Όραμα-Στόχοι

Όραμα του Τμήματος είναι να εξελιχθεί και να εδραιωθεί ως ένα αναγνωρισμένο διεθνώς κέντρο έρευνας και μάθησης στον τομέα της Χημικής Μηχανικής, παρέχοντας εκπαίδευση και αναπτύσσοντας βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στο σχετικό επιστημονικό πεδίο.

Οι σκοποί του Τμήματος είναι:

 • Να προσελκύσει φοιτητές, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό υψηλής στάθμης.
 • Να προσφέρει ποιοτική προπτυχιακή και μεταπτυχιακή ακαδημαϊκή εμπειρία και επαγγελματική ανάπτυξη στη Χημική Μηχανική.
 • Να διευκολύνει και να διευρύνει τη διεθνή συνεργασία και την εκπαιδευτική κινητικότητα και διακίνηση φοιτητών και ακαδημαϊκών, κυρίως στον Ευρωπαϊκό χώρο.
 • Να προωθήσει τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε θέματα που άπτονται της Πετροχημικής Μηχανικής και της Περιβαλλοντικής Χημικής Μηχανικής.
 • Να αναπτύξει στενή συνεργασία με όλους τους φορείς που εμπλέκονται σε θέματα: Πετροχημικής Μηχανικής, Βιομηχανικών Διεργασιών και Περιβάλλοντος όπως Δημόσιες Υπηρεσίες, ιδιωτικό τομέα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης
 • Να αναπτύξει έρευνα υψηλής στάθμης και να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες που να στοχεύουν στην επίλυση βιομηχανικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων στην πράξη.
 • Να παρέχει τη βάση για την προώθηση της διά βίου μάθησης σε θέματα Χημικής Μηχανικής

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Χημικής Μηχανικής θα αποκτήσουν την κατάλληλη επιστημονική υποδομή και το υπόβαθρο γνώσεων που θα τους επιτρέπουν να απασχοληθούν στους ακόλουθους τομείς, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα:

 • Οι χημικοί μηχανικοί μπορούν να απασχοληθούν σε όλους τους τομείς της ενέργειας και έχουν ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν στις ολοένα αυξανόμενες ενεργειακές προκλήσεις του μέλλοντος τόσο στην ανάπτυξη νέων υλικών και εναλλακτικών πηγών ενέργειας, αλλά και στην ανάπτυξη και εφαρμογή νέων και πιο αποτελεσματικών μεθόδων για την ανόρυξη, παραγωγή και αξιοποίηση πετρελαίου και φυσικού αερίου. Πιθανά πεδία απασχόλησης τους σε αυτή τη βιομηχανία συμπεριλαμβάνουν όλα τα στάδια της εξόρυξης και παραγωγής  πετρελαίου και φυσικού αερίου από την κατασκευή των εξέδρων άντλησης υδρογονανθράκων, τα πηγάδια γεωτρήσεων, την άντληση έξω από το έδαφος, τη μεταφορά τους μέσω αγωγών, το διαχωρισμό των διαφόρων χημικών ουσιών σε διυλιστήρια, και την παραγωγή πετρελαιοειδών  προϊόντων σε εργοστάσια χημικών.
 • Οι χημικοί μηχανικοί μπορούν να απασχοληθούν, μεταξύ άλλων, στον τομέα της μεταποίησης, των φαρμακευτικών προϊόντων, της υγείας, το σχεδιασμό και κατασκευή, του χαρτοπολτού και χαρτιού, των πετροχημικών, της επεξεργασία τροφίμων, των ειδικών χημικών προϊόντων, την ηλεκτρονική και προηγμένα υλικά όπως τα πολυμερή και τα βιοϋλικά, τις υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις, τη βιοτεχνολογία, και στη βιομηχανία περιβαλλοντικής ασφάλειας και υγείας.
 • Οι χημικοί μηχανικοί βασίζονται στις γνώσεις τους στα μαθηματικά και θετικές επιστήμες - χημεία, βιολογία, μαθηματικά και φυσική - για να δώσουν ασφαλείς και οικονομικές λύσεις σε τεχνολογικά προβλήματα. Και, φυσικά, εφαρμόζουν τις γνώσεις μηχανικής τους για την επίλυση οποιωνδήποτε τεχνολογικών προκλήσεων αντιμετωπίζουν.
 • Όμως δεν "κατασκευάζουν προϊόντα," μόνο. Η τεχνογνωσία τους εφαρμόζεται επίσης στους τομείς του δικαίου, της εκπαίδευσης, των εκδόσεων, της ερευνητικής και τεχνολογικής χρηματοδότησης, των χημικών αναλύσεων και της φαρμακευτικής, καθώς και σε πολλούς άλλους τομείς που απαιτούν τεχνική κατάρτιση σε θέματα παραγωγής.
 • Οι χημικοί μηχανικοί βελτιώνουν τις τεχνικές επεξεργασίας τροφίμων, και τις μεθόδους παραγωγής λιπασμάτων, με στόχο την αύξηση της ποσότητας και της ποιότητας των διαθέσιμων τροφίμων.
 • Κατασκευάζουν επίσης συνθετικές ίνες που κάνουν τα ρούχα μας πιο άνετα και αδιάβροχα. Αναπτύσσουν μεθόδους για τη μαζική παραγωγή φαρμάκων, καθιστώντας τα πιο προσιτά. Δημιουργούν ασφαλέστερες, πιο αποτελεσματικές μεθόδους διύλισης πετρελαιοειδών, καθιστώντας την ενέργεια και τις χημικές πηγές περισσότερο παραγωγικές και αποδοτικές.
 • Οι χημικοί μηχανικοί δίνουν λύσεις σε περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως ο έλεγχος της ρύπανσης και η αποκατάσταση του περιβάλλοντος.
 • Οι χημικοί μηχανικοί αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις παρόμοιες με αυτές που αντιμετωπίζουν οι άλλοι επαγγελματίες, και αντιμετωπίζουν αυτές τις προκλήσεις με την εφαρμογή των τεχνικών τους γνώσεων, τις δεξιότητες τους σε επικοινωνία και ομαδική εργασία, τις τελευταίας τεχνολογίας διαθέσιμες πρακτικές, και σκληρή δουλειά. Τα οφέλη περιλαμβάνουν οικονομική ανταμοιβή, δημιουργικότητα και καινοτομία, αναγνώριση εντός της έρευνας, βιομηχανίας και της κοινωνίας, και την ικανοποίηση που προέρχεται από την εργασία για την κάλυψη των αναγκών της σύγχρονης κοινωνίας.

