούσε να ενισχύσει το αρνητικό αντίκτυπο το οποίο προκαλεί η «λευκή ρύπανση». Η παρούσα διατριβή θα στοχεύσει στην ανάπτυξη καινοτόμων βιοδιεργασιών για την αξιοποίηση κύριων βιοπλαστικών βασιζομένων σε πολυσακχαρίτες συμπεριλαμβανομένων θερμοπλαστικού αμύλου (TPS) και βιοπλαστικών κυτταρινικής βάση, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν είτε αυτούσια είτε μετά από γήρανση/προεπεξεργασία. Θα εφαρμοστούν εξειδικευμένες καινοτόμες στρατηγικές βασιζόμενες σε μικροβιακά και ενζυμικά συστήματα. Επιπρόσθετα, θα εφαρμοστούν μοριακές τεχνικές (NGS, qPCR) για προσδιορισμό της σύστασης της μικροβιακής καλλιέργειας σε διαφορετικά στελέχη, καθώς και του επιπέδου έκφρασης συγκεκριμένων γονιδίων που σχετίζονται με σημαντικές μεταβολικές οδούς των εμπλεκόμενων μικροοργανισμών. Ανάλογα με την εξειδίκευση και τα προσόντα του υποψηφίου, θα μπορούσε να υπάρξει χρηματοδότηση μέσω ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων του εργαστηρίου (http://enblab.weebly.com/). Επιπρόσθετα, θα  μπορούσε να προσφερθεί θέση βοηθού διδασκαλίας για εργαστηριακά μαθήματα του τμήματος.

Απαιτούμενα Προσόντα Υποψηφίου: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ στη Χημική Μηχανική ή Χημεία ή Βιοτεχνολογία ή Βιομηχανική ή Βιολογία ή Περιβαλλοντική Μηχανική ή σε άλλο συναφή κλάδο και να έχουν ικανοποιητικό επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη πρακτική εμπειρία σχετικά με την ανάπτυξη βιοδιεργασιών θα αποτελέσει πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μιχάλης Κουτίνας, Επίκουρος Καθηγητής, michail.koutinas@cut.ac.cy

 

Μια (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Ενέργεια και Μετεωρολογία»

Περιγραφή: Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (PVs) εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα τοπικά καιρικά φαινόμενα, όπως τον τύπο των σύννεφων και της συννεφοκάλυψη. Έτσι, με στόχο την περαιτέρω προώθηση της διείσδυσης των μικρής-κλίμακας φωτοβολταϊκών στις πόλεις, η επίδραση των σύννεφων στα PVs και η πρόβλεψη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από PVs πρέπει να γίνουν κατανοητές και τα τυχόν προβλήματα να επιλυθούν. To εν λόγω διδακτορικό έργο συσχετίζεται με την ανάπτυξη ενός λογισμικού, που θα βασίζεται σε καινοτόμα μεθοδολογία (patent pending) για την πρόβλεψη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά.

Απαιτούμενα Προσόντα: Πτυχίο/Δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο Μηχανολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Φυσικής ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο, εμπειρία σε υπολογιστικά προγράμματα (Python/C++/Matlab/GIS/κτλ), ικανότητα και προθυμία για μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ μετεωρολογίας και ενέργειας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, a.charalambides@cut.ac.cy

 

Μια (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Δημιουργία τοπικών οικοσυστημάτων καινοτομίας για το κλίμα»

Περιγραφή: Ο στόχος της έρευνας είναι να μετρηθεί και να αναλυθεί η επίδραση των τοπικών παραδόσεων στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων πρακτικών αναγέννησης για ένα βιώσιμο μέλλον μέσω της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Οι υπάρχουσες πρακτικές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (Ελλάδα, Κροατία, Δυτικά Βαλκάνια, Κύπρος) και ολόκληρη στη Μέση Ανατολή-Βόρεια Αφρική (περιοχή MENA) θα μελετηθούν και θα συγκριθούν με πιο ανεπτυγμένες χώρες (Ισραήλ, Κορέα, ΗΠΑ, κτλ). Επιπλέον, ο ρόλος των «πρωταθλητών» και των «πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης» θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος αυτής της έρευνας.

Απαιτούμενα Προσόντα: Πτυχίο/Δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο στα Οικονομικά ή Διοίκηση, ή Περιβαλλοντικές Επιστήμες ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο. Ικανότητα και προθυμία για διατμηματική μελέτη του κλίματος, μηχανολογίας και καινοτομίας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, a.charalambides@cut.ac.cy