Όραμα-Στόχοι

Όραμα του Τμήματος είναι να εξελιχθεί και να εδραιωθεί ως ένα αναγνωρισμένο διεθνώς κέντρο έρευνας και μάθησης στον τομέα της Χημικής Μηχανικής, παρέχοντας εκπαίδευση και αναπτύσσοντας βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στο σχετικό επιστημονικό πεδίο.

Οι σκοποί του Τμήματος είναι:

 • Να προσελκύσει φοιτητές, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό υψηλής στάθμης.
 • Να προσφέρει ποιοτική προπτυχιακή και μεταπτυχιακή ακαδημαϊκή εμπειρία και επαγγελματική ανάπτυξη στη Χημική Μηχανική.
 • Να διευκολύνει και να διευρύνει τη διεθνή συνεργασία και την εκπαιδευτική κινητικότητα και διακίνηση φοιτητών και ακαδημαϊκών, κυρίως στον Ευρωπαϊκό χώρο.
 • Να προωθήσει τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε θέματα που άπτονται της Πετροχημικής Μηχανικής και της Περιβαλλοντικής Χημικής Μηχανικής.
 • Να αναπτύξει στενή συνεργασία με όλους τους φορείς που εμπλέκονται σε θέματα: Πετροχημικής Μηχανικής, Βιομηχανικών Διεργασιών και Περιβάλλοντος όπως Δημόσιες Υπηρεσίες, ιδιωτικό τομέα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης
 • Να αναπτύξει έρευνα υψηλής στάθμης και να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες που να στοχεύουν στην επίλυση βιομηχανικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων στην πράξη.
 • Να παρέχει τη βάση για την προώθηση της διά βίου μάθησης σε θέματα Χημικής Μηχανικής

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Χημικής Μηχανικής θα αποκτήσουν την κατάλληλη επιστημονική υποδομή και το υπόβαθρο γνώσεων που θα τους επιτρέπουν να απασχοληθούν στους ακόλουθους τομείς, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα:

 • Οι χημικοί μηχανικοί μπορούν να απασχοληθούν σε όλους τους τομείς της ενέργειας και έχουν ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν στις ολοένα αυξανόμενες ενεργειακές προκλήσεις του μέλλοντος τόσο στην ανάπτυξη νέων υλικών και εναλλακτικών πηγών ενέργειας, αλλά και στην ανάπτυξη και εφαρμογή νέων και πιο αποτελεσματικών μεθόδων για την ανόρυξη, παραγωγή και αξιοποίηση πετρελαίου και φυσικού αερίου. Πιθανά πεδία απασχόλησης τους σε αυτή τη βιομηχανία συμπεριλαμβάνουν όλα τα στάδια της εξόρυξης και παραγωγής  πετρελαίου και φυσικού αερίου από την κατασκευή των εξέδρων άντλησης υδρογονανθράκων, τα πηγάδια γεωτρήσεων, την άντληση έξω από το έδαφος, τη μεταφορά τους μέσω αγωγών, το διαχωρισμό των διαφόρων χημικών ουσιών σε διυλιστήρια, και την παραγωγή πετρελαιοειδών  προϊόντων σε εργοστάσια χημικών.
 • Οι χημικοί μηχανικοί μπορούν να απασχοληθούν, μεταξύ άλλων, στον τομέα της μεταποίησης, των φαρμακευτικών προϊόντων, της υγείας, το σχεδιασμό και κατασκευή, του χαρτοπολτού και χαρτιού, των πετροχημικών, της επεξεργασία τροφίμων, των ειδικών χημικών προϊόντων, την ηλεκτρονική και προηγμένα υλικά όπως τα πολυμερή και τα βιοϋλικά, τις υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις, τη βιοτεχνολογία, και στη βιομηχανία περιβαλλοντικής ασφάλειας και υγείας.
 • Οι χημικοί μηχανικοί βασίζονται στις γνώσεις τους στα μαθηματικά και θετικές επιστήμες - χημεία, βιολογία, μαθηματικά και φυσική - για να δώσουν ασφαλείς και οικονομικές λύσεις σε τεχνολογικά προβλήματα. Και, φυσικά, εφαρμόζουν τις γνώσεις μηχανικής τους για την επίλυση οποιωνδήποτε τεχνολογικών προκλήσεων αντιμετωπίζουν.
 • Όμως δεν "κατασκευάζουν προϊόντα," μόνο. Η τεχνογνωσία τους εφαρμόζεται επίσης στους τομείς του δικαίου, της εκπαίδευσης, των εκδόσεων, της ερευνητικής και τεχνολογικής χρηματοδότησης, των χημικών αναλύσεων και της φαρμακευτικής, καθώς και σε πολλούς άλλους τομείς που απαιτούν τεχνική κατάρτιση σε θέματα παραγωγής.
 • Οι χημικοί μηχανικοί βελτιώνουν τις τεχνικές επεξεργασίας τροφίμων, και τις μεθόδους παραγωγής λιπασμάτων, με στόχο την αύξηση της ποσότητας και της ποιότητας των διαθέσιμων τροφίμων.
 • Κατασκευάζουν επίσης συνθετικές ίνες που κάνουν τα ρούχα μας πιο άνετα και αδιάβροχα. Αναπτύσσουν μεθόδους για τη μαζική παραγωγή φαρμάκων, καθιστώντας τα πιο προσιτά. Δημιουργούν ασφαλέστερες, πιο αποτελεσματικές μεθόδους διύλισης πετρελαιοειδών, καθιστώντας την ενέργεια και τις χημικές πηγές περισσότερο παραγωγικές και αποδοτικές.
 • Οι χημικοί μηχανικοί δίνουν λύσεις σε περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως ο έλεγχος της ρύπανσης και η αποκατάσταση του περιβάλλοντος.
 • Οι χημικοί μηχανικοί αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις παρόμοιες με αυτές που αντιμετωπίζουν οι άλλοι επαγγελματίες, και αντιμετωπίζουν αυτές τις προκλήσεις με την εφαρμογή των τεχνικών τους γνώσεων, τις δεξιότητες τους σε επικοινωνία και ομαδική εργασία, τις τελευταίας τεχνολογίας διαθέσιμες πρακτικές, και σκληρή δουλειά. Τα οφέλη περιλαμβάνουν οικονομική ανταμοιβή, δημιουργικότητα και καινοτομία, αναγνώριση εντός της έρευνας, βιομηχανίας και της κοινωνίας, και την ικανοποίηση που προέρχεται από την εργασία για την κάλυψη των αναγκών της σύγχρονης κοινωνίας